اقدامات امام

اقدامات امام

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۱۱
امتیاز این گزینه
(2 آرا)

گنجينه نزديك به دو دهه از فعّاليت موعود، آكنده از مجموعه‌اي از مقالات و مصاحبه‌هاي خواندني است كه هيچ گاه رنگ كهنگي نمي‌گيرد و همواره تازه و خواندني است. به همين دليل از ميان آنها مطالبي را گلچين كرده، فراروي خوانندگان جديد موعود قرار مي‌دهيم تا از عطر و بوي آن بي‌نصيب نمانند. ان‌شاءالله.

 


٭ ٭ ٭
از برنامه‏ها و اقدام‌هاي امام مهدي(ع)، پديد آوردن رفاه در كلّ جامعة بشري است. در آن دوران، طبق ترسيم آيات و احاديث، جامعة بشري واحدي تشكيل مي‏گردد كه مانند خانواده‏اي زندگي مي‏كنند و مسئلة ناهنجار جوامع پيشرفته و ابرقدرت و جامعه‏هاي در حال رشد و جامعه‏هاي عقب‏مانده و محروم از ميان مي‏رود1 و بشريت، ‏به طور كلّي به رفاه اقتصادي و بي‏نيازي دست مي‏يابد و همين چگونگي، زمينة اساسي رشد و تعالي معنوي و فكري انسان را مي‏سازد.
طبق تحقيقات كارشناسان و متخصّصان،2 بخش عظيم و مهمّي از مسائل عقب‏ماندگي، وابستگي، كمبود موادّ غذايي و معيشتي (اگر نگوييم تمام آن) به دو عامل بستگي دارد كه هر دو با هم در ارتباطند:
1. نظام اقتصادي حاكم بر جهان؛
2. نظام سياسي حاكم بر جامعه.


