نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شمازه 1
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شمازه 1
شنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۰

رجعت‏

محمّدرضا ضميرى‏ (قسمت اول)
يكى از آرزوهاى ديرينه بشر گسترش عدالت به معناى واقعى در سرتاسر گيتى است؛ و اين اميد و آرزو به شكل نوعى اعتقاد در اديان الهى تجلى نموده است. در طول تاريخ كسانى كه مدعى تحقق اين ايده شدند، طرحها ريختند و چاره ها انديشيدند، ولى، نتوانستند بشر خسته دل را اميدى بخشند.

 

مجموعه مربوطه رجعت