ظلم ستیزى با دعا
موقعیت شما: اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»ظلم ستیزى با دعا

ظلم ستیزى با دعا

جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۵۴
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

دومین محـور مبارزات امام زین العابـدیـن(ع) سخنان آن بزرگـوار پیرامـون ظلـم ستیزى است. فردى كه به نیایشهاى آن بزرگـوار فكر كند, به خوبى مى‌فهمد كه چگونه باید از ستمگران بیزارى بجـوید و به یارى مظلـومان بشتابـد و در ایـن راه حركت خـود را بـر اساس امامت امامان راستیـن قرار دهد. به عنـوان نمـونه فرازهایـى از دعاهاى آن حضرت را مرور مى‌كنیم:نكوهش ستم

«خدایا! از تو پوزش مى خواهم اگر پیش روى مـن به كسى ستم شود و من او را یارى نكنـم, یا نعمتى به مـن ارزانى شود و سپاس آن را به جـانیـاورم, یـا گنـاهكـارى از مـن غذر خـواهـد و عذر او را نپذیرم, یا نیازمندى چیزى بطلبـد و او را بر خـود مقـدم ندارم, یا حق مرد با ایمانى بر گردنـم آید و آن را بزرگ نشمارم


ستیز با ظالم

«خدایا! بر محمد و آل او درود فرست و در مقابل كسـى كه بر مـن ستم روا دارد, دستى (براى جلـوگیرى از ستـم) و در مقابل كسى كه با من ستیزه جوید, زبانى (براى روشـن ساختـن حق) و بر آن كه با من دشمنى كند, پیروزى عنایت فرما و در مقابل آن كه در باره مـن حیله پیشه كند, راه چاره و در برابر آن كه بر مـن آزار رسانـد, توانایى عطا كـن و بر آن كه به من ناسزا گوید یا از من عیبجویى كند, قـدرت تكذیب و در برابر آن كـس كه مرا تهدیـد كنـد, امنیت عنایت فرما.»(2)


معرفى امامت راستین

امام سجـاد(ع) در دعاى روز عرفه, امام راستیـن را به مسلمـانان معرفـى مـى كنـد و به جـایگـاه والاى آن متـوجه مـى سـازد, آنگـاه مى‌فرماید:

«پروردگارا! بر پاكیزه‌تریـن افراد خانـدان پیامبر دورد فرست كه آنـان را بـراى اجـراى اوامـر خـود بـرگزیـده‌اى و خزانه علـم و نگهدارنده دین و جانشین در زمیـن و حجت خـویـش بربنـدگانت قرار دادى و به خـواست و اراده‌ات آنان را از هر پلیدى و ناپاكـى پاك ساختى و وسیله ارتباط با خود و راه بهشت خـویـش كردى» امام(ع) در بخشى دیگر از همین دعا مى فرماید: «بار خدایا! تـو دیـن خود را در هر زمان و روزگارى به وسیله پیشـوایى كمك فرموده‌اى كه او را راهنماى بنـدگان و مشعل هدایت در شهرها قرار داده‌اى, پـس از آنكه او را با وسیله ارتباط غیبى, به خـود ارتباط دادى و او را سبب خوشنودى خـویـش كردى و فرمانبرى از او را واجب نمـودى و از نافرمانى او بیـم دادى و به فرمانبرى فرمانهایش و پذیرش نهى او دستور دادى و فرمودى كه هیچ كـس از او پیشى نگیرد و هیچ فرد از پیـروى او پـس نمانـد.»(3)

_____________________________

1 ـ صحیفه سجادیه, دعاى 38.

2 ـ همـان, دعاى 20. (مكارم الاخلاق)

3 ـ صحیفه سجـادیه فیض الاسلام, دعاى 47, ص 334.

برگرفته شده از مجله كوثر ش 26

نوشتن نظر