1. نظام اقتصادي حاكم بر جهان‏، يعني نظام و سيستمي كه قدرت‌هاي اقتصادي جهان در كشورهاي استعمارگر پديد آورده‏اند و هدف و آرمان آنها دست‌يابي به قدرت اقتصادي روزافزون و سلطه بر منابع ثروت جهان است. اين قدرت‌هاي سلطه‏گر، با برنامه‏ريزي‌هاي دقيق خود، مانع هرگونه استقلال، خودكفايي و رشد توليد و پيشرفت اقتصادي در كشورهاي عقب نگه‌داشته شده‏اند. اين قدرت‌ها از راه‌هاي گوناگون و شيوه‏هاي تبليغي و برنامه‏ريزي‌هاي گسترده و عميق، در ساية سلطة نظامي و سياسي و فرهنگي، آزادي فكر و عمل را از آحاد مردم در جهان سوم مي‏گيرند و روش‌ها و شيوه‏هايي در همة مسائل زندگي از جمله در توليد، مصرف، تكنولوژي، فرهنگ و راه‌هاي معيشت، بر آنان تحميل مي‏كنند كه به سود سرمايه‏داران بزرگ و سلطة بيشتر جهان پيشرفته است. در ساية اين سلب فكر و شخصيت و آزادي و آزادفكري، خوديابي و اعتماد به نفس مي‏ميرد و وابستگي، روز به روز در اعماق اجتماعات عقب‏مانده گسترش مي‏يابد. از اين رو، صاحب‏نظران مسائل اقتصادي ـ اجتماعي مي‏گويند كه كمك به كشورهاي عقب‏مانده تنها در اين است كه آنها را به خودشان واگذارند.
2. نظام سياسي حاكم بر كشورها نيز نوعاً عامل و دست‏نشاندة قدرت‌هاي جهاني كه همواره به زيان ملّت‌هاي
خود گام برمي‏دارد، براي سلب هرگونه فكر و انديشه از مردم و نفي حسّ خودشناسي و خوديابي در مردم خويش مي‏كوشد، جريان‌هاي فكري و فنّي فرمايشي را در ميان ملّت‏ خويش نشر مي‏دهد و با رسانه‏ها و ابزارهاي تبليغاتي، هرگونه استقلال فرهنگي و اقتصادي را از جامعه سلب مي‏كند. آنها توده‏ها را برده‏وار به اسارت و پيروي كوركورانة اين دو جريان مسلّط و حاكم ـ يكي بيگانه و ديگري خودي ـ وادار مي‌كنند. نخستين موضوعي كه در اين ميان صدمه مي‏بيند يا به كلّي نفي مي‏گردد، اصالت فكر و فرهنگ خودي و حسّ اعتماد به نفس و بازيابي و بازشناسايي نيروهاي نهفته در درون خود و جامعة خودي است.
در رستاخيز ظهور امام منجي(ع)، اين بندها و دام‌ها از سر راه برداشته مي‏شود و عوامل سلطه بر فكر، فرهنگ، اقتصاد و سياست جهان و كشورها نابود مي‏گردد، انسان‌ها آزاد مي‏شوند و با هدايت آن امام به خود مي‏آيند و ديگر بار خويشتن خويش را باز مي‏يابند و باز مي‏شناسند و آزادانه فكر مي‏كنند و راه‌هاي تحميلي و تبليغي را از راه اصلي و درست جدا مي‏سازند و اين است آزادي و آزادگي واقعي؛ آزادي‌اي كه در سراسر دنياي كنوني، تنها واژة آن وجود دارد و از محتوا و مفهوم آن خبري نيست...
در دوران رفاه اقتصادي و رفع همة نيازها، آدمي از اين بردگي و اسارت هستي‏سوز رهايي مي‏يابد، از بند مشكلات آن آزاد مي‏گردد، به مسائل متعالي و برتر و تكامل و رشد و صعود مي‏انديشد و در اين راستا گام برمي‏دارد.
احاديث ‏بسياري دربارة رفاه اقتصادي دوران ظهور وجود دارد و شايد از جمله مسائلي باشد كه بيشترين تأكيد بر آن شده است. همين نكته اهمّيت موضوع و نقش آن را در ساختن جامعة سالم قرآني مي‏رساند و شايد پس از اصل عدالت، دومين موضوعي باشد كه در آن دوران در جامعه‏ها پديد مي‏آيد. اين دو با يكديگر پيوندي ناگسستني دارند؛ زيرا اجراي دقيق عدالت، ‏براي از ميان بردن روابط ظالمانه و غاصبانه، اَكل و مأكولي است تا اقويا حقّ ضعيفان را نخورند و آنان را محروم نسازند. بنابراين، رفاه اقتصادي براي همه، با اجراي اصل عدالت اجتماعي و برپايي قسط قرآني امكان‏پذير است؛ بلكه رفاه و بي‏نيازي، از ميوه‏هاي درخت تناور عدل است و امام با تحقّق بخشيدن به اصول دادگري و عدالت اجتماعي، همگان را به زندگي‌اي درست و سامان‏يافته مي‏رساند.3
همچنين از نظر تعاليم اسلامي، حاكميّت اگر درست و اسلامي باشد و برنامه‏ها و مجرياني قرآني و اسلامي به كار گمارده شوند، محروميت و نيازمندي در جامعه باقي نمي‏ماند؛ زيرا اصول عدل و حق اجرا مي‏گردد و در پرتو اجراي اصول، همة مردم به رفاه و بي‏نيازي مي‏رسند.4
در پرتو حاكميّت قرآني، محمّدي و علوي امام مهدي(ع) و با اجراي اصل عدالت اجتماعي كه در سيرة انكارناپذير آن امام، ‏سامان مي‏يابد، نيازها برآورده مي‏گردد و رفاه اقتصادي و آسايش معيشتي بر تمام بخش‌ها و زواياي زندگي خانوادة بشري پرتو مي‏افكند.
با اينكه موضوع رفاه اقتصادي از شاخ و برگ‌هاي عدالت اجتماعي است، در احاديث جداگانه مطرح گرديده است و اين اهمّيت موضوع را آشكار مي‏سازد5
تأمين زندگي و رفاه تا اين پايه است كه اگر از مسلمانان كسي هنوز در بردگي مانده باشد، به دست امام خريده مي‏شود و آزاد مي‏گردد. اگر كسي بدهكار باشد، ‏بدهي او پرداخت مي‏شود. هر كس حقّي و حقوقي از ديگران برده، قصاص شده، دية او به صاحبش پرداخت مي‏گردد. هر كس به دليل جرمي به اعدام محكوم شده، بدهكاري‌هاي او پرداخت مي‏شود و پس از اعدام وي، زندگي خانواده‏اش همسان و هم‏سطح ديگر مردم تأمين مي‏گردد و اينها همه براي اجراي عدالت دقيق در سراسر آبادي‌هاي زمين است؛ يعني عدالت در آن دوران چنين مفهومي عميق، گسترده و انساني دارد كه هر مشكل و ناهنجاري و گرفتاري را برطرف مي‏سازد.6
سطح زندگي در اين حدّ بسيار متعالي و آرماني و رفاه اقتصادي تا اين پايه، در دنياي سراسر ظلم و جامعه‏هاي طبقاتي و سرشار از تضاد بر سر منافع و با روابط ظالمانة استثماري براي ما، قابل درك نيست؛ ليكن وعدة خدا است و تحقّق خواهد يافت. آيا چنين هدفي با اين بزرگي و عالم‏گستري، با شيوه‏هاي اخلاقي و پند و موعظه پديد مي‏آيد يا امام مهدي(ع) تنها با اعجاز و قدرت معنوي، اين چگونگي‌ها را در زمين پديد مي‏آورد؟ يا شيوه‏ها و روش‌هايي ويژه براي رشد ثروت و توليد كافي كالاها به كار مي‏برد كه تاكنون نبوده است؟
روشن است كه ايجاد رفاه اقتصادي در اين حد و براي يكايك افراد خانوادة بشري، كاري بزرگ و مشكلي بس عظيم است و به دشواري مي‏توان تصوّر كرد كه در آن روزگار چه مسائل و عواملي پديد مي‏آيد كه چنين زيستي نصيب انسان‌ها مي‏گردد.
با مطالعه در وضعيت زندگي كنوني بشر و با بررسي دقيق منابع طبيعي و ذخاير موجود در زمين و محاسبة استعداد انسان و محاسبة مقدار مصرف زائد و مسرفانه و تجمّلي، همة اموال جهان در نزد مهدي(ع) گرد مي‌آيد؛ آنچه در دل زمين است و آنچه بر روي زمين است. آنگاه مهدي به مردمان مي‌گويد: بياييد! و اين اموال را بگيريد.

