اخبار فرهنگی و مهدوی
موقعیت شما: اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی
آنچه پیش روی دارید بحثی پیرامون شب قدر براساس نظرات مرحوم علامه طباطبایی(ره) در تفسیر شریف المیزان است که در سوره «قدر» و «دخان» مطرح شده امید که راهنمای خوبی برای معرفی این شب باشد.
شب قدر یعنی چه؟
مراد از قدر، تقدیر و اندازه گیری است و شب قدر شب اندازه گیری است و خداوند متعال در این شب حوادث یک سال را تقدیر می کند و زندگی، مرگ، رزق، سعادت و شقاوت انسان ها و اموری از این قبیل را در این شب مقدر می گرداند.

شب قدر کدام شب است؟
در قرآن کریم آیه ای که به صراحت بیان کند شب قدر چه شبی است دیده نمی شود. ولی از جمع بندی چند آیه از قرآن کریم می توان فهمید که شب قدر یکی از شب های ماه مبارک رمضان است.
قرآن کریم از یک سو می فرماید: «انا انزلناه فی لیله المبارکه». این آیه گویای این مطلب است که قرآن یکپارچه در یک شب مبارک نازل شده است و از سوی دیگر می فرماید: «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» و گویای این است که تمام قرآن در ماه رمضان نازل شده است و در سوره قدر می فرماید: «انا انزلناه فی لیله القدر» از مجموع این آیات استفاده می شود که قرآن کریم در یک شب مبارک در ماه رمضان که همان شب قدر است نازل شده است. پس شب قدر در ماه رمضان است. اما اینکه کدام یک از شب های ماه رمضان شب قدر است، در قرآن کریم چیزی بر آن دلالت ندارد و تنها از راه اخبار می توان آن شب را معین کرد.
در بعضی از روایات منقول از ائمه اطهار(ع) شب قدر مردد بین نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان است و در برخی دیگر از آنها مردد بین شب بیست و یکم و بیست و سوم و در روایات دیگری متعین در شب بیست و سوم است و عدم تعین یک شب به جهت تعظیم امر شب قدر بوده تا بندگان خدا با گناهان خود به آن اهانت نکنند.
پس از دیدگاه روایات ائمه اهل بیت(ع) شب قدر از شب های ماه رمضان و یکی از سه شب نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم است. اما روایات منقول از طرق اهل سنت به طور عجیبی با هم اختلاف داشته و قابل جمع نیستند ولی معروف بین اهل سنت این است که شب بیست و هفتم ماه رمضان، شب قدر است و در آن شب قرآن نازل شده است.

تکرار شب قدر در هر سال
شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و سالی که قرآن در آن نازل شد نیست بلکه با تکرار سال ها، آن شب نیز تکرار می شود. یعنی در هر ماه رمضان شب قدری است که در آن شب امور سال آینده تقدیر می شود.
دلیل بر این امر این است که:
اولا: نزول قرآن به طور یکپارچه در یکی از شب های قدر چهارده قرن گذشته ممکن است ولی تعیین حوادث تمامی قرون گذشته و آینده در آن شب بی معنی است.
ثانیا: کلمه «یفرق» در آیه شریفه «فیها یفرق کل امر حکیم» در سوره دخان به خاطر مضارع بودنش، استمرار را می رساند و نیز کلمه «تنزل» در آیه کریمه «تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر» به دلیل مضارع بودنش دلالت بر استمرار دارد.
ثالثا: از ظاهر جمله «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» چنین برمی آید که مادامی که ماه رمضان تکرار می شود آن شب نیز تکرار می شود. پس شب قدر منحصر در یک شب نیست بلکه در هر سال در ماه رمضان تکرار می شود.
در این خصوص در تفسیر برهان از شیخ طوسی از ابوذر روایت شده که گفت: به رسول خدا(ص) عرض کردم یا رسول الله(ص) آیا شب قدر شبی است که در عهد انبیا بوده و امر به آنان نازل می شده و چون از دنیا می رفتند نزول امر در آن شب تعطیل می شده است؟ فرمود: «نه بلکه شب قدر تا قیامت هست.»

عظمت شب قدر
در سوره قدر می خوانیم: «انا انزلناه فی لیله القدر و ما ادرئک ما لیله القدر لیله القدر خیر من الف شهر» خداوند متعال برای بیان عظمت شب قدر با این که ممکن بود بفرماید: «و ما ادرئک ماهی هی خیر من الف شهر» یعنی با اینکه می توانست در آیه دوم و سوم به جای کلمه «لیله القدر» ضمیر بیاورد، خود کلمه را آورد تا بر عظمت این شب دلالت کند و با آیه «لیله القدر خیر من الف شهر» عظمت این شب را بیان کرد به این که این شب از هزار ماه بهتر است. منظور از بهتر بودن این شب از هزار ماه، بهتر بودن از حیث فضیلت عبادت است. چه این که مناسب با غرض قرآن نیز چنین است. چون همه عنایت قرآن در این است که مردم را به خدا نزدیک و به وسیله عبادت زنده کند و احیا یا عبادت آن شب از عبادت هزار ماه بهتر است.
از امام صادق(ع) سوال شد: چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟(با اینکه در آن هزار ماه در هر دوازده ماهش یک شب قدر است)
حضرت فرمود: «عبادت در شب قدر بهتر است از عبادت در هزار ماهی که در آن شب قدر نباشد»

وقایع شب قدر


1-نزول قرآن
ظاهر آیه شریفه «انا انزلناه فی لیله القدر» این است که همه قرآن در شب قدر نازل شده است و چون تعبیر به انزال کرده که ظهور در یکپارچگی و دفعی بودن دارد نه تنزیل که ظاهر در نزول تدریجی است.
قرآن کریم به دو گونه نازل شده است:
1-نزول یک باره و در یک شب معین
2-نزول تدریجی در طول بیست و سه سال نبوت پیامبر اکرم(ص)
آیاتی چون «قرانا فرقناه لتقراه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا» نزول تدریجی قرآن را بیان می کند.
در نزول دفعی (و یکپارچه) قرآن کریم که مرکب از سوره ها و آیات است یک دفعه نازل نشده است بلکه به صورت اجمال همه قرآن نازل شده است چون آیاتی که درباره وقایع شخصی و حوادث جزیی نازل شده ارتباط کامل با زمان و مکان و اشخاص و احوال خاصه ای دارد که درباره آن اشخاص و آن احوال و در آن زمان و مکان نازل شده و معلوم است که چنین آیاتی درست درنمی آید مگر اینکه زمان و مکانش و واقعه ای که درباره اش نازل شده رخ دهد به طوری که اگر از آن زمان ها و مکان ها و وقایع خاصه صرف نظر شود و فرض شود که قرآن یکباره نازل شده، قهرا موارد آن آیات حذف می شود و دیگر بر آنها تطبیق نمی کنند، پس قرآن به همین هیئت که هست دوبار نازل نشده بلکه بین دو نزول قرآن فرق است و فرق آن در اجمال و تفصیل است. همان اجمال و تفصیلی که در آیه شریفه «کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر» به آن اشاره شده است و در شب قدر قرآن کریم به صورت اجمال و یکپارچه بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد و در طول بیست و سه سال به تفصیل و به تدریج و آیه به آیه نازل گردید.

2-تقدیر امور
خداوند متعال در شب قدر حوادث یک سال آینده را از قبیل مرگ و زندگی، وسعت یا تنگی روزی، سعادت و شقاوت، خیر و شر، طاعت و معصیت و... تقدیر می کند.
در آیه شریفه «انا انزلناه فی لیله القدر» کلمه «قدر» دلالت بر تقدیر و اندازه گیری دارد و آیه شریفه «فیها یفرق کل امر حکیم» که در وصف شب قدر نازل شده است بر تقدیر دلالت می کند. چون کلمه «فرق» به معنای جداسازی و مشخص کردن دو چیز از یکدیگر است و فرق هر امر حکیم جز این معنا ندارد که آن امر و آن واقعه ای که باید رخ دهد را با تقدیر و اندازه گیری مشخص سازند. امور به حسب قضای الهی دارای دو مرحله اند، یکی اجمال و ابهام و دیگری تفصیل و شب قدر به طوری که از آیه «فیها یفرق کل امر حکیم» برمی آید شبی است که امور از مرحله اجمال و ابهام به مرحله فرق و تفصیل بیرون می آیند.

3-نزول ملائکه و روح
براساس آیه شریفه «تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر» ملائکه و روح در این شب به اذن پروردگارشان نازل می شوند. مراد از روح آن روحی است که از عالم امر است و خدای متعال درباره اش فرموده است: «قل الروح من امر ربی» در این که مراد از امر چیست؟ بحث های مفصلی در تفسیر شریف المیزان آمده است که به جهت اختصار مبحث به دو روایت در مورد نزول ملائکه و اینکه روح چیست بسنده می شود.
الف: پیامبر اکرم(ص) فرمود: وقتی شب قدر می شود ملائکه ای که ساکن در «سدره المنتهی» هستند و جبرئیل یکی از ایشان است نازل می شوند در حالی که جبرئیل به اتفاق سایرین پرچم هایی را به همراه دارند.
یک پرچم بالای قبر من و یکی بر بالای بیت المقدس و پرچمی در مسجدالحرام و پرچمی بر طور سینا نصب می کنند و هیچ مومن و مومنه ای در این نقاط نمی ماند مگر آنکه جبرئیل به او سلام می کند، مگر کسی که دائم الخمر و یا معتاد به خوردن گوشت خوک و یا زعفران مالیدن به بدن خود باشد.
ب: از امام صادق(ع) در مورد روح سوال شد. حضرت فرمودند: روح از جبرئیل بزرگتر است و جبرئیل از سنخ ملائکه است و روح از آن سنخ نیست. مگر نمی بینی خدای تعالی فرموده: «تنزل الملائکه و الروح» پس معلوم می شود روح غیر از ملائکه است.

4- سلام و امنیت
قرآن کریم در بیان این ویژگی شب قدر می فرماید: «سلام هی حتی مطلع الفجر» کلمه سلام و سلامت به معنای عاری بودن از آفات ظاهری و باطنی است و جمله «سلام هی» اشاره به این مطلب دارد که عنایت الهی تعلق گرفته است به این که رحمتش شامل همه آن بندگان شود که به سوی او روی می آورند و نیز به اینکه درخصوص شب قدر باب عذابش بسته باشد. به این معنا این است که در این شب کید شیطان ها هم موثر واقع نشود چنانکه در بعضی از روایات نیز به این معنا اشاره شده است.
البته بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از کلمه «سلام» این است که در شب قدر ملائکه از هر مومن مشغول به عبادت بگذرند، سلام می دهند.مهمترین مناسبت ماه مبارک رمضان، شب قدر است که هماره مورد توجه مومنین بوده و خواهد بود.
مشرق

یک فرمانده گردان بسیج دانشجویی با ابراز نگرانی از رشد این گروه‌ها در روستاها می گوید: "با توجه به‌ شناسایی‌های انجام شده توسط گروه جهادی خواهران بسیجی دانشجو شهرستان کرمان، رشد فرهنگ‌های کاذب به ویژه ‌بهائیت در روستاهای اطراف کرمان نگران‌کننده است."
خبر نوشت: برخی نهادها خبر از رشد سریع بهاییت در کرمان و مسیحیت در کلیساهای خانگی مشهد می دهند. نهادهای فرهنگی، مذهبی و امنیتی به این اخبار هنوز واکنش قابل اعتنایی نشان نداده اند.

بهاییت در استانهای شرق کشور، به سرعت در حال گسترش بین مردم به خصوص روستائیان است. اخباری نیز درباره گسترش مسیحیت در استان خراسان رضوی منتشر شده،

با این حال، نهادهای فرهنگی و مذهبی، چندان نتوانسته اند در مقابل رشد این گرایشات، کار تاثیرگذاری انجام دهند. شبکه های ماهواره ای نیز با ترتیب دادن برنامه های مناظره بین مسلمانان و بهائیان، سعی دارند چنین وانمود کنند که فرقه هایی مانند بهائیت در مقابل اسلام سخنی برای گفتن دارند.

گفته می شود این رسانه‌ها با هزینه‌های گزافی راه‌اندازی و اداره می‌شوند می‌توان به شبکه‌های "تپش" و "محبت تی‌ وی"، "نجات"، "امید ایران"، "پارس تی ‌وی" و ... اشاره کرد. برخی از این رسانه‌ها نظیر "پارس تی‌‌وی" بنابر دلایلی مانند جذب کمک مالی از سوی اسپانسرهای مسیحی یک سو و کاستن از تعداد مسلمانان ایران از سوی دیگر، دست به تبلیغات مسیحیت می‌زنند.

با وجود گسترش این قبیل مسایل در استانهای شرقی کشور، برخی از نهادهای مذهبی نیز سعی دارند با فرستادن هیاتهای تبلیغی، جلوی رشد بهاییت و مسیحیت را در روستاها بگیرند.

یک فرمانده گردان بسیج دانشجویی با ابراز نگرانی از رشد این گروه‌ها در روستاها می گوید: "با توجه به‌ شناسایی‌های انجام شده توسط گروه جهادی خواهران بسیجی دانشجو شهرستان کرمان، رشد فرهنگ‌های کاذب به ویژه ‌بهائیت در روستاهای اطراف کرمان نگران‌کننده است."

آمنه بالندگی با اظهار تاسف از رشد بهاییت در جنوب شرق کشور می افزاید: " فعا‌لیت‌های‌ جهادی با راه‌اندازی کلاس‌های خیاطی‌، قرآن کریم‌، احکام و اخلاق‌، زبان انگلیسی ویژه کودکان و بزرگسالان‌، نقاشی کودکان‌، مروارید‌کاری و ترمه‌دوزی در روستاهای شهر کرمان برای افراد علاقمند انجام می شود و این فعالیتها در راستای مقابله با افزایش بهائیت در روستاهای اطراف شهر کرمان است."

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) از ارسال سه محموله کمکهای بشر دوستانه به مردم سومالی خبر داد و گفت: 22 ماه مبارک رمضان روز همبستگی با مردم سومالی نامگذاری شده است.

به گزارش مهر، سعید ستاری افزود: دوشنبه هفته آینده که 22 ماه رمضان است روز همبستگی ملی با مردم سومالی اعلام شده که در این روز پایگاههای کمیته امداد در سراسر کشور آماده دریافت کمکهای مردمی به مردم قحطی زده سومالی هستند.

وی با اشاره به برپایی 100 هزار پایگاه جمع آوری کمکهای مردمی، تاکید کرد: مردم نیکوکار کشورمان می توانند به منظور کمک به مردم سومالی کمکهای نقدی خود را به شماره حساب 55555 بانک ملی شعبه کمیته امداد واریز کنند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت: تا کنون سه محموله از کمکهای مردمی هموطنان که در حدود 120 تن بوده برای کمک به مردم قحطی زده سومالی فرستاده شده است.

داستان معراج رسول خدا(ص) در یک شب از مکه معظمه به مسجدالاقصی و از آنجا به آسمانها و بازگشت‏ به مکه در قرآن کریم در دو سوره به نحو اجمال ذکر شده، یکی در سوره ‏«اسراء» و دیگری در سوره مبارکه ‏«نجم‏»، و تاویلاتی که از برخی چون حسن بصری، عایشه و معاویه نقل شده مخالف ظاهر آیات کریمه قرآنی و صریح روایات متواتره‏ای است که در کتب تفسیر و حدیث و تاریخ شیعه و اهل سنت نقل شده است و هیچ‌گونه اعتباری برای ما ندارد(1)، و ایرادهای عقلی دیگری را هم که برخی کرده‏اند در پایان داستان پاسخ خواهیم داد.

به گزارش ایسنا، در کیفیت معراج و اینکه چند بار بوده و آن نقطه‏ای که رسول خدا(ص) از آنجا به سوی مسجدالاقصی حرکت کرد و بدانجا بازگشت، آیا خانه ام‌هانی بوده یا مسجدالحرام و سایر جزئیات آن اختلافی در روایات دیده می‏شود که ما به خواست‏ خداوند در ضمن نقل داستان به پاره‏ای از آن اختلافات اشاره خواهیم کرد و آنچه مشهور است، آنکه این سیر شبانه با این خصوصیات در سالهای آخر توقف آن حضرت در شهر مکه اتفاق افتاد، اما آیا قبل از فوت ابیطالب بوده و یا بعد از آن و یا در چه شبی از شبهای سال بوده، باز هم نقل متواتری نیست و در چند حدیث آن شب را شب هفدهم ربیع الاول و یا شب بیست و هفتم رجب ذکر کرده و در نقلی هم شب هفدهم رمضان و شب بیست و یکم آن ماه نوشته‌اند.

و معروف آن است که رسول خدا(ص) در آن شب در خانه ام‌هانی دختر ابیطالب بود و از آنجا به معراج رفت و مجموع مدتی که آن حضرت به سرزمین بیت‌المقدس و مسجدالاقصی و آسمانها رفت و بازگشت از یک شب بیشتر طول نکشید، به طوری که صبح آن شب را در همان خانه بود و در تفسیر عیاشی است که امام صادق(ع) فرمود: رسول خدا(ص) نماز عشاء و نماز صبح را در مکه خواند، یعنی اسراء و معراج در این فاصله اتفاق افتاد و در روایات به اختلاف عبارت از رسول خدا(ص) و ائمه ‏معصومین روایت ‏شده که فرمودند:

جبرئیل در آن شب بر آن حضرت نازل شد و مرکبی را که نامش‏ «براق‏»(2) بود برای او آورد و رسول خدا(ص) بر آن سوار شده و به سوی بیت‌المقدس حرکت کرد و در راه در چند نقطه ایستاد و نماز گزارد، یکی در مدینه و هجرتگاهی که سالهای بعد رسول خدا(ص) بدانجا هجرت فرمود، یکی هم مسجد کوفه، دیگر در طور سینا و بیت‌اللحم - زادگاه حضرت عیسی(ع) - و سپس وارد مسجد اقصی شد و در آنجا نماز گزارده و از آنجا به آسمان رفت.

و بر طبق روایاتی که صدوق(ره) و دیگران نقل کرده‏اند از جمله جاهایی را که آن حضرت در هنگام سیر بر بالای زمین مشاهده فرمود سرزمین قم بود که به صورت بقعه‏ای می‏درخشید و چون از جبرئیل نام آن نقطه را پرسید پاسخ داد: اینجا سرزمین قم است که بندگان مؤمن و شیعیان اهل بیت تو در اینجا گرد می‏آیند و انتظار فرج دارند و سختیها و اندوهها بر آنها وارد خواهد شد.

و نیز در روایات آمده که در آن شب دنیا به صورت زنی زیبا و آرایش کرده خود را بر آن حضرت عرضه کرد ولی رسول خدا(ص) بدو توجهی نکرده و از وی درگذشت.

سپس به آسمان دنیا صعود کرد و در آنجا آدم ابوالبشر را دید، آنگاه فرشتگان دسته دسته به استقبال آمده و با روی خندان بر آن حضرت سلام کرده و تهنیت و تبریک گفتند، و بر طبق روایتی که علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام صادق(ع) روایت کرده رسول خدا(ص) فرمود: فرشته‏ای را در آنجا دیدم که بزرگتر از او ندیده بودم و(بر خلاف دیگران) چهره‏ای درهم و خشمناک داشت و مانند دیگران تبریک گفت و خنده بر لب نداشت و چون نامش را از جبرئیل پرسیدم گفت: این مالک، خازن دوزخ است و هرگز نخندیده است و پیوسته خشمش بر دشمنان خدا و گنهکاران افزوده می‏شود. بر او سلام کردم و پس از اینکه جواب سلام مرا داد از جبرئیل خواستم دستور دهد تا دوزخ را به من نشان دهد و چون سرپوش را برداشت لهیبی از آن برخاست که فضا را فرا گرفت و من گمان کردم ما را فرا خواهد گرفت، پس از وی خواستم آن را به حال خود برگرداند.(3)

و بر طبق همین روایت در آن جا ملک الموت را نیز مشاهده کرد که لوحی از نور در دست او بود و پس از گفتگویی که با آن حضرت داشت عرض کرد: همگی دنیا در دست من همچون درهم(و سکه‏ای) است که در دست مردی باشد و آن را پشت و رو کند، و هیچ خانه‏ای نیست جز آنکه من در هر روز پنج‏بار بدان سرکشی می‏کنم و چون بر مرده‏ای گریه می‏کنند بدانها می‏گویم: گریه نکنید که من باز هم پیش شما خواهم آمد و پس از آن نیز بارها می‏آیم تا آنکه یکی از شما باقی نماند، در اینجا بود که رسول خدا(ص) فرمود: براستی که مرگ بالاترین مصیبت و سخت‏ترین حادثه است و جبرئیل در پاسخ گفت: حوادث پس از مرگ سخت‏تر از آن است.

و سپس فرمود: و از آنجا به گروهی گذشتم که پیش روی آنها ظرفهایی از گوشت پاک و گوشت ناپاک بود و آنها ناپاک را می‏خوردند و پاک را می‏گذاردند، از جبرئیل پرسیدم: اینها کیان‏اند؟ گفت: افرادی از امت تو هستند که مال حرام می‏خورند و مال حلال را وامی‏گذارند، و مردمی را دیدم که لبانی چون لبان شتران داشتند و گوشتهای پهلوشان را چیده و در دهانشان می‏گذاردند، پرسیدم: اینها کیان‏اند؟ گفت: اینها کسانی هستند که از مردمان عیبجویی می‏کنند، مردمان دیگری را دیدم که سرشان را به سنگ می‏کوفتند و چون حال آنها را پرسیدم پاسخ داد: اینان کسانی هستند که نماز شامگاه و عشاء را نمی‏خواندند و می‌خفتند. مردمی را دیدم که آتش در دهانشان می‏ریختند و از نشیمنگاهشان بیرون می‏آمد و چون وضع آنها پرسیدم، گفت: اینان کسانی هستند که اموال یتیمان را به ستم می‏خورند، گروهی را دیدم که شکمهای بزرگی داشتند و نمی‏توانستند از جا برخیزند گفتم: ای جبرئیل اینها کیان‏اند؟ گفت: کسانی هستند که ربا می‏خورند، زنانی را دیدم که بر پستان آویزانند، پرسیدم: اینها چه زنانی هستند؟ گفت: زنان زناکاری هستند که فرزندان دیگران را به شوهران خود منسوب می‏دارند و سپس به فرشتگانی برخوردم که تمام اجزای بدنشان تسبیح خدا می‏کرد.(4)

و از آنجا به آسمان دوم رفتیم و در آنجا دو مرد را شبیه به یکدیگر دیدم و از جبرئیل پرسیدم: اینان کیان‏اند؟ گفت: هر دو پسر خاله یکدیگر یحیی و عیسی(ع) هستند، بر آنها سلام کردم و پاسخ داده تهنیت ورود به من گفتند و فرشتگان زیادی را که به تسبیح پروردگار مشغول بودند در آنجا مشاهده کردم.

و از آنجا به آسمان سوم بالا رفتیم و در آنجا مرد زیبایی را دیدم که زیبایی او نسبت‏ به دیگران همچون ماه شب چهارده نسبت‏ به ستارگان بود و چون نامش را پرسیدم جبرئیل گفت: این برادرت یوسف است، بر او سلام کردم و پاسخ داده و تهنیت و تبریک گفت و فرشتگان بسیاری را نیز در آنجا دیدم.

از آنجا به آسمان چهارم بالا رفتیم و مردی را دیدم و چون از جبرئیل پرسیدم گفت: او ادریس است که خدا وی را به اینجا آورده، بر او سلام کردم پاسخ داد و برای من آمرزش خواست و فرشتگان بسیاری را مانند آسمانهای پیشین مشاهده کردم و همگی برای من و امت من مژده خیر دادند.

سپس به آسمان پنجم رفتیم و در آنجا مردی را به سن کهولت دیدم که دورش را گروهی از امتش گرفته بودند و چون پرسیدم کیست؟ جبرئیل گفت: هارون بن عمران است، بر او سلام کرده و پاسخ داد و فرشتگان بسیاری را مانند آسمانهای دیگر مشاهده کردم.

آن گاه به آسمان ششم بالا رفتیم و در آنجا مردی گندمگون و بلند قامت را دیدم که می‏گفت: بنی اسرائیل پندارند من گرامی‏ترین فرزندان آدم در پیشگاه خدا هستم، ولی این مرد از من نزد خدا گرامی‏تر است و چون از جبرئیل پرسیدم: کیست؟ گفت: برادرت موسی بن عمران است، بر او سلام کردم جواب داد و همانند آسمانهای دیگر فرشتگان بسیاری را در حال خشوع دیدم.

سپس به آسمان هفتم رفتیم و در آنجا به فرشته‏ای برخورد نکردم جز آنکه گفت: ای محمد حجامت کن و به امت‏ خود نیز سفارش حجامت را بکن و در آنجا مردی را که موی سر و صورتش سیاه و سفید بود و روی تختی نشسته بود دیدم و جبرئیل گفت، او پدرت ابراهیم است، بر او سلام کرده جواب داد و تهنیت و تبریک گفت، و مانند فرشتگانی را که در آسمانهای پیشین دیده بودم در آنجا دیدم، و سپس دریاهایی از نور که از درخشندگی چشم را خیره می‏کرد و دریاهایی از ظلمت و تاریکی و دریاهایی از برف و یخ لرزان دیدم و چون بیمناک شدم جبرئیل گفت: این قسمتی از مخلوقات خداست.

و در حدیثی است که فرمود: چون به حجابهای نور رسیدم جبرئیل از حرکت ایستاد و به من گفت: برو!

در حدیث دیگری فرمود: از آنجا به‏ «سدرۀ المنتهی‏» رسیدم و در آنجا جبرئیل ایستاد و مرا تنها گذارده گفت: برو! گفتم: ای جبرئیل در چنین جایی مرا تنها می‏گذاری و از من مفارقت می‏کنی؟ گفت: ای محمد اینجا آخرین نقطه‏ای است که صعود به آن را خدای عزوجل برای من مقرر فرموده و اگر از اینجا بالاتر آیم پر و بالم می‏سوزد، آن گاه با من وداع کرده و من پیش رفتم تا آنگاه که در دریای نور افتادم و امواج مرا از نور به ظلمت و از ظلمت ‏به نور وارد می‏کرد تا جایی که خدای تعالی می‌خواست مرا متوقف کند و نگهدارد آن گاه مرا مخاطب ساخته با من سخنانی گفت.

و در اینکه آن سخنانی که خدا به آن حضرت وحی کرده چه بوده است در روایات به طور مختلف نقل شده و قرآن کریم به طور اجمال و سربسته می‏گوید: «فاوحی الی عبده ما اوحی‏»، (پس وحی کرد به بنده‏اش آنچه را وحی کرد)

و از این رو برخی گفته‏اند: مصلحت نیست در این باره بحث ‏شود، زیرا اگر مصلحت‏ بود خدای تعالی خود می‏فرمود، و بعضی هم گفته‏اند: اگر روایت و دلیل معتبری از معصوم وارد شد و آن را نقل کرد، مانعی در اظهار و نقل آن نیست.

و در تفسیر علی بن ابراهیم آمده که آن وحی مربوط به مسئله جانشینی و خلافت علی بن ابیطالب(ع) و ذکر برخی از فضایل آن حضرت بوده، و در حدیث دیگر است که آن وحی سه چیز بود: 1. وجوب نماز 2. خواتیم سوره بقره 3. آمرزش گناهان از جانب خدای تعالی غیر از شرک. در حدیث کتاب بصائر است که خداوند نامهای بهشتیان و دوزخیان را به او وحی فرمود.

و به هر صورت رسول خدا(ص) فرمود: پس از اتمام مناجات با خدای تعالی بازگشتیم و از همان دریاهای نور و ظلمت گذشته در«سدرۀ المنتهی‏» به جبرئیل رسیدم و به همراه او بازگشتیم.

* روایات دیگری در این باره

درباره چیزهایی که رسول خدا(ص) آن شب در آسمانها و بهشت و دوزخ و بلکه روی زمین مشاهده کرد روایات زیاد دیگری نیز به طور پراکنده وارد شده که ما در زیر قسمتی از آنها را انتخاب کرده و برای شما نقل می‏کنیم:

در احادیث زیادی که از طریق شیعه و اهل سنت از ابن عباس و دیگران نقل شده آمده است که رسول خدا(ص) صورت علی بن ابیطالب را در آسمانها مشاهده کرد و یا فرشته‏ای را به صورت آن حضرت دید و چون از جبرئیل پرسید در جواب گفت: چون فرشتگان آسمان اشتیاق دیدار علی(ع) را داشتند خدای تعالی این فرشته را به صورت آن حضرت خلق فرمود و هر زمان که ما فرشتگان مشتاق دیدار علی بن ابیطالب می‏شویم به دیدن این فرشته می‏آییم.

و در حدیث نیز آمده که صورت ائمه معصومین پس از علی(ع) را تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در سمت راست عرش مشاهده کرد و چون پرسید بدان حضرت گفته شد که اینان حجتهای الهی پس از تو در روی زمین هستند و آخرین ایشان کسی است که از دشمنان خدا انتقام گیرد.

و نیز روایت ‏شده که رسول خدا(ص) فرمود: در آن شب خداوند مرا مامور کرد که علی بن ابیطالب را پس از خود به جانشینی و خلافت منصوب دارم و فاطمه را به همسری او درآورم.

و در چند حدیث نیز آمده که خدای تعالی و پیمبرانی را که دیدم از من سؤال می‏کردند وصی خود علی را چه کردی؟ پاسخ می‏دادم: او را در میان امت‏ خود به‏ جای نهادم و آنها می‏گفتند: خوب کسی را جانشین خویش در میان امت قرار دادی.

و در حدیثی که صدوق(ره) در امالی نقل کرده چون رسول خدا(ص) به آسمان رفت پیرمردی را دید که در زیر درختی نشسته و بچه‏هایی اطراف او را گرفته‏اند، از جبرئیل پرسید: این مرد کیست؟ گفت: پدرت ابراهیم است، پرسید: این کودکان که اطراف او هستند کیستند؟ گفت: اینها فرزندان مردمان با ایمانی هستند که از دنیا رفته‏اند و اکنون ابراهیم به آنها غذا می‏دهد، سپس از آنجا گذشت و پیرمرد دیگری را دید که روی تختی نشسته و چون نظر به جانب راست‏ خود می‏کند خوشحال و خندان می‏شود و هرگاه به سمت چپ خود می‏نگرد گریان می‏گردد، به جبرئیل فرمود: این پیرمرد کیست؟ پاسخ داد: این پدرت آدم است که هرگاه می‏بیند کسی داخل بهشت می‏شود خوشحال و خندان می‏گردد و چون کسی را مشاهده می‏کند که به دوزخ می‌رود گریان و اندوهناک می‏شود. . .

تا آنجا که می‏گوید:

. . . در آن شب خدای تعالی پنجاه نماز بر او و بر امت او واجب کرد و چون باز می‏گشت عبورش به حضرت موسی افتاد پرسید: خدای تعالی چقدر نماز بر امت تو واجب کرد؟ رسول خدا(ص) فرمود: پنجاه نماز، موسی گفت: بازگرد و از خدا بخواه تخفیف دهد! رسول خدا(ص) بازگشت و تخفیف گرفت، ولی دوباره موسی گفت: بازگرد و تخفیف بگیر، زیرا امت تو(از این نظر) ضعیفترین امتها هستند و از این رو بازگرد و تخفیف دیگری بگیر چون من در میان بنی اسرائیل بوده‏ام و آنها طاقت این مقدار را نداشتند، و به همین ترتیب چند بار رسول خدا(ص) بازگشت و تخفیف گرفت تا آنکه خدای تعالی نمازها را روی پنج نماز مقرر فرمود: و چون باز موسی گفت: بازگرد، رسول خدا(ص) فرمود: دیگر از خدا شرم می‏کنم که به نزدش بازگردم(6) و چون به ابراهیم خلیل الرحمان برخورد از پشت‏سر صدا زد: ای محمد امت‏ خود را از جانب من سلام برسان و به آنها بگو: بهشت آبش گوارا و خاکش پاک و پاکیزه و دشتهای بسیار خالی از درخت دارد و با ذکر جمله ‏«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوۀ الا بالله‏» درختی در آن دشتها غرس می‏گردد، امت‏ خود را دستور ده تا درخت در آن زمینها زیاد غرس کنند.(7)

شیخ طوسی(ره) در امالی از امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) روایت کرده که فرمود: در شب معراج چون داخل بهشت‏ شدم قصری از یاقوت سرخ دیدم که از شدت درخشندگی و نوری که داشت درون آن از بیرون دیده می‏شد و دو قبه از در و زبرجد داشت. از جبرئیل پرسیدم: این قصر از کیست؟ گفت: از آن کسی که سخن پاک و پاکیزه گوید، و روزه را ادامه دهد(و پیوسته گیرد) و اطعام طعام کند، و در شب هنگامی که مردم در خوابند تهجد - و نماز شب - انجام دهد، علی(ع) گوید: من به آن حضرت عرض کردم: آیا در میان امت ‏شما کسی هست که طاقت این کار را داشته باشد؟ فرمود: هیچ می‏دانی سخن پاک گفتن چیست؟ عرض کردم: خدا و پیغمبر داناترند، فرمود: کسی که بگوید: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»هیچ می‏دانی ادامه روزه چگونه است؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند، فرمود: ماه صبر - یعنی ماه رمضان - را روزه گیرد و هیچ روز آن را افطار نکند و هیچ دانی اطعام طعام چیست؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند، فرمود: کسی که برای عیال و نانخواران - خود (از راه مشروع) خوراکی تهیه کند که آبروی ایشان را از مردم حفظ کند، و هیچ می‏دانی تهجد در شب که مردم خوابند چیست؟ عرض کردم: خدا و رسولش داناترند، فرمود: کسی که نخوابد تا نماز عشا آخر خود را بخواند(8) - در آن وقتی که یهود و نصاری و مشرکین می‏خوابند-. و در حدیثی که مجلسی(ره)در بحارالانوار از کتاب مختصر حسن بن سلیمان به سندش از سلمان فارسی روایت کرده رسول خدا(ص) در داستان معراج فرمود: چون به آسمان اول رفتیم قصری از نقره سفید دیدم که دو فرشته بر در آن دربانی می‏کردند، به جبرئیل گفتم: بپرس این قصر از کیست؟ و چون پرسید آن دو فرشته پاسخ دادند: از جوانی از بنی هاشم، و چون به آسمان دوم رفتیم قصری بهتر از قصر قبلی از طلای سرخ دیدم که به همانگونه دو فرشته بر در آن بودند و چون به جبرئیل گفتم و پرسید آن دو فرشته نیز در پاسخ گفتند: از جوانی از بنی هاشم است. و در آسمان سوم قصری از یاقوت سرخ به همان گونه دیدم و چون از دو فرشته نگهبان آن پرسیدیم گفتند: مال جوانی است از بنی هاشم و در آسمان چهارم قصری به همان گونه از در سفید بود و چون جبرئیل پرسید؟ باز هم دو فرشته نگهبان قصر گفتند: از جوانی از بنی هاشم است. و چون به آسمان پنجم رفتیم چنان قصری از در زرد رنگ بود و چون جبرئیل به دستور من صاحب آن را پرسید گفتند: مال جوانی از بنی هاشم است و در آسمان ششم قصری از لؤلؤ و در آسمان هفتم از نور عرش خدا قصری بود و چون جبرئیل پرسید باز همان پاسخ را دادند. و چون بازگشتیم آن قصرها را در هر آسمانی به حال خود دیدیم به جبرئیل گفتم بپرس: این جوان بنی هاشمی کیست؟ و همه جا فرشتگان نگهبان گفتند: او علی بن ابیطالب(ع) است.

* حاجت جبرئیل

این حدیث را که متضمن فضیلتی از خدیجه - بانوی بزرگوار اسلام - می‏باشد بشنوند:

عیاشی در تفسیر خود از ابو سعید خدری روایت کرده که رسول خدا(ص)فرمود:

در آن شبی که جبرئیل مرا به معراج برد چون بازگشتیم بدو گفتم: ای جبرئیل آیا حاجتی داری؟ گفت: حاجت من آن است که خدیجه را از جانب خدای تعالی و از طرف من سلام برسانی و رسول خدا(ص) چون خدیجه را دیدار کرد سلام خداوند و جبرئیل را به خدیجه رسانید و او در جواب گفت: «ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام و علی جبرئیل السلام‏».

* خبر دادن رسول خدا(ص) از کاروان قریش

ابن هشام در سیره در ذیل حدیث معراج از ام‌هانی روایت کرده که گوید: رسول خدا(ص) آن شب را در خانه من بود و نماز عشاء را خواند و بخفت، ما هم با او به خواب رفتیم، نزدیکیهای صبح بود که ما را بیدار کرد و نماز صبح را خوانده ما هم با او نماز گزاردیم آن گاه رو به من کرده فرمود: ای ام‌هانی من امشب چنانکه دیدید نماز عشاء را با شما در این سرزمین خواندم سپس به بیت‌المقدس رفته و چند نماز هم در آنجا خواندم و چنانکه مشاهده می‏کنید نماز صبح را دوباره در اینجا خواندم.

این سخن را فرموده برخاست که برود من دست انداخته دامنش را گرفتم به طوری که جامه‏اش پس رفت و بدو گفتم: ای رسول خدا این سخن را که برای ما گفتی برای دیگران مگو که تو را تکذیب کرده و می‏آزارند، فرمود: به خدا! برای آنها نیز خواهم گفت!

ام‌هانی گوید: من به کنیزک خود که از اهل حبشه بود گفتم: به دنبال رسول خدا(ص) برو و ببین کارش با مردم به کجا می‌انجامد و گفتگوی آنها را برای من بازگوی. کنیزک رفت و بازگشته گفت: چون رسول خدا(ص) داستان خود را برای مردم تعریف کرد با تعجب پرسیدند: نشانه صدق گفتار تو چیست و ما از کجا بدانیم تو راست می‏گویی؟ فرمود: نشانه‏اش فلان کاروان است که من هنگام رفتن به شام در فلانجا دیدم و شترانشان از صدای حرکت‏ براق رم کرده یکی از آنها فرار کرد و من جای آن را به ایشان نشان دادم و هنگام بازگشت نیز در منزل ضجنان(25 میلی مکه) به فلان کاروان برخوردم که همگی خواب بودند و ظرف آبی بالای سر خود گذارده بودند و روی آن را با سرپوشی پوشانده بودند و کاروان مزبور هم اکنون از دره تنعیم وارد مکه خواهند شد، و نشانه‏اش آن است که پیشاپیش آنها شتری خاکستری رنگ است و دو لنگه بار روی آن شتر است که یک لنگه آن سیاه می‏باشد. و چون مردم این سخنان را شنیدند به سوی دره تنعیم رفته و کاروان را با همان نشانیها که فرموده بود مشاهده کردند که از دره تنعیم وارد شد و چون آن کاروان دیگر به مکه آمد و داستان رم کردن شتران و گم شدن آن شتر را از آنها جویا شدند همه را تصدیق کردند.

محدثین شیعه رضوان الله علیهم نیز به همین مضمون - با مختصر اختلافی - روایاتی نقل کرده‏اند و در پایان برخی از آنها چنین است که چون صدق گفتار آن حضرت معلوم شد و راهی برای تکذیب و استهزا باقی نماند آخرین حرفشان این بود که گفتند: این هم سحری دیگر از محمد!

* ابوطالب و معراج

یعقوبی در تاریخ خود داستان معراج را به اشاره و اختصار نقل کرده و دنبال آن می‏نویسد در آن شب ناگهان ابوطالب متوجه شد که رسول خدا(ص) گم شده است، ترسید مبادا قریش او را غافلگیر کرده و به قتلش رسانیده باشند. از این رو هفتاد نفر از فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد و به هر کدام شمشیری داد و گفت: هر یک از شما پهلوی مردی از قریش جلوس کنید تا اگر مرا دیدید با محمد آمدم کاری انجام ندهید و گرنه هر یک از شما مردی را که پهلوی اوست‏ به قتل برساند و منتظر من نباشید و چون رسول خدا(ص) را در خانه ام‌هانی دیدند نزد ابوطالب آورده و او نیز آن حضرت را به نزد قریش آورد و چون از جریان مطلع شدند موضوع برای آنها بسیار بزرگ جلوه‏گر کرد و دانستند که ابوطالب بسختی از او دفاع می‏کند و از این رو هم‌عهد شدند که آن حضرت را بیازارند.

نگارنده گوید: پیش از این ذکر شد که میان اهل حدیث و تاریخ در وقت معراج و اینکه چه سالی اتفاق افتاد اختلاف است و این نقل روی آن است که معراج در زمان حیات ابوطالب اتفاق افتاده باشد چنانکه بیشتر مورخین همین عقیده را دارند.

البته تذکر این مطلب نیز لازم است که روی هم رفته از روایات چنین استفاده می‏شود که معراج رسول خدا(ص) به آسمانها بیش از یک بار اتفاق افتاده و بعید نیست پاره‏ای از اختلافات نیز که در تاریخ وقوع معراج و کیفیت آن در روایات دیده می‏شود از همین جا سرچشمه گرفته و هر کدام به یکی از آنها مربوط باشد. و اکنون در پایان ذکر این معجزه بد نیست ‏به طور فشرده درباره وقوع آن بحث کوتاهی داشته باشیم.

* بحثی کوتاه درباره معراج و شق القمر و معجزات دیگر

ما در خلال بحثهای گذشته در چند جا گفته‏ایم که اگر مطلبی از نظر قرآن و حدیث ثابت‏ شد ما به حکم اسلام آن را می‏پذیریم و وقت‏ خود و خواننده محترم را به اشکال تراشیها و توجیه و تاویلها نمی‏گیریم.

مسئله معراج جسمانی رسول خدا(ص) و همچنین مسئله شق القمر - که هر دو در سالهای آخر بعثت - و فاصله میان شروع محاصره بنی هاشم در شعب ابیطالب و وفات جناب ابوطالب اتفاق افتاده از مطالبی است که از نظر قرآن، حدیث و سخنان بزرگان از علم و حدیث‏ به اثبات رسیده و از معجزات مسلم آن حضرت به شمار رفته که بحث‏ بیشتر درباره اثبات آن و ذکر دلایل، نقلی و اجماع در کلمات بزرگان ما را از شیوه نگارش تاریخ خارج می‏سازد و خواننده محترم می‏تواند به کتابهای کلامی، تاریخی و حدیثی که در این باره نوشته و بحث کرده‏اند مراجعه نماید.(9)

زیرا ما وقتی مسئله نبوت را پذیرفتیم و به‏ «غیب‏» ایمان آورده و معجزه را قبول کردیم دیگر جایی برای بحث و رد و ایراد و تاویل و توجیه باقی نمی‏ماند، مگر با کدام تجزیه و تحلیل مادی مسئله شکافتن سنگ سخت‏ با ضربه چوب و بیرون آمدن دوازده چشمه آب گوارا قابل توجیه است(10)، و با کدام حساب ظاهری حاضر کردن‏ تخت ‏بلقیس در یک چشم بر هم زدن از صنعا به بیت‌المقدس قابل درک و قبول است(11)، و با کدام وسیله‏ای - جز معجزه - می‏توان عصای چوبی را به اژدهایی بزرگ‏ «ثعبان مبین‏» تبدیل نمود(12)، و یا با زدن همان عصای چوبین به دریا می‏توان آن را شکافت، و دوازده شکاف در آن پدیدار کرد،(13) و لشکری عظیم را از آن دریا عبور داد.

اینها و امثال اینها معجزاتی است که در قرآن کریم آمده و روایات صحیحه اثبات آنها را تضمین کرده که از آن جمله است معجزه معراج جسمانی و «شق القمر» و در برابر آنها نمی‏توان با تئوریها و فرضیه‏هایی همچون‏ «محال بودن خرق و التیام در افلاک‏» و هیئت‏ بطلمیوسی(14) که سالها و قرنها به عنوان یک قانون مسلم علم هیئت مورد قبول دانشمندان بوده و امروزه بطلان آن به اثبات رسیده و به صورت ‏مضحکه‏ای درآمده است ‏به تاویل و توجیه این آیات و روایات دست زد، چنانکه برخی در گذشته و یا امروز متاسفانه این کار را کرده‏اند.

اساس این توجیهات و تاویلات آن است که ظاهرا اینان معنای صحیح‏ «نبوت‏» و «وحی‏» و ارتباط انبیا را با عالم غیب و حقیقت جهان هستی را ندانسته و یا همه را خواسته‏اند با فکر مادی و عقل ناقص خود فهمیده و تجزیه و تحلیل کنند، و قدرت لایزال و بی‌انتهای آفریدگار جهان را از یاد برده‏اند و در نتیجه به چنین تاویلاتی دست زده‏اند و گرنه به گفته ‏«ویلیم جونز»(15): «آن قدرت بزرگی که این عالم را آفرید از اینکه چیزی از آن کم کند یا چیزی بر آن بیفزاید عاجز و ناتوان نخواهد بود!» و به گفته آن دانشمند دیگر اسلامی ‏«دکتر محمد سعید بوطی‏»(16) اطراف وجود ما و بلکه خود وجودمان را همه گونه معجزه‏ای فرا گرفته ولی به خاطر انس و الفتی که ما با آنها پیدا کرده‏ایم برای ما عادی شده و آنها را معمولی می‌دانیم در صورتی که در حقیقت هر کدام معجزه و یا معجزاتی شگفت انگیز است.

مگر این ستارگان بی شمار، و حرکت این افلاک، و قانون جاذبه زمین و یا ستارگان دیگر، و حرکت ماه و خورشید، و این نظم دقیق و حساب شده، و خلقت این همه موجودات ریز و درشت‏ بلکه خلقت‏ خود انسان - که آن دانشمند بزرگ او را موجود ناشناخته نامیده - و گردش خون در بدن، مسئله روح، و مسئله مرگ و حیات، و هزاران مسئله پیچیده و مرموز دیگری که در وجود انسان و خلقت‏ حیوانات و موجودات دیگر به کار رفته و موجود است معجزه نیست!

با اندکی تامل و دقت انسان به اعجاز همگی پی برده و همه را معجزه می‏داند ولی از آنجا که مانوس و مالوف بوده برای ما صورت عادی پیدا کرده و از حالت اعجازی آنها غافل شده‏ایم.

باری همان گونه که گفتیم: در مسئله معراج و شق القمر هر چه را برای ما از نظر قرآن و حدیث صحیح به اثبات رسیده می‌پذیریم، و اما پاره‏ای از روایات غیرصحیح و به ‏اصطلاح‏ «شاذ»ی را که در کتابها دیده می‏شود، مانند آنکه در مسئله شق القمر نقل شده که ماه به دو نیم شد و به گریبان رسول خدا رفت و سپس نیمی از آستین راست و نیمی از آستین چپ آن حضرت خارج شده و دوباره به آسمان رفت و به یکدیگر چسبید نمی‏پذیریم و بلکه این گونه نقلها را مجعول می‏دانیم.

و یا پاره‏ای از خصوصیات و روایاتی که در داستان معراج و مشاهدات رسول خدا(ص) در آسمانها و بهشت و دوزخ آمده و روایت صحیح و نقل معتبری آن را تایید نکرده ما نمی‏پذیریم و اصراری هم به قبول آن نداریم.

در پایان، تذکر این نکته هم لازم است که با اینکه قدرت خدای تعالی محدود به حدی نیست ولی معجزه بر محال عقلی تعلق نمی‏گیرد، و آنچه مورد تعلق معجزه قرار می‏گیرد اموری است که به طور عادی محال به نظر می‏رسد، مثلا تبدیل چوبی بی‌جان به صورت حیوانی جاندار عقلا محال نیست، و یکی از نوامیس خلقت و قوانین منظم این جهان هستی است و هر روز میلیاردها جسم بی جان و جماد است که به صورت نبات و حیوان در می‏آید، و به تعبیر ملای رومی از جمادی میرد و «نامی‏» شود، و از«نما» میرد به حیوان سر زند، و از عالمی به عالم دیگر رخت‏ بر می‏کشد، و یا اگر انسانی بخواهد از جایی به جای دور دیگری منتقل گردد، و یا جسمی را بخواهند از شهری به شهری جابه‏جا کنند به طور عادی ساعتها و یا روزها و ماهها وقت لازم دارد، که معجزه این فاصله و وقت را با قدرت الهی می‏گیرد چنانکه با پیشرفت وسایل و صنعت و به کمک عقل و فکر بشر توانسته‏اند مقداری از این کار را با ابزار علمی انجام دهند، و در علم کشاورزی آن قدر پیشرفت کرده‏اند که بر طبق برخی از خبرها توانسته‏اند تخم گوجه فرنگی را در زمین بکارند و با کودهای مخصوص و مدرنیزه کردن کار، پس از 18 روز گوجه فرنگی تازه از بوته آن بچینند، و یا امروزه می‏شنویم سفینه‏هایی ساخته‏اند که دور کره زمین را در فاصله یک ساعت و ده دقیقه می‏پیماید، در صورتی که اگر صد سال پیش کسی ادعا می‏کرد که ممکن است روزی چنین کاری انجام شود مردم جهان آن را انکار کرده گوینده را به دیوانگی منسوب می‏داشتند، و شاید همانند گالیله بیچاره که کرویت زمین را کشف و اظهار کرد او را به دار می‏آویختند، و یا به زندان می‏افکندند. و این نکته هم فراموش نشود که طبق قانون علیت و اسباب، معجزه را نیز علت و سببی است غیر مریی که آن قدرت بی انتهای حق تعالی، و امر و اذن پروردگار متعال است، چنانکه خدای تعالی در سوره مؤمن فرماید: «و ما کان لرسول ان یاتی بآیۀ الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضی بالحق. . . » (17)

پی‏نوشت‏ها:

1. و جالب اینجاست که برخی از نویسندگان معاصر معراج رسول خدا(ص) را به وحدت وجودی که در کلام پاره‏ای از عرفا و متصوفه دیده می‏شود تطبیق و تاویل کرده که از عدم اعتقاد به معجزه و امثال اینها سرچشمه می‏گیرد.

2. در توصیف ‏«براق‏» در چند حدیث آمده که فرمود: از الاغ بزرگتر و از قاطر کوچکتر بود، دارای دو بال بود و هر گام که بر می‏داشت تا جایی را که چشم می‏دید می‏پیمود، ابن هشام در سیره گفته: براق همان مرکبی بود که پیغمبران پیش از آن حضرت نیز بر آن سوار شده بودند. و در حدیثی است که فرمود: صورتی چون صورت آدمی و یالی مانند یال اسب داشت، و پاهایش مانند پای شتر بود. و برخی از نویسندگان روز هم در صدد توجیه و تاویل بر آمده و «براق‏» را از ماده برق گرفته و گفته‏اند: سرعت این مرکب همانند سرعت‏ برق و نور بوده است.

3. و در حدیثی که صدوق(ره) از امام باقر(ع) نقل کرده رسول خدا(ص) را از آن پس تا روزی که از دنیا رفت کسی خندان ندید.

4. صدوق(ره) در کتاب عیون به سند خود از امیرالمؤمنین(ع) روایت کرده که فرمود: من و فاطمه نزد پیغمبر(ص) رفتیم و او را دیدم که به سختی می‏گریست و چون سبب پرسیدم فرمود شبی که به آسمانها رفتم زنانی از امت‏خود را در عذاب سختی دیدم و گریه‏ام برای سختی عذاب آنهاست. زنی را به موی سرش آویزان دیدم که مغز سرش جوش آمده بود، زنی را به زبان آویزان دیدم که از حمیم(آب جوشان) جهنم در حلق او می‏ریختند، زنی را به پستانهایش آویزان دیدم، زنی را دیدم که گوشت تنش را می‏خورد و آتش از زیر او فروزان بود، زنی را دیدم که پاهایش را به دستهایش بسته بودند و مارها و عقربها بر سرش ریخته بودند، زنی را کور و کر و گنگ در تابوتی از آتش مشاهده کردم که مخ سرش از بینی او خارج می‏شد و بدنش را خوره و پیسی فرا گرفته بود، زنی را به پاهایش آویزان در تنوری از آتش دیدم، زنی را دیدم که گوشت تنش را از پایین تا بالا به مقراض آتشین می‏بریدند، زنی را دیدم که صورت و دستهایش سوخته بود و امعاء خود را می‏خورد، زنی را دیدم که سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ و به هزار هزار نوع عذاب گرفتار بود و زنی را به صورت سگ دیدم که آتش از پایین در شکمش می‏ریختند و از دهانش بیرون می‏آمد و فرشتگان با گرزهای آهنین به سر و بدنشان می‏کوفتند.

فاطمه که این سخن را از پدر شنید پرسید: پدرجان آنها چه عمل و رفتاری داشتند که خداوند چنین عذابی برایشان مقرر داشته بود؟ فرمود: دخترم! اما آن زنی که به موی سر آویزان شده بود زنی بود که موی سر خود را از مردان نامحرم نمی‏پوشانید، اما آنکه به زبان آویزان بود زنی بود که با زبان شوهر خود را می‏آزرد، آنکه به پستان آویزان بود زنی بود که از شوهر خود در بستر اطاعت نمی‏کرد، زنی که به پاها آویزان بود زنی بود که بی اجازه شوهر از خانه بیرون می‏رفت، اما آنکه گوشت‏بدنش را می‏خورد آن زنی بود که بدن خود را برای مردم آرایش می‏کرد، اما زنی که دستهایش را به پاها بسته بودند و مار و عقربها بر او مسلط گشته زنی بود که به طهارت بدن و لباس خود اهمیت نداده و برای جنابت و حیض غسل نمی‏کرد و نظافت نداشت و نسبت‏ به نماز خود بی‏اهمیت ‏بود، اما آنکه کور و کر و گنگ بود آن زنی بود که از زنا فرزنددار شده و آن را به گردن شوهرش می‏انداخت، آنکه گوشت تنش را به مقراض می‏بریدند آن زنی بود که خود را در معرض مردان قرار می‏داد، آنکه صورت و بدنش سوخته و از امعاء خود می‏خورد زنی بود که وسایل زنا برای دیگران فراهم می‏کرد. آنکه سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ بود زن سخن چین دروغگو بود و آنکه صورتش صورت سگ بود و آتش در دلش می‏ریختند زنان خواننده و نوازنده بودند. . . و سپس به دنبال آن فرمود: وای به حال زنی که شوهر خود را به خشم آورد و خوشا به حال زنی که شوهر از او راضی باشد.

5. به این مضمون روایات دیگری هم از طریق شیعه و اهل سنت نقل شده. ولی جای مناقشه در این حدیث در چند جا به چشم می‏خورد. چنانکه سید مرتضی(ره)در تنزیه الانبیا فرموده، و در صحت آن تردید کرده، و الله العالم.

6. در حدیث دیگری که علی بن ابراهیم در تفسیر خود نقل کرده رسول خدا(ص) فرمود: چون به معراج رفتم وارد بهشت ‏شده و در آنجا دشتهای سفیدی را دیدم و فرشتگانی را مشاهده کردم که خشتهایی از طلا و نقره روی هم گذارده و ساختمان می‌سازند و گاهی هم دست از کار کشیده به حالت انتظار می‏ایستند، از ایشان پرسیدم: چرا گاهی مشغول شده و گاهی دست می‏کشید؟ گفتند: گاهی که دست می‏کشیم منتظر رسیدن مصالح هستیم، پرسیدم مصالح آن چیست؟ پاسخ دادند گفتار مؤمن که در دنیا می‏گوید: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر» که هرگاه این جمله را می‏گوید ما شروع به ساختن می‏کنیم، و هرگاه خودداری می‏کند ما هم خودداری می‏کنیم.

7. منظور همین نماز عشاء است که شبها می‏خوانند، چون معمولا آن را آخر شب هنگام خفتن می‏خوانده‏اند آن را «عشاء» آخر نامیده‏اند.

8. برای توضیح بیشتر به کتابهای بحارالانوار، ج 19، (چاپ جدید)، مجمع البیان، ج 3، ص 395، ج 5، ص 186، تفسیر المیزان، ج 19، صص 64 - 60، ج 13، صص 2 به بعد، فقه السیرۀ، صص 154 - 146، الصحیح من السیرۀ، ج 2، ص 112، فروغ ابدیت، ج 1، ص 305 و کتابهای عربی و فارسی دیگری که در این زمینه قلمفرسایی و بحث کرده‏اند مراجعه نمایید.

9. «و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر، فانبحست منه اثنتا عشرۀ عینا. . . »سوره اعراف، آیه 160.

10. «قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. . . » سوره نمل، آیه 40.

11. «فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین. . . » سوره شعراء، آیه 32.

12. به آیات مبارکه سوره بقره، آیه 50، سوره طه، آیه 77، سوره شعراء، آیه 63 و سوره دخان، آیه 24 مراجعه شود.

13. بر طبق نظریه بطلمیوس یونانی که قرنها مورد قبول دانشمندان جهان قرار گرفته بود افلاک را اجسامی بلورین می‏دانستند و مجموعه آنها را نیز نه فلک می‏پنداشتند که همانند ورقه‏های پیاز روی هم قرار گرفته و ستارگان نیز همچون گل میخی بر آنها چسبیده بود و حرکت‏ستارگان را نیز با حرکت افلاک می‏گرفت، یعنی هر فلکی حرکتی داشت و قهرا با حرکت فلک گل میخی هم که بر آن چسبیده بود حرکت می‏کرد و روی این نظریه می‏گفتند خرق و التیام - یعنی شکسته و بسته شدن - در آنها محال است، و چون شق القمر - و دو نیم شدن ماه - و همچنین داستان معراج جسمانی رسول خدا مستلزم خرق و التیام در افلاک می‏شد آن را منکر شده و یا دست‏به تاویل و توجیه در آنها می‏زدند، غافل از آنکه قرنها قبل از جا افتادن این نظریه غلط، قرآن کریم آن را مردود دانسته و پنبه افلاک پوسته پیازی را زده است، آنجا که درباره خورشید و ماه و فلک گوید: «و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون‏» سوره یس، آیه‏های 40 - 38که اولا حرکت و جریان را به خود خورشید و ماه نسبت می‏دهد، و ثانیا«فلک‏»را مدار آنها دانسته و ثالثا حرکت آنها را در این مدار به صورت‏«شنا»و شناوری بیان فرموده، و فضای آسمان بی‏انتها را به صورت دریای بیکرانی ترسیم فرموده که این ستارگان همچون ماهیان در آن شناورند. و علم و کشفیات و اختراعات جدید و سفینه‏های فضایی و موشکها و آپولوها و لوناها نیز این حقیقت قرآن را به اثبات رسانید، و بر یئت‏بطلمیوسی خط بطلان کشیده و در زوایای تاریخ دفن کرد.

14. فقه السیرۀ، صص 151 - 150.

15. همان

16. سوره مؤمن، آیه 78.
17. خواننده محترم می‏تواند برای اطلاع بیشتر از این بحث‏به تفسیر شریف المیزان، ج 1، صص 57 به بعد مراجعه نماید.

یک خانواده مسلمان الجزایری در فرانسه صرفاً به اتهام اینکه به ازدواج دختر خود با یک معتاد غیرمسلمان فرانسوی رضایت نداده‌اند،‌ دست جمعی بازداشت و به زندان افکنده شدند.
به گزارش مشرق، دادگاه "سنت ایتان" واقع در جنوب شرقی فرانسه تمام اعضای یک خانواده الجزایری را به اتهام این که برسر راه ازدواج یکی از دختران خانواده با یک مرد فرانسوی "غیرمسلمان" مانع ایجاد کرده‌اند، به زندان افکند.
به گزارش رسانه‌های فرانسه، پدر 66 ساله این دختر 26 ساله الجزایری و خواهر و برادرش بازداشت موقت شده و مادرش تحت نظر قرار گرفت، درحالی که این خانواده را متهم به ضرب و شتم دختر الجزایری کرده و این اتهامی است که در قانون اساسی فرانسه مجازات 20 سال زندان را به دنبال دارد.
این خانواده الجزایری ضرب و شتم دختر خود را رد کرده و دلیل عدم پذیرش ازدواج دختر خود با مرد فرانسوی را مصرف مواد مخدر و استفاده از خشونت توسط وی عنوان کرده‌اند.

رییس شورای آموزش و پرورش رژیم آذربایجان از ممنوعیت حضور معلمان محجبه در مدارس از اول سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش مشرق به نقل از ایران گلوبال، رئیس شورای آموزش و پرورش رژیم آذربایجان گفت: از اول سال تحصیلی جدید، معلمان محجبه نیز برای رعایت پوشش یکسان باید بدون حجاب در مدارس حضور یابند.
بخشنامه منع حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان از سال گذشته ابلاغ شده است.
اژدر آقایف در مصاحبه با خبرنگاران گفت: حضور معلمان بی حجاب در مدارس می تواند الگویی برای دانش آموزان باشد تا آنها هم از مقررات مدرسه در پوشش یکسان و بی روسری تبعیت کنند.
گفتنی است با وجود آنکه اکثریت مردم آذربایجان مسلمان هستند اما رژیم این کشور با اتخاذ سیاست های ضداسلامی ، به شدت با مظاهر دینی مقابله می کند و فعالین مسلمان را تحت فشار می گذارد.

مشرق: محمدصادق الحسینی از کارشناسان مسایل سیاسی منطقه که اخیرا به دیدار سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رفته است، با قرار دادن عکس دیدار خود با سید حسن در اختیار "مشرق"، و همچنین از وی برایمان خاطره جالبی نقل کرد.

الحسینی که بارزترین ویژگی شخصیتی سید را در اینگونه دیدارها، روحیه خودمانی و خاکی سید می داند، می گوید: در این دیدار وقتی درخواست کردیم تا عکس یادگاری با سید بیندازیم، ایشان از ما خواستند تا این عکس نشسته باشد؛ بعد به شوخی گفت: شما ایرانی ها قدتان بلند است. یک مرتبه با یکی از دوستان ایرانی در حالت ایستاده عکس انداختیم، بعدا دیدم چه اشتباهی کردم .
این عکس را که در چند روز گذشته گرفته شده شاید بتوان جدیدترین تصویر منتشر شده از دبیرکل حزب الله لبنان تا این تاریخ دانست.

سایت آیت الله وحید خراسانی اعلام کرد:
بر عموم مسلمانان لازم است به قدر امکان به مسلمانان سومالی و سایر مناطقی که مبتلا به قحطی شده اند کمک نمایند و از ثلث سهم امام علیه السلام نیز مجازند در صورتی که اطمینان دارند که به محتاجین میرسد خودشان صرف نمایند.

حساب سیبا به شماره ٠١٠٧٨٥٩٦٠٦٠٠٦ و با شماره کارت ٢٠٠٤-٩٧٩٠-٩٩١١-٦٠٣٧ به نام آیت الله العظمی وحید خراسانی مساعدات مردمی جهت موارد ضروری، به این امر اختصاص داده شده که با اشراف دفتر معظم له در آن مناطق صرف می شود.

سایت بانک ملی جهت واریز کمک ها به صورت کارت به کارت : BMI.IR   


 

مجری یکی از برنامه های مهم رسانه ملی که در هنگام سحر پخش می شود با نادیده گرفتن نهی صریح مقام معظم رهبری، از عبارت "سید خراسانی" استفاده کرد.

به گزارش جهان، فرزاد جمشیدی، مجری برنامه تلوزیونی "ماه خدا" که در سحرهای ماه مبارک رمضان پخش می شود و به نوعی مخاطبان فراوانی نیز دارد در یکی از اجراهای اخیر خود در هنگام اشاره به مقام معظم رهبری از عبارت "سید خراسانی" استفاده کرد.

این در حالیستکه مقام معظم رهبری تشبیه شخصیت هایی که در روایات آخرالزمانی آمده را با شخصیت های کنونی امری مذموم برشمرده و به شدت از آن نهی فرموده بودند.

البته احتمال دارد این مساله سهوی بوده باشد که در این صورت نیز جا داشت به دلیل حساسیت اخیر این موضوع ، در اولین فرصت و یا در برنامه های بعد اصلاح می شد.

سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان نیز در دیدار با جمعی از چهره های حوزه علمیه قم، از اینکه در سی دی ظهور بسیار نزدیک است به سید یمانی تشبیه شده بود ابراز ناراحتی کرده و تصریح کرده بود این قبیل اقدامات، کارهایی ناصحیح و غلط است.

هنوز راه ندارد کسی به عالم تو
نسیم هم نرسیده به درک پرچم تو
نسیم پنجرهء وحی! صبح زود بهشت
"اذا تنفس ِ" باران هوای شبنم تو
تو در نمازی و چون گوشواره می لرزد
شکوه عرش خدا، شانه های محکم تو
توئی دوباره پیمبر، محمدی دیگر
چنان که عایشهء دیگری است مَحرم تو
به رمز و راز سلیمان چگونه پی ببرم؟
به راز عِزّۀُ للّه نقش خاتم تو
من از تو هیچ به غیر از همین نفهمیدم
که میهمان همه ماییم و میزبان همه تو
تو کربلای سکوتی و چارده قرن است
نشسته ایم سر سفرهء مُحرم تو
چقدر جملهء"احلی من العسل " زیباست
و سالهاست همین جمله است مرهم تو
هوای روضه ندارم ولی کسی انگار
میان دفتر من می نویسد از غم تو
گریز می زند از ماتمت به عاشورا
گریز می زند از کربلا به ماتم تو 
فقط نه دست زمین دور مانده از حرمت
نسیم هم نرسیده به درک پرچم تو

سید حمیدرضا برقعی

سید محمدحسین کاظمینی بروجردی یکی از روحانی نمایان مدعی ارتباط با امام زمان(ع) خطاب به جامعه جهانی و وکلای بین المللی عنوان کرد، "هرچه سریعتر وکالت من را بر عهده بگیرند."
به گزارش جهان، وی در نامه ای که به سازمانهای حقوق بشری وکلای بین المللی نوشته، آورده است: اینجانب بار دیگر از جامعه جهانی و تمامی وکلای بین المللی مدافع حقوق بشر، درخواست می کنم که هرچه سریعتر وکالت بنده و دیگر زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران را برعهده گیرید.

کاظمینی بروجرودی همچنین با ادعای اینکه از حقوق قانونی مرحوم است به مخاطبان نامه‌اش گفته است: از طریق نهادهای عالی قضائی و مجامع بین المللی به وی‍ژه سازمان ملل متحد، شکوائیه های ما را رسما پیگیری نمائید.

وی نامه خود را این گونه آغاز کرده است: وکلای بین المللی مدافع حقوق بشر؛ سلام این زندانی خواهان جدائی دین از حکومت را از شکنجه گاه اوین بپذیرید. همانطور که استحضار دارید زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران به دلایلی از قبیل اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر و دفاع از صلح، ‌آزادی و دمکراسی، بازداشت می گردند.

او که پیش از این نامه های دیگری علیه جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا و پاپ نوشته، مدعی شده است که زندانیان عقیدتی بی پناه به دلیل پایداری بر اعتقادات بحق و صلح طلبانه شان، به هیچ عنوان مصونیت جانی ندارند.

سیدمحمدحسین کاظمینی بروجردی از روحانی نمایان مدعی ارتباط با امام زمان(ع) است که در ده سال گذشته برنامه های تحریفی و خرافاتی زیادی را در یکی از مناطق جنوبی و سنتی تهران دنبال کرده و با طرح برخی مطالب عوام فریب موفق به گردآوری عده ای هوادار نیز شده بود.

او در میان گروهک های مخالفت ایران هم طرفدارانی دارد و با عنوان "آیت الله" شناخته می شود. به عنوان نمونه، سال گذشته گروهک منافقین به منظور تئوریزه کردن شعار مخالفت با نظام ولایی اقدام به انتشار و توزیع گسترده کتابی از کاظمینی بروجردی کرد با محتوای موضوعاتی "رد حقانیت ولایت فقیه"، "عصاره ماهیت حکومت فقها و ولایت فقیه"، "منشأ نظریه سیاست ما عین دیانت ماست"، "ناکامی مرجعیت اصیل غیرسیاسی در جلوگیری از تشکیل حکومت فقها" کرد.

این در حالی است که با توجه به امتحانات صورت گرفته از وی در دادسرای ویژه روحانیت و اعتراف خودش، سطح سواد حوزوی وی بسیار پایین و در حد ابتدایی است.

کاظمینی بروجردی که از تشابه اسم اش با مرحوم آیت الله العظمی سوء استفاده می کرد، پیش از بازداشت به طور مرتب با رادیوهای بیگانه و شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب علیه کشور مصاحبه و سخن پراکنی می کرد.

وی سرانجام در مهر سال ۱۳۸۵ بازداشت و با حکم دادگاه ویژه روحانیت به اتهام ادعای دروغین در خصوص ارتباط با امام زمان، اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با بیگانگان بازداشت و به زندان منتقل شد.

یک نماینده فراکسیون الاحرار در پارلمان عراق، سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) را در پس پرده سریال موهن علیه اهل بیت(ع) دانست که برخی شبکه های تلویزیونی عربی در حال پخش آن هستند.

مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "مها الدوری" گفت : سریال الحسن و الحسین (علیهما السلام) فتنه بزرگی است که موساد و صهیونیستها برای ایجاد شکاف میان مسلمانان کلید زده اند.

وی افزود: مثلت شوم آمریکا، اسرائیل و انگلیس همواره به دنبال فتنه افکنی میان مسلمانان است و شبکه های تلویزیونی نباید در دام این فتنه ها که هدف از آن تفرقه و برهم زدن وحدت مسلمانان است، گرفتار شوند.

الدوری تصریح کرد: سریال مذکور احساسات بسیاری از مسلمانان را جریحه دار کرده است و آنها از پخش این سریال خشمگین هستند.

پارلمان عراق دیروز با اجماع رای به ممنوعیت پخش این سریال موهن از شبکه های تلویزیونی عراق داد. شبکه وابسته به ایاد السامرایی رئیس حزب اسلامی عراق یکی از احزاب وابسته به اقلیت اهل سنت، اقدام به پخش این سریال کرده بود.

خاطرنشان می شود این سریال به کارگردانی "عبدالباری ابوالخیر" کارگردان سوری و تهیه کنندگی "محمد السیادی" و "محمد الحسیان" تولید شده که در آن کشورهای کویت، سوریه (دارالفتوی)، مغرب، لبنان، امارات و اردن مشارکت داشته اند.

مدیر شورای روابط آمریکا و اسلام در واشنگتن تاکید کرد اسلام به سریعترین دین در حال گسترش در آمریکا تبدیل شده است.

به گزارش «شیعه نیوز»  ، نهاد عوض افزود: بین مسلمانان آمریکا و جامعه آمریکا روابط خوبی وجود دارد اما برای حمایت از اقلیت مسلمان در آمریکا در برابر اقدامات تبعیض نژادانه باید موسسات و نهادهایی وجود داشته باشند.

وی گفت: جمعیت مسلمانان در آمریکا به دو درصد جمعیت این کشور رسیده است. اسلام دومین دین پس از مسیحیت در آمریکاست.

ما شاهد حملات شدید و برنامه ریزی شده علیه مسلمانان در آمریکا هستیم. به ویژه که در سایه کشمکش شدید دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، بعضی از محافظه کاران باراک اوباما را به مسلمان بودن و پنهان کردن هویت اسلامی اش متهم می کنند.

وی افزود: بعضی از نامزدان جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانند هرمن کین با صراحت می گویند اگر رئیس جمهور شوند هیچ مسلمانی را استخدام نخواهند کرد و اسلام باید از آمریکا دور شود.

او تاکنون دو میلیون دلار برای تبلیغات انتخاباتی خود پول جمع کرده است. سیاستمداران آمریکایی از جهل مردم این کشور نسبت به اسلام سوء استفاده می کنند.

علامه سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نقل کردند که: استاد ما عارف برجسته «حاج میرزا علی آقا قاضی» می‏گفت:
در نجف اشرف در نزدیکی منزل ما، مادر یکی از دخترهای اَفَنْدی‏ها (سنی‏های دولت عثمانی) فوت کرد.
این دختر در مرگ مادر، بسیار ضجه و گریه می‏کرد و جداً ناراحت بود، و با تشییع کنندگان تا کنار قبر مادر آمد و آنقدر گریه و ناله کرد که همه حاضران به گریه افتادند.
هنگامی که جنازه مادر را در میان قبر گذاشتند، دختر فریاد می‏زد: من از مادرم جدا نمی‏شوم هر چه خواستند او را آرام کنند، مفید واقع نشد؛ دیدند اگر بخواهند با اجبار دختر را از مادر جدا کنند، ممکن است جانش به خطر بیفتد. سرانجام بنا شد دختر را در قبر مادرش بخوابانند، و دختر هم پهلوی بدن مادر در قبر بماند، ولی روی قبر را از خاک انباشته نکنند، و فقط روی قبر را با تخته‏ای بپوشانند و دریچه‏ای هم بگذارند تا دختر نمیرد و هر وقت خواست از آن دریچه بیرون آید.
دختر در شب اول قبر، کنار مادر خوابید، فردا آمدند و سرپوش را برداشتند تا ببینند بر سر دختر چه آمده است، دیدند تمام موهای سرش سفیده شده است.
پرسیدند چرا این طور شده‏ای؟
در پاسخ گفت: شب کنار جنازه مادرم در قبر خوابیدم، ناگاه دیدم دو نفر از فرشتگان آمدند و در دو طرف ایستادند و شخص محترمی هم آمد و در وسط ایستاد، آن دو فرشته مشغول سؤال از عقائد مادرم شدند و او جواب می‏داد، سؤال از توحید نمودند، جواب درست داد، سؤال از نبوت نمودند، جواب درست داد که پیامبر من محمد بن عبدالله(صلی الله علیه و آله و سلم)است.
تا این که پرسیدند: امام تو کیست؟
آن مرد محترم که در وسط ایستاده بود گفت: «لَسْتُ لَها بِاِمامِ؛ من امام او نیستم»
در این هنگام آن دو فرشته چنان گرز بر سر مادرم زدند که آتش آن به سوی آسمان زبانه می‏کشید.
من بر اثر وحشت و ترس زیاد به این وضع که می‏بینید که همه موهای سرم سفید شده در آمدم.
مرحوم قاضی می‏فرمود: چون تمام طایفه آن دختر، در مذهب اهل تسنن بودند، تحت تأثیر این واقعه قرار گرفته و شیعه شدند (زیرا این واقعه با مذهب تشیع، تطبیق می‏کرد و آن شخصی که همراه با فرشتگان بوده و گفته بود من امام آن زن نیستم، حضرت علی (علیه السلام) بوده‏اند) و خود آن دختر، جلوتر از آنها به مذهب تشیع، اعتقاد پیدا کرد.

تبیان
علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی، معادشناسی، ج ۳، ص ۱۱۰.

برگزاری کلاس قرآن دانش آموزان اندونزیایی در ایالت سوماترا ...

پس از اینکه شبکه الجزیره دست به پخش مستندی در خصوص اعتراضات مردم شیعه بحرین زد، این شبکه تلویزیونی با اعتراض شدید دولت سنی بحرین مواجه شد.

به گزارش مشرق، گاردین در گزارشی بیان داشت دولت بحرین به دلیل پخش فیلم مستند شبکه الجزیره، که شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای مستقر در دوحه است، به همسایه خود قطر اعتراض کرد. دولت بحرین علت اعتراض خود را ادامه نمایش اعتراضات ضد دولتی شیعیان بحرین اعلام کرده است.

روزنامه‌های بحرینی نیز که توسط دولت این کشور اداره می‌شوند به بخش‌هایی از این مستند 50 دقیقه‌ای به ویژه بخش فیس‌بوک آن حمله کردند که در آن نشان داده می‌شود دولت بحرین چگونه از فیس‌بوک استفاده می‌کند تا مردم انقلابی بحرین را در صفحه‌ای تحت عنوان «برداشتن نقاب شیعیان خائن»‌ شناسایی و بازداشت کند. این فیلم مستند که عنوان آن «بحرین: فریاد در تاریکی» است، نه در شبکه عربی بلکه در شبکه انگلیسی الجزیره نمایش داده شده است.

در این فیلم به نحوه دستگیری قشرهای مختلف مردم انقلابی بحرین، از جمله فوتبالیست‌ها و امدادگران، اشاره می‌شود. یکی از اشخاص دستگیرشده که از آن نام برده می‌شود دختر جوان شاعری به نام آیات القرمزی است. در این مستند چگونگی دستگیری وی بیان شده و اظهار می‌گردد که آیات القرمزی به دلیل شکنجه‌های مختلفی که در طی سه ماه حبس مأموران دولتی به وی داده بودند مجبور شد تا در تلویزیون دولتی بحرین به خاطر سرودن شعرهای آزادی‌خواهانه و ضددولتی خود عذرخواهی کند.

خامس الرمیحی، یکی از نمایندگان سنی طرفدار دولت، با مطرح کردن «برنامه پنهان»‌، الجزیره را که مالک آن امیر قطر است، به تلاش برای برانگیختن ناآرامی و خنثی کردن فواید گفتگوهای ملی بحرین متهم کرده است. قطر، همچون دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، از مداخله نظامی عربستان در اسفند ماه سال گذشته حمایت کرد، اما برخلاف عربستان و امارات هیچ نیرویی به بحرین ارسال نکرد.

گاردین همچنین در گزارش خود بیان می‌دارد که «فعالیت‌های دولت بحرین تاکنون بیشتر مورد انتقاد شبکه العالم ــ‌که یک شبکه عربی‌زبان ایرانی است و بسیار مورد توجه شیعیان بحرین قرار دارد ــ قرار گرفته است و این شبکه به صورت کاملاً آشکار دشمنی خود را با خاندان آل خلیفه نشان داده است. همچنین بحرین به شبکه المنار، شبکه تلویزیونی حزب‌الله لبنان، به خاطر پخش برنامه‌های پروپاگاندا حمله کرده است».

وزیر خارجه بحرین، شیخ خالد بن احمد الخلیفه، گزارشات وب‌سایت‌های منطقه در خصوص قطع روابط دیپلماتیک بحرین با قطر به اصرار عربستان را رد کرده و در مورد این فیلم می‌گوید: «روابط بین منامه و دوحه وسیع‌تر و عمیق‌تر از یک برنامه تلویزیونی منفی می‌باشد».

به گزارش رسا، حضرت آیت الله مکارم شیرازی،تمامی عقاید شیعه را مستدل و با پشتوانه آیات قرآن کریم،روایت و عقل و منطقی دانست و پاسخ های مستدلی را در جواب شبه افکنان به عمر طولانی حضرت نوح(ع) و امام زمان(عج) ارائه کرد.

حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید، در نهمین روز از ماه مبارک رمضان در جلسه تفسیر قرآن کریم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم کریمه اهل بیت(ع) برگزار شد، با اشاره به ویژگی ها و امتیازات حضرت نوح نبی(ع) تصریح کرد: در تاریخ انبیای الهی درس های زیادی وجود دارد که نسل امروز باید از آن عبرت بگیرد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم تاکید کرد:یکی از درس های داستان حضرت نوح(ع)، تبیین رحمانیت و مهربانی خداوند تبارک و تعالی است، خداوند به افراد گمراه فرصت می دهد که به راه راست برگردند و هدایت شوند.

وی استقامت و صبوری را از دیگر درس های تاریخ حضرت نوح(ع) دانست و بیان داشت:جوانان باید بدانند اگر می خواهند به جایی برسند باید زحمت بکشند چرا که بدون سعی و تلاش انسان به جایی نمی رسد.

این مرجع تقلید با اشاره به طول عمر حضرت نوح(ع) بیان کرد: این پیامبر اولوالعزم بیش از یک هزار و 200 سال عمر کردند، این مساله را قرآن کریم به صراحت بیان کرده است.

وی با بیان اینکه آموزه های قرآنی شامل دو بخش مستقیم و غیر مستقیم است،به شبهاتی که درباره طول عمر حضرت نوح و امام زمان مطرح می شود، پاسخ داد و گفت: دشمنان ما به ما ایراد می گیرند که چگونه ممکن است امام جواد در کودکی به امامت برسد و آن همه سؤالات فقهی را جواب دهد.

این مرجع تقلید تاکید کرد: دشمنان اهل بیت(ع) می گویند اینها قبول نیست و امکان ندارد که ما در جواب به آنها می گوییم در قرآن کریم تدبر و تامل کنید آن گاه خواهید فهمید که این مسائل امکان دارد.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم بیان داشت:بسیاری از آموزه های قرآن وجود دارد که به صورت مستقیم مطلبی را بیان می کند، اما به صورت غیر مستقیم پاسخ هایی برای افراد بهانه جو است.

وی اضافه کرد: در مورد طول عمر امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف نیز بهانه جویان و به ویژه وهابیون شبهات و سؤالاتی را مطرح می کنند که ما در اینجا هم از نظر علمی و هم به لحاظ قرآنی به شبهات آنان پاسخ می دهیم.

این مفسر قرآن کریم تصریح کرد:ما از دانشمندان سؤال می کنیم که آیا درست است که حد اعلای عمر بشر 120 سال است، آنها در جواب می گویند نه درست نیست، بلکه این مساله تابع شرایط است و تحقیقات نشان می دهد که عمر انسان تا دهها برابر قابل افزایش است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی افزود:دانشمندان درباره بعضی از گیاهان نیز تجربه کرده اند که ده ها برابر عمر طبیعی امکان افزایش دارد، درباره برخی از جانداران نیز این مساله آزمایش و تجربه شده است.

پاسخ های قرآنی در رد نظریه عدم امکان طول عمر انسان

وی با بیان اینکه طول عمر، حسابی از نظر علوم طبیعی ندارد،خاطر نشان کرد:از نظر قرآنی نیز سه آیه آمده و جواب دندان شکنی به بهانه جویان حسود و وهابی های کم مطالعه می دهد.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرد:آیه نخست آیه ای است که درباره اصحاب کهف نازل شده است و تاکید می کند که اصحاب کهف 309 سال در خواب بودند بدون اینکه آب و غذایی بخورند.

مفسر برجسته قرآن کریم ابراز داشت:در این آیه شریفه آموزه مستقیم قرآن مساله معاد است،اما به صورت غیر مستقیم جواب دندان شکنی است به کسانی که می گویند امکان ندارد انسان بیش از 120 سال عمر کند.

وی تصریح کرد:آیه دیگر آیه ای است که مربوط به حضرت نوح است،این آیه مستقیما زحمات نوح را نشان می دهد، اما به صورت غیر مستقیم جوابی برای بهانه جویان است که ایشان عمر طولانی داشت و صدها سال مشغول هدایت مردم بود.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی خطاب به بهانه جویان تاکید کرد:از هر نظر که بخواهید بحث کنید ما به شما ثابت می کنیم که امکان عمر طولانی انسان هم از نظر علوم تجربی و طبیعی و هم از نظر قرآنی وجود دارد.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: از همه اینها مهم تر داستان حضرت مسیح(ع) است،قرآن کریم در آیه 157 و 158 سوره نساء به این مساله اشاره می کند.

حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی بیان داشت:در حال حاضر بیش از دو هزار سال از تولد مسیح می گذرد،افزون بر این انجیل های امروز از این بالاتر می گویند و معتقدند مسیح کشته و دفن شد و سه روز در قبر بود بعد خدا او را زنده کرد و به آسمان برد، در حالی که ما این گونه اعتقادی نداریم.

عقاید شیعه مستدل و با پشتوانه عقل و منطق است
وی افزود:حقیقت مطلب این است که عقاید شیعه همه مستدل است و پشتوانه عقلی، منطقی و روایی و آیات قرآن کریم را با خود دارد و ما افتخار می کنیم هر سؤالی درباره این مسائل بشود جواب آن را با استناد به عقل و نقل و کتاب سنت در اختیارشان می گذاریم اما مخالفان ما به دنبال بهانه جویی هستند.

این مرجع تقلید ابراز داشت:دویست سال است که وهابیون اختراع شده اند که بر اثر تعلیمات مذهبی شان و اقدامات افراطی خون های بی گناهی ریخته شده است، الان هم افراد اینها مصمم شده اند که با بهره گیری از هر امکانی بر ضد شیعه و مذهب اهل بیت(ع) سمپاشی و تبلیغ کنند.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی علت سمپاشی وهابی ها علیه مکتب اهل بیت را حسادت به پیشرفت های شیعه دانست و تاکید کرد:امروز شیعه در دنیا پیشرفت کرده،حکومت اسلامی در منطقه یک حکومت قوی است و شیعه در کشورهای مختلف از جمله عراق و لبنان و دیگر کشورها در حال پیشرفت است از این رو آنها حسادت کرده و دست به تبلیغات سوء می زنند.

خاطره آیت الله مکارم از مناظره با علمای وهابی
این مرجع تقلید با اشاره به خاطره ای از مناظره خود با وهابیون ابراز داشت:در مدینه چند نفر از اینها سراغ ما آمدند و گفتند می خواهیم با شما بحثی داشته باشیم.بعد از اینکه قرار گذاشتیم آنها آمدند و ضبط صوت گذاشتند ما دوازه مساله مهم را مطرح کردیم و به سؤالات آنان پاسخ دادیم که یک کلمه هم در جواب نتوانستند بگویند، اما بعد در میان خودشان گفتند ما با فلانی بحث و او را مغلوب کردیم.

وی با محکوم کردن اقدامات افراطی وهابیون که موجب بدنامی اسلامی شده است،خطاب به آنان تاکید کرد:بیایید دست از این کارها بردارید، برادر وار کنار هم بنشینیم و درباره آینده اسلام بحث کنیم و به فکر دشمنانی باشیم که می خواهند ریشه قرآن را بزنند.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پایان ابراز داشت:امیدواریم همه سر عقل بیایند و به وظایف خود توجه کنند و به اعتلای دین اسلام توجه داشته باشند.

نهادهای امنیتی ازبکستان، گروهی از اتباع آمریکایی مقیم این کشور را به اتهام تبلیغ غیرقانونی مسیحیت، از این کشور اخراج کردند.

به گزارش فارس نیروهای امنیتی ازبکستان، چند تن از اتباع آمریکایی را که از مدتها قبل به صورت غیر قانونی، در پوشش تاجر و معلم زبان انگلیسی، به اجرای برنامه‌های آموزشی و تبلیغی مسیحیت پروتستان در این کشور اشتغال داشتند، بازداشت و اخراج کردند.

در همین راستا پایگاه خبری "کانیوز " با تایید این خبر، تصریح کرد: در بین افراد بازداشت و اخراج شده فردی به نام "هیتون جان آرتور " از چهره‌های برجسته عقاید "باپتیسم " به عنوان یکی از فرق پروتستان در میان دانشجویان دانشگاه‌های تاشکند دیده می‌شود.

این آمریکایی مبلغ مذهب مسیحیت، به آن دسته از اتباع آمریکایی که قصد داشتند به منظور انجام تبلیغ مذهب مسیحیت انجیلی به ازبکستان سفر کنند، کمک می‌کرد تا ویزای ورود به این کشور را دریافت کنند.

به نوشته این منبع: "نوک فیلیپ اندریو "، "ماک دونوخیو "، "پاتریک دانئیل "، "هوبرگر دانیل جوزف "، "ماک ائیود " و "کارل لستر " از دیگر اتباع آمریکایی اخراج شده از ازبکستان هستند.

این افراد آمریکایی، در سال 2008 میلادی به منظور فراگیری زبان‌های مختلف، وارد دانشگاه دولتی ازبکستان شدند و پس از پایان دوران تحصیل در دفاتر سازمان‌های آمریکایی فعال در ازبکستان از جمله: "Lancaster International Trading Company, Inc ", "Litco ", "sborne Trading Company, Inc " مشغول به کار شدند.


مقامات رسمی ازبکستان معتقدند: "دژویس برایان ریچارد " رئیس سابق دفتر "sborne Trading Company, Inc " که یک نهاد آمریکایی است، در زمان اقامت خود در ازبکستان در چند سال پیش نیز، از جمله فعالترین مبلغان مذهبی مسیحیت بود.

این مبلغ آمریکایی، مدتی با اقامت در شهر سبز، یکی از شهرهای دور از پایتخت ازبکستان، با "ایریکسون جان آندریس " یکی از کارمندان سابق سازمان‌های غیر دولتی آمریکایی، همکاری داشت و همزمان معلم "انستیتو فرهنگ و توسعه آسیا " در بین جوانان این شهر بود.

نهادهای امنیتی ازبکستان این افراد را که از پیروان کلیسای انجیلی Baptists بوده و تحت پوشش بازرگانی و یا معلم زبان انگلیسی، به طور غیر قانونی اقدام به تبلیغ مسیحیت در میان دانشجویان این کشور کرده بودند را بازداشت، محاکمه و هفته گذشته از قلمرو این کشور اخراج کردند.

به گفته منابع مطلع، تمام اتباع آمریکایی بازداشت شده، ضمن تسلط کامل به زبان ازبکی، با انتخاب نامهای جعلی از قبیل جهانگیر، حسین، جسور، دانیار، فرهاد و ... توانسته بودند، ارتباط نزدیکی با جوانان و دانشجویان ازبک برقرار کنند.

به گفته مقامات امنیتی ازبکستان، این اتباع آمریکایی پی محاکمه دادگاه و بر اساس تصمیم اتخاذ شده از سوی این نهاد در هفته گذشته از خاک این کشور اخراج شدند.

 

به گزارش شبستان، برپایی نمایشگاهی در فیلیپین که در آن به حضرت عیسی (ع) توهین شده است خشم مردم و مسیحیان این کشور را برانگیخت و سبب بحث های داغی درباره آزادی بیان در این کشور عمدتا کاتولیک شد.

در این نمایشگاه که در مانیل پایتخت فیلیپین در حال برگزاری است حضرت عیسی را به شکل شخصیت های کارتون های آمریکایی نشان می دهد و از تصاویر مستهجن برای ساخت مجسمه ها استفاده شده است.

چندین موسسه مذهبی در فیلیپین تهدید کرده اند در صورتی که این نمایشگاه بسته نشود از این نمایشگاه و برگزار کننده آن شکایت خواهند کرد یکی از این گروه ها نیز نامه ای به مسولین مرکز فرهنگی فیلیپین جایی که نمایشگاه درآن در حال برگزاری است نوشته و مصرا خواستار برچیده شدن این نمایشگاه شده است.

خانم مارکوس، بیوه دیکتاتور سابق فیلیپین « فردیناند مارکوس» و بنیان گزار این مرکز فرهنگی در نزدیکی خلیج مانیل  پس از بازدید از این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: این آثار بیشتر اهانت کننده بودند تا اثر هنری.

سیاستمدران و منقدان آثار هنری فیلیپینی نیز این آثار را صرفا آثاری هتاکانه خوانده اند که هیچ ربطی به هنر ندارند.

خالق این آثار «مدیو کروز» فیلیپینی درباره جنجال های کنونی سکوت اختیار کرده ولی در مصاحبه های قبلی خود را یک هنرمند مجسمه ساز خوانده که در واقع در آثارش سعی دارد از مرزهای انظباط بگذرد.

به گزارش «شیعه نیوز» ، ابراهیم مدهون چهارشنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: رژیم آل خلیفه حرکت های اعتراضی مردم بحرین را طایفه ای می خواند و این به رغم گواهی ناظران است که اعتراض های مردم بحرین را طایفه ای نمی دانند.
وی با اشاره به این که کمیته تحقیق پادشاه بحرین از همان ابتدا ثابت کرد که از عاملان بازداشت و شکنجه و قتل در زندانها دفاع می کند، تصریح کرد: بحرین به بوته آزمونی برای همه شخصیت ها و سازمان ها تبدیل شده است که شبکه الجزیره ، و بسیاری دیگر از سازمان ها و شخصیت ها نتوانستند از آن سربلند بیرون بیایند.
عضو شورای مرکزی جمعیت وفاق اسلامی بحرین با اشاره به آزادی برخی بازداشت شدگان تاکید کرد که مقامات بحرین حسن نیتی در باره آزادی این افراد ندارند زیرا هنوز صدها نفر دیگر در زندانها هستند و حملات سرکوبگرانه علیه طایفه مشخص در بحرین و نیز سیاست گرسنگی دادن به مردم همچنان ادامه دارد.
مدهون اظهار داشت: نشانه هایی از حسن نیت رژیم از آزادی برخی بازداشت شدگان وجود ندارد زیرا همه آنهایی که در زندانها هستند بیگناهند و رژیم دلایلی ندارد که ثابت کند این افراد دست به اقدامی زده باشند.
وی خاطرنشان کرد: بازداشت شدگان، افراد بی گناهی هستند که فقط خواستار حقوق خود به شیوه مسالمت آمیز بودند.
مدهون تاکید کرد: رژیم بحرین نامشروع است و نمی توان گفت که با آزادی برخی بازداشت شدگان ، حسن نیت خود را ثابت کرده است.
مدهون اظهار داشت: نهادهایی نامشروع در کشور حکومت می کنند در حالی که طبق قانون اساسی مردم باید تصمیم گیرنده و حاکم باشند، اما اکنون شاهد دولتی با قانون جنگل هستیم.
عضو شورای مرکزی جمعیت وفاق اسلامی بحرین  اظهار داشت: آزادی برخی بازداشت شدگان دلیل بر نوعی بخشش و یا نشانه های حسن نیت نیست. مقامات رژیم از سوی همه سازمانهای بین المللی محکوم شده اند و نیز فشارهای بین المللی علیه حکومت بحرین وجود دارد که آزادی برخی بازداشت شدگان می تواند ناشی از این مساله باشد.
وی افزود: نمی توان در قرن بیست و یکم به شکل موروثی بر مردم حکومت کرد در حالی که مردم بحرین لایق دموکراسی و حاکمیت بر سرنوشت خود هستند.

یک آزاده و جانباز دفاع مقدس با بیان اینکه عراقی‌ها در ماه رمضان برای جلوگیری از روزه‌داری اسرا، همه را شکنجه عمومی می‌دادند، گفت: بعثی‌ها برای خواندن نماز و دعا ممنوعیت ایجاد می‌کردند و افطاری و سحری اسرا را با صابون، پودر لباسشویی و نفت مسموم می‌کردند.

به گزارش فارس، بیژن کریمی از جانبازان و آزادگان دوران دفاع مقدس است که 1001 روز از عمر خود را در اسارتگاه‌ تکریت 11 عراق پشت سر گذاشت و در 9 شهریور 69، به میهن اسلامی بازگشت. وی نویسنده کتاب «هزار شب و یک شب» است که در این اثر به وقایع روزهای تلخ و شرین اسارت اشاره کرده است. این آزاده دفاع مقدس با ذکر خاطره‌ای، ماه مبارک رمضان در اسارت را روایت می‌کند.

* 24 ساعت روزه‌داری در دوران اسارت

در دوران اسارت و تمام ایام سال گرسنگی و تشنگی معمول بود بنابراین اسرا بیشتر اوقات روزه‌دار بودند؛ غذای ما در شبانه روز شامل «شوربا» یا همان آش عدس بود که به هر فردی یک استکان، «برنج» با آب بادمجان یا آب پیاز و «گوشت» تاریخ انقضا گذشته بود. در ماه مبارک رمضان بعثی‌ها ساعت 5 بعداز ظهر «برنج» با آب بادمجان را با «گوشت» و «شوربا» برای افطار با هم می‌دادند تا هر اسیری غذایش‌ را برای افطار یا سحری تقسیم کند. چون ظرفی نبود که غذا را تا سحر نگهداریم، بیشتر اسرا به اجبار افطار و سحری را با هم می‌خوردند و مجبور بودند بدون سحری روزه بگیرند و تمام روز را به سختی و گاهی همراه با چاشنی شکنجه طی می‌کردند.

* خریدن وقت قرآن

هر اسارتگاه یک جلد قرآن کریم داشت و عراقی‌ها این کتاب‌ها را می‌دادند که ادعا کنند خواسته‌های اسرا را برآورده می‌کنند. و در هر اسارتگاه برای هر 10 گروه 13 نفره یعنی برای 130 نفر یک جلد قرآن کریم وجود داشت و برای ختم قرآن، هر فردی 3 دقیقه می‌توانست قرآن بخواند.

خریدن وقت قرآن کریم نکته جالب دیگری بود؛ بعثی‌ها در اسارتگاه به هر اسیری 2 تا 3 نخ سیگار می‌دادند؛ من سیگارم را به بچه‌هایی که سیگار استعمال می‌کردند، می‌دادم تا وقت قرآن‌شان را بخرم یا برخی دیگر نصف نان خود را می‌دادند تا سهمیه و وقت قرآن دیگر اسرا را بخرند.

* شکنجه‌های عراقی‌ها برای جلوگیری از روزه‌داری

در ماه مبارک رمضان تنبیه و شکنجه عمومی کمتر نمی‌شد؛ گرسنگی و تشنگی‌ ماه مبارک رمضان از یک سو و شکنجه‌های جسمی و روحی از جمله اجازه ندادن برای خواندن نماز و دعا از سویی دیگر شرایط را سخت‌تر ‌می‌کرد و هدف آنها این بود که جلوی روزه‌داری اسرا را بگیرند.

* شهادت 40 اسیر در یک ماه در اثر آلودگی غذا

یکی از شکنجه‌های عراقی‌ها در ماه مبارک رمضان آلوده کردن غذای اسرا به مواد شیمیایی مانند پودر لباسشویی، صابون و نفت بود. در یکی از روزهای ماه رمضان که تمام اسرا از گرسنگی روزانه تحملشان بسیار کم شده بود، عراقی‌ها در اسارتگاه «تکریت 11» افطار را مسموم‌ کرده بودند که بسیاری از بچه‌ها بیمار شده بودند و با توجه به نبودن سرویس بهداشتی در اسارتگاه، سخت‌ترین بیماری بود که بعدها تبدیل به اسهال خونی ‌شد و در طول یک ماه 40 نفر از اسرا به دلیل مبتلا به این بیماری به شهادت رسیدند.

پس از توزیع غذا یکی از اسرا گفت «من می‌خورم، اگر اتفاقی نیفتاد شما هم بخورید» برخی تحمل نداشتند و حدود 2 تا 3 قاشق از آن غذای مسموم را خوردند؛ حدود ساعت 11 تا 12 شب، دل‌ درد اسرا شروع شد؛ هر کس در گوشه‌ای به خود می‌پیچید؛ یکی از دوستان به نام «کیومرث» از خرم‌آباد که وضعیت روحی مناسبی هم نداشت، اول از همه دل‌درد شدیدی گرفت و برای وی و سایر اسرا تحمل و فشار دل‌درد خیلی سخت بود.
برخی تمام شرایط سخت را تحمل کردند اما برخی حال مساعدی نداشتند به طوری که صبح فضای اسارتگاه بوی تعفن گرفته بود و خود بعثی‌ها هم نمی‌توانستند وارد اسارتگاه شوند.

* مطرح کردن مسائل دینی و شکسته شدن دست یکی از اسرا

یک روز نظامیان عراقی آمدند و گفتند «شما کم و کسری‌های خودتان را بیان کنید تا تأمین کنیم» قبلاً این مسایل را داشتیم که اگر کسی درخواست خود را بیان می‌کرد، بعد از آن شکنجه می‌شد؛ آن روز گفتند هیچ کاری نداریم و دلمان می‌خواهد هر کسی بلند شود و ایراد‌های ما و کمی و کسری‌ها را بگوید.

«محمد بلالی» بلند شد و گفت «خوراک ما درست نیست؛ نمی‌گذارند به راحتی عبادت کنیم» او در ادامه به مشترکات دینی دو کشور ایران و عراق اشاره کرد و فرمانده نظامی عراق گفت «مشکلی نیست؛‌ نیازها برطرف می‌شود».

فردای همان روز «بلالی» که مجروح بود و با عصا راه می‌رفت را در محوطه اسارتگاه طوری روی زمین کشیدند که دستش شکست؛ بلالی را به بیمارستان «تکریت» بردم. در مسیر فرمانده ارشد نظامی عراق جلوی ما را گرفت و بلالی نیز ماجرا را توضیح داد، بنده نیز ترجمه کردم.

فرمانده ارشد نظامی نیز گفت «من رسیدگی می‌کنم»؛ وقتی برگشتیم به اسارتگاه، دیدیم یکی از نگهبانان لاغر، قلدر، خشن و بی‌رحم عراقی جلوی در دژبانی اسارتگاه قدم می‌زند؛ بلافاصله از آمبولانس پیاده شدیم. بازجویی مجدد آغاز شد که به دلیل اعتراض بلالی به فرمانده ارشد نظامی وی را با همان وضعیتی که داشت، فقط به خاطر مطرح کردن مسایل دینی و شرعی در اسارتگاه، کتک زدند و 10 روز حبس انفرادی کردند و بنده را نیز یک روز شکنجه کردند که بعد از یک روز آزاد شدم.

تهران امروز: به سراغ این جماعت و تحرکاتش در سوریه رفته و با حسن هانی‌زاده گفت و گو کردیم. این گفت و گو اما در شرایطی منتشر می‌شود که بسیاری از ناظران ناآرامی‌های پنج‌ماه اخیر در سوریه را به گروه‌های سلفی و همچنین شاخه‌ای از اخوان‌المسلمین منتسب می‌کنند.

 

اگر به تحولات اخیر منطقه به‌ویژه سوریه نگاهی داشته باشیم حدس و گمان‌های بسیاری در مورد نقش سلفی‌ها در این کشور وجود دارد. در این زمینه به چه نکات اساسی‌ای می‌توان اشاره کرد؟

سلفی‌های سوریه پیوندی گسترده و عمیق با اخوان المسلمین سوریه دارند. در این بین از آنجایی که سلفی‌ها نوعی وابستگی به وهابی‌های عربستان دارند لذا بیشتر حلقه اتصالی بین وهابیون عربستان و سلفی‌های اردن و سوریه و جود دارد. در این میان از آنجا که اخوان‌المسلمین سوریه به عنوان ریشه دار‌ترین و قدیمی‌ترین جنبش مبارزاتی اسلامی بعد از اخوان‌المسلمین مصر به‌شمار می‌روند لذا سلفی‌ها هم به موازات رشد اخوان‌المسلمین در سوریه تشکیلات خودشان را سازماندهی کرده‌اند.

اگر به گذشته نگاه کنیم در می‌یابیم که از سال 1970 تاکنون (در چهل سال گذشته) که با کودتای حافظ اسد علوی‌ها قدرت را در دست گرفته‌اند نگرش سلفی‌های سوریه نسبت به علوی‌ها نگرش تحقیر آمیزی بوده و هست. به این معنی که اینان اساسا علوی‌ها را رافضی می‌دانند و آنها را مستحق کشتن. در این راستا قابل توجه است که در زمان 1971 زمانی که حافظ اسد قدرت را در سوریه به دست گرفت سلفی‌ها و برخی رهبران اخوان المسلمین افراطی سوریه بیانیه‌ای صادر کردند و اعلام کردند از آنجایی که حافظ اسد به طایفه علوی‌ها وابستگی دارد و علوی‌ها هم خارج از دین اسلام هستند وی نمی‌تواند رئیس‌جمهور باشد چرا که قانون اساسی صراحت دارد که رئیس‌جمهور باید مسلمان و چهل ساله باشد. در این بین چون سلفی‌ها، علوی‌ها را غیرمسلمان می‌دانند حافظ اسد را خارج از اسلام می‌دانستند اما بلافاصله رهبران مذهبی شیعه در لبنان و سوریه (مرحوم شیخ محمد مهدی شمس‌الدین، سید محمد حسین فضل‌الله، امام موسی صدر، آیت‌الله شیرازی و شیخ عبدالامیر قبلان از رهبران شیعه لبنان) بیانیه‌ای صادر کردند که با توجه به ادله قوی طایفه علوی زیرمجموعه شیعیان هستند و بنابراین اسد مسلمان است. امری که باعث شد جریان‌سازی سلفی‌ها علیه حافظ اسد کاهش یابد. در این حال اگرچه رویکرد اخوان‌المسلمین کمی ملایمتر از سلفی‌هاست اما از آنجا که سلفی‌ها و اخوان المسلمین به عنوان دو جنبشی که به موازات هم علیه علوی‌ها مبارزه می‌کنند در کنار هم قرار گرفته‌اند.

اخوان المسلمین از سال 1982 مبارزات مسلحانه خود را علیه علوی‌ها و حکومت علوی‌ها آغاز کردند و در گیری‌های شدیدی در حماه و... به وجود آمد که منجر به کشته شدن 30 هزار نفر از طرفداران اخوان المسلمین شد و اکنون نیز سلفی‌ها این کشتار را به جریان‌های حاکم فعلی ربط می‌دهند و درصدد انتقام از طایفه علوی هستند.

در چند سال اخیر با توجه به نوع سیاست خارجی عربستان بسیاری معتقدند که این کشور نقش اساسی را در گسترش اندیشه‌های سلفی در خاورمیانه دارد. این حمایت خارجی چه نقشی در گسترش و افزایش نفوذ جریان سلفی در سوریه داشته است؟

عربستان سعودی از سال 1982 عملا سلفی‌های سوریه را تغذیه کرده است. این رویکرد نه تنها در سوریه بلکه در اردن و یمن نیز اتفاق افتاد. (چنانچه در یمن سلفی‌ها با کمک ارتش علی عبدالله صالح دیکتاتور یمن به سرکوب شیعیان الحوثی پرداختند) در سوریه عربستان کمک مالی فراوانی در اختیار سلفی‌های سوریه قرار داده است و حتی از طریق گروه 14 مارس در لبنان به رهبری سعد حریری نیز سلاح‌های زیادی در اختیار گروه‌های سلفی که عمدتا در شهرهای درعا، حمص و حماه و دیر الزور مستقر هستند قرار گرفته و آنها مسلح شده‌اند و با استفاده از تظاهرات اخیر اعتراضی در سوریه اقدام به ترور شخصیت‌ها و کشتار مردم و اقدام به ناامنی می‌کنند. هدف آنان نیز سرنگونی دولت علوی سوریه و گرفتن قدرت است. به نظر می‌رسد که تمام این جریان‌سازی‌ها و حرکت‌های مسلحانه‌ای که علیه دولت سوریه صورت می‌گیرد توسط سلفی‌ها و با کمک وهابیون عربستان انجام می‌گیرد و همچنین باید گفت که باید میان اخوان المسلمین و سلفی‌ها هم تفاوت قائل شد زیرا اخوان‌المسلمین عملیات خشونت آمیز را تقبیح می‌کنند.

نگاه اسرائیل با توجه به همسایگی با سوریه به جریان سلفی در سوریه چگونه است؟

در واقع اسرائیل مایل نیست که علوی‌های سوریه و دولت بشار اسد با قدرت به حکومت خود ادامه دهند. در این بین تلاش اسرائیل این است که حکومتی وابسته به غرب و مشابه عربستان سعودی و اردن در سوریه حاکم باشد تا مزاحمت‌هایی در آینده برای اسرائیل نداشته باشد و همچنین با تهران و حزب‌الله مشکل داشته باشد و محور تهران- دمشق هم قطع گردد.

در این بین باید گفت که اکنون رویکرد عربستان در سوریه درست همانند رویکرد اسرائیل و آمریکاست. گذشته از این اسرائیل نقش سلفی‌ها را درسوریه تحمل می‌کند تا حدی که حکومت بشار اسد را در سوریه سرنگون کنند اما چون هنوز ماهیت‌شان برای اسرائیل مشخص نیست اسرائیل به این امر که سلفی‌های خشونت طلب قدرت را در دست بگیرند با تردید نگاه می‌کند اما اگر سلفی‌هایی که تحت کنترل عربستان هستند بخواهند منافع اسرائیل را حفظ کنند برای اسرائیلی‌ها فرقی نمی‌کند که سلفی‌ها در قدرت باشند یا اخوان‌المسلمین یا ملی‌گراها. در این راستا باید گفت که در درجه نخست اسرائیل و آمریکا به امنیت اسرائیل فکر می‌کنند و همچنین در سوریه حکومتی باشد که منافع اسرائیل را حفظ کند و مهم‌تر از همه تامین امنیت مرز‌ها و نابودی حزب‌الله مورد نظر است.

آینده نقش سلفی‌ها در سوریه را با چه پیش‌فرض‌هایی می‌توان مورد بررسی قرار داد؟

در واقع اینکه سلفی‌ها بتوانند قدرت را در سوریه در دست بگیرند امکان بسیار ضعیفی دارد و همچنین محتمل به نظر نمی‌رسد. در این بین باید گفت که حتی اگر بشار اسد هم سقوط کند این جریان شانس کمتری برای حضور در نظام آینده سوریه خواهند داشت اما هدف آنان سرنگونی دولت علوی سوریه و قطع ارتباط محور تهران - دمشق - بیروت و همچنین حذف حزب‌الله از معادلات است. یعنی ماموریت سلفی‌ها در سوریه منحصر به گرفتن قدرت در سوریه نیست بلکه در کنار سرنگونی دولت علوی سوریه قطع محور تهران -دمشق- بیروت و همچنین حذف حزب‌الله به عنوان جنبش شیعی مبارز در دستور کار آنان هست؛ هدف‌هایی که بخشی از سیاست‌های استراتژیک عربستان است و ریاض نیز به دنبال آن است. بنابراین سلفی‌ها تنها در پی به‌دست گرفتن قدرت نیستند.

به گزارش جام نیوز ، بی بی سی در تاریخ 7 آگوست (16 مرداد) با پخش گزارشی مفصل درباره قوانین و مقررات متحجرانه حکومت طالبان قدمی دیگر در راستای اسلام هراسی برداشت.
بی بی سی فارسی که سعی داشت حکومت طالبان را به جای اسلام حقیقی نشان دهد، افزود:"در صدر برنامه آنها(طالبان) تبدیل افغانستان به خالص ترین کشور اسلامی جهان است."
در ادامه این گزارش بی بی سی به قوانین زن ستیز طالبان پرداخت و ادامه داد:"اولین گروه افغانها که بلای طالبان به جانشان می افتد زنان کشور بخصوص زنان تحصیل کرده هستند.زنان شاغل را بی درنگ بیکار میکننددختران بالاتر از 8 سال از مدرسه منع می شوند و فقط اجازه دارند قرآن بخوانند.ازآن به بعد زنان مجبورند درخانه بمانند و فقط همراه با یک خویشاوند مرد اجازه بیرون رفتن دارند. اما در آن صورت هم باید سر تا پایشان در پوششی به نام برقع پیچیده شود .پوشیدن کفش پاشنه بلند ، استفاده از لوازم آرایش و صحبت کردن با صدای بلند در بین دیگران برایشان ممنوع می شود.تخطی از این مقررات در بهترین حالت سزایش کتک خوردن از پلیس دینی است و در بدترین حالت کیفر های بسیار هولناکتری همچون بریدن سر انگشتان کسانی که لاک ناخن می زنند.به گفته طالبان همه این قوانین برای حفظ عفت و نجابت زنان است."
بی بی سی در ادامه افزود:" هر چند در حکومت طالبان ستم فراوان بر زنان می رود مردان هم باید از مقررات سختی پیروی کنند.تراشیدن صورت ممنوع و گذاشتن ریش اجباری است.اگر مردی ریش زده را بگیرند به شلاقش می بنندند. هر نوع از سرگرمی که لهو و لعب شمرده می شود از جمله سینما رفتن ، رقص ، گوش دادن به موسیقی ، تماشای تلویزیون یا استفاده از اینترنت ممنوع است
قانون شرع مجسمه ها یا نقشهایی را که جانداران را تصویر می کنند حرام می داند ؛ به همین دلیل آنها را پایین می کشند یا خراب می کنند . بازی هایی چون شطرنج و بادبادک هوا کردن و همچنین کف زدن در مسابقات ورزشی ممنوع است."
استفاده از فرقه متحجر طالبان در جهت اسلام هراسی توسط بی بی سی فارسی در حالی صورت می گیرد که چندی پیش وزیر خارجه آمریکا اعتراف کرد:" بخشی از آنچه امروز در حال مبارزه با آن هستیم، ساخته دست خودمان است؛ آنها را آموزش داده، تجهیز کرده و به لحاظ مالی حمایت کردیم از جمله اسامه بن لادن اما چنین رویکردی نتایج خوبی برای ما به دنبال نداشت."
شایان ذکر است، برداشت و قرائتی که طالبان از اسلام دارند ساخته دست غرب و امریکا جهت ضربه زدن به اسلام ناب می باشد و با اسلام حقیقی منافات داشته و اکثر مسلمانان دنیا از آن تبری می جویند.

مسلمانان آمریکا که راههای مختلفی را برای مقابله با موج فزاینده خصومت علیه خود در پیش گرفته‌اند در واپسین تلاشهای خود در شهر مورفریزبورو ایالات تنسی نمایشی را برای ارائه چهره واضحتری از اسلام و جامعه اسلامی به صحنه بردند.

به گزارش مهر ، صلاح سبناتی سخنگوی مرکز اسلامی مورفریزبورو اظهار داشت: ما مدتی است تلاش می کنیم نشان دهیم اسلام با تصویری که رسانه ها تبلیغ می کنند متفاوت است. مردم باید با این تصویر آشنا شوند.

این نمایش با عنوان " مسلمانان می آیند" در شهر مورفریزبورو واقع در ایالت تنسی آمریکا از ابتدای ماه رمضان به صحنه رفته است و نمایش آن تا پایان ماه ادامه دارد.

این نمایش از راه خنده و سرگرمی تلاش می کند باورهای کلیشه ای و سوء تعابیری که درباره مسلمانان و دین آنها وجود دارد را رفع کند.

در نمایش مورفریزبور یک مسیحی و یک یهودی نیز به عنوان بازیگر مهمان وارد نمایش شده اند و یک گروه موسیقی آنها را همراهی می کند. در پایان این نمایش جلسه پرسش و پاسخ 20 دقیقه ای برای مخاطبان درنظر گرفته شده است.

عبدالغانی بار رئیس مرکز اسلامی نشویل و مشاور انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایالتی میدل تنسی اظهار داشت: مسلمانان از تمام روش های موجود برای برقراری ارتباط با جریان اصلی جامعه آمریکا استفاده می کنند. این نمایش پاسخهایی برای بسیاری از پرسشهایی که عمدتا درباره اسلام مطرح می شود ارائه  کرده و تصور می کنم که فرصت خوبی را برای رفع باورهای نادرست درباره اسلام فراهم کرده است.

این نمایش در زمانی به صحنه رفته است که مناقشات فراوانی بر سر ساخت یک مرکز اسلامی و مسجد در این شهر ایجاد شده است.

نتایج تحقیقاتی که اخیرا انجام شده نشان می دهد که ابیشتر مسلمانان آمریکایی به جامعه خود وفادار بوده و نسبت به آینده خود دید مثبتی دارند.

این نمایش که تا کنون بیش از یک هفته از اجرای آن می گذرد مورد استقبال مخاطبان غیر مسلمان قرار گرفته است.

پس از حملات یازدهم سپتامبر بسیاری از مسلمانان با افزایش تبعیض و تعصب در جامعه رو به رو شدند، چرا که براساس نتایج تحقیقات اکثریت جامعه آمریکایی اطلاعات اندکی درباره مسلمانان دارند.

پرواز ۴۱۰۸ جده به اردبیل در کنار تاخیر سه ساعته با سرو صبحانه تعجب حجاج بیت‌الله ‌الحرام را برانگیخت.

به گزارش فارس، این پرواز که ساعاتی پیش به زمین نشست سبب نارضایتی مسافران و زایرانی شد که از ساعت ۱:۳۰ دقیقه شب گذشته در فرودگاه جده به اردبیل مهیا بودند که این پرواز با تاخیری سه ساعته ساعت ۴:۲۰ دقیقه پرواز کرد و در نهایت تعجب شرکت هواپیمایی هما به جای سرو سحری به زائران و مجاوران حرم امن الهی نیم ساعت بعد از اذان صبح صبحانه سرو کرد.

در این پرواز به سراغ تعدادی از زائرانی رفتیم که از این اقدام هواپیمایی هما به شدت گله‌مند بودند و از تاخیر بوجود آمده در پرواز و ارائه سرویس نامناسب برای سحری به شدت گلایه کردند.

یکی از این زائران در گفتگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: در کنار تاخیر سه ساعته که برای زائران و مسافران هواپیمایی عادی شده است آنچه مایه تعجب و نگرانی بود اینکه در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به جای سرو سحری برای روزه‌داران ماه مبارک رمضان وعده غذایی صبحانه شامل نان، پنیر،‌گردو و خرما سرو شد که هیچ سازکاری با سحری معمول ماه رمضان ندارد.

خانم ربابه غنی‌نژاد خاطرنشان کرد:‌ در پرسشی که از عوامل و کادر پرواز داشتیم آنها به صراحت اعلام کردند که ما همیشه صبحانه سرو می‌کنیم و وعده‌ای به نام سحری در برنامه ما وجود ندارد.

این بانو که از شرایط خدمات‌رسانی شرکت هواپیمایی هما و مسئولان فرودگاه جده به زئران خانه خدا گله‌مند بود افزود: بارهاست که چنین اتفاقی می‌افتد اما هیچ کس حتی حاضر نیست از مسافران و زائران عذر‌خواهی کند.

یکی دیگر از زائران که خود را سلیمی معرفی کرد گفت: سرو صبحانه آن هم در ماه مبارک رمضان در هواپیمایی رسمی جمهوری اسلامی ایران بسیار تعجب‌آور و حتی می‌توان گفت ‌شرم‌آور است چرا که ما قصد روزه‌داری داشتیم و می‌خواستیم قبل از اذان صبح سحری خورده و روزه بگیریم اما با کمال تاسف نیم ‌ساعت بعد از اذان به وقت عربستان به ما صبحانه تعارف کردند.

وی در ادامه بیان داشت: در کنار سرگردانی در فرودگاه آن هم نیمه‌های شب که گویی به کار همیشگی پرواز‌های هواپیمایی ایران بدل شده است حتی نتوانستیم اعمال واجب خود را انجام دهیم در حالی که بعد از گذشت نیم ساعت از وقت سحر غذا سرو شد.

رضازاده دیگر زائر هواپیمایی ۴۱۰۸ جده به اردبیل نیز گفت:‌ ما از مسئولان شرکت هواپیمایی هما انتظار داریم جدا به چنین وضعیت نابسامانی پایان دهند و شرم‌آور است در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ماه مبارک رمضان برای زائران حج عمره صبحانه سرو شود.

وی از نامناسب بودن سرویس‌های ارائه شده و برخی نارسایی‌ها در خدمات‌رسانی به زائران گلایه کرد و بیان داشت:‌ گویی مسئولان هما سفر داخلی را با سفر حج اشتباه گرفته بودند و احساس می‌کردند که مسافران شاید به دلیل مسافرت روزه‌دار نباشند در حالی که روزه‌گرفتن برای حجاج بیت‌الله‌الحرام واجب‌تر از اعمال مستحبی دیگری است که انجام می‌دهند.

این زائر در پایان بیان داشت: ما با مراجعه به دو نفر از کادر هواپیمایی هما به وضعیت پیش‌آمده اعتراض کردیم و آنها در پاسخ پرسش ما تنها به بیان توضیحی کوتاه بسنده کردند.

سحر از مقولاتی است که در قرآن کریم نیز بدان اشاره شده و هنوز هم هستند افرادی که از این ابزار علیه دیگران استفاده می‌کنند. آیۀالله بهجت برای رفع آن دستوراتی را توصیه فرمودند که بیشتر بر مبانی قرآنی استوار است.
از آیۀالله بهجت رضوان‌الله تعالی علیه سوال شد که "کسی که سحر شده باشد یا دچار چشم‌زخم شده باشد برای بطلان سحر و دفع چشم‌زخم باید چه کند؟"

در پاسخ فرمودند: موارد ذیل را مراعات و عمل نمایید:

۱- قرآن کوچک همیشه همراه داشته باشید.
۲- معوذتین [سوره‌های مبارکه فلق و ناس] را بخوانید و تکرار نمائید.
۳- آیۀالکرسی را بخوانید و در منزل نصب نمائید.
۴- چهار قل [سوره‌های مبارکه توحید، کارفرون، فلق و ناس] را بخوانید و تکرار نمائید، خصوصا وقت خواب.
۵- در موقع اذان با صدای نسبتا بلند اذان بگوئید.
۶- روزی ۵۰ آیه از قرآن کریم را با صدای نسبتا بلند بخوانید.
(کتاب پرسش‌های شما و پاسخ‌های آیۀالله بهجت – جلد اول)

جهان

شب‌های ماه رمضان است، اغلب شما جوان هستید. وضو بگیرید. نماز بخوانید. کم حرف بزنید. کم قصه بگویید. این چیزهایی که در تلویزیون نشان می‌دهند برای تفریح است یا برای بچه‌ها. شما که روزه دارید کمتر این و آن را گوش دهید. کمی به کارهایتان برسید.

نیم ساعت یا یک ساعت بعد از نماز در سجاده بنشینید و خدا را یاد کنید. افطار که کردید، بدنتان که آرام گرفت، به دعایی، به ثنایی یک دقیقه خدا را یاد کنید. با خودتان خلوت کنید. به قرآن نگاه کنید. با اینکه اصلا ساکت بنشینید. این خیلی قیمتی است. آدم افطار حقیقی را با خدا می‌کند. افطار حقیقی که خوردن نیست. ابعث حیا، آن افطار است.

نماز پیامبر(ص) است. روزه علی(ع) است. افطار خداست. از افطار بالاتر هم چیزی نیست. علی(ع) روزه است؛ یعنی هر که علی(ع) را قبول کند در دنیا کم حرف می‌زند، آلوده نمی‌شود. ذکر دنیا را کم می‌کند ادعایش از بین می‌رود. هر که پیغمبر را نگاه کند نماز خوانده است. ذکر خدا می‌گوید، دعا می‌کند، صلوات می‌فرستد . همینطور می‌آید جلو تا خدا را ملاقات می‌کند و می‌گوید اشهد، خدا را دیدم. اشهد ان لا اله الا الله می‌گوید و بالا می‌رود.

نگویمت که همه ساله می پرستی کن / سه ماه “می” خور و نه ماه پارسا باش

تفسیر این بیت حافظ این است که سه ماه رجب و شعبان و رمضان فصول اهل محبت است . سه ماه کافی است تا نه ماه دیگر را شراب صافی:

یامن یکفی من کل شی و لا یکفی منه شی ، اکفنی ما اهمنی من امر الدنیا و الآخره

آنچه نادیدنی است برایت به تماشا بگذارد .

اولیای خدا چه چیزی برداشت کردند که وقتی به این ماه می رسیدند مثال بارز واشتاق الی قربک فی المشتاقین بودند . بی شک به خدا اطمینان داشتند و در هر حال رضا بودند . آدم ها برایشان فرقی نمی کرد و همه را به دید الهی می دیدند . مریضی و بی پولی و مرگ و غم و غصه و حتی شادیها برای آنها نشانه است از سلطان السلاطین . چرا ما به خدا اعتماد و اتکا نمی کنیم در صورتی که می دانیم کسی ما را اندازه او دوست ندارد و به فکر ما نیست و توکل بر غیر او خسران دنیا و عقباست .

خاب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک

یک راهنمایی برای آنهایی که دلشان در حال تپش است :

عارف فانی سید هاشم حداد (ره) می فرمایند:

همت عالی دار ، به چیزهای کوچک قانع مشو ، اینقدر دور خود نگرد ، به اوبسپار و جلو برو .مرد باید عالی همت باشد . حیف است کسی که می خواهد به محضر سلطان السلاطین حضور یابد درراه مثلا از گدای سر گذر چیزی بخواهد.”


هر جا غصّه دار شدی استغفار کن. استغفار امان انسان است. به این کاری نداشته باش که چرا محزون شده ای ، اذیّتت کرده اند ؟ گناهی کرده ای؟ بعضی وجود خودشان را گناه می دانند. شما می گویی چرا من درست کار نمی کنم ، او خودش را گناه می داند. محزون که شدی استغفار کن. چه غم خود را داشته باشی و چه غم مؤمنین را ، استغفار غم ها را از بین می برد. همان طور که وقتی خطا می کنی همه صدمه می خورند ، مثلاً وقتی چند نفر کفران نعمت می کنند به همه ضرر می رسد ؛ استغفار هم که می کنی به همه ماسوای خودت نفع می رسانی.

در حدیث است که هشت چیز شما دست خداست : موت و حیات, مرض و صحت, فقر و غنا, خواب و بیداری, چه چیزی می ماند که دست خودمان باشد ؟
مرحوم حاج اسماعیل دولابی (رضوان الله تعالی علیه)

گروهی از هنرمندان مصری اعلام کردند در سریالی رادیویی با عنوان «الا رسول الله» به سریال «معاویه و حسن و حسین» پاسخ می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه خبری «میدل ایست آنلاین»، پس از اعتراضات وسیع به سریال «معاویه و حسن و حسین» کانون بازیگران مصر اعلام کردند در سریالی رادیویی با عنوان «الا رسول الله» حقایق مسئله شهادت دو سبط نبی مکرم اسلام امام حسن و امام حسین علیهما السلام را ارائه می‌دهند.
اشرف عبدالغفور مسئول این کانون با اشاره به این سریال رادیویی اعلام کرد: این سریال در پاسخ به سریال «معاویه و حسن و حسین» کار خواهد شد.
وی افزود: این سریال شامل رای و موضع الازهر به عنوان مهمترین مرجع اسلامی در اهل سنت است که باید مورد احترام قرار گیرد و نباید به فتاوای خارج از این الازهر مراجعه کرد.
عبدالغفور تاکید کرد: مصر و مردم مصر دارای طبیعتی خاص هستند و حب اهل‌بیت(ع) در میان آنان از دوست داشتن چیزهای دیگر متفاوت است.
بنابر این گزارش در این سریال رادیویی که نوشته فتحی الابیاری و به کارگردانی رضا سلیمان خواهد بود، اشرف عبدالغفور، وجدی العربی، محمد وفیق، مدیحۀ حمدى، و حسین ابراهیم بازی خواهند کرد.
بنابر اعلام سازندگان این سریال رادیویی که توسط شبکه «برنامه‌های عام» پخش خواهد شد، به زندگی پیامبر اکرم(ص) و غزوات آن حضرت خواهد پرداخت و در طول ۳۰ قسمت به خلفای راشدین و نحوه شهادت امام حسن و امام حسین علیهما السلام خواهد پرداخت.

"لی نولان" کارشناس و پژوهشگر مرکز تحقیقات بروکینگز که به گرایش‌های شدید خصمانه‌اش علیه محور مقاومت معروف است، بتازگی پژوهشی درباره چالش‌های پیشروی حاکمیت آل‌سعود در عربستان ونحوه تعامل آل‌سعود با این چالش‌ها و بازتاب‌های آن بر این خاندان طی سال‌های نزدیک آتی انجام داده که نشان می‌دهد، کاخ سفید تا چه اندازه نسبت به خطراتی که آینده آل سعود را تهدید می‌کند، نگران است.
به گزارش مشرق؛ در این پژوهش آمده است: برخلاف باور عمومی که اظهار می‌کند،‌ "نفت"، آل سعود را از خشم و غضب مردمی در امان نگه‌می‌دارد،‌ اما واقعیت امر این است که با وزیدن نسیم انقلاب در منطقه خاورمیانه عربستان نیز با فشارهای بسیاری به خاطر رژیم سنتی حاکمش مواجه است و برای مقابله با این تغییر و تحولات باید دید که رژیم حاکم بر عربستان تا چه اندازه توان رویارویی با این چالش‌های فزاینده را دارد.
اگر بسیاری از داده‌ها حکایت از آن دارند که ناآرامی‌ها و اعتراض‌های اجتماعی تا آینده نزدیک در عربستان محدود و غیرتاثیرگذار باقی خواهند ماند، اما در همان حال نشانه‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند،‌ عوامل نهفته در پس عدم استقرار و ثبات در عربستان همچنان در حال تشدید و افزایش هستند و اگر راهی برای درمان آنها یافت نشود، بویژه در راستای برخی حوادث تاثیرگذار مانند بحران خلافت، به زودی آل سعود با چالش‌های لاینحلی مواجه خواهد شد که از جمله این عوامل در حال تشدید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مشروعیت
آل سعود در تبیین مشروعیت حاکمیت خود بر عربستان به عوامل تاریخی و قبیله‌ای و دینی استناد می‌کنند و پادشاه با حمایت و پشتیبانی علمای مذهبی بر تخت نشسته و سلطنتش مشروعیت می‌یابد، اما باید توجه داشت رابطه دین و سیاست در عربستان شمشیری دو لبه‌ای است به این معنا که دین در عین دادن مشروعیت به پادشاه می‌تواند، آن را هم از پادشاه سلب کند‌، این درحالی است که خود این علما دارای دیدگاه‌ها و گرایشات متفاوتی هستند که خود آنها را به چند دسته تقسیم می‌کند و همین عامل موجب تزلزل قدرت سیاسی در کشور آل سعود می‌شود.
بیکاری
میانگین در عربستان سعودی به 20درصد می‌رسد،‌ درحالی که فرصت‌های شغلی در برای زنان همچنان بسیار محدود است و با وجود بالا رفتن قابل توجه قیمت جهانی نفت با این حال میانگین تولید ناخالص داخلی در این کشور نامطلوب و در مرتبه یکی مانده به آخر در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.
وعده‌های دروغین
تمام وعده‌های اصلاحاتی که پس از جنگ خلیج داده شد، همه دروغ و واهی بوده‌ و قانون تاکنون هیچ‌گونه آزادی برای شهروندان سعودی مانند آزادی بیان یا تشکل‌های سیاسی را قائل نشده است.
جوانان
جوانان سعودی هم اکنون نیروی فشاری علیه حکومت تشکیل داده و خواستار افزایش حق و حقوق مطالبات خود از جمله خدمات رفاهی و اجتماعی هستند که بالا رفتن سطح سواد و آگاهی‌ سهم بسزایی در این امر دارد.
خاندان حاکم
مشخص نیست جانشین ملک عبد الله‌،‌ پادشاه کنونی کدامیک از شاهزادگان سعودی و دارای چه دیدگاه و گرایشی است و آیا می‌تواند در میان سعودی‌ها مصداقیت لازم را داشته باشد تا هنگام دادن وعده‌های اصلاحات اجتماعی و اقتصادی شهروندان سعودی او را باور داشته باشند.
انقلاب‌های عربی
با سقوط رژیم‌های حاکم در تونس و مصر هم اکنون تمام نگاه‌ها متوجه عربستان سعودی است و بسیاری منتظر تغییر و تحولات عمیق در عربستان هستند.
اقلیت‌ها
برآورد می‌شود 5 تا 15 درصد جمعیت عربستان را اقلیت‌ها تشکیل دهند که در انزوا و محرومیت بسرمی‌برند که از جمله این اقلیت‌ها باید از شیعیان عربستان یاد کرد.
منافع آمریکا
منافع آمریکا در عربستان ایجاب می‌کند، کاخ سفید تمایل چندانی به واداشتن آل سعود به ایجاد اصلاحات سیاسی در این کشور نداشته باشد، این درحالی است که جنگ‌هایی که کاخ سفید در افغانستان و عراق داشته دید جریان ارتجاعی عربستان را نسبت به آمریکا و اصلاحاتش منفی کند.
از سوی دیگر نیروهای اصلاح‌طلب کنونی عربستان خواهان رهایی آل سعود از وابستگی به عربستان هستند که این امری مورد پسند کاخ سفید نیست.
براین اساس و به مرور زمان ریاض باید در انتظار افزایش ناآرامی‌ها در کشور باشد.

یک تحلیلگر سیاسی عربستانی تیراندازی به کاخ شاهزاده نایف بن عبدالعزیز در جده را نشانه وجود درگیری های داخلی گسترده در داخل خانواده حاکم دانست.

" فواد ابراهیم " روز شنبه در گفت و گو با العالم گفت: بیش از ده هزار زندانی سیاسی در سلول زندان های وزارت کشور و سازمان اطلاعات به ریاست شاهزاده نایف بن عبدالعزیز به سر می برند و این مساله بر شدت عمل او در ادامه سیاست هایش می افزاید.
وی افزود: سیاست های سرکوبگرانه نایف وی را به شخصیتی نامطلوب در جامعه سعودی تبدیل کرده است. فواد ابراهیم خاطر نشان کرد : نایف مانعی اساسی در برابر تشکیل دولت نوین در عربستان است، به همین سبب دشمنان زیادی دارد که وی را خطری برای کشور می دانند، و خواهان رهایی از شر او هستند.
این تحلیلگر عربستانی با اشاره به تهدیدهای قبلی القاعده، احتمال دست داشتن این گروه در سوء قصد علیه نایف را بعید ندانست.
فواد ابراهیم گفت : ممکن است نایف درگیر کشمکش های داخلی خانواده حاکم بر سر قدرت باشد و این مساله بعید نیست، زیرا نایف و خانواده اش قدرت را در کشور به انحصار خود در آورده، و همین مساله برخی را تشویق می کند برای ضربه زدن به خانواده نایف اقدام کنند.

در ادامه قوانین ضد دینی لایسیته فرانسه، بار دیگر پلیس فرانسه زن مسلمانی را به جرم داشتن حجاب دستگیر کرد. مطابق با قوانین لائیسیته فرانسه محجبه بودن جرم است و مسلمانان محجبه از مدارس و دانشگاه‌ها اخراج می شوند.

به گزارش مشرق، پلیس فرانسه در ادامه اجرای قوانین ضد حجاب اسلامی در
فرانسه، بار دیگر مسلمان محجبه‌ای را بازداشت کرد.

این زن درحالی که از پیاده‌رو خیابان عبور می‌کرد، با فریاد پلیس مواجه شد که "حجابت را بردار! این ممنوع است!!" زن پاسخ داد که این حق من است و آیا می خواهی من را کنترل کنی؟ این مربوط به دین من است و من در مکان‌های عمومی و خصوصی حق عمل کردن به دینم را دارم! با گفتن این جملات سه افسر پلیس به دستگیری وی پرداختند و هنگامی که دو پلیس مرد به گشتن این زن مسلمان پرداختند، زن محجبه از فرط ناراحتی شروع به فریاد زدن و جیغ کشیدن کرد. پلیس فرانسه بدون آن‌که اجازه دهد تا این زن با وکیل خود تماس بگیرد به وی دستبند زد و با خود برد.

کشور فرانسه یعنی کشور آزادی، جایی است که ظاهرا محجبه بودن جرم است. مسلمانانی که در فرانسه زندگی می‌کنند، طعم محدودیت‌ها و اعمال فشار مذهبی بر اقلیت‌های مسلمان را چشیده‌اند. مطابق با قوانین لائیسیته فرانسه، مردم نباید از نشانه‌هایی استفاده کنند که نشان دهد آنها به دین خاصی گرایش دارند. البته لائیسیته در شرایط کنونی به طور خاص دین اسلام را نشانه رفته و با مصادیق اسلام مبارزه می کند. لذا مسلمانان محجبه از مدارس و دانشگاه‌ها اخراج می شوند مگر آن‌که حجاب را از سر برکشند.


هر چند که در ابتدا این قوانین به طور سختگیرانه‌ تر در مدارس و مراکز آموزشی اجرا می‌شد اما، مکان‌های عمومی و دولتی نیز مشول این قوانین شدند و مسلمانان محجبه باید بدون روپوش و یا برقع به این مکانها پا بگذارند و گرنه با آن‌ها برخورد پلیسی می‌شود. تحت تاثیر قوانین لائیسیته فرانسه، کشورهایی دیگر همچون بلژیک و استرالیا نیز به صرافت کشف حجاب در معابر عمومی افتاده‌اند و حریم خصوصی و آزادی مذهبی مسلمانان را به عنوان اقلیت‌های مذهبی نقض می‌کنند.

در قانون اساسی فرانسه قانون نخست لائیسیته در سال 1905 تصویب شده که دارای تناقضی جالب است: ماده1 - جمهوری فرانسه آزادی مذهب را قبول دارد. ماده 2- جمهوری فرانسه هیچ دینی را به رسمیت نمی‌شناسد و به هیچ دینی کمک مالی نمی‌کند.

مورد دوم مصوب سال 1946 ماده 1: فرانسه یک جمهوری غیر قابل تقسیم، لائیک، دمکراتیک و اجتماعی است.

اسلام ستیزی مستتر در این قوانین از آنجا مشهود است که: دولتی که ادعای بی‌دینی در تمام امور دولتی را دارد سال تحصیلی مدارس را با تقویم مسیحی تنظیم کرده و تعطیلی‌های بعدازظهر چهارشنبه و عیدهای مسیحی گواه این مدعاست. مدارس خصوصی کاتولیک از کمکهای مالی دولت برخوردارند و دختران مسلمان اخراج می‌شوند چون روسری با اصل لائیسیته در مکانهای دولتی تناقض دارد!

در این‌جا باید خاطر نشان کرد که در بین سالهای (1989 ـ 2003) که به همت ژاک شیراک، لائیسیته به شکل سختگیرانه‌ای اجرا می‌شد، اخراج هیچ موردی به‌علت حمل صلیب یا کیبا(کلاه یهودی) مشاهده نشد ولی اخراج دختران محجبه همچنان ادامه داشت.

خواه ناخواه آنچه که از دیدن این فیلم و اخبار مربوط به برخورد پلیسی با محجبه‌ها برمی‌آید این است که کشور سارکوزی، که داعیه آزادترین‌های جهان را دارد، ساده‌ترین وجه آزادی یعنی انتخاب نوع لباس پوشیدن را از شهروندان می‌گیرد و این کشور مدافع حقوق بشر ابتدایی‌ترین حق یعنی حق با سواد شدن را از دختران سلب می‌کند.


1- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت (علیهم السلام )» از شیعیان انگلستان ـ سال 2008

منطقه: قاره اروپا ـ غرب

جمعیت کشور: 59.668.000
جمعیت شیعیان: 160.000

درصد تقریبی شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 0.3 درصد


--------------------------------------------------------


2- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از‏ شیعیان انگلستان ـ سال 2009    

جمعیت کشور: بیش از 60.000.000

جمعیت مسلمانان: 1.647.000

جمعیت شیعیان: 247.000 - 165.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 15 - 10 درصد
AddThis

جدیدترین نظرسنجی انجام شده در آمریکا نشان می‌دهد که دست کم نیمی از مسلمانان در این کشور از تبعیض نژادی و مذهبی رنج می‌برند.


به گزارش «شیعه نیوز» ، نظرسنجی جدیدی که توسط مرکز نظرسنجی "گالوپ " منتشر شده است، نشان می‌دهد که نیمی از مسلمانان آمریکا از تبعیض رنج می‌برند.

بنا بر این گزارش، این نظرسنجی در آستانه دهمین سالگرد حملات یازده سپتامبر و بمنظور بررسی میزان تبعیض نژادی اعمال شده علیه جمعیت 2.6 میلیون نفری مسلمانان در آمریکا برگزار شد؛ تبعیض اعما شده علیه مسلمانان پس از اینکه "جنگ علیه ترور " که توسط "جرج بوش " رئیس‌جمهور سابق آمریکا در سال 2001 آغاز شد.

بر اساس نتایج این نظرسنجی حدود 48 درصد از مسلمانان شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که طی یکسال گذشته در مقایسه با پیروان دیگر ادیان در آمریکا از تبعیض نژادی و مذهبی رنج برده‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که مسلمانان آمریکا در مقایسه با پیروان دیگر ادیان در این کشور با برخی اقدامات دولت آمریکا بویژه حملات علیه غیرنظامیان در دیگر کشورها مخالفت بیشتری داشته‌اند. دست‌کم 89 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی با این گونه اقدامات مخالف هستند.

نتایج این نظرسنجی بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده در میان 868 هزار و 264 نفر از جمله 3 هزار و 883 مسلمان از ماه ژانویه 2008 تا آوریل 2011 منتشر شده است.

با توجه به افزایش جمعیت مسلمانان، هنوز این تعداد مسجد جوابگوی مسلمانان نیست و در خواست های بسیاری برای صدور مجوز به مقامات محلی داده شده است ولی هر دفعه با بهانه های مختلفی این درخواست ها رد شده است.


به گزارش رسا، هم اکنون بیش از ۱۹۰۰ مسجد در آمریکا وجود دارد در حالی که با درخواست های روزافزون مسلمانان برای ساخت مساجد بیشتر موافقت نمی شود.

بر اساس آمار منتشر شده بیش از ۱۹۰۰ مسجد در آمریکا وجود دارد که پذیرای چندین هزار مسلمان همه روزه برای برپایی نماز جماعت است.

نخستین مسجد در ایالات متحده در چمنزارهای داکوتای شمالی ساخته شد. این مسجد در حدود سال ۱۹۲۹ توسط مهاجران سوری- لبنانی در نزدیکی شهر کوچکی به نام راس بنا نهاده شد.

سپس با افزایش تعداد مسلمانان، مساجد بیشتری در سراسر کشور ساخته شد. علاوه بر آن نمازخانه های موقت در برخی منازل و پارکینگ نیز فعال شده است.

مساجد آمریکا، در ماه مبارک رمضان و اعیاد بسیار فعال و برنامه های متنوعی برای مسلمانان اجرا می کنند.

لازم به ذکراست، با توجه به افزایش جمعیت مسلمانان، هنوز این تعداد مسجد جوابگوی مسلمانان نیست و در خواست های بسیاری برای صدور مجوز به مقامات محلی داده شده است ولی هر دفعه با بهانه های مختلفی این درخواست ها رد شده است.

مواردی از حمله نیروهای امنیتی شهرهای واقع در جاده ابریشم از جمله کاشغر و هوتان به مسلمانان و بازداشت آنها گزارش شده است. به گفته وی بیش از 100 تن از مسلمانان اویغور چین با آغاز ماه رمضان و به اتهام حضور در مساجد و محجبه بودن همسرانشان دستگیر شده اند.


به گزارش پانا، همزمان با آغاز ماه رمضان دولت چین محدودیت های شدید را علیه مسلمانان این کشور اعمال کرده است.

دولت چین فشارهای خود بر مسلمانان این کشور را در ماه رمضان افزایش داده است. بر این اساس طی روزهای گذشته مناطق مسلمان نشین چین در استان سین کیانگ شاهد برخورد شدید دولت محلی با مسلمانان بوده است.

یک سخنگوی کنگره جهانی اویغورها واقع در مونیخ ضمن اعلام این مطلب گفت: مواردی از حمله نیروهای امنیتی شهرهای واقع در جاده ابریشم از جمله کاشغر و هوتان به مسلمانان و بازداشت آنها گزارش شده است. به گفته وی بیش از 100 تن از مسلمانان اویغور چین با آغاز ماه رمضان و به اتهام حضور در مساجد و محجبه بودن همسرانشان دستگیر شده اند.

وی همچنین از ممنوعیت حضور مسلمانان در مساجد و تبلیغ مراسم دینی اسلامی در ماه مبارک رمضان در این مناطق خبر داد.

یادآور می شود استان مسلمان نشین سین کیانگ طی سالهای اخیر صحنه اعتراضات گسترده مردم علیه سرکوب و تبعیض دینی دولت کمونیست چین بوده است.

طرح اولیه ایتالیا با تقلید از روند همسایگان اروپایی خود طرح ممنوعیت روبنده و برقع در اماکن عمومی را تصویب کرده تا این کشور نیز چون فرانسه و بلژیک به سمت ممنوعیت کامل این نوع پوشش برای مسلمانان برود.
به گزارش مهر به نقل از یونایتدپرس اینترنشنال، سواد صبی عضو مراکشی تبار حزب محافظه کار آزادی مردم با ادعای حمایت از آزادی زنان گفت: ما در این راه متوقف نمی شویم.

یک کمیته پارلمانی ۲ آگوست ( ۱۱ مرداد ماه) طرح ممنوعیت از پوشش صورت در اماکن عمومی را تصویب کرد. براساس این طرح افرادی که از قانون سرپیچی کنند به ۴۲۰ دلار جریمه یا انجام خدمات اجتماعی با هدف ترویج ادغام جریمه می شوند.

هرکس که زنان را مجبور به پوشاندن صورت کند به ۴۲ هزار دلار جریمه و ۱۲ ماه زندان متهم می شود.

سواد صبی اظهار داشت: تا پنج سال پیش هیچکس در مراکش از برقع استفاده نمی کرد اما امروز تعداد زنانی که از این پوشش استفاده می کنند بیشتر شده است.پیش نویس این طرح مورد حمایت دولت ائتلافی برلوسکونی قرار دارد. این طرح قرار است ماه سپتامبر در پارلمان ایتالیا به رأی گذاشته شود.

این قانون در صورت تصویب ایتالیا را به سومین کشوری تبدیل می کند که پوشش صورت در اماکن عمومی را ممنوع کرده است. بلژیک، فرانسه و شهری در اسپانیا اخیرا پوشش صورت در اماکن عمومی را ممنوع کرده اند.

مسلمانان ایتالیا با تقبیح این قانون دولت را به استفاده از یک موضوع بی ارتباط برای افزایش اسلام هراسی متهم کرده اند.

روبرتو حمزه پیکارد سخنگوی اتحادیه جوامع اسلامی در ایتالیا اظهار داشت: این موضوع به نوعی مجرم جلوه دادن مسلمانان و فراهم کردن خوراک رسانه ای تبدیل شده است.

وی این طرح را ناعادلانه دانست و اظهار داشت که در صورت تصویب، آزادی فردی را نقض می کند. در ایتالیا حتی ۱۰۰ زن از روبنده استفاده نمی کنند و هیچکس برقع نمی پوشد.

وی هشدار داد که این ممنوعیت می تواند زنان روبنده پوش را به این دلیل که نمی توانند خانه های خود را ترک کنند منزوی کند.

جمعیت مسلمانان ایتالیا ۲/۱ میلیون نفر تخمین زده شده که براساس آمار ۲۰ هزار نفر از آنها از افرادی هستند که به اسلام مشرف شده اند.

علیرضا قزوه یکی از شعرای خوش ذوق کشورمان به منابست حلول ماه مبارک رمضان شعری را تحت عنوان "قصیده رمضان" در وبلاگش "عشق علیه السلام" منتشر کرده است. هرچند این شعر دو سال گذشته سروده شده اما خواندن دوباره آن خالی از لطف نیست.
رمضان کشتی نوح است نمانید شما
ترسم آن است که  خود را نرسانید شما
بادبانهای شب قدر چنین می گویند
این زمان جانب خورشید برانید شما
همه رفتند، همه جانب خورشید شدند
هان بیایید اگر سوخته جانید شما
سوی آن گنبد و گلدسته سبز ازلی
چون کبوتر همگی دل بپرانید شما
دل من مرده هلا زنده دلان شب قدر
بر دلم فاتحه ای تازه بخوانید شما
شب هجران است اشکی بفشانید ز دل
روز میدان است اسبی بدوانید شما
وقت آن است که جانی بکشانید به اوج
دم آن است که روحی بدمانید شما
از جوان پیری ما هیچ مگیرید سراغ
دمتان گرم که پیران جوانید شما
مرحباتان که در این دور هدرها و هبا
گردخورشید ازل در دورانید شما
درد ما دلشدگان را بسرایید به شعر
داد ما سوختگان را بستانید شما
گاه افطار و سحر سفره نورید و دعا
چون سحرگاه رسد بانگ اذانید شما
تا نمانیم در این غمکده جز با غم هم
شب افتادن جان است بمانید شما
هفت پشتم همه از تیره باران بودند
همم از طایفه اشک بدانید شما
پدرم بود یکی آتش  دلتنگ و غریب
چون سیاووش پدر را پسرانید شما
مادری دارم از خاک که بر زانوی او
دم مردن سر من را بنشانید شما
خواهری دارم از رود که هنگام وداع
در پی اش یک چند اشکی بفشانید شما
بادها با من دلتنگ برادر بودند
ای همه ابر که در باد نهانید شما
همسری دارم از آیینه دلش روشن تر
مثل آیینه پر از نور بمانید شما
دختری دارم از جنس غزل، عطر عسل
زنده باشید اگر دخترکانید شما
ما در این غمکده ها دست به کاری نزدیم
کاش و ای کاش که کاری بتوانید شما
***
روزهایی که گذشتند دلم غلغله بود
ای که فردای زمین را نگرانید شما
تن یاران وطن پر شده از شعله و زخم
باز بر زخم چرا زخم زبانید شما
گوسپندید؟ نه! گرگید؟ نه! ماندم که که اید
نه امیرید شمایان، نه شبانید شما
آه و صد آه یکی قصه نخواندید ز درد
حیف و صد حیف یکی نکته ندانید شما
ای فسوسا که به دنبال مقام افتادید
ای دریغا که پی نام و نشانید شما
حاجتی هست اگر مردن ایمان شماست
چه کسی گفته که محتاج به نانید شما
هان ببینید در آیینه که تصویر که اید؟
هم از آیینه بپرسید کیانید شما
از هیاهوی شما چشم وطن آب نخورد
ما شنیدیم که صاحب نظرانید شما!!
این و آن راه به فردای هدایت بردند
ای دریغا که نه اینید و نه آنید شما
نکند گم شده از دست شما خاتم عمر
بر چه عهدید شما  در چه زمانید شما
ظاهرا گرچه به دل غصه غیبت دارید
در پس پرده تزویر نهانید شما
گرچه گفتید به دشنام مرا ابن فلان
من نگویم که فلان ابن فلانید شما
همزبانید ولی محرم بیگانه شدید
مهربانید ولی تلخ دهانید شما
شاعرانید ولی از غم مردم دورید
نه بدیع و نه معانی نه بیانید شما
نیست در شعر شما هیچ امیدی به فروغ
بی خبر از غم و درد اخوانید شما
بیش ازاین از ستم خلق خدا دم مزنید
با همه همهمه ها بی همگانید شما
ما اگر بار گران بود گذشتیم و گذشت
ای دریغا که همه بار گرانید شما
خاک ایران نسب از خون سیاوش دارد
آتش افروزانا در چه گمانید شما
نکند راز دل سوختگان فاش شود
نکند نامه به بیگانه رسانید شما
مهره نرد هوس، بازی تان خواهد داد
تا به کی مضحکه هر هیجانید شما
یا از این دمدمه خود را به کناری بکشید
یا از این وسوسه خود را برهانید شما
خاکریزی ست که یک باره فرو می ریزد
باز گردید که در خط امانید شما
***
هله یاران منا دشمن جانی نشوید
خصم را بر سر جایش بنشانید شما
هین بهار رمضان است به دل پردازید
گردی از جان و دل خود بتکانید شما
کاش صافی شود از دُرد، دل و دین شما
رمضان آمده عین رمضانید شما
صبح اگر کشتی این قوم به جودی بنشست
از منش نیز سلامی برسانید شما

رسا: برخی از شخصیت های حوزوی و علمای قم اخیرا در سفری که به کشور لبنان داشته اند، دیداری را با سید حسن نصرالله داشتند.

دبیرکل حزب الله لبنان، با انتقاد از سی دی ظهور نزدیک است، تطبیق علائم ظهور بر افراد را باعث ایجاد تزلزل در اعتقادات مردم و جامعه دانست و گفت: من تطبیق علامات را نه صلاح می دانم و نه جایز و این به ضرر بحث عمیق مهدویت است و مورد سوء استفاده واقع می شود.

وی با بیان اینکه «از نسبت دروغی که در آن سی دی به من داده اند، تعجب کردم» ادامه داد: در این سی دی ادعایی مطرح شده و گفته اند که من سید یمانی هستم که این معلوم نیست، چرا که اجداد ما هیچ وقت یمن نبوده اند و من هم هیچ کجا نگفته ام که ریشه ما یمنی است. در مورد آقا ( رهبر انقلاب) هم می گویند ایشان سید خراسانی است؛ ما یک تجربه ای در این زمینه داریم و پیش از ارتحال امام خمینی ابتدا بعضی از دوستان ما نیز این امید را داشتند که امام سید خراسانی باشد و منظور از خراسان، خراسان بزرگ است که تمامی ایران را در بر می گیرد و اینکه رزمندگان اسلام بغداد را فتح می کنند و جبهه عراق و لبنان به جبهه قدس منتهی و قدس فتح می شود و ما پشت سر امام نماز می خوانیم، بعد دیدیم که امام به ملکوت اعلی پیوستند و قطعنامه هم پذیرفته شد، بغداد هم فتح نشد و قصه به نحو دیگری ختم گردید.

سیدحسن نصرالله با تاکید بر اینکه این گونه تطبیق دادن ها ممکن است باعث ایجاد تزلزل در اعتقادات مردم و جامعه شود، گفت: ارادت ما به مقام معظم رهبری به گونه ای است که هم من و هم خانواده ام مقید هستیم که همیشه دعا کنیم که خدا همه عمر ما را به عمر رهبری بیفزاید. حضرت آیت الله امام خامنه ای، مقام معظم رهبری هم مستغنی از این تطبیقات هستند.

دبیرکل حزب الله در نقدهای خود به سی دی ظهور نزدیک است و تطبیق های صورت گرفته در آن، گفت: اگر منظور زمان حاضر است، من در زمان حاضر لبنانی هستم و یمنی نیستم، بنابراین مبانی تطبیق کنندگان در این سی دی به هیچ وجه درست درنمی آید. اگر منظور این است که ریشه ما یمنی است در مورد مقام معظم رهبری هم همین باید صدق کند، در حالی که همه می دانند ریشه ایشان خامنه است و در اصل خراسانی نیستند.

وی افزود: چه ضرورتی است که ما بیاییم علائم را تطبیق دهیم و من هم نسبت به بحث مقاومت حزب الله اعتقاد دارم این مقاومت به لطف الهی مقاومتی مشروع و مورد عنایت و لطف امام زمان(عج) است. اما هیچ ضرورتی ندارد که علامات را تطبیق دهیم و من تطبیق علامات را نه صلاح می دانم و نه جایز و این به ضرر بحث عمیق مهدویت است و مورد سوء استفاده واقع می شود.

سیدحسن نصرالله یادآور شد: قبلا هم جوانی در لبنان در یک کتابچه ای این ادعاها را جمع کرده بود که ما او را احضار و تلاش کردیم که کتاب او از بازار جمع شود و هرگز اجازه نمی دهیم در لبنان از این قبیل کارها بشود.

زائران مغربی یکی از بزرگراه های مدینه را مسدود کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لبیک زائران کشور مغرب که از ساعت 10 صبح روز دوشنبه با لباس احرام آماده عزیمت به مکه مکرمه بودند حوالی ساعت 21 شب در اعتراض به ناهماهنگی و بی توجهی شرکت های سعودی برای انتقال آن ها ، یکی از یزرگراه های شهر مدینه منوره را مسدود کردند.

این اقدام اعتراضی سبب شد تا برای ساعتی بزرگراه ستین که از مهمترین بزرگراه های مدینه است با اختلال در رفت و آمد مواجه شود.

یکی از معترضان ، دولت سعودی را مقصر این حادثه خواند که امور زائران را به شرکت های بی صلاحیت واگذار کرده است.

این اعتراض که در حال تبدیل شدن به درگیری میان معترضان و برخی از سعودی ها بود ، با دخالت نیروهای امنیتی پایان یافت.

کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال فرانسه در شهر پاریس به دوستان و مسلمانان ساکن در پاریس افطاری می‌دهد.

به گزارش مشرق و به نقل از روزنامه لوپاریزین،‌ زین الدین زیدان که تا جام جهانی 2006 بازوبند کاپتیانی فرانسه را در اختیار داشت و اکنون مدیر ورزشی رئال‌مادرید محسوب می شود، در 5 سال گذشته همه ساله مصادف با ایام ماه مبارک رمضان در نقاط مختلف شهر پاریس، ایستگا‌ه‌های تاسیس کرده که افطاری در اختیار علاقمندان قرار داده‌اند.

امسال نیز وی با هماهنگی شهرداری در سه نقطه پررفت‌‌و‌آمد شهر پاریس ایستگاه‌های افطار مجانی در نظر گرفته است. هدف او همانند سال‌های گذشته شرکت در فعالیت‌های انسانی به هنگام ماه ضیافت الهی، همکاری با مسلمانان روزه‌گیر و نیز آشناسازی بیشتر غیرمسلمانان با دین اسلام است.

در حالیکه از زمان سرنگونی مبارک حمایت ریاض از گروه های سلفی و تکفیری نارضایتی و اعتراض گروه ها و احزاب مصری را برانگیخته است، سفیر عربستان در اظهاراتی کمک چهار میلیون دلاری کشورش به گروه های سلفی در مصر را تکذیب کرد.

به گزارش فارس به نقل از شبکه خبری العالم، "احمد عبدالعزیز قطان " در دیدار با نجیب جبراییل رییس اتحادیه حقوق بشر مصر کمک چهار میلیون دلاری ریاض به گروه های سلفی را شایعه خواند و گفت: عربستان به هیچ فرد یا گروه مصری کمک مادی پرداخت نمی کند.

وی افزود: چنین اقدامی از سوی ریاض باعث تهدید ثبات مصر خواهد شد به همین دلیل نظام و ملت عربستان هرگز چنین هدفی ندارند.

سفیر عربستان اذعان کرد: وهابیت یک مذهب نیست تا عربستان مردم را به پیروی از آن دعوت کند؛ بلکه یک گرایش فکری محض است.

قطان افزود: از آنجا که عربستان به اهمیت تنوع ایدیولوژیکی و فکری بیداری امت اسلامی آگاه است، مردم را به پیروی از این اندیشه فرا نمی خواند.

وی در ادامه افزود: عربستان برای ثبات مصر اهمیت زیادی قایل است و در این زمینه بسیار تلاش می کند. همچنین عربستان از انقلاب ملت مصر کاملا حمایت کرده، و از یازدهم فوریه سال جاری میلادی روابط خود با حکومت مبارک را کاملا قطع کرده است، و هرگز از رییس جمهور مخلوع مصر درخواست نکرده است به عربستان پناهنده شود.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که به تازگی یک نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی از پیشنهاد میلیاردی عربستان سعودی به شورای نظامی مصر برای جلوگیری از محاکمه حسنی مبارک پرده برداشت.

"رابرت فیسک " در مقاله ای در روزنامه "ایندیپندنت " تاکید کرد: سعودی ها برای جلوگیری از محاکمه مبارک، میلیون ها دلار به شورای نظامی مصر پیشنهاد کرده اند.

سفیر عربستان در عین حال افزود: پادشاه، نظام و ملت عربستان از حضور همه قبطی های فعال در کشورشان به گرمی استقبال می کنند و آنها را بخش مهم و اساسی از نیروهای فعال در اقتصاد کشور می دانند و به آزادی آنها در زمینه اعتقاداتشان کاملا باور دارند.

وی گفت: ما جوانان کشورمان را برای ادامه تحصیل به معتبرترین دانشگاه های اروپایی و آمریکایی می فرستیم و ملت عربستان به نظامشان کاملا وفادار و علاقه مند به ارزشهای ثابت ایدیولوژیک و اعتقادی شان هستند.

به گزارش جهان، وضعیت زنان تازه مسلمان آمریکایی در جامعه به شدت ترسانده شده از اسلام وضعیتی است که برای درک آن باید کتاب کارول ال آنوی را بخوانید تا متوجه بشوید.

کارول ال آنوی در کتاب دختران راهی دیگر که به سرگذشت زنان آمریکایی که اسلام را پذیرفته اند می پردازد با انجام تحقیقاتی عمده فشار هایی را که این زنان در جامعه آمریکا با آن روبرو هستند تا اندازه ای تصویر کرده است.

نتایج تحقیقات کارول آنوی درباره زنان تازه مسلمان آمریکایی
بر اساس یافته های این محقق که مبتنی بر پاسخ هایی است که بانوان آمریکایی در جواب پرسشنامه او ارسال کرده اند 63 درصد آنها قبل از این که مسلمان شوند با یک مسلمان ازدواج کرده اند.

بر اساس همین تحقیق گرایش آنها به اسلام در زمان ازدواج در طیفی از ترس نسبت به اسلام تا تحقیق قبلی شخصی در مورد آن قرار داشته است.23 درصد از آنها قبل از ازدواج به اسلام گرویده اند و پس از آن با یک مسلمان آشنا شده و ازدواج کرده اند و 6 درصدشان مجرد بودند.

هیچ کدام از این زنان چنین احساسی نداشتند که همسرانشان آنها را به مطالعه اسلام یا گرویدن به آن مجبور کرده باشند. در بسیاری از موارد پیگیری و سماجت همسر تازه مسلمان شوهر را هم به دین پای بند تر کرده و او را به انجام فرایض باز گردانده است گرچه در اکثر این موارد بی اطلاعی عامل عدم انجام فرایض نبوده بلکه دور بودن از خانواده و اقامت در کشوری که انجام عبادات اسلامی در آن مشکل بوده سبب بی توجهی آنها به فرایض شده.

بر مبنای یافته های این تحقیق هر یک از آنها از طریق یک همسایه مسلمان یا همسر مسلمان و یا از طریق دانشگاه با اسلام آشنا شده اند و خود شخصاً اسلام را پذیرفته اند زیرا احساس نیاز درونی آنها را ارضاء کرده است و پس از آن شهادتین را بر زبان آورده اند.(( اظهار این که خدایی جز الله نیست و محمد(ص) فرستاده خداست..))

چرا مسلمان شدم
بررسی این که این زنان در دل جامعه تاریک آمریکایی که سرشار از تبلیغات منفی علیه اسلام و حتی سوق دادن به سمت بی اخلاقی و بی خدایی است چگونه اسلام را یافتند جای توجه است.


علاقه به رابطه با یک مسلمان
برخی از زنان تمایل به داشتن رابطه با یک مسلمان را عامل توجه بیشتر و در نهایت اسلام آوردن برشمردند:

: شوهرم را در دانشگاه لوئیزیانا برای اولین بار دیدم. او تمایلی به داشتن رابطه غیر قانونی با من نداشت بنابراین بلافاصله پیشنهاد ازدواج را مطرح کرد و از من خواست اگر مایلم درباره اسلام مطالعه کنم و مسلمان شوم و موهایم را بپوشانم. این دو خواسته آخر را نوعی توهین تلقی کردم در ضمن مطمئن نبودم بخواهم ازدواج کنم اما او مرا مجذوب خود کرده بود و دلم می خواست با او باشم اما او رابطه اش را با من ادامه نداد. به خانه رفتم و خودم به مطاله درباره اسلام پرداختم.من تغییر کردم.

سفر به یک کشور مسلمان
همچنین برخی دیگر سفر به یک کشور مسلمان را عامل تحت تاثیر قرار گرفتن خود می دانند:
:.. سفری به آفریقای غربی داشتم و در آن زمان مسلمانان واقعی را ملاقات کردم. وقتی که صدای اذان بلند می شد به سمت مساجد می دویدند.اگر کسی پولی اضافه تر از نیازهای اولیه خویش داشت آن را به کسی محرومتر از خود می داد. نام الله همیشه بر زبانشان جاری بود هر چه بیشتر با آنها بودم تمایل بیشتری به پذیرش اسلام پیدا کردم.

هدایت توسط مسلمانی از میان همسایگان
: 15 ساله بودم که شروع به مطالع درباره اسلام کردم. یک خانواده عرب به همسایگی ما نقل مکان کرده بودند و من شیفته رفتار آنها لباس پوشیدن زبان و مذهبشان شده بودم. چهار سال طول کشید تا مسلمان شوم. آنها هرگز اصراری بر مسلمان شدن من نداشتند اما پاسخ سئوال های مرا با مهربانی و مهمان نوازی زیاد می دادند گرچه مسلمان نبودم اما خود را از حرکات منفی و غیر اخلاقی دور نگاه داشته بودم...

آشنایی با اسلام در دانشگاه
بسیاری از بانوان هم در محیط دانشگاه از طریق دروس یا همکلاسی های مسلمان با اسلام آشنا شدند.
: با گروهی از دانشجویان خارجی در جریان یک برنامه گروهی برای تمرین زبان انگلیسی آشنا شدم. در حالی که به صحبت های یک مرد فلسطینی که داشت راجع به زندگی خانواده و ایمانش صحبت می کرد گوش می دادم نا گهان گویی ضربه ای روحی بر من وارد شد. هر چه بیشتر در مورد اسلام می دانستم بیشتر به آن علاقمند شدم تا آن که آن را به عنوان راه زندگی برگزیدم.

در جستجوی پر کردن خلأ روحی
بسیاری از پاسخ دهندگان این محقق آمریکایی این مسئله را مطرح کردند که در جستجوی چیزی بوده اند تا بتواند خلأ روحی آنها را پر کند.
: با فردی غیر مسیحی ازدواج کردم هر دوی ما عملاً به هیچ مذهبی پای بند نبودیم اما پیش خودم می گفتم من یک مسیحی هستم مگر چیز دیگری هم هست؟
سال 90 از همسرم جدا شدم و سال بعد چند کتاب از کتابخانه درباره اسلام گرفتم و به کندی می خواندم تا سال 92 اتفاقی نیفتاد اما بالاخره تصمیم گرفتم کاری بکنم. در این موقع با چند خواهر مسلمان یاکن منهتن آشنا شدم گرچه بیست مایل از شهر کوچک من فاصله داشتند اما مطالعات خود را ادامه دادم و در نهایت شهادتین را بر زبان آوردم.

نقش قرآن
بسیاری از این زنان تازه مسلمان آمریکایی از احترام و عشق فزاینده خود به قرآن سخن گفتند.

: در جریان بحثی که با یک فرد مسلمان درباره مقام و موقعیت زن در اسلام داشتم ناگزیر از خواندن قرآن شدم و این سر آغاز گرویدن من به آیین اسلام بود. من دیدگاههای کلیشه ای درباره زن مسلمان داشتم این که فردی تحت انقیاد و تحت فشار است و نسبت به همتایان مسیحی خود موقعیت بدی دارد. با خواندن قرآن درگیر تجربه عجیبی شدم به صورتی که در طول یک هفته کل قرآن را خواندم. اصلاً نمی توانستم بخوابم . خواب های عجیب و زیبا می دیدم و هر بار که بر می خواستم به خواندن قرآن تمایل بیشتری پیدا می کردم حتی امتحانات پایان ترم خود را فراموش کرده بودم.. 

یافتن پاسخ ها در اسلام
کارول ال آنوی در بخش دیگر کتاب به این نظر زنان تازه مسلمان آمریکایی اشاره می کند که برخی از این زنان پاسخ سئوالات متعدد خود را در مسیحیت نیافته بودند و آن را در دین اسلام یافتند.
: شروع کردم به پرسیدن سئوالات بی شمار از کشیش ها علمای دین و افراد برجسته تا بتوانم حقانیت دین خود را اثبات کنم. نزد برخی از آنها به شدت گریه کردم تا به من کمک کنند و جالب توجه این بود که بسیاری از آنها می گفتند: متاسفم نمی دانم یا جواب سئوالتان را برایتان خواهم نوشت اما هرگز جوابی از آنها دریافت نکردم.
هرچه بیشتر تلاش می کردم همسم را به دین خودم مجاب کنم خودم بیشتر به دین اسلام کشیده می شدم زیرا منطق دین اسلام قوی ود و سرانجام همه این تلاش ها به وجود خداوند یگانه منجر شد.

گفتنی است بخش دیگری از نتایج به دست آمده این تحقیق به منظور نشان دادن فشار ها و صدماتی که به این زنان پس از گرویدن به اسلام وارد شده و می شود در آینده نزدیک ارائه می شود.

از روز گذشته بسیاری از شبکه های عربی به ویژه در مصر با بی توجهی به اعتراضات موسسات دینی جهان عرب، پخش سریال توهین آمیز"معاویه، حسن و حسین"را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،برخی از شبکه های عربی که در میان آنها سهم شبکه های مصری بیشتر بود از روز گذشته(دوشنبه)پخش سریال توهین آمیز"معاویه،حسن و حسین"را آغاز کردند.

بنابراین گزارش،روز گذشته شبکه های مصری"الحیات مسلسلات"،"التحریر"و"النهار"نخستین قسمت این سریال توهین آمیز را پخش کردند اما تلویزیون دولتی مصر از پخش آن خودداری کرد.

همچنین شبکه"السادسه"مغرب،"النسمه"تونس،"ال بی سی"لبنان،تلویزیون دولتی سودان و"روتانا مصریه "و"روتانا خلیجیه"که هر دو زیر نظر سعودیها اداره می شوند این سریال موهن را پخش کردند.

شرکت تولید کننده سریال موهن"معاویه، حسن و حسین" در تیتراژ پایانی اسامی موسسات و شخصیتهای تایید کننده سریال را آورده که در میان آنها نام"شیخ یوسف القرضاوی"رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان،دارالفتوی سوریه و برخی شخصیتهای دینی سعودی و کویتی دیده می شود.

این در حالی است که پیش از این دانشگاه الازهر مصر به شدت علیه این سریال که در آن ائمه به تصویر کشیده اند اعتراض کرد و از مقامات مصری تقاضا کرد موجبات توقف پخش آن را فراهم آورند. در پی این هشدار"اسامه هیکل"وزیر اموراطلاع رسانی مصر با اشاره به حرام دانستن مشاهده این سریال توسط الازهر به طور کلی با پخش آن مخالفت کرد و با صدور پیامی هشدارگونه به تمامی شبکه های مصری خواستار جلوگیری از پخش آن شد.

این درحالی است که برخی از شبکه های مصری بدون توجه به این هشدار روزگذشته قسمت نخست آن را پخش کردند،سریالی که به عقیده برخی کارشناسان ایرانی واکنش برخی جریانهای تندرو عربی به سریال فاخر مختارنامه است.

از سوی دیگر، دادگاه اداری مصر فردا (چهارشنبه) شکوائیه مطرح شده از سوی برخی از اتباع مصری علیه رئیس شرکت شبکه های ماهواره ای مصر، مدیران شبکه های التحریر و الحیات و شیخ الازهر را بررسی کنند.

خاطرنشان می شود این سریال به کارگردانی "عبدالباری ابوالخیر" کارگردان سوری و تهیه کنندگی "محمد السیادی" و "محمد الحسیان" تولید شده که در آن کشورهای کویت، سوریه (دارالفتوی)، مغرب، لبنان، امارات و اردن مشارکت داشته اند.

دبیر شورای معارف معاونت صدا سیاست‌های پخش جزء‌خوانی در ماه مبارک رمضان را اعلام کرد.

وی گفت سه سیاست عمده در ماه مبارک رمضان امسال در موضوع پخش جزء‌خوانی قرآن پی‌گیری می‌شود.

اول تنوع شبکه‌هایی که اقدام به پخش تلاوت می‌نمایند زیرا در رادیو عموما مخاطبان با شبکه‌ای خاص همراه هستند لذا سعی شده‌است در شبکه‌های مختلف قرائت قران ویژه ماه مبارک رمضان را داشته‌باشیم.

دوم تنوع قراء است امسال سعی شده‌است از اکثر اساتید قرآن بخصوص اساتید ایرانی در شبکه‌ها استفاده شود.

مدیر رادیو معارف در این خصوص افزود امسال از بیش از 37 نفر از اساتید قرآن در شبکه‌های رادیو بهره‌برده خواهد شد که هرکدام از این اساتید از یک جزء تا سی‌جزء از قرآن کریم را قرائت خواهند کرد.

لطفی نیاسر سومین سیاست معاونت صدا در خصوص جزء‌خوانی قرآن را چنین تشریح کرد:

با محوریت رادیو قرآن تنوع زمانی در پخش قرائت قرآن کریم نیز مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد رادیو قرآن غیر از بخش صبح‌گاهی در ساعت‌های 45/11 دقیقه و نیز 23 به جزء‌خوانی قرآن بپردازد تا همه شنوندگان بتوانند جهت ختم قران در ماه مبارک رمضان برنامه‌ریزی نمایند.

دبیر شورای معارف جدول پخش قرائت قرآن از شبکه‌های مختلف معاونت صدا را چنین تشریح کرد:

 

ردیف

نام شبکه

زمان پخش

نام قاری

گسترۀ پخش

1

قرآن

پس از اذان صبح

هر پنج جزء یک قاری

ملی

2

قرآن

ساعت 45/11

استاد محمد صدیق‌منشاوی

ملی

3

قرآن

ساعت 23

سی‌شب سی‌قاری

ملی

4

معارف

20 دقیقه پس از اذان صبح

استاد سبزعلی

ملی

5

ایران

پس از اذان صبح

استاد پرهیزگار

ملی

6

ورزش

پس از اذان صبح

استاد عباسی

ملی

7

جوان

ساعت 30/5

استاد محمد جبرئیل

ملی

8

تهران

پس از اذان صبح

استاد محمد صدیق‌منشاوی

تهران

9

البرز

پس از اذان صبح

استاد عباس امام جمعه

کرج

10

صدای آشنا

پس از اذان صبح محلی

استاد پرهیزگار

اروپا

11

صدای آشنا

پس از اذان صبح محلی

استاد عباس امام جمعه

آمریکا

12

صدای آشنا

پس از اذان صبح محلی

استاد سعیدیان

آسیا

13

ایرانصدا

قابل دانلود و استماع

کلیه قراء موجود

اینترنت

جهان: از اعمال ماه مبارک رمضان دعا است و ادعیه‌ای نیز برای این ماه مبارک سفارش شده است. چه بهتر که دعاهای مومنین در این ماه مبارک با شرط مذکور به جا آورده شود، تا انشاالله مستجاب شود.
حضرت آیۀالله بهجت، رضوان‌الله تعالی علیه، از شاگردان حضرت آیۀ‌الله قاضی، رضوان تعالی الله علیه در عرفان بودند و دستورات و تاکیدات عرفانی ایشان، از قابل اعتمادترین دستوراتی است که در دست ماست. مخاطبین محترم آن‌قدر از کرامات ایشان شنیده‌اند که نیازی به تکرار این مکرر نباشد.

از این فخر عالم تشیع سوال شد که چرا این همه دعا می‌کنیم و مستجاب نمی‌شود؟ بهجت عارفان و سالکان در پاسخ فرمودند: "زیرا استجابت دعا شرطش توبه است، لذا ملائکه می‌گویند: این مشروط (دعا) را با شرطش (توبه) چرا به جا نمی‌آورید تا مستحاب شود؟ و چرا دعای تائب و دعای با توبه نمی‌‌‌‌کنید؟!" (به نقل از کتاب پرسش‌های شما و پاسخ‌های آیۀالله بهجت، جلد اول)

از اعمال ماه مبارک رمضان دعا است و ادعیه‌ای نیز برای این ماه مبارک سفارش شده است. چه بهتر که دعاهای مومنین در این ماه مبارک با شرط مذکور به جا آورده شود، تا انشاالله مستجاب شود. البته توبه نیز خود شرایطی دارد که در روایات دیگر تشریح شده است.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام حسین علوی مهر مدیر دانشنامه قرآن‌پژوهی در مورد صحت و سقم چنین ادعاهایی و اینکه آیا فرشته بر انسان ظاهر می‌شود به مهر گفت: تا کنون این همه زائر به خانه خدا و مسجدالحرام مشرف شده‌اند ولی چنین ادعایی که فرشته‌ای را بالای خانه خدا مشاهده کرده‌اند مطرح نشده است.

وی افزود: البته نمی‌توان کلاً منکر شد که اصلاً فرشته‌ای نیست. بر اساس روایات فرشتگان ممکن است در مسجدالحرام نازل شوند و برای حمایت و یاری مؤمنان فرود آیند. البته این به معنای این نیست که فرشته‌ای بالای خانه خدا قابل مشاهده است. از نظر دینی و حتی علمی نیز این موضوع قابل اثبات نیست.

مدیر دانشنامه قرآن‌پژوهی در ادامه یادآور شد: اینکه فرشتگان می‌روند و می‌آیند منظور در عالم معنا است. باید توجه داشت که فرشتگان موجودات مجردی هستند که قابل مشاهده نیستند. تنها کسانی چون پیامبران که به عالم تجرد درآیند و متصل به عالم معنا شوند می‌توانند فرشتگان را مشاهده کنند.

وی تأکید کرد: حتی بزرگان ما نیز چنین ادعایی مبنی بر صورت و شکل دادن به فرشته را نداشته‌اند. در قرآن کریم داریم فرشته‌ای که بر حضرت مریم(س) فرود آمد در قالب انسان بسیار زیبا تمثل پیدا کرد. همچنین در قرآن داریم که جبرئیل وقتی برای وحی بر پیامبر(ص) نازل می‌شد به صورت دحیه بن خلیفه کلبی نازل می‌شد؛ یعنی به صورت زیباترین مردی که در مدینه بود.

حجت الاسلام علوی مهر تصریح کرد: علامه طباطبایی در المیزان حتی این موضوع که صورت اصلی جبرئیل قابل مشاهده بوده را انکار می‌کند. بسیاری از متفکران معتقدند که پیامبر دو بار صورت اصلی جبرئیل را مشاهده کرده است، یکی در غار حرا و در آغاز نزول قرآن و دیگر زمانی که پیامبر به معراج رفت. بار دوم و زمانی که پیامبر به معراج رفت این شخص پیامبر بود که تقاضا کرد جبرئیل را به صورت اصلی خودش ببیند.

وی یادآور شد: بار اول و در غار حرا حالتی که بیان شده این است که پیامبر به هر طرف که نظر می‌کرد نوری می‌دید و صدایی از اطراف می‌شنید ولی شکل خاصی برای جبرئیل بیان نشده است.

این پژوهشگر در ادامه تأکید کرد: تصور کردن شکل برای فرشتگان که موجوداتی مجرد هستند امری غلط و موهوم است. تنها افرادی چون حضرت مریم(س)، حضرت ابراهیم(ع) و پیامبر اکرم(ص) در عالم ماده می‌توانند فرشته‌ای که مجرد است را مشاهده کنند. در این حالت فرشته به صورت موجود مادی ظاهر می شود.

وی افزود: ادعای مطرح شده توسط آن فرد که فرشته را دیده انکار می‌شود. ادعاهای اینچنینی معمولاً غیر قابل قبول هستند. هیچ عکسی از فرشته قابل تصور نیست و نشان دادن عکس و تصویر از فرشته کاملاً کذب است.

اخیراً ویدیویی در برخی سایتهای اینترنتی منتشر شده که منتشر کننده آن مدعی است در آن عکس یک فرشته بر بام خانه خدا دیده می شود.

منتشر کننده این ویدیو ادعا کرده که این همان فرشته‌ای است که هنگام نماز از آسمان نزول می کند و بالای سر نمازگزاران اطراف کعبه، می گردد!

باستان‌شناسان آمریکایی موفق به کشف مخروبه‌های مسجدی متعلق به قرن 9 یا 10 میلادی در هنگام عملیات حفاری در سیسیل شدند.
به گزارش مشرق به نقل از فارس، «بیل‌بالکو»، از باستان‌شناس دانشگاه ایلینویز شمالی، در زمان حفاری باستانی قلعه قدیمی در غرب سیسیل متوجه مخروبه‌های مسجد شد.

ساختار این مسجد شبیه یکی از مساجد جدید در اطراف همین ناحیه است.

بنای باستانی مسجد از سنگ گچ خاصی ساخته شده که در گذشته زیبایی منحصربه‌فردی برای این بنا ایجاد کرده بود.

«بیل بالکو» معتقد است:‌ کشف این مسجد مطمئنا اطلاعات جدیدی از حضور مسلمانان در اروپا به ویژه ایتالیا را در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد.

بنابه اعلام باستان‌شناسان، این مسجد در دوره مسیحیان نورمن‌ها به سرعت تخریب شده است

یک مسجد در حال ساخت در شهر "برگ کامن " آلمان در منطقه "روهر " مورد حمله قرار گرفته و به آتش کشیده شده است.

به گزارش پرس تی وی، بر اساس اعلام پایگاه خبری انجمن ملی گروش ( IGMG )، نام این مسجد "دارالارکام " بوده که از دو سال پیش توسط این انجمن در حال ساخت بوده است.

بر اثر این حمله که در روز یک‌شنبه (9 مرداد) صورت گرفت، خسارات زیادی به این مسجد وارد شده است.


بر اساس اعلام پلیس، مهاجمان مواد آتش‌زا را همراه مصالح ساختمان به این مسجد انتقال داده بودند تا جلب توجه نکند و سپس آتش بزرگی برپا کرده‌اند. اکنون هیئت امنای مسجد در نظر دارند سریعا به مرمت مسجد بپردازد.

انجمن ملی گروش اروپا که دارای نیروها و تشکیلات بزرگی در آلمان است، شامل مسلمانان ترک‌تبار و پیروان عقیدتی مرحوم نجم الدین اربکان نخست‌وزیر پیشین و رهبر حزب اسلام‌گرای سعادت ترکیه، است.

"اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان " این انجمن را به خاطر عقاید سیاسی یک تهدید بالقوه معرفی کرده است.

با این حال تاکنون چندین بار نهادهای امنیتی آلمان این انجمن را مورد بازرسی قرار داده‌اند و رایانه‌ها و برخی اسناد آن‌ها ضبط شده، اما مدرکی دال بر فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها نیافته‌اند.

رسانه های عربستان سعودی از بازداشت یک پیامبر دروغین در این کشور خبر دادند.

به گزارش شیعه این رسانه ها در مطلب خود، هویت این مدعی دروغین را مصری تبار معرفی کرده و نوشتند: نیروهای هیئت امر به معروف و نهی از منکر سعودی یک شهروند مصری را که در منطقه "حفر الباطن" ادعای نبوت کرده بود را بازداشت کردند.

این رسانه ها همچنین افزودند: این مدعی دروغین در حال حاضر در بازداشت به سر می برد تا بازجویی های لازم با وی انجام گیرد، اما بررسی های اولیه نشان می دهد که این فرد رفتارهای بسیار عجیبی دارد و از همین رو می توان احتمال داد که از نظر روانی دچار اختلال است.

در صورت تایید این مساله او به تیمارستان منتقل خواهد شد. رسانه های سعودی در پایان افزودند: پس از شکایت تعدادی از اهالی منطقه "حفر الباطن" مبنی بر فعالیت این فرد مدعی، نیروهای هیئت امر به معروف و نهی از منکر فورا به محل اعزام شده و فرد مورد نظر را بازداشت کردند.

قابل ذکر است این پنجمین مدعی دروغین در عربستان سعودی است که از ابتدای سال میلادی تاکنون ظاهر شده اند.

 

به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از شبستان ، پلیس فدرال آمریکا در طرح جدید خود در راستای گسترش اسلام هراسی اقدام به تدریس کتب و نمایش اسلایدهای ضد اسلامی به افراد تازه به کار گرفته شده در این سازمان کرده است و در یکی از اسلایدهای به نمایش درآمده چنین ادعا شده است که اسلام در هر کجا گسترش پیدا کند فرهنگ آن کشور را تبدیل به فرهنگ عربی قرن هفتم می کند که فهم آن برای غربی ها بسیار سخت است .

مضمون مطالبی که به عوامل اف بی آی تدریس می شود این است که مسلمانان بیشتر از آنکه تحت تاثیر حقایق باشند متاثر از عقاید هستند.

درمیان لیست کتابهایی که به عوامل اف بی آی تدریس می شود کتابی تحت عنوان "حقایق درباره محمد ، به وجود آورند غیر قابل تحمل ترین دین جهان " وجود دارد که نویسنده آن روبرت اسپنسر یکی از نویسندگان و منتقدان تند ضد اسلام می باشد.

نام اسپنسر که یکی از بنیانگذاران "کمپین توقف  اسلام گرایی در آمریکا " است در بیانیه آندرس برینگ یرویک تروریست نروژی 64 بار مورد اشاره قرار گرفته است .

رئیس مرکزی حمایت از مسلمانان در آمریکا درباره این اقدام اف بی آی چنین گفت : تمجید اف بی آی از کتاب اسپنسر ، اقدامی نفرت انگیز و آزار دهنده است .

بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی تلگراف ، مسئولان بلند پایه اف بی آی اعلام کرده اند که کارکنان این سازمان را به جستجو و تحقیق درباره دیدگاه های اسپنسر درباره اسلام تشویق می کنند.

اقدام اف بی آی برای تدریس کتابهای ضد اسلامی اقدامی مقرضانه و متعصبانه برای شستشوی مغزی افراد تازه وارد به این سازمان علیه اسلام است .

دولتمردان و مسئولان بلند پایه آمریکایی که نگرانی زیادی از سایه افکندن اسلام در جامعه خود دارند می کوشند تا به هر طریق ممکن ذهن افراد به ویژه کسانی را که دارای مناصب دولتی هستند نسبت به ارزش اسلامی مخدوش کنند.

 

قد أقبل إلیکم شهر اللَّه بالبرکۀ و الرَّحمۀ و المغفرۀ

رجانیوز: شعبان ماه رسول خدا، ماهی که با نام حسین‌‌بن‌علی، علی‌بن‌حسین و عباس‌بن‌علی(علیهم‌السلام)، آغاز شد و با نام مهدی‌آل محمد(عج) به کمال رسید، این روزها به آخرین ساعات خود نزدیک می‌شود تا دعای «اَللّهُمَّ اِنْ لَمْ تَکُنْ غَفَرْتَ لَنا فیما مَضى مِنْ شَعْبانَ فَاغْفِرْ لَنا فیما بَقِىَ مِنْهُ» همراه اشک حسرت دوستداران ماه رسول الله و زینت قنوت نماز مشتاقان ضیافت الهی باشد که مبادا با کوله باری سنگین و لباسی آلوده قدم به میهمانی خدا و شهر الله گذارند.

و اشتیاق ورود به شهر الله را می‌شود از در و دیوار شهر و خانه احساس کرد. جنب و جوشی که حتی در چهره‌های بی‌رمق روزه‌دارانی که در این روزها به پیشواز ماه مبارک رفته‌اند هویداست.

و در جست و جوی مصرانه منجمانی که با وسواسی عجیب در تلاشند تا هر چه زودتر هلال ماه را ببینند و ماه خدا را به بندگان خدا بشارت دهند.

و چه زیبا تر آنکه توصیف ماه خدا را از زبان رسول خدا شنید آنجا که علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) به روایت از پدرش علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) از آخرین جمعه از ماه شعبان یکی از سال‌های پربرکت رسالت نبی اکرم خبر داده است که پیامبر در جمع پیروانش خدا را حمد و ثنا گفت و سپس فرمود:

«اى مردم! همانا ماه خدا ، همراه با برکت و رحمت و آمرزش ، به شما روى آورده است ؛ ماهى که نزد خدا برترینِ ماه هاست و روزهایش برترینِ روزها ،

شب هایش برترینِ شب ها و ساعاتش برترینِ ساعات است .

ماهى است که در آن به میهمانى خدا دعوت شده اید و از شایستگانِ کرامت الهى قرار داده شده اید .

نَفَس‌هایتان در آن ، تسبیح است ، خوابتان در آن ، عبادت ، عملتان در آن ، پذیرفته و دعایتان در آن ، مورد اجابت است .

پس با نیّت‌هاى راست و دل‌هاى پاک ، از پروردگارتان بخواهید تا براى روزه دارىِ آن و تلاوت کتاب خویش ، توفیقتان دهد ؛

چرا که بدبخت ، کسى است که در این ماه بزرگ ، از آمرزش الهى محروم بماند .

با گرسنگى و تشنگى خود در این ماه ، گرسنگى و تشنگىِ روز قیامت را یاد کنید ؛ به نیازمندان و بینوایانتان صدقه بدهید ؛ به بزرگان خود احترام ، و بر کوچک‌هایتان ترحّم ، و به بستگانتان نیکى کنید ؛
زبانتان را نگه دارید ؛ چشم‌هایتان را از آنچه نگاه به آن حلال نیست ، بپوشانید ؛ گوش هایتان را از آنچه شنیدنش حلال نیست ، فرو بندید ؛ به یتیمان مردم ، محبّت کنید تا بر یتیمان شما محبّت ورزند ؛

از گناهانتان به پیشگاه خداوند توبه کنید ؛ در هنگام نمازها ، دستانتان را بر آستان او به دعا بلند کنید ، که آن هنگام (وقت نماز) ، برترینِ ساعت هاست و خداوند با نظر رحمت به بندگانش مى نگرد و هر گاه با او مناجات کنند ، پاسخشان مى دهد و چون او را صدا بزنند ، جوابشان مى گوید و چون او را بخوانند ، اجابتشان مى‌کند .

اى مردم! جان‌هاى شما در گرو کارهاى شماست ، پس با طلب آمرزش‌، آنها را آزاد سازید ؛
و پشت‌هاى شما از بار گناهانتان سنگین است ، پس با طول دادن سجده‌هاى خود ، آنها را سبک کنید ،
و بدانید که خداوند ـ که یادش والاست ـ به عزّت خود ،سوگند خورده است که نمازگزاران و سجده کنندگان را عذاب نمى‌کند و در روزى که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان [براى حساب ]مى ایستند ،آنان را با آتش ، هراسان نمى سازد .

اى مردم ! هر که از شما در این ماه ، روزه‌دارى را افطار دهد ، پاداشش او براى آن عمل نزد خدا ، همچون آزاد کردن یک برده و آمرزش گناهان گذشته اوست» .

پس گفتند : اى پیامبر خدا ! همه ما توانایىِ این کار را نداریم!

پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود : خود را از آتش نگه دارید ، هر چند با یک دانه خرما ؛ خود را از آتش نگه دارید ، هر چند با یک جرعه آب .

اى مردم! هر کس اخلاقش را در این ماه ، نیکو سازد ، براى او وسیله عبور از صراط خواهد بود ، در آن روز که گام‌ها بر صراط مى‌لغزد ؛

و هر کس در این ماه بر بردگان خود آسان بگیرد ، خداوند حساب او را سبک خواهد گرفت ؛

و هر کس در این ماه ، شرّ خود را [از دیگران] باز دارد ،خداوند در روز دیدارش ، غضب خویش را از او باز خواهد داشت ؛ و هر که در این ماه ، یتیمى را گرامى بدارد ، در روز دیدار ، خداوند ، گرامى اش خواهد داشت ؛

و هر که در آن به خویشاوند خود نیکى کند ، در روز دیدار ، خداوند با رحمتش به او نیکى خواهد کرد ؛ و هر کس در آن از خویشان خود ببُرد ، خداوند در روز دیدار ، رحمتش را از او قطع خواهد نمود ؛

و هر کس در آن ، نماز مستحبّى بخواند ، براى او دورى از آتش ، نوشته مى‌شود ؛ و هر کس واجبى را در آن ادا کند، پاداش کسى را دارد که هفتاد واجب را در ماه‌هاى دیگر ، ادا کرده است ؛

و هر کس در آن بر من زیاد صلوات بفرستد ، خداوند در روزى که وزنه اعمال ، سبک مى شود ، وزنه اعمال او را بیفزاید ؛ و هر کس در آن ، آیه اى از قرآن تلاوت کند ، پاداش کسى را دارد که در ماه هاى دیگر ، ختم قرآن کرده است .


اى مردم! در این ماه ، درهاى بهشت ، بازند . پس از پروردگارتان بخواهید که آنها را بر شما نبندد ؛

و درهاى دوزخ ، بسته‌اند . پس ، از پروردگارتان بخواهید که آنها را بر شما نگشاید ؛ و شیطان ها در بندند .

پس، از پروردگارتان بخواهید که آنها را بر شما مسلّط نسازد» .

من( امیرالمومنین علیه‌السلام )  برخاستم و گفتم : اى پیامبر خدا! برترینِ کارها در این ماه چیست؟

فرمود : «اى ابو الحسن! برترینِ کارها در این ماه ، پرهیز از حرام هاى الهى است» . سپس گریست .

گفتم : اى پیامبر خدا! سبب گریه شما چیست؟

فرمود : «اى على! بر این مى‌گریم که حرمت تو را در این ماه مى شکنند . گویا مى بینم تو در حال نماز براى پروردگار خویشى ، که نگون‌بخت‌ترینِ اوّلین و آخرین ، همو که برادر پى کننده ناقه قوم ثمود است ، برمى خیزد و بر فرق سرت ضربتى مى زند و محاسنت ، از خون سرت رنگین مى شود» .

گفتم : اى پیامبر خدا! آیا در آن حالت ، دینم سالم است؟

فرمود : «دینت ، سالم است» .

سپس فرمود : «اى على! هر کس تو را بکشد ، مرا کشته است و هر کس تو را دشمن بدارد ، مرا دشمن داشته است و هر کس تو را ناسزا گوید ، مرا ناسزا گفته است ؛ چرا که تو از من هستى ، همچون جان من . روح تو ، از روح من است و سرشت تو ، از سرشت من .

خداى متعال ، من و تو را آفرید و من و تو را برگزید و مرا براى پیامبرى ، و تو را براى امامت ، انتخاب کرد، هر کس امامت تو را انکار کند ، نبوّت مرا انکار کرده است .

اى على! تو وصىّ من ، پدر فرزندان من ، همسر دختر من و جانشین من بر امّتم هستى ، در حال حیاتم و پس از مرگم

فرمان تو ، فرمان من است و نهى تو ، نهى من است . سوگند به خدایى که مرا به نبوّت برانگیخت و مرا بهترینِ آفریدگان قرار داد ،
تو حجّت پروردگار بر خلق اویى و امین او بر رازش و جانشین او بر بندگانش»

متن عربی خطبه شعبانیه

وَ فِی کِتَابِ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُعَاذِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُکَتِّبِ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَنَا ذَاتَ یَوْمٍ فَقَال :

أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ إِلَیْکُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَکَۀِ وَ الرَّحْمَۀِ وَ الْمَغْفِرَۀِ. شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ وَ أَیَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَیَّامِ وَ لَیَالِیهِ أَفْضَلُ اللَّیَالِی وَ سَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ.

هُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیهِ إِلَى ضِیَافَۀِ اللَّهِ وَ جُعِلْتُمْ فِیهِ مِنْ أَهْلِ کَرَامَۀِ اللَّهِ أَنْفَاسُکُمْ فِیهِ تَسْبِیحٌ وَ نَوْمُکُمْ فِیهِ عِبَادَۀٌ وَ عَمَلُکُمْ فِیهِ مَقْبُولٌ وَ دُعَاؤُکُمْ فِیهِ مُسْتَجَابٌ.

فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ بِنِیَّاتٍ صَادِقَۀٍ وَ قُلُوبٍ طَاهِرَۀٍ أَنْ یُوَفِّقَکُمْ لِصِیَامِهِ وَ تِلَاوَۀِ کِتَابِهِ فَإِنَّ الشَّقِیَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِی هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِیمِ.

وَ اذْکُرُوا بِجُوعِکُمْ وَ عَطَشِکُمْ فِیهِ جُوعَ یَوْمِ الْقِیَامَۀِ وَ عَطَشَهُ وَ تَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِکُمْ وَ مَسَاکِینِکُمْ وَ وَقِّرُوا کِبَارَکُمْ وَ ارْحَمُوا صِغَارَکُمْ وَ صِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ احْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ غُضُّوا عَمَّا لَا یَحِلُّ النَّظَرُ إِلَیْهِ أَبْصَارَکُمْ وَ عَمَّا لَا یَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَیْهِ أَسْمَاعَکُمْ وَ تَحَنَّنُوا عَلَى أَیْتَامِ النَّاسِ یُتَحَنَّنْ عَلَى أَیْتَامِکُمْ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَ ارْفَعُوا إِلَیْهِ أَیْدِیَکُمْ بِالدُّعَاءِ فِی أَوْقَاتِ صَلَاتِکُمْ‏ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا بِالرَّحْمَۀِ إِلَى عِبَادِهِ یُجِیبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ وَ یُلَبِّیهِمْ إِذَا نَادَوْهُ وَ یُعْطِیهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ وَ یَسْتَجِیبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ.

أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنْفُسَکُمْ مَرْهُونَۀٌ بِأَعْمَالِکُمْ فَفُکُّوهَا بِاسْتِغْفَارِکُمْ وَ ظُهُورَکُمْ ثَقِیلَۀٌ مِنْ أَوْزَارِکُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا یُعَذِّبَ الْمُصَلِّینَ وَ السَّاجِدِینَ وَ أَنْ لَا یُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ

أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ فَطَّرَ مِنْکُمْ صَائِماً مُؤْمِناً فِی هَذَا الشَّهْرِ کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ نَسَمَۀٍ وَ مَغْفِرَۀٌ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ

قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَیْسَ کُلُّنَا یَقْدِرُ عَلَى ذَلِکَ

فَقَالَ (صلی‌الله علیه و آله و سلم) اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَۀٍ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشَرْبَۀٍ مِنْ مَاءٍ أَیُّهَا النَّاسُ مَنْ حَسَّنَ مِنْکُمْ فِی هَذَا الشَّهْرِ خُلُقَهُ کَانَ لَهُ جَوَازاً عَلَى الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ وَ مَنْ خَفَّفَ فِی هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَکَتْ یَمِینُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَیْهِ حِسَابَهُ وَ مَنْ کَفَّ فِیهِ شَرَّهُ کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ أَکْرَمَ فِیهِ یَتِیماً أَکْرَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ وَصَلَ فِیهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ قَطَعَ فِیهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ یَوْمَ یَلْقَاهُ وَ مَنْ تَطَوَّعَ فِیهِ بِصَلَاۀٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَۀً مِنَ النَّارِ وَ مَنْ أَدَّى فِیهِ فَرْضاً کَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى سَبْعِینَ فَرِیضَۀً فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ مَنْ أَکْثَرَ فِیهِ مِنَ الصَّلَاۀِ عَلَیَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِیزَانَهُ یَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِینُ وَ مَنْ تَلَا فِیهِ آیَۀً مِنَ الْقُرْآنِ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِی غَیْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ

أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَبْوَابَ الْجِنَانِ فِی هَذَا الشَّهْرِ مُفَتَّحَۀٌ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ أَنْ لَا یُغَلِّقَهَا عَنْکُمْ وَ أَبْوَابَ النِّیرَانِ مُغَلَّقَۀٌ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ أَنْ لَا یُفَتِّحَهَا عَلَیْکُمْ وَ الشَّیَاطِینَ مَغْلُولَۀٌ فَاسْأَلُوا رَبَّکُمْ أَنْ لَا یُسَلِّطَهَا عَلَیْکُمْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقُمْتُ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِی هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِی هَذَا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ (وسائل‏الشیعۀ ج : 10 ص : 314)


ثُمَّ بَکَى فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا یُبْکِیکَ فَقَالَ یَا عَلِیُّ أَبْکِی لِمَا یَسْتَحِلُّ مِنْکَ فِی هَذَا الشَّهْرِ کَأَنِّی بِکَ وَ أَنْتَ تُصَلِّی لِرَبِّکَ وَ قَدِ انْبَعَثَ أَشْقَى الْأَوَّلِینَ شَقِیقُ عَاقِرِ نَاقَۀِ ثَمُودَ فَضَرَبَکَ ضَرْبَۀً عَلَى قَرْنِکَ فَخَضَبَ مِنْهَا لِحْیَتَکَ

قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(علیه‌السلام) فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ ذَلِکَ فِی سَلَامَۀٍ مِنْ دِینِی

فَقَالَ (علیه‌السلام)  فِی سَلَامَۀٍ مِنْ دِینِکَ

ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ مَنْ قَتَلَکَ فَقَدْ قَتَلَنِی وَ مَنْ أَبْغَضَکَ فَقَدْ أَبْغَضَنِی وَ مَنْ سَبَّکَ فَقَدْ سَبَّنِی لِأَنَّکَ مِنِّی کَنَفْسِی رُوحُکَ مِنْ رُوحِی وَ طِینَتُکَ مِنْ طِینَتِی إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى خَلَقَنِی وَ إِیَّاکَ وَ اصْطَفَانِی وَ إِیَّاکَ وَ اخْتَارَنِی لِلنُّبُوَّۀِ وَ اخْتَارَکَ لِلْإِمَامَۀِ وَ مَنْ أَنْکَرَ إِمَامَتَکَ فَقَدْ أَنْکَرَ نُبُوَّتِی یَا عَلِیُّ أَنْتَ وَصِیِّی وَ أَبُو وُلْدِی وَ زَوْجُ ابْنَتِی وَ خَلِیفَتِی عَلَى أُمَّتِی فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی أَمْرُکَ أَمْرِی وَ نَهْیُکَ نَهْیِی أُقْسِمُ بِالَّذِی بَعَثَنِی بِالنُّبُوَّۀِ وَ جَعَلَنِی خَیْرَ الْبَرِیَّۀِ إِنَّکَ لَحُجَّۀُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَمِینُهُ عَلَى سِرِّهِ وَ خَلِیفَتُهُ عَلَى عِبَادِهِ  (بحارالأنوار ج : 93 ص : 35)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ  به نقل از روزنامه زود‌دویچه سایتونگ، مسعود اوزیل و سامی خدیرا در نظر دارند امسال نیز در ماه پاکسازی جسم و روح، به انجام فرایض دینی پرداخته و روزه بگیرند.

۲ لژیونر مسلمان برای این منظور موضوع فوق را با کادر فنی تیم کهکشانی، به ویژه خوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی در میان گذاشته و موافقت ضمنی وی را کسب کرده‌اند.

براین اساس در ایامی که رئال مادرید به امور تمرینی می‌پردازد، این ۲ بازیکن روزه خواهند گرفت. در روزهای مسابقه نیز با هماهنگی و اطلاع قبلی، اقدام به عبادت خدا خواهند کرد.

 

مسعود اوزیل

سامی خدیرا

بی بی سی : بهائیان در ایران دانشگاه های زیر زمینی اختصاصی برای خود تاسیس کرده اند .

به گزارش جام نیوز؛ بی بی سی فارسی در تاریخ31جولای(9مرداد) در اخبار خود ضمن اشاره به دستگیری 11 بهائی در ایران گزارش مفصلی درباره وضعیت بهائیان ایران پخش کرد.
در این گزارش که درباره وضعیت تحصیلی بهائیان بود، بی بی سی به سیاه نمائی بر علیه قوانین کشور پرداخت.شاه بیت این سیاه نمائی ها ادعای ممنوعیت ورود بهائیان به دانشگاه های کشور بود.
در ادامه گزارشگر بی بی سی اقرار کرد که بهائیان برای مقابله با این محدودیت اقدام به تاسیس دانشگاه های زیر زمینی تحت عنوان آموزشگاه عالی آزاد کرده اند و جوانان بهائی در این دانشگاه های زیر زمینی به صورت حضوری یا اینترنتی اقدام به تحصیل می کنند.
یک استاد این دانشگاه های زیر زمینی که بنا به گفته خودش در دانشگاه های کشور نیز تدریس می کند در نامه ای که برای بی بی سی فرستاده مدعی شده که در دانشگاه های رسمی کشور دانشجویان حوصله درس خواندن و سر کلاس رفتن ندارند ولی در این دانشگاه های زیر زمینی دانشجویان بهائی، مشتاق تحصیل هستند.
در انتهای این خبر بی بی سی بخش هائی از خبر تلویزیون ایران را نشان می دهد که علت بسته شدن این دانشگاه را پوشش بودن آن برای ترویج بهائیت می داند وسپس به نقل از بهائیان می گوید که آنها اصراری برای تاسیس دانشگاه زیر زمینی ندارند؛ و صد البته هیچ توضیحی هم نمی دهند که پس چرا با بسته شدن این دانشگاه، این همه هیاهو به راه انداخته اند.
بدیهی است که طی روز های اخیر بی بی سی فارسی، اخبار مربوط به بهائیان را با حساسیت خاصی و در بخش های ویژه دنبال می کند.
با توجه به حضور فعال بهائیان در سطوح بالای مدیریت این شبکه این امر دور از انتظار نیست تا جائی که از همان روز های اول تاسیس این شبکه برنامه هایی در جهت مظلوم نمائی برای بهائیان و نشان دادن فضای سیاه و تاریک از ایران در صدر برنامه های این شبکه قرار گرفت.

یکی از مدعیان دروغین عرفان که چندی پیش در کرج دستگیر شد، پس از 33 روز محاکمه محکوم به اعدام شد.

به گزارش مشرق، «ح.پ» که 15 سال قبل با ادعای برخورداری از چشم برزخی و نیروی خارق‌العاده فرقه‌ای جعلی تشکیل داده بود، در قالب مشاوره و آموزش معارف اقدام به ترویج افکار خرافی میکرد.
وی با همدستی 24 عضو خانواده و مریدان حلقه اول خود به بهانه رشد معنوی به کنترل ذهن افراد می‌پرداخت و با گرفتن اقرار از شاگردانش که 90 درصد آنها را زنان تشکیل می‌دادند، اهداف شیطانی خود را پیگیری می‌کرد.
وی اواخر سال 88 با شکایت 28 تن از قربانیانش بازداشت شد و از ششم تیرماه سال جاری به اتهام تهدید نظام خانواده، ایجاد انحراف در اعتقادات مذهبی و تحمیق مریدان از طریق ترویج عقاید خرافی و ارتکاب اعمال غیرشرعی و غیراخلاقی مورد محاکمه قرار گرفت.
سرانجام حکم وی پس از 33 روز محاکمه صادر شد و این فرد به اعدام و 10 سال زندان و همچنین 75 و 95 ضربه شلاق  محکوم شد.

جهان :خاورمیانه هنوز در شوک ناشی از بیداری اسلامی است. شوکی که اگرچه رسانه های غربی آن را بهار عربی نامیدند و هم اینک مدعی اند که تابستان مسالمت آمیز آن نیز فرا رسیده اما حقایق رخ داده گویای آن است که این قصه همچنان سری دراز دارد.

بروز خیزش اسلامی مردم در تونس و سپس در مصر، یمن، لیبی، بحرین و ... دیکتاتورهای منطقه و قدرت های غربی را در حیرت فرو برد. در واقع این بیداری در معادلات استراتژیک آنها تعریف نشده بود اما بروز آن نشان داد که حوادثی بسیار فراتر از آنچه استراتژیست ها و متفکران غربی می اندیشند نیز امکان وقوع دارد.

امکان وقوعی که اگرچه استکبار جهانی پس از دخالت در برخی از این انقلابات و سعی در به انحراف کشاندن آنها، خیال می کرد، می تواند از عهده مدیریت آنها نیز بر بیاید اما ادامه این روند بیداری ملت ها و حوادثی همچون ادامه دار شدن مقاومت های مردمی در لیبی و بحرین و یا انقلاب دوم مصر که خونین تر و سخت تر از انقلاب اول و سرنگونی مبارک بوده است نشان داد که ماجرا می تواند ابعاد دیگری هم داشته باشد.

ابعاد دیگری که رهبر فرزانه انقلاب ما در یکی از بیاناتشان به آن اشاره و تصریح می کنند که این روند بیداری تا قلب اروپا نیز ادامه خواهد یافت.

در اینجا شاید این سوال به ذهن خطور کند که چرا ممکن است روند بیداری رخ داده در کشورهای مسلمان تا اعماق غرب نیز نفوذ کند و یا چرا بیداری نشأت گرفته از تعالیم اسلام را نیز می توان در اروپا هم منتظر وقوع بود؟

در نگاه به این مسئله، واکاوی برخی ابعاد انقلابات رخ داده در منطقه بعنوان نخستین خاستگاه های بیداری پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران می تواند دلایل متقنی را برای مطلوب بودن تئوری پیشرفت بیداری تا اروپا ارائه کند.

*آنچه پس از سالها بروز کرد
انقلاباتی که در تونس و مصر رخ داد بر خلاف آنچه که رسانه های غربی مدعی بوده و هستند در نتیجه بلندپروازی در برخی مطالبات و یا بجوش آمدن خون مردم از کشته شدن چند شهروند رخ نداد. بلکه این احساسات فرو خورده و سرکوب شده تونسی ها و مصری ها بود که پس از سال ها خفقان ایجاد شده توسط بن علی و مبارک فوران کرد.

مردم تونس کسی را بعنوان دیکتاتور در کشور خود تحمل می کردند که یک جاسوس آمریکایی بود. (اشاره به مدارک منتشر شده پیرامون جاسوسی بن علی برای سازمان سیا) جاسوسی که اساسی ترین و طبیعی ترین حقوق مردم این کشور را طی سالیان متمادی از آنان سلب کرد و این چیزی نبود که از چشم مردم دور بماند.

در واقع باید تصریح داشت که احساس تحقیر دست داده به یک ملت به هیچ وجه چیزی نیست که ایستادگی در مقابل آن برای حکومت ها کاری آسانی باشد.
در مصر نیز اوضاع به همین گونه است. مردمی مسلمان که سالیان سال شاهد سرکوب فرهنگ اسلامی خویش و در ادامه نشست و برخاست های عاشقانه رئیس کشورشان با سران استکبار جهانی بودند.

*آیا ملت مصر به راحتی از محاصره غزه توسط مبارک چشم پوشی می کرد؟
کمک های بی شائبه مبارک به رژیم صهیونیستی و همپیمانی با این رژیم جعلی چیزی نبود که از چشم مصری ها دور بماند یا اینکه بخواهند نسبت به آن بی تفاوت باشند.

مردم مصر از نزدیک می دیدند که هم کیشان و هم خون های عربی شان در غزه چگونه با همکاری ارتش و دیکتاتور مصر در محاصره قرار گرفته و هر روز بر وخامت اوضاعشان افزوده می شود.

آیا این چیزی بود که ملت مصر بخواهد به سادگی از کنار آن گذر کند؟ آیا نشست و برخاست های رئیس جمهور یک کشور مسلمان با افرادی مثل جرج بوش که دستانش به خون مردم در کشورهای مسلمان پاکستان و عراق آلوده بود از چشمان مردم مصر که همواره سوابقی طولانی در جنبش های آزادیخواهانه اسلامی و مبارزه برای اسلام داشتند، پنهان می ماند و یا پذیرفتنی بود؟

حوادث رخ داده در کشورهای مسلمان نشان داد که مردم اگرچه شاید در مسائل اقتصادی، سیاسی و از این دست دندان بر روی جگر گذاشته و به هر دلیلی سکوت کنند اما احساس له شدن مطالبات حقه و دیدن آشکارای منکوب شدن شخصیت و هویت آنها چیزی نیست که بخواهند آن را نبینند و یا نسبت به آن بی تفاوت باشند.

*یمنی ها حضور نیروهای خارجی برای کشتن هموطنانشان را تحمل نمی کردند
آیا آنها که مدعی اند انگیزه این خیزش ها مطالبات اقتصادی و یا توطئه آمریکایی بوده است، می توانند پاسخ دهند که چطور ممکن است مردم در کشوری مثل یمن، نظاره کنند که حکومت حاکمه به همراه دو کشور آمریکا و عربستان به عده ای از هموطنان آنان در استان صعده (حمله به گروه الحوثی) حمله ور شده و آنها را قتل عام می کنند و قاطبه مردم یمن هم سکوت کنند...؟! یا این مسئله برایشان مهم نباشد...؟!

در هر حال باید دانست که انقلابات رخ داده در روند بیداری اسلامی ابعادی دارد که نیاز به تبیین و روشن سازی بیشتری دارد. ابعادی که غرب با عناد خود و برخی چهره ها و رسانه ها نیز با تغافل خود نمی گذارند آنطور که باید مشخص شوند.

و همین ابعادی که همچنان در هاله ای از غبار قرار دارند و در سایه انعکاس گسترده اخبار انقلابات رخ داده شاید آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته اند، در غرب نیز مصادیق گسترده و زمینه های ظهور و بروز فراوانی دارند.

مردم در کشورهای غربی سالهاست که غرق در پروپاگاندای عظیم رسانه ای قرار دارند و واضح ترین حقوق انسانی و هویت آنها، لگدکوب سیاست های صهیونیستهای لانه کرده در اقصی نقاط این کشورها شده است.
صهیونیست هایی که معتقدند تمامی انسان ها به جز صهیونیست ها حقوقی به مثابه حیوانات دارند در جزء به جزء جوامع اروپایی و آمریکایی نفوذ کرده اند و این مسئله بارها و بارها توسط اندیشمندان غربی مورد اشاره قرار گرفته است.
شاهد مثال آنکه شاید شما هم این تکیه کلام را شنیده باشید که یک تاجر موفق یک تاجر صهیونیست است. (ضرب المثلی رایج در خارج از کشور).

*وقتی اعتقادات مذهبیّون غربی هم منکوب می شود
تمام این سیاست ها و تبلیغات غلط توسط سران استکبار تا آنجا پیش رفته اند که حتی اعتقادات مذهبیون غرب و در ادامه واضحات فطری و عقلی را نیز منکوب کرده اند.

آیا فطرت یک انسان می پسندد که رئیس جمهور و ارتش کشوری چندین میلیون آدم را به بهانه واهی قتل عام کنند و بعد با یک معذرت خواهی ساده از مسئولیت کرده خویش فرار کنند؟

به راستی آیا آنچه که مردم غرب از وقایع افغانستان، لبنان، عراق، ویتنام، ژاپن و یمن و نقش کشورهایشان در این کشتارها دیده اند، چیزیست که از یاد آنها برود؟

سران کشورهای غربی هیچگاه نتوانستند برای کشتارهای بی نتیجه در این کشورها دلیل موجّهی برای مردم خود اقامه کنند و باید گفت آنها که فکر می کنند این مسائل از یاد ملت های غرب و آمریکا رفته است فطرت انسان ها را نشناخته و سخت در اشتباهند.

*ملت های غربی سوزانده شدن دیویدی ها و جنایتهایی از این قبیل را فراموش نمی کنند
مثلا آیا مردم آمریکا سوزانده شدن صدها زن و مرد دیویدی را در این کشور توسط پلیس و گروه های نظامی خصوصی فراموش می کنند؟ فاجعه ای که دولت آمریکا همانند حادثه تروریستی هدف قرار دادن هواپیمای مسافرتی ایران هیچگاه نتوانست دلیل قانع کننده ای را برای افکار عمومی مردم جهان پیرامون آن ارائه کند.

*این آتش زیر خاکستر
باید دانست که حقایق آشکار را نمی توان با هیچ تبلیغ و فریبی از ذهن مردم پاک کرد. و اگر هم شاهدیم که چندین دهه از جنگ ویتنام و یا حوادث مشابه می گذرد و مردم و ملت ها در اروپا و آمریکا در قبال این جنایات حرکتی ندارند، نباید این امر ظاهری را به این تعبیر کرد که هیچ خبری نیست، بلکه تعبیر درست تر این است که این آتش به زیر خاکستر رفته اما خاموش نشده است.

در اروپا نیز اوضاع به همین منوال است. مردم ایتالیا از داشتن برلسکونی نخست وزیر فاسدالاخلاق خود به شدت ناراضی هستند. بی اعتنایی به فرهنگ و تاریخ فرانسه توسط سارکوزی رئیس جمهور این کشور و در مقابل، اعتنای او به هرآنچه که آمریکا و صهیونیست ها می گویند، به شدت در فرانسه در منصه افکار عمومی قرار گرفته است.

یونان در ورطه بحران اقتصادی است و مردم در استرالیا نیز از اینکه همچنان مستعمره انگلیس محسوب می شوند در ناراحتی مفرطی به سر می برند.

این مقولات واقعیت هایی هستند که اگرچه شاید نتوان آنها را در میان اخبار روز دنیا مشاهده کرد و یا در مورد آن تحلیل های چندانی را خواند اما حقیقت آن است که این مسائل را می توان به وضوح مشاهده کرد و از طرفی شباهت این مسائل با زمینه های بروز بیداری در کشورهای مسلمان را نیز نمی توان انکار کرد.

در حقیقت در این مدل، اهتمام غرب برای دخالت در انقلابات کشورهای مسلمان نیز توجیه منطقی تری می یابد. استکبار جهانی پیش از آنکه از بر باد رفتن منافعش در مصر و لیبی و بحرین ناراحت باشد به شباهت های زمینه های بروز حرکت مردم در کشورهای مسلمان با اروپا و آمریکا واقف شده است.

*این پیشامد، نه احتمالی که قطعی است
اینکه این آتش در چه مقطعی گُر خواهد گرفت را کسی نمی داند اما واقعیت مهمتر اینست که این پیشامد، احتمالی نیست و ضرورتاً اروپا و آمریکا را در بر خواهد گرفت.
اروپا و آمریکا هم اکنون درگیر ناآرامی هستند.
بحران اقتصادی از آمریکا آغاز یافته و در چندین کشور اروپایی نیز به وضوح آثار خود را آشکار ساخته. تظاهرات مردمی در ایتالیا، یونان، انگلیس و فرانسه همچنان به مثابه آب جمع شده در پشت یک سد منتظر بروز دوباره است.
سقوط اخلاق و توهین به شخصیت آزاد انسان ها نیز هر روز منتقدان بیشتری پیدا می کند و گروه ها و قشرهای بیشتری از مردم در اروپا و آمریکا نسبت به آن وقوف می یابند.

و حادثه اخیر در نروژ، یکی از امن ترین کشورهای اروپایی نیز نشان داد که تب حادثه در اروپا و آمریکا بالاتر از این نیز خواهد رفت و سرنوشتی غیر از پیش بینی اندیشکده های استکبار در انتظار غرب است.
سرنوشتی که آغاز گر و ادامه دهنده آن بیداری خواهد بود.

مدیر گروه سینما و تلویزیون پژوهشکده هنر و رسانه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، در نشست علمی «بررسی ابعاد رسانه‌ای سریال الاسباط» که یکشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۰ در سالن اجتماعات این پژوهشگاه برگزار شد، گفت: پخش این سریال می‌تواند با اثرگذاری بر روابط شیعه و سنی، برای جهان اسلام پیامدهای اجتماعی در پی داشته باشد.

به گزارش تابناک دکتر عبدالله بیچرانلو که با موضوع بررسی عوامل و جریان رسانه‌ای پشتیبان این سریال سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه نام این سریال از آغاز ساخت تاکنون چندین بار تغییر کرده و از «الاسباط» به «معاویه، الحسن و الحسین» رسیده است، هدف از ساخت این سریال را به نقل از عوامل آن، گفتگو درباره معاویه و نوادگان پیامبر خواند و گفت: این سریال در پی آن است که رابطه معاویه، یزید و امام حسن و امام حسین را مثبت و اختلاف پیش آمده که منجر به حادثه عاشورا شد را نتیجه توطئه و نقشه یک فرد یهودی به نام «عبدالله بن سبا» نشان دهد.

وی افزود: اطلاعات این سریال از ابتدا تاکنون به‌صورت قطره‌چکانی منتشر شده چرا که هرچه جریان رسانه‌ای حول آن کنجکاوی بیشتری برانگیزد، بینندگان بیشتری جذب خواهد کرد. بیچرانلو تأکید کرد: عوامل و سازندگان این سریال بر مناقشه برانگیز بودن این سریال آگاهی داشتند اما به خاطر اهدافی مثل ترغیب شیعیان به دیدن این سریال اقدام به تولید و راه‌اندازی یک جریان رسانه‌ای درباره آن کردند.

این تحلیلگر مسائل رسانه‌ای، با معرفی برخی عوامل تولید این سریال، گفت: کارگردان این سریال یک فرد کمونیست است که پیامبر اسلام را فردی سیاستمدار می‌داند که با هدف کسب قدرت در عربستان ادعای پیامبری کرد و هیچگونه نگاه ایدئولوژیک به دین ندارد. بیچرانلو افزود: ضمن اینکه بودجه این سریال از سه تا هشت میلیون دلار گفته شده که به نسبت سریال‌های عربی مشابه، مبلغ بسیار بالایی است. ضمن اینکه با توجه به اینکه قرار است این سریال از ۱۰ شبکه عربی پخش شود و به خاطر ظرفیت‌هایی که دارد، ممکن است یکی از اهداف مهم این سریال، منافع مالی باشد.

مدیر گروه سینما و تلویزیون پژوهشکده هنر و رسانه با بیان اینکه شبکه «روتانا الخلیجیه» که متعلق به یک شاهزاده سعودی است، روی پخش این سریال مانور زیادی داده است، با «رابرت مرداک» مراودات تجاری رسانه‌ای دارد، احتمال حمایت یهودیان از تولید و پخش این سریال را ممکن دانست. بیچرانلو در ادامه، با پخش و ترجمه بخش‌هایی از میزگردی که با حضور عوامل این سریال از شبکه الخلیجیه پخش شده بود، گفت: «رشید عساف»، بازیگر نقش معاویه، که بازیگری توانمند و معروف است، طبق دیدگاه اهل تسنن، معاویه را صحابه بزرگ پیامبر و یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ اسلام می‌داند و به بازی در نقش او افتخار می‌کند. وی افزود: بازیگران نقش امام حسن و امام حسین برخلاف او، بازیگرانی حرفه‌ای و هنرمند نیستند و پیش از این نقش‌های سطحی و ساده‌ای را بازی کرده‌اند. وی افزود: برای گریم بازیگران در این سریال نیز از یک گروه ایرانی کمک گرفته شده است. وی گفت: قرار است این سریال به زبان‌های انگلیسی و ترکی دوبله شود و برای پخش آن با شرکت‌هایی در مالزی و اندونزی، تونس و مراکش مذاکره شده است و ۱۰ شبکه عربی هم قرار است آنرا در ماه رمضان نمایش دهند.

بیچرانلو یادآور شد، در تبلیغات این سریال مرتباً به اینکه ممکن است پخش آن اعتراضات زیادی برانگیزد اشاره می‌شود و از این موضوع برای ایجاد هیجان و کنجکاوی در مخاطب استفاده می‌کنند.
شیعیان، بیشتر به محتوای این سریال اعتراض دارند.

در ادامه، سیاوش صلواتیان، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر پژوهشکده هنر و رسانه، با مروری بر تصویرسازی از معصومین در سینما و تلویزیون ایران و جهان، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به این سریال را مورد بررسی قرار داد. وی این واکنش‌ها را در دو دسته، اول، نمایش چهره معصومین و دوم، محتوای سریال طبقه‌بندی کرد و گفت: اغلب واکنش‌ها بخصوص در میان اهل تسنن درباره به نمایش درآوردن چهره ائمه معصوم (ظهور یا تجسید) در این سریال بوده است اما شیعیان، بیشتر به محتوای سریال و ارائه این روایت تاریخی متفاوت با باورهایشان اعتراض دارند. وی افزود: وجود فردی یهودی به نام «عبدالله بن سبا» در تاریخ، مورد اختلاف نظر است و بسیاری از تاریخ‌شناسان شیعه اصلا به وجود چنین شخصی باور ندارند.

صلواتیان در مورد موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرهای علمای شیعه و سنی درباره این سریال گفت: اولین اظهار نظر جریان ساز از سوی آیت‌الله محمد باقر مُهری، نماینده آیت الله سیستانی در کویت و کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت گرفت که به نمایش چهره ائمه معصوم در این سریال اعتراض کرده بود. عوامل سریال ادعا می‌کنند که دفتر آیت‌الله سیستانی و آیت الله فضل‌الله مجوز این نمایش چهره را داده‌اند که هر دو اینها این امر را تکذیب کرده‌اند. همچنین تهیه کننده سریال مدعی است که از دفتر امام خمینی و رهبر معظم انقلاب نیز چنین مجوزی را دریافت کرده است که صحت ندارد. صلواتیان افزود: دانشگاه الازهر مصر، علاوه بر مخالفت با پخش این سریال ادعا کرده که از عوامل پخش آن شکایت خواهد کرد. این پژوهشگر موضع گیری‌های داخلی را چنین توضیح داد: آیت الله مکارم شیرازی محتوای سریال را مورد نقد قرار داده و تأکید کرده که نمایش آن ممکن است موجب اختلاف میان شیعه و سنی شود. آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به کاریکاتورهای موهن به پیامبر و معصومین، این سریال را هم همردیف آنها معرفی کرده است و آیت الله سبحانی هم با اشاره به فتوای آیت الله مُهری، تماشای این سریال را برای مسلمین مضر تشخیص داده است.

جلسات بعدی درباره این سریال پس از پخش آن، از سوی پژوهشکده هنر و رسانه پژوهشگاه فرهنگ،‌ هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد.

علت نام گذارى

رَمَضان، از ماده رَمْضاً به معنى "سخت گرم شدن" است. زمان نامگذارى این ماه، گرماى شدیدى بود به حدى که ریگها، سخت گرم شده بودند و به همین سبب این ماه را رمضان نامیدند.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَمَن کَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّۀٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَلِتُکْمِلُواْ الْعِدَّۀَ وَلِتُکَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ؛ ماه رمضان [همان ماه] است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است [کتابى ] که مردم را راهبر و [متضمن] دلایل آشکار هدایت و [میزان] تشخیص حق از باطل است پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد و کسى که بیمار یا در سفر است [باید به شماره آن] تعدادى از روزهاى دیگر [را روزه بدارد] خدا براى شما آسانى مى‏خواهد و براى شما دشوارى نمى‏خواهد تا شماره [مقرر] را تکمیل کنید و خدا را به پاس آنکه رهنمونیتان کرده است به بزرگى بستایید و باشد که شکرگزارى کنید .(سوره بقره، آیه 185)

اعمال مشترک اول هر ماه

1ـ دعا

در زمان دیدن هلال خواندن دعاى هلال وارد شده است و أقلش آن است که سه مرتبه بگوید اللّهُ اَکْبَر و سه مرتبه لا إلهَ الَّا الْلّه و سپس بگوید: اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى أذْهَبَ شَهْرَ کَذا وَ جاءَ بِشَهْرِ کَذا. بهترین دعاى زمان رؤیت هلال دعاى 43 «صحیفه سجادیه» است.

2ـ قرآن

خواندن هفت مرتبه سوره «حمد».

3ـ روزه

از امورى که بر آن تأکید شده، سه روز روزه گرفتن در هر ماه است. مرحوم علامه مجلسى در «زادالمعاد» مى گوید: مطابق مشهور، این سه روز، پنجشنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه اول از دهه وسط ماه است.

4ـ نماز

شب اول ماه: دو رکعت نماز بجا آورد، به این نحو که در هر رکعت پس از سوره «حمد» سوره «انعام» را بخواند سپس از خداوند متعال بخواهد که او را از هر ترسى و هر دردى ایمن گرداند.

روز اول ماه: خواندن نماز اول ماه که آن دو رکعت است، در رکعت اول بعد از «حمد» سى مرتبه سوره «توحید» و در رکعت دوم بعد از «حمد» سى مرتبه سوره «قدر» بخواند و بعد از نماز صدقه اى در راه خدا بدهد، هر کس چنین کند، سلامت خود را در آن ماه از خداوند متعال گرفته است.

اعمال مشترک ماه رمضان

1ـ دعا

سید بن طاووس(رحمه الله) از امام صادق و امام کاظم(علیهم السلام) روایت کرده است که فرمود: از اول ماه تا آخر ماه مبارک، بعد از هر فریضه، این دعا را بخوان:

اَللّهُمَّ ارْزُقْنى حَجَّ بَیْتِکَ الْحَرامِ فى

خدایا روزیم گردان حج خانه کعبه را در

عامى هذا وَ فى کُلِّ عامٍ ما اَبْقَیْتَنى فى یُسْرٍ مِنْکَ وَ عافِیَۀٍ وَ سَعَۀِ

این سال و در هر سال تا زنده هستم در آسایش و تندرستى از جانب تو و وسعت

رِزْقٍ وَ لا تُخْلِنى مِنْ تِلْکَ الْمواقِفِ الْکَریمَۀِ وَالْمَشاهِدِ الشَّریفَۀِ

روزى و دورم مکن از این اماکن گرامى و مشاهد شریفه

وَ زِیارَۀِ قَبْرِ نَبِیِّکَ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ فى جَمیعِ حَوائِجِ الدُّنْیا

و زیارت قبر پیامبرت که درود تو بر او و آلش باد در همه حاجتهاى دنیا

وَالا خِرَۀِ فَکُنْ لى اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ فیما تَقْضى وَ تُقَدِّرُ مِنَ الاَمْرِ

و آخرتم پشتیبان من باش خدایا از تو خواهم در آنچه بنا هست درباره اش حکم فرمایى و مقدر کنى در آن فرمان

الْمَحْتُومِ فى لَیْلَۀِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضاَّءِ الَّذى لا یُرَدُّ وَ لا یُبَدَّلُ اَنْ

حتمى و مسلم در شب قدر از آن تقدیرى که برگشت ندارد و تغییر نپذیرد که

تَکْتُبَنى مِنْ حُجّاجِ بَیْتِکَ الْحَرامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ الْمَشْکُورِ سَعْیُهُمُ

مرا از حاجیان خانه محترم کعبه ات ثبت فرمایى آن حاجیانى که حجشان درست و سعیشان مورد تقدیر و سپاس است

الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمُ الْمُکَفَّرِ عَنْهُمْ سَیِّئاتُهُمْ وَاجْعَلْ فیما تَقْضى

و گناهانشان آمرزیده و کارهاى بدشان بخشیده شده است و قرار ده در همان قضا

وَ تُقَدِّرُ اَنْ تُطیلَ عُمْرى وَ تُوَسِّعَ عَلَىَّ رِزْقى وَ تُؤدِّى عَنّى اَمانَتى

و تقدیراتت که عمر مرا طولانى گردانى و روزیم را فراخ کنى و امانت و قرضم را

وَ دَیْنى آمینَ رَبَّ الْعالَمینَ

ادا فرمایى ، اجابت فرما اى پروردگار جهانیان

و همچنین بعد از هر فریضه مى گویى:

یا عَلِىُّ یا عَظیمُ یا غَفُورُ یا رَحیمُ اَنْتَ الرَّبُّ الْعَظیمُ الَّذى لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَىءٌ

اى والا اى بزرگ اى آمرزنده اى مهربان تویى پروردگار بزرگى که نیست مانند او چیزى

وَ هُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُ وَ هذا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ وَ شَرَّفْتَهُ وَ فَضَّلْتَهُ

و او شنوا و بینا است و این ماهى است که آنرا بزرگ و گرامى داشته و او را شرافت و برترى داده اى

عَلَى الشُّهُورِ وَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذى فَرَضْتَ صِیامَهُ عَلَىَّ وَ هُوَ شَهْرُ

بر ماههاى دیگر و این ماهى است که روزه آن را بر من واجب کرده و این ماه

رَمَضانَ الَّذى اَنْزَلْتَ فیهِ الْقُرْآنَ هُدىً لِلنّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدى

رمضان است همان ماهى که قرآن را در آن فرو فرستادى آن قرآنى که راهنماى مردم و نشانه هاى روشنى از هدایت

وَالْفُرْقانِ وَ جَعَلْتَ فیهِ لَیْلَۀَ الْقَدْرِ وَ جَعَلْتَها خَیْراً مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ فَیا

و جدا ساختن (میان حق و باطل ) است و قراردادى در این ماه شب قدر را و آن را بهتر از هزار ماه کردى پس اى

ذَالْمَنِّ وَ لا یُمَنُّ عَلَیْکَ مُنَّ عَلَىَّ بِفَکاکِ رَقَبَتى مِنَ النّارِ فیمَنْ تَمُنُّ

منت دارى که کسى بر تو منت ندارد منت نه بر من به آزاد ساختنم از آتش در میان آنانکه

عَلَیْهِ وَ اَدْخِلْنِى الْجَنَّۀَ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ

بر آنها منت نهى و داخل بهشتم گردان برحمتت اى مهربانترین مهربانان

2) شیخ کفعمى(رحمه الله) در مصباح و بلد الامین از حضرت رسول(صلى الله علیه وآله) نقل کرده اند که آن حضرت فرمود: هر کس این دعا را در ماه رمضان بعد از هر نماز واجب بخواند، خداوند متعال گناهان او را مى آمرزد:
اَللّهُمَّ اَدْخِلْ عَلى اَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ،...الخ.(8)

3) مرحوم شیخ کلینى(رحمه الله) در کتاب کافى از ابوبصیر روایت کرده که امام صادق(ع) در ماه رمضان این دعا را مى خواند:

اَللّهُمَّ اَدْخِلْ عَلى اَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ

خدایا بفرست بر خفتگان در گور نشاط و سرور

اَللّهُمَّ اَغْنِ کُلَّ فَقیرٍ اَللّهُمَّ اَشْبِعْ کُلَّ جایِعٍ اَللّهُمَّ اکْسُ کُلَّ عُرْیانٍ

خدایا دارا کن هر ندارى را خدایا سیر کن هر گرسنه اى را خدایا بپوشان هر برهنه را

اَللّهُمَّ اقْضِ دَیْنَ کُلِّ مَدینٍ اَللّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ کُلِّ مَکْرُوبٍ اَللّهُمَّ رُدَّ

خدایا ادا کن قرض هر قرضدارى را خدایا بگشا اندوه هر غمزده را خدایا به وطن بازگردان هر

کُلَّ غَریبٍ اَللّهُمَّ فُکَّ کُلَّ اَسیرٍ اَللّهُمَّ اَصْلِحْ کُلَّ فاسِدٍ مِنْ اُمُورِ

دور از وطنى را خدایا آزاد کن هر اسیرى را خدایا اصلاح کن هر فسادى را از کار

الْمُسْلِمینَ اَللّهُمَّ اشْفِ کُلَّ مَریضٍ اَللّهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِناکَ اَللّهُمَّ

مسلمین خدایا درمان کن هر بیمارى را خدایا ببند رخنه فقر ما را به وسیله دارائى خود خدایا

غَیِّرْ سُوءَ حالِنا بِحُسْنِ حالِکَ اَللّهُمَّ اقْضِ عَنَّا الدَّیْنَ وَاَغْنِنا مِنَ

بدى حال ما را بخوبى حال خودت مبدل کن خدایا ادا کن از ما قرض و بدهیمان را و بى نیازمان کن از

الْفَقْرِ اِنَّکَ عَلى کُلِّشَىءٍ قَدیرٌ

ندارى که راستى تو بر هر چیز توانایى

2ـ قرآن

بهترین اعمال در شبها و روزهاى ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن است زیرا قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است، در حدیث آمده هر چیزى را بهارى است و بهار قرآن ماه رمضان است و در ماههاى دیگر هر ماهى یک بار ختم قرآن سنت است و اقل آن هر شش روز است ولى در رمضان، هر سه روز یک ختم قرآن سنت است و اگر بتواند روزى یک قرآن ختم کند، خوب است.

3ـ ذکر و استغفار

دعا و ذکر صلوات و استغفار از گناهان، در این ماه بسیار تأکید شده. و نیز گفتن کلمه لا اِلهَ إِلّا اللّه. در روایتى مى خوانیم: وقتى ماه مبارک رمضان داخل مى شد امام زین العابدین(ع)جز به دعا و تسبیح و استغفار و تکبیر، سخن نمى گفت.

آداب افطار

1) افطار با غذاها و نوشیدنى هاى پاک و طاهر از حرام و مشتبه به حرام باشد.

بهتر آن است که به خرماى حلال افطار کند که پیامبر اکرم(ص) فرمود: هر کس با خرماى حلال افطار کند، ثواب نمازش افزون گردد.

همچنین امام على(ع) فرمود: مستحب است با شیر افطار کند. افطار کردن به آب و نبات و حلوا و آب نیمِ گرم، به هر کدام که باشد نیز خوب است که رسول خدا(ص) با اینها افطار مى کردند.

2) به هنگام افطار دعاهاى کوتاهى که از معصومین(علیهم السلام) وارد شده است را بخواند مانند:

الف) اَللّهُمَ لَکَ صُمْتُ، وَ عَلى رِزْقِکَ اَفْطَرْتُ، وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ.

ب) امیرمؤمنان(ع) به هنگام افطار کردن، این دعا را مى خواند: بِسمِ اللّهِ، اَللّهُمَّ لَکَ صُمْنا وَ عَلى رِزْقِکَ اَفْطَرْنا، فَتَقَبَّلْ مِنّا، اِنَّکَ اَنْتَ السَّمیعُ الْعَلیمُ.

3) خواندن سوره قدر به هنگام افطار، پاداش بسیارى دارد.

4) در لقمه اول به هنگام افطار بگوید: بِسمِ اللّه الرَّحْمنِ الرَّحیم، یا واسِعَ الْمَغْفِرَۀِ، اِغْفِرلى. که امام حسن مجتبى(ع) فرمود: کسى که آن را بگوید خداوند او را بیامرزد.

5) دعاکردن به هنگام افطار بسیار مفید است. در روایتى آمده است که رسول خدا(ص) مى فرمود: براى روزه دار به هنگام افطارش، یک دعاى اجابت شده مى باشد.

6) به هنگام افطار، صدقه دهد و روزه داران را افطار دهد هر چند در صورت عدم توانایى، به تعدادى خرما یا جرعه اى آب باشد، افطار دادن از مستحبات بسیار مؤکد است که سزاوار است مؤمنان آن را فراموش نکنند.

از رسول خدا(ص) نقل شده است که هر کس در ماه رمضان، مؤمن روزه دارى را افطار دهد، پاداش آزاد کردن بنده مؤمنى را دارد و سبب آمرزش گناهان او مى شود.

وقتى که اصحاب پرسیدند، توانِ چنین کارى نداریم، فرمود: آن کس که توان ندارد، مقدارى شیر یا قدرى آب و یا تعدادى خرما هم بدهد، خداوند به او چنین پاداشى را عطا مى کند.

2ـ دعا

1) خواندن دعایی که سید بن طاووس(رحمه الله) در اقبال روایت کرده است: هر کس در هر شب از ماه رمضان این دعا را بخواند، گناهان بسیارى از او آمرزیده مى شود:

اَللّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضانَ الَّذى اَنْزَلْتَ فیهِ الْقُرْآنَ وَافْتَرَضْتَ على

خدایا اى پروردگار ماه رمضان که در آن قرآن را فرستادى و بر

عِبادِکَ فیهِ الصِّیامَ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنى حَجَّ بَیْتِکَ

بندگان روزه را در این ماه واجب کردى درود فرست بر محمد و آل محمد و روزیم گردان حج خانه

الْحَرامِ فى عامى هذا وَ فى کُلِّ عامٍ وَاغْفِرْ لى تِلْکَ الذُّنُوبَ الْعِظامَ

محترم خود کعبه را در این سال و در هر سال و بیامرز برایم این گناهان بزرگ را

فَاِنَّهُ لا یَغْفِرُها غَیْرُکَ یا رَحْمنُ یا عَلاّمُ

که براستى نیامرزد آنها را جز تو اى بخشاینده و اى بسیار دانا

2) خواندن دعاى افتتاح در هر شب ماه رمضان

3ـ نماز

1) مستحب است در هر شب از ماه رمضان دو رکعت نماز خوانده شود به این نحو که در هر رکعت بعد از حمد سوره توحید را سه مرتبه بخواند و پس از سلام نماز بگوید:
سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفیظٌ لا یَغْفُلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ رَحیمٌ لا یَعْجَلُ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ قائِمٌ لا یَسْهُو، سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائِمٌ لا یَلْهُو. سپس هفت مرتبه تسبیحات اربعه و بعد بگوید: سُبْحانَکَ سُبْحانَکَ سُبْحانَکَ، یا عَظیمُ اِغْفِرْ لِىَ الذَّنْبَ الْعَظیمَ.

در پایان نیز ده مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر و آل او. کسى که این دو رکعت نماز را بجا آورد خداوند متعال گناهان زیادى را از او بیامرزد.

2) در روایتى از امام صادق(ع) آمده است که هر کس در هر شب از ماه رمضان، سوره فتح را در نماز مستحب بخواند، در آن سال از بلاها محفوظ مى ماند.

3) بجا آوردن هزار رکعت نماز در طول شبهاى ماه رمضان.

درباره کیفیت بجا آوردن آن روایات مختلف است ولى آنچه در روایت «على بن مهران» از امام جواد(ع) نقل شده و گروه کثیرى از بزرگان آن را پذیرفته اند چنین است:
در دهه اول و دوم ماه مبارک رمضان، در هر شبى بیست رکعت نماز خوانده شود (هر دو رکعت به یک سلام) به این نحو که هر شب، هشت رکعتِ آن بعد از نماز مغرب و دوازده رکعت آن، بعد از نماز عشا و در دهه آخر، در هر شبى سى رکعت خوانده شود، هشت رکعت بعد از مغرب و بیست و دو رکعت، بعد از نماز عشا، که در مجموع هفتصد رکعت مى شود و باقیمانده آن که سیصد رکعت است در شبهاى قدر خوانده شود، یعنى در شب نوزدهم صد رکعت (به اضافه بیست رکعتى که قبلاً مى خواند) و در شب بیست و یکم صد رکعت (به اضافه سى رکعت) و در شب بیست و دوم نیز صد رکعت (به علاوه سى رکعت) که مجموعاً هزار رکعت مى شود.

آمارها حکایت از آن دارد که رشد گرایش به اسلام در میان زنان غربی دو برابر مردان است و لیلا حسین، نام یکی از زنان تازه مسلمان شده است که به خاطر شیفتگی به زیبایی حجاب مسلمان می‌شود.

به گزارش تهران امروز، لیلا حسین در مصاحبه با شبکه «اهل‌البیت تی‌وی» گفته است: من 6 سال قبل به اسلام گرویدم. من در یک جامعه یهودی‌نشین زندگی می‌کردم. خیلی سخت نبود که به حجاب کاملا اسلامی روی بیاورم اما اشخاص برداشت‌های کاملا متفاوتی نسبت به ایمان دارند. آنها به زنان یهودی بیشتر از زنان مسلمان احترام می‌گذارند.

او در پاسخ به این سوال که قبل از اینکه به اسلام روی بیاوری، چه نگرشی نسبت به زنان مسلمان داشتی؟ افزوده است: اگه صادقانه بخوام بگم، هرچند ما با نوعی تنفر نسبت به مسلمانان بزرگ شده بودیم اما همیشه شیفته زنان محجبه بودم و آنها را خیلی پاک و باوقار می‌دیدم و از نظر من آنها زیبایی خاص خودشان را داشتند. او ادامه داده است: نخستین چیزی‌که الهام‌بخش من بود قرآن بود، کلیه شواهدی را که من پیدا کردم نشان‌دهنده این بود که این، یک دین حقیقی است، چرا که تمامی انبیا و نیز امامت را قبول دارد که از نظر من بسیار مسئله منطقی‌ای بود.کم کم این دانش و شناخت را پیدا کردم که اسلام تنها بعد بیرونی ندارد بلکه دارای بعد درونی نیز هست و باید از درون هم به حفظ و نگهداری آن پرداخت.
لیلا حسین افزوده است: خانواده من فکر می‌کردند که من خودم را دارم محروم می‌کنم، چون من در فرانسه زندگی می‌کردم و در آنجا حجاب کاملا ممنوع است. با پوشیدن روسری، شما نمی‌توانید به مدرسه و محل کار بروید و از بسیاری از زندگی‌های اجتماعی محروم می‌شوید. برای خانواده من بسیار سخت بود که ببینند من تنها به خاطر پوشیدن لباس زندگی‌ام را به لحاظ اجتماعی به خطر می‌اندازم. از نظر آنها لازم نبود که من مسلمان باشم و لازم نبود که با پوشیدن روسری مسلمانی خودم را نشان بدهم و کافی بود که تنها قلبا به آن ایمان داشته باشم اما برای من این مسئله مهم بود چرا که در قرآن و بسیاری از سنت‌های پیامبر به اهمیت حجاب و شناخته‌شدن به عنوان مسلمان برای کسب احترام اشاره شده است و من حاضر نبودم که آن را کنار بگذارم چرا که برای من چیزی بیشتر از پوشیدن لباس است.

حجت‌الاسلام اسماعیل پوررضا در مراسم تودیع و معارفه مسئول سابق و جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد استان قزوین بیان کرد: رویکرد این نهاد توجه و حرکت در مسیر چشم‌انداز 20 ساله نظام است که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده و رویکردهای هرساله نهاد مقام معظم رهبری عملی کردن چشم‌انداز 20 ساله نظام است.
وی با اشاره به عصر انفجار اطلاعات، جمعیت و انتظارات بشر از دنیا ادامه داد: با یک نگاه به این عصر درمی‌یابیم که توجه به اصالت‌های فرهنگی و مکتب عظیم اسلام و تشیع برای انسان امروز کار بسیار سخت و مهمی است.
مدیر امور دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور اضافه کرد: بی‌هویت شدن ملت‌ها و گرایش آنها به دین اسلام در این عصر بسیار با اهمیت است، در حال حاضر غرب اسلام ایرانی را خطر بسیار بزرگی برای خود می‌داند چراکه می‌تواند خلأ هویت ملت‌ها را پر کند.
وی با تأکید بر قرار گرفتن علوم ابزاری در زیر مجموعه فرهنگ متعالی یادآور شد: باید توجه کنیم که در راستای حفظ هویت ایرانی و اسلامی و گنجینه عظیم مادی و معنوی‌مان حرکت کنیم.
پوررضا با اشاره به بحران هویت در آمریکا اعلام کرد: گرایش سالانه 25 هزار دانشمند آمریکایی به اسلام ایرانی، نشان از بحران در این کشور دارد و جایگاه بالای هویت ایرانی و اسلامی را به رخ می‌کشد.
وی در ادامه به جایگاه و اهمیت این نهاد در دانشگاه‌ها اشاره کرد و توضیح داد: امام (ره) در زمان جنگ تحمیلی به مقام معظم رهبری فرمودند: جنگ یک روزی تمام می‌شود شما به فکر دانشگاه‌ها باشید، این فرموده امام (ره) نشان می‌دهد که باید به دانشگاه‌ها توجه بسیاری کرد.
مدیر امور دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور با اشاره به عملکرد دفاتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان قزوین خاطرنشان کرد: از نگاه مقام معظم رهبری، دفاتر این نهاد در استان قزوین جزو نهادهای موفق در کشور است.
وی در پایان با قرائت حکم حجت‌الاسلام محمدیان، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خطاب به حجت‌الاسلام حیدری مسئول جدید نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان قزوین، برای وی آرزوی موفقیت و از زحمات حجت‌الاسلام فرید مسئول سابق این نهاد تقدیر و تشکر کرد.


منبع : جهان به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد قزوین

16 سال از کشتار مسلمانان بوسنیایی در سربرنیتسا می گذرد. چنین فاجعه ای در اروپا، از زمان پایان جنگ جهانی دوم، بی نظیر است. هنوز بررسی تاریخی و حقوقی کشتار سربرنیتسا ادامه دارد. پرسش های بسیاری بی پاسخ مانده اند. در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۵ نیروهای مسