نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: مقام زن
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: مقام زن
جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۴۲

شخصیت زن در اسلام

یش از اسلام در هیچ یك از جوامع بشری، زن عضوی مؤثر و شخصی مستقل محسوب نمی شد و كلمه زن مفهوم زبونی، خواری و بی خردی داشت و در ادبیات آنان، چه نظم و چه نثر سخن بسیار در ناشایستگی و تحقیر جنس زن یافت می شود كه طرز تفكر و دیدگاه آنان را نسبت به زن نشان می دهد.

مجموعه مربوطه دین و اندیشه