نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: فهرست شیندلر
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: فهرست شیندلر
يكشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۰۴:۱۸

سینمای غرب چگونه به صهیونیسم مشروعیت بخشید؟

اگزدوس خدمتی بزرگ به صهیونیست در پیشبرد اهداف اشغالگرانه داشت،چرا که از یک طرف فیلم اگزدوس یهودیان را با استنادهای دروغین به کتاب عهد عتیق به اشغال بیشتر فرا می خواند، واز طرف دیگر فیلم اینجا سرزمین توست تمام یهودیان دنیا را به مهاجرت به سرزمینهای اشغالی تشویق می کرد.

 

مجموعه مربوطه سینما