اجتماعات مختلف بشري به اصل دست مي‏يابيم:
1. منابع طبيعي و ذخاير زمين اين استعداد را دارد كه پاسخ‌گوي مجموعه نيازهاي انسان‌ها باشد (در هر مقوله از مقولاتي كه در زندگي بدان‌ها نيازي هست) و كمبودها را برطرف سازد و آدميان را به رفاه و آسايش و تأمين معاش برساند؛
2. محاسبة مقدار مصرف تجمّلي و مسرفانة اجتماعات بشري، روشن مي‏سازد كه اگر اين اسراف‌كاري‌ها و شادخواري‌ها به صورتي درست و اصولي مهار گردد و با انضباط و قانوني سازش‏ناپذير جلوي عيّاشي و ريخت‏وپاش‌هاي زائد گروه اشراف رفاه‏طلب و شادخوار گرفته شود، نيازهاي كلّ بشريت‏ برآورده مي‏شود و زندگي همگان در روي زمين تأمين مي‌گردد؛
3. با بررسي استعداد خلّاق و هوش مبتكر انساني، روشن مي‏شود كه انسان‌ها مي‏توانند در پرتو پيشرفت دانش‌ها، به فرمول‌ها و اصول تازه‏اي دست ‏يابند كه معاش آنان بهتر تأمين شود و نيازها و خواسته‏ها بيشتر برآورده گردد و رفاه و آسايشي عمومي و همگاني پديد آيد. با توجّه به اين سه محور، امكان پديد آمدن دوران رفاه مطلق و تأمين زندگي در سطحي متعالي براي همة مردم روي زمين، روشن مي‏گردد. در اين بخش از اين مقاله، به بررسي برخي از علل و عواملي مي‏پردازيم كه ممكن است در رستاخيز قيام و انقلاب امام مهدي(ع) به كار گرفته شود و با تكيه بر آنها بودجه و مواد و منابع عظيم و كلان براي چنين اقدام عظيمي تأمين گردد و در فروغ آن زندگي بشريت ‏ساماني درخور يابد:

1. برقراري عدالت اجتماعي
عدالت اجتماعي به معناي تعادل و توازن در كلّية جريان‌هاي اقتصادي جامعه است و نظام توليد و توزيع مصرف را در بر مي‏گيرد. عدالت ‏به اين معنا، اگر گستره‏اي جهاني يابد و دقيق و بي‏استثنا حدود آن مشخّص شود و درست اجرا گردد، تعادل و توازني در كلّ جامعة بشري پديد مي‏آورد كه آرمان همة عدالت‌خواهان الهي و بشري بوده است. در پرتوي چنين عدالتي، فاصله‏هاي اقتصادي به معناي اسراف و تكاثر در بخش‌هايي و كمبود و محروميّت در بخش‌هاي فراوان ديگر ريشه‏كن مي‏گردد؛

