نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: اردوارد سعید
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: اردوارد سعید
سه شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۰۷:۰۸

بشارت و نجات

«ای مردم! به علم یقین بدانید آن کس که با جاهلیّت مرسوم در میان شما به استقبال قائم ما برود تفاوتی با آن کس که با جاهلیّت اوّل به استقبال رسول خدا(ص) رفت، ندارد و دلیل آن این است که در آن روز همه بر رسم و روش جاهلیّت زندگی خواهند کرد، مگر آن کسی که مورد رحمت خداوند قرار گیرد.»

مجموعه مربوطه سخن سردبیر