نبرد موعود يهود و مسلمانان

نبرد موعود يهود و مسلمانان

سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۲۹
امتیاز این گزینه
(5 آرا)

تمام منابع مسلمانان تصريح دارند كه پيغمبر به امتش خبر داده است كه در آخر الزمان با يهود جنگ خواهند كرد . به دليل تشابه محتوا و تعابير روايات، اين نبرد در آخر الزمان است و تفاسير آيه « بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد » مى گويد كه جهادگران، امام مهدى و يارانش هستند .عبد الرزاق  از ابن عمر آورده است كه رسول خدا فرمود : يهود با شما مى جنگند و بر آنان چيره مى شويد . اگر يهودى پشت سنگى پنهان شده باشد ، سنگ به سخن مى آيد و مى گويد : اى مسلمان ! يك يهودى پشت من پنهان شده ، او را بگير و بكُش ! مانند روايت در ابن حماد  آمده است .

روايت ديگرى به نقل از عبدالله بن عمرو مى گويد : وقتى عيسى بن مريم(عليه السلام) از آسمان فرو مى آيد و دجال او را مى بيند ، مانند پيه آب مى شود . عيسى(عليه السلام)دجال را مى كشد و يهود از پيرامون دجال پراكنده مى شوند ; حتى اگر يك يهودى پشت سنگى پنهان شده باشد ، سنگ مى گويد : اى بنده مسلمان ! يك يهودى اين جاست . بيا و او را بكُش !

ابو هريره آورده است كه رسول خدا فرمود : قيامت پس از آن برپا مى شود كه مسلمانان با يهود بجنگند و آنان را بكشند ، حتى اگر يك يهودى پشت سنگ يا درختى پنهان شود ، سنگ يا درخت خواهد گفت : اى مسلمان ، اى بنده خدا ! اين يهودى پشت من است ، بيا و او را بكُش . اما گياه ديوخار نخواهد گفت ، چون درخت يهود است .

بخارى  از عبدالله بن عمر آورده است كه رسول الله فرمود : با يهود خواهيد جنگيد و اگر يكى از آنان پشت سنگى پنهان شده باشد ، مى گويد : اى عبدالله ! اين يهودى پشت من است ، او را بكُش !

ابو هريره از پيغمبر روايت كرده است : قيامت برپا نمى شود مگر پس از آن كه با يهود بجنگيد . اگر يك يهودى پشت سنگى باشد ، سنگ مى گويد : اى مسلمان ! اين يهودى پشت من پنهان شده ، او را بكُش !


مجمع الزوائد  آورده است كه رسول خدا فرمود : با مشركان مى جنگيد و بازماندگان شما كنار نهر اردن با دجال مى جنگند . شما شرقى و آنان غربى هستند .


منابع مى گويد : مهدى(عليه السلام) تابوت السكينه ( صندوق آرامش بخش )(صندوق عهدى كه خدا به نشانه حكومت «طالوت» فرستاد و موجب آرامش يهود شد. ر.ك : بقره/247 ـ 248 .) و اسفارى از تورات را مى آورد و توسط آنها با يهوديان بحث مى كند . اگر اين روايت درست باشد ، زمان آن پس از پيروزى بر يهود و ورود امام به قدس است . امام باقر(عليه السلام) پس از تلاوت آيه « بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد » فرمود : اينها قائم و يارانش هستند كه بسيار نيرومندند .

از احاديث مربوط به جنگ عيسى(عليه السلام) با دجال فهميده مى شود كه بيشترين پيروان دجال ، از يهوديان هستند . مسند احمد  از جابر بن عبدالله به نقل از پيامبر در حديث طولانى آورده است كه در قدرت دجال زياده گويى و مبالغه شده است كه ما در فصل مربوط به دجال آن را رد كرديم ، اما در همان جا درباره يهود آمده بود : عيسى بن مريم از آسمان فرود مى آيد و سحرگاه مى گويد : اى مردم ! چرا با دجال دروغگوى پليد نمى جنگيد ؟! مى گويند : اين مرد جن زده شده ! راه خود را مى گيرند و مى روند .

در آن موقع نماز برپا مى شود و به عيسى بن مريم(عليه السلام) گفته مى شود : اى روح الله ! پيش نماز باش . مى فرمايد : امام تان بايد پيش نماز شود و برايتان نماز بگزارد . بعد از نماز صبح نزد عيسى(عليه السلام) مى روند . وقتى دجال دروغگو را ببيند ، ( دجال ) مانند نمك در آب، از بين مى رود . عيسى به سوى دجال مى رود و او را مى كشد . اگر يك يهودى پشت درخت يا سنگى پنهان شده باشد ، مى گويد : اى روح الله ! اينجا يهودى است . هر كسى را كه از دجال پيروى كند ، مى كشد .

عبد الرزاق  در حديثى طولانى درباره دجال مى گويد : در مناطق قبل از شام حكمرانى مى كند ، سپس به طرف كوه هاى شام مى آيد و آن جا را محاصره مى نمايد . در آن وقت ، مسلمانانى كه مانده اند ، بر قله كوهى از كوه هاى شام پناه مى گيرند . دجال آنها را محاصره كرده ، خود در دامنه كوه است اما بلا و گرفتارى طول مى كشد . . . آن گاه تاريكى آنان را فرا مى گيرد ، به طورى كه آدمى كف دستش را نمى بيند . در اين وقت عيسى بن مريم مى آيد و چشمان شان را بينا مى كند .
ميان مسلمانان مردى كه لباس جنگى پوشيده ، مى پرسد : بنده خدا ! تو كيستى ؟ مى فرمايد : من عبد الله و رسول خدا و روح و كلمة الله ، عيسى بن مريم هستم . يكى از اين سه راه را انتخاب كنيد : خدا از آسمان بر دجال و سپاهش عذابى فرستد ، يا زمين آنها را فرو ببرد ، يا سلاح شما را بر آنان مسلط سازد و نگذارد با سلاح شان به شما آسيبى برسانند . مى گويند : اى پيامبر خدا ! راه آخر بيشتر دل ما را شاد مى كند . پس در آن هنگام ، يهودى به سبب ترس نمى تواند شمشير را با دستش بلند كند ، حتى اگر بلند قد و تنومند و پُر خور باشد . مردم به طرف يهود مى روند و بر آنها چيره مى شوند . وقتى دجال عيسى بن مريم(عليه السلام) را ببيند ، مانند سرب آب مى شود . عيسى به سويش مى رود و پس از دستگيرى ، او را مى كشد !

ابن حماد از حذيفة بن يمان از پيامبر حديثى آورده كه داراى مبالغه درباره دجال بوده و مى گويد : در آن اوضاع ، عيسى بن مريم در « ايليا » ( قدس ) فرو مى آيد . در آنجا گروهى از مسلمانان به همراه خليفه خود هستند. پس از آن كه مؤذن براى نماز صبح فرا مى خواند، وجود مردى قوى بنيه اى را به مردم خبر مى دهد كه عيسى بن مريم است .

عيسى از آسمان فرود مى آيد و مردم به او خوش آمد مى گويند و چون حديث رسول الله(صلى الله عليه وآله) با آمدن عيسى(عليه السلام) محقق شده ، خوشحال مى شوند . به مؤذن مى گويد كه اقامه نماز را بگو ; مردم به او مى گويند : پيشنماز ما باش ، عيسى مى گويد : نزد امامتان برويد تا برايتان نماز بگزارد . او پيشوايى نيكوست .

امام برايشان نماز مى گذارد و عيسى همراهشان نماز مى خواند . بعد امام مى رود و مردم را به پيروى از عيسى فرمان مى دهد . عيسى همراه مردم روانه مى شود تا اين كه دجال ايشان را مى بيند و مانند نمك در آب ، از بين مى رود . عيسى به سويش مى رود و به اذن خدا ، او و هر كسى از پيروانش را كه بخواهد ، مى كشد .

دشمنان پراكنده مى شوند و زير سنگ ها و درختان پنهان مى شوند اما سنگ و درخت مى گويد : اى عبدالله ! اى مسلمان ! بيا اين يهودى را كه پشت من مخفى شده بكش ! به جز گياه ديوخار كه گياه يهود است و اگر يهودى زير آن پنهان شود ، به كسى نمى گويد !

رسول خدا(صلى الله عليه وآله) فرمود : اين حديث را براى آن به شما گفتم كه بينديشيد و آگاه شويد و به آن عمل كنيد و براى نسل بعد از خود نقل كنيد و براى همديگر تعريف نماييد كه اين فتنه ، بدترين فتنه است . پس از آن تا زمانى كه خدا بخواهد ، همراه عيسى بن مريم زندگى خواهيد كرد .

ابن حماد  از عبد الله بن عمرو عاص آورده است كه رسول خدا فرمود : خبر خروج دجال ، به كسانى كه قسطنطنيه را فتح كرده اند ، مى رسد ، پس به سوى او مى آيند تا در بيت المقدس به او مى رسند ! آن جا را هشت هزاز زن و دوازده هزار جنگجو محاصره كرده اند كه بهترين بازماندگان و صالح ترين انسان ها هستند . ابرى مه آلود بر سرشان سايه افكنده است ، هنگام صبح ، مِهْ برطرف مى شود و مى بينند كه عيسى بن مريم آنجاست . وقتى كه امام مى خواهد نماز بگزارد ، عيسى بن مريم مى آيد و پشت سر امام نماز مى خواند و به آنان احترام مى گذارد . بعد سوى دجال كه آخرين نَفَس هايش را مى كشد ، مى رود و ضربه اى به او مى زند و كشته مى شود . در اين وقت زمين به سخن مى آيد و هر سنگ و درخت و شيئى خواهد گفت : اى مسلمان ! اين يهودى پشت من پنهان شده ، او را بكُش ; جز گياه ديوخار كه درختى يهودى است !

از مشهورترين احاديث منابع سنى ، روايت مُسْلم و ديگران از پيامبر است كه مى فرمايد : قيامت برپا نمى شود مگر پس از آن كه مسلمانان با يهود بجنگند و آنها را بكشند . اگر يهودى پشت سنگ يا درختى پنهان شده باشد ، مى گويد : اى مسلمان ! اين يهودى پشت من پنهان شده است. بيا او را بكُش ; مگر گياه ديوخار كه درخت يهود است .

همانطور که میدانید هفتاد هزار يهودى اصفهانى كه ردا پوشيده اند ، پيرو دجال اند .

عبدالرزاق از يحيى بن ابى كثير آن را روايت كرده و مى گويد : بيشتر پيروان دجال ، از يهوديان اصفهان هستند .

2 نظر

  • لینک نظر رحمان دزگی يكشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰۵:۵۵ نوشته شده توسط رحمان دزگی

    برای ظهوراقادعاکنیدودجال رابیشتر معرفی کنید

  • لینک نظر رحمان دزگی يكشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۰۵:۴۹ نوشته شده توسط رحمان دزگی

    برای ظهوراقادعاکنیدودجال رابیشتر معرفی کنید

نوشتن نظر

جستجو

اوقات شرعی