2. اجراي اصل مساوات
رعايت قاطع اصل مساوات نيز موجب تعديل ثروت‌ها و برابري در توزيع كالاها و موادّ مورد نياز همة مردم است و از تراكم و ذخيره‏سازي گنج و اسراف‌كاري برخي طبقات و گروه‌ها مانع مي‏گردد و زمينه‏هاي اصلي كمبود و نيازمندي را برطرف مي‏سازد.
در فصل بعد روشن خواهد شد كه با اجراي اصل مساوات، نيازها برآورده مي‏گردد و محتاج و تهيدستي باقي نمي‏ماند و اين همان سطح متعالي زندگي و رفاه عمومي است كه زكات، مورد مصرف نداشته باشد و همه چيز به همة مردم برسد. اين موضوع در اصل «مساوات‏» روشن خواهد گشت؛

3. عمران و آبادي زمين
عمران و آبادي زمين و بهره‏برداري از امكانات آن تا سر حدّ امكان، از ديگر اقدامات امام است. اين كار، در دوران پيش از ظهور با همة پيشرفت علوم و تكنولوژي در همة زمينه‏ها، به طور كامل انجام نشده است. طبق نظر متخصّصان، بسياري از زمين‌ها قابل عمران، آبادي، كشاورزي و توليد است. بسياري از آب‌ها داراي استعداد ذخيره شدن و بهره‏برداري است و بسياري از مناطق زمين، متروك و رها شده مانده است و بسياري از مناطق به علّت نفوذ سياست‌هاي استعماري و ايجاد وابستگي و محروميّت‏ به طور كامل از آنها بهره‏برداري نمي‏شود و سيستم‌هاي توليد به سود طبقات محروم نيست؛ بلكه براي كشورهاي سلطه‏طلب سودمند است.
اين موضوع نيز از نظر متخصّصان و آمارگيران ثابت است كه زمين، استعداد اداره و تأمين چند برابر جمعيّت كنوني را دارد؛ به سه شرط:

الف) از همة امكانات بهره‏برداري شود؛
ب) از اسراف‌كاري و شادخواري و كامروايي فزون از حدّ گروه‌هايي اندك ممانعت ‏به عمل ‏آيد؛
ج) تكنيك‌هاي دقيق علمي و فنّي و متناسب با محيط‌ها و سرزمين‏ها به كار رود.

4. پيشرفت فنون
چنان‌كه در فصل «تكامل علم و عقل‏» در دوران ظهور خواهيم گفت، علم و دانش بشر در رستاخيز امام مهدي(ع) به تكامل نهايي مي‏رسد و امام با برنامه‏ريزي‌هاي دقيق كه از دانش بيكران الهي او برخاسته است، همة مناطق زمين را آباد مي‏كند  و براي تأمين زندگي و ايجاد رفاه همگاني، راه و روش‌هايي را عرضه مي‏كند كه تا آن روز براي بشر ناشناخته بوده است. با توجّه به اينكه راه اصلي رشد توليد و خودكفايي، بهره‏برداري از علوم و فنون و تخصّص‌هاي ويژه و طرح‌ها و برنامه‏هاي ماهرانه است، علوم و فنون بشري در رستاخيز ظهور با علوم و فنون در دوران پيش از ظهور، قابل مقايسه نيست. از اين رو، پيشرفت‌ها و رشد توليد و سرمايه در آن دوران با هيچ دورة ديگر همانند نيست. امام مهدي(ع) در همة زمينه‏ها به دانش بشر تكامل مي‏بخشد و چنان‌كه در علوم الهي و ماوراي طبيعي همة اشتباهات و جهل‌هاي بشري را برطرف مي‏سازد و معيارهاي درست در شناخت مبدأ و معاد را به انسان مي‏دهد، در علوم مادّي و تكنيك‌هاي رشد اقتصادي و سامان‌يابي زيست را نيز به انسان عرضه مي‏كند و با شيوه‏هاي بسيار دقيق، نظام توليد و بهره‏برداري را از منابع طبيعي، رشدي توصيف‏ناپذير مي‏بخشد. بدين‌گونه مشكل كمبودها و نارسايي‌ها را به كلّي برطرف مي‏كند.
فاصلة پيشرفت علمي و عقلاني و وضع دانش انسان در آن دوره با وضع كنوني، بسي افزون‌تر است از فاصلة دانش امروز بشري با دوران‌هاي گذشتة تاريخ است.

5. باران‌هاي مفيد و پياپي
از علل و عوامل مهم و اساسي رشد توليد، به ويژه در بخش كشاورزي ـ كه مادر توليد در بخش‌هاي ديگر است ـ نزولات آسماني و باران‌هاي مناسب و به موقع است. طبق تعاليم «قرآن» و احاديث، پارسايي و نيكوكاري و احسان و به خصوص دادگري، موجب نزول رحمت‌هاي الهي و وفور نزولات آسماني است8  و گناه، به ويژه ظلم، در روابط انساني موجب خشكسالي و محروميّت از رحمت الهي و قلّت نزولات است. در دوران ظهور، چون نيكي، احسان، عدل و انصاف بر سراسر گيتي پرتو مي‏افكند، روابط انساني بر اصل عدل و انصاف استوار مي‏گردد و مردمان همه به نيكي و نيكوكاري و پارسايي مي‏گرايند و ظلم و ستم را يك سو مي‏نهند. از اين رو، شايستة فضل و رحمت ‏بيشتر مي‏گردند و بارش باران‌هاي مناسب و به موقع، سبب رشدي وصف‏ناپذير در توليد خواهد گشت و بسياري از مشكلات و كمبودها و نيازمندي‌ها را برطرف خواهد ساخت.9
ـ ... امّت من در زمان (رستاخيز) مهدي(ع) به نعمت‌هايي دست ‏مي‌يابند كه پيش از آن و در هيچ دوره‏اي دست نيافته بودند. در آن روزگار، آسمان باران فراوان مي‌دهد و زمين، هيچ روييدني را در دل خود نگه نمي‌دارد.
چون مردمان به تقوا و پارسايي روي مي‏آورند، خداوند بركات و باران‌ها را فرو مي‏فرستد و خشكي و كم‏آبي در مناطق بسياري برطرف مي‏شود و اين وعدة الهي كه دربارة جامة تقواپيشگان مژده داده است، آشكار مي‏گردد؛10

6. برنامه ‏ريزي درست و از يك نقطه
چنان‌كه در آغاز اين فصل يادآور شديم، عامل محروميّت و عقب‏ماندگي اكثريت كشورها و اجتماعات بشري، كشورهاي قدرتمند و سلطه‏طلب مي‌باشند. اگر سلطه‏طلبان از ميان بروند و تقسيم جامعة بشري به دو يا سه طبقه، پيشرفته و در حال رشد و عقب‏مانده، نفي شود و همة برنامه‏ريزي‌ها و فكر و تخصّص‌ها و سرمايه‏ها و مديريّت‌ها تا سر حدّ امكان به طور يكسان در همة مناطق زمين، تقسيم گردد، تبعيض و تفاوتي در كار نباشد. جهان داراي مركزيتي يگانه و واحد شود كه بر اساس عدل و مساوات به همة انسان‌ها يكسان بنگرد و تقسيم‏بندي‌هاي ظالمانة جامعة بشري را محو سازد  و همة امكانات، طبق نيازها به مناطق عالم گسيل گردد و هيچ نقطه‏اي متروك و رها شده، باقي نماند. به طور طبيعي مشكلات و نابه‌ساماني‌هاي زندگي انسان‌ها برطرف مي‏شود و رفاه و آسايش بر سراسر زمين سايه مي‏افكند؛11

7. بهره برداري از معادن و منابع زيرزميني
براي دست‌يابي به خودكفايي و رفاه، استخراج و بهره‏برداري از منابع زيرزميني كاري ضروري است و چاره‏اي جز اين نيست كه از همة امكانات وطن انسان، يعني زمين بهره‏برداري شود. بسياري از ثروت‌ها و موادّ لازم براي زندگي، از معادن به دست مي‏آيد. اين معادن و موادّ ديگري كه براي بشر امروز شناخته شده نيست، در دوران ظهور، مورد بهره‏برداري قرار مي‏گيرد.12
در دوران پيش از ظهور بسياري از معادن شناخته شده است و بشر كنوني و آينده به سرعت آنها را استخراج مي‏كند و در زندگي به كار مي‏گيرد. بنابراين از تأكيد فراوان احاديث ‏بر موضوع معادن و آشكار شدن آنها براي امام قائم(ع)، مي‏توان حدس زد كه آنچه شناخته شده و قابل اكتشاف براي بشر كنوني است (به علّت محدوديّت دانش بشري، نسبت ‏به دوران ظهور و تكامل علم و عقل انسان با راهنمايي و تعليم معلّم بزرگ الهي حضرت مهدي(ع)، بسيار ناچيز است و در دوران آن رستاخيز عظيم، موادّ و معادني شناخته و اكتشاف مي‏شود كه چهرة زندگي‌ها را به كلّي دگرگون مي‏سازد و بايد چنين باشد؛ زيرا ايجاد رفاه براي كلّ جامعة بشري كاري ساده نيست و سرمايه‏هاي كلان و عظيمي لازم دارد. يكي از منابع تأمين اين سرمايه‏ها، معادن است و بايد از آنها كاملاً استفاده شود. با توجّه به بيكراني و فراواني منابع و معادن زيرزميني ـ به ويژه نسبت ‏به بخش‌هاي ناشناختة آن براي بشر امروز ـ روشن مي‏گردد كه اين بخش از منابع در درآمد دولت مهدي(ع)، سرمايه‏اي در خور است و به ساماني‌اي در خور و شايسته نيز مي‌رسد.
در اكثريت اجتماعات بشري امروز، شناخت و دانش ناكافي است. دوران ظهور، دوران سراسر آگاهي و شناخت‌هاي ناب و خالص است كه همة زواياي زندگي انسان را روشن مي‏سازد و در برنامه‏ريزي‌هاي فرهنگي، تربيتي، هنري، فنّي، اجتماعي، اقتصادي و... نقطة ابهام و عقب‏ماندگي باقي نمي‏ماند و شيوه‏ها و روش‌هاي اصولي و درست و مقرون به صرفه و به سود انسان ارائه مي‏شود و زندگي در همه جاي زمين، چهره‏اي زيبا و انساني و سرشار از رفاه به خود مي‏گيرد؛

8. بازپس‏ گيري ثروت‌هاي غصب شده

امام مهدي(ع) از راه ديگري كه از اهمّيت فراواني برخوردار است، سرمايه‏هاي بزرگ و كلاني به دست مي‏آورد و از آن راه، بودجة هنگفت‏ سامان بخشيدن به جامعة انساني و ايجاد رفاه عمومي را تأمين مي‏كند. امام با از ميان برداشتن جبّاران و طاغوتان و سرمايه‏دارانِ مانع اجراي عدالت، پول‌ها و سرمايه‏ها و همة امكانات آنها را كه از راه‌هاي نامشروع، استثمار، غصب، احتكار، ظلم، تعدّي و تجاوز، تصاحب به ناحق اموال عمومي و انفال، گران‌فروشي، ارزان خريدن موادّ خام و كار و كالاي مردمان محروم و ... به دست آورده بودند، باز پس مي‏گيرد و در اختيار توده‏هاي محروم بشري قرار مي‏دهد.
آنها در دوران پيش از ظهور، به ثروت‏اندوزي‌هاي كلان دست ‏يازيده‏اند و سرمايه‏هاي كلاني در همة كشورهاي جهان ذخيره كرده‏اند كه بخش اعظم ثروت‌ها و سرمايه‏هاي كشورها را تشكيل مي‏دهد و اينها همه از راه‌هاي نادرست و شيوه‏هاي استثماري و ظالمانه، روانة جيب عدّه‏اي خاص از افراد انسان شده است.13
امام مهدي(ع) در رستاخيز ظهور، اين مالكيت‌هاي دروغين و صوري را ابطال مي‏كند. «مهدي(ع) حق هر حق‌داري را بگيرد و به او دهد؛ حتّي اگر حقّ كسي زير دندان ديگري باشد، از زير دندان انسان متجاوز و غاصب بيرون كشد و به صاحب حق بازگرداند.» 14

9. استفاده از همة اموال (اموال عمومي، خصوصي)
امام مهدي(ع) براي پيشبرد اهداف انقلاب ـ طبق تعبير برخي از احاديث ـ از همة اموال خصوصي و عمومي بهره مي‏گيرد.
در احاديثي آمده است كه همة اموال دنيا نزد امام مهدي(ع) گرد مي‏آيد و امام آنها را ميان مردمان طبق قانون عدل و بر اساس نياز و رسيدن به رفاه و بي‏نيازي تقسيم مي‏كند.15
مسئلة «كنز» در قرآن مطرح گشته و با لحني قاطع و كوبنده ممنوع اعلام شده است؛16 ليكن در اثر بدآموزي و نفوذ اشرافي‌گري در حوزة اسلام، اين اصل مورد توجّه و عملكرد قرار نگرفته است. در رستاخيز ظهور كه دوران عرضة اسلام ناب و خالص و بي‏پيرايه است، اين اصل اجرا مي‏شود و همة اموال كنز شدة جامعه، خود از جمله بودجه و سرماية انقلاب جهاني مهدوي مي‏گردد و امام از آنها براي ساختن جامعة آرماني اسلامي و ايجاد رفاه و بي‏نيازي عمومي و سركوب دشمنان دين خدا ـ طبق تعبير حديث ـ بهره مي‏گيرد؛17

10. كنترل و نظارت دقيق مركزي

از جمله عوامل بسيار مهمّي كه امام مهدي(ع) در پرتو آن، نابه‌ساماني‌هاي اقتصادي و ويراني امور معاش را برطرف مي‏سازد اين است كه ايشان با مركزيّت و ايدئولوژي واحدي كه ترتيب مي‏دهد، كلّ منابع ثروت و درآمد را بدون حيف و ميل و تبعيض و امتياز، در اختيار كلّ جامعة بشري مي‏گذارد، همة امكانات را به تساوي تقسيم مي‏كند، همة سرمايه‏گذاري‌ها را عادلانه انجام مي‌دهد و از اين رهگذر، حركت ‏خودسرانه و آزمندانة گروهي مال‏پرست در بخش‌هاي خصوصي و اطرافيان حكومت‌ها و مراكز قدرت كه با چپاول ثروت‌ها و تصاحب سرمايه‏ها به مكيدن خون محرومان مي‏پردازند، كنترل دقيق مي‏كند  و عوامل اصلي فقر و كمبود ـ كه سرمايه‏داران و زراندوزانند ـ از ميان مي‏روند.
در پايان، تذكّر اين نكته نيز لازم است: آنچه دربارة انقلاب حضرت مهدي(ع) گفته مي‏شود يا به قلم مي‏آيد، نسبت ‏به آنچه خواهد شد و مسائل و طرح‌ها و برنامه‏هايي كه در آن دوران سراسر عدل و داد، شناخت، آگاهي، نظم، حق و حقوق، علم و فن و دانش و ايمان عرضه خواهد گشت، قطره‏اي است از دريا و البتّه «روشن است كه آگاهي كامل از تمام آن مسائل ـ كه پس از ظهور رخ مي‏دهد ـ در دوران پيش از ظهور دشوار است؛ ‏براي هر كس در هر درجه از آگاهي و انديشمندي. آري. در اين راستا مهم شناخت ‏برخي از اين روش‌هاست كه قوانين عمومي اسلامي آن را روشن مي‏سازد و احاديث ويژه‏اي كه در اين باره رسيده است.18

پي‌نوشت‌ها:
1. طبق برآوردهاي دقيق آماري و فنّي، عامل اصلي عقب‏ماندگي بخش‌هاي عظيمي از جامعة بشري، كشورهاي پيشرفته و ثروتمند است؛ زيرا كه اگر عقب‏ماندگي، عقب‏ماندگي فرهنگي است اين كشورهاي پيشرفته‏اند كه مانع پيشرفت فكر و فنّ و فرهنگ در اجتماعات عقب‏ مانده‏اند؛ زيرا كه رشد فرهنگ و تكنولوژي را در ميان اجتماعات عقب‏ افتاده مانع سلطة سياسي و نظامي و اقتصادي خود مي‏دانند. علّت عقب‏افتادگي اقتصادي در كشورهاي عقب‏مانده نيز كشورهاي پيشرفته است؛ زيرا نياز به واردات صنعتي كشورهاي پيشرفته اگر از ميان برود، توليدات اين كشورها بدون مشتري و بازار مي‏ماند. عقب‏افتادگي نظامي نيز وضعش روشن است و چون پديدة شوم عقب‏افتادگي در همة بخش‌ها به هم مربوط است، بنابراين درمان درد بزرگ عقب‏ماندگي و از ميان برداشتن عامل اصلي آن يعني متلاشي كردن مراكز قدرت و سلطه تحقّق مي‏يابد و مراكز سلطه و قدرت و زور و سرمايه‏داري در عالم متلاشي مي‏گردد و توده‏هاي انساني از يوغ فشار و سلطه‏جويي كامروايان تاريخ آسوده مي‏گردند.
2. به كتاب‌هاي ديكتاتوري كارتل‌ها، ترجمه و اقتباس دكتر همايون الهي،1363 اميركبير و «جهان مسلّح، جهان گرسنه‏»، ويلبرانت، ترجمة همايون‏پور، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي چاپ اوّل 1365 و «چگونه نيمي ديگر مي‏ميرند»، سوزان جرج، ترجمة مهدي قراچه‏داغي، پژمان،1363. و «امپرياليسم و عقب‏ماندگي‏»، دكتر همايون الهي، شركت آموزش فرهنگي انديشه، 1367. و «اقتصاد سياسي سرمايه‏داري‏» و... مراجعه شود.
3. ر.ك: «كافي‏»3/568 و ج 1، ص 542.
4. «كافي‏» 8/32؛ «مستدرك نهج‏البلاغه‏»/ 31؛ «الحياة‏» 2/493.
5. «بحار» 51/78، «بحار» 51/88، «بحار» 51/123، «تفسير عياشي‏» 1/66؛ «بحار» 52/224، «بحار» 52/337.
6.«بحار»52/390؛ «غيبت نعماني‏»/237، با اندك اختلاف.
7. عدالت اجتماعي ص‏23 ـ57.
8. و لو ان اهل‏القري امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من‏السماء والارض‏»: اگر مردم آباديها ايمان آورده و تقوا پيشه ساخته بودند،ويشان مي‏گشوديم...» اعراف‏7/96.
9. بحارالأنوار، ج 51، ص 83.
10. سوره نوح (71)، آيات 10 ـ 12؛ نيز بحارالأنوار، ج 10، ص 104.
11. «كمال‏الدّين‏» 1/231.
12. «موسوعة‏الامام‏المهدي‏»، (الكتاب الثالث)، 780، به نقل از اعلام‏الوري/413، «نهج‏البلاغه‏»/ 425، «كمال‏الدين‏» 1/331.
13. به كتاب ديكتاتوري كارتلها×» و «امپرياليسم و عقب‏ماندگي‏» و «چگونه نيمي از ديگر مي‏ميرند» و «جهان مسلح، جهان گرسنه‏» و... رجوع شود تا معلوم گردد كه چگونه سرمايه‏ها و كالاها و همه منافع و منابع انسانهاي مظلوم در سراسر جهان به جيب عده‏اي بسيار اندك (در مقايسه با افراد جامعه بشري) روانه مي‏گردد.
14. «خورشيد مغرب‏»/ 31، به نقل از «المهدي الموعودالمنتظر» 1/279.
15. براي روشن شدن اين موضوع به «الحياة‏» ج 4 ص 160 به بعد رجوع شود.
16. «موسوعة ‏الامام ‏المهدي‏»، الكتاب الثالث، 770. محمد الصدر، مكتبة‏الامام اميرالمؤمنين‏العامه، اصفهان.

محمد حکیمی

3 نظر

 • لینک نظر سعیده گنجی لیسار چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۲ نوشته شده توسط سعیده گنجی لیسار

  اگر مطالبی هم در مورد رجعت در سایت باشد بهتر است

 • لینک نظر قلار دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۳۰ نوشته شده توسط قلار

  ببخشید اما اون پول سرمایه ملیه همون جوری باهاش کار دستی درست کردین

 • لینک نظر ابراهیم يكشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۱۸ نوشته شده توسط ابراهیم

  مرگ ملک عبدالله و اختلاف در عربستان و بسته شدن راه حج به روی شیعیان
  مرگ ملک عبدالله و بروز اختلاف شدید در میان آل سعود و اعراب و بسته شدن حج به روی شیعیان

  یکی از نشانه های ظهور است.

  حالا ما می خواهیم در اینجا بررسی کنیم در چه صورتی حج به روی شیعیان بسته خواهد شد.
  http://122.blogfa.com

نوشتن نظر