موعود :: مطالعات فرهنگی
موقعیت شما: موعود»صفحه یک»فیلم

مستند ظهور قسمت بیست و هشتم

برای دریافت لوح کامل این نشست به فروشگاه اینترنتی یاران yaranshop.ir مراجعه فرمائید

دانلود : قسمت بیست و هشتم

مستند ظهور قسمت بیست و نهم

برای دریافت لوح کامل این نشست به فروشگاه اینترنتی یاران yaranshop.ir مراجعه فرمائید

دانلود : مستند ظهور

مستند ظهور قسمت بیست و چهارم

برای دریافت لوح کامل این نشست به فروشگاه اینترنتی یاران yaranshop.ir مراجعه فرمائید

دانلود : قسمت بیست و چهارم

مستند ظهور قسمت بیست و یکم

برای دریافت لوح کامل این نشست به فروشگاه اینترنتی یاران yaranshop.ir مراجعه فرمائید

دانلود : قسمت بیست و یکم

مجموعه مستند فاز 3 قسمت هفدهم

دانلود:  قسمت هفدهم

برای دریافت لوح کامل این نشست به فروشگاه اینترنتی یاران yaranshop.ir مراجعه فرمائید

مجموعه مستند ظهور قسمت نوزدهم

برای دریافت لوح کامل این نشست به فروشگاه اینترنتی یاران yaranshop.ir مراجعه فرمائید

دانلود : قسمت نوزدهم

مستند ظهور قسمت بیستم

برای دریافت لوح کامل این نشست به فروشگاه اینترنتی یاران yaranshop.ir مراجعه فرمائید

دانلود : قسمت بیستم

مجموعه مستند ظهور قسمت هجدهم

دانلود : قسمت هجدهم

ما مشتریان این صنایع هستیم و در صورتی که مشتریان با هوشی نباشیم  چراغ سبز را به این صنایع نشان داده ایم  تا زباله هایشان را به ما بفروشند زباله ها یی که به غیر اخلاقی ترین روش تولید شده اند اگر ما به به خرید از این فروشگاه ها ادامه دهیم مسئول غیرانسانی ترین عملی خواهیم بود که در حال انجام است در واقع شریک جرم هستیم علاوه براین به یاد داشته باشید که ازهردست بدهی از همان دست میگیری و این امر رفتار ما با انسان ها , حیوانات و محیط نیز صدق میکند

برای خرید لوح کامل این مستند 21 قسمتی به فروشگاه اینترنتیyaranshop.ir یاران مراجعه فرمائید .

دانلود : قسمت شانزدهم

زمانی که میخواسیتم صنعت غذایی را درک کنیم یک کا را ساده ای را انجام دادیم
تصمیمیم گرفتیم منبع اصلی غذا را ردیابی کنیم
واقتی وارد فروشگاه می شوید چیزی که شبیه  این وفور نعمت سرشار از تنوع و انتخاب به نظر می رسد واقعیت ندارد در آنجا تنوع خیالی وجود دارد و ....

برای خرید لوح کامل این مستند 21 قسمتی به فروشگاه اینترنتی یاران yaranshop.irمراجعه فرمائید.

دانلود : قسمت پانزدهم

14
صفحه 14 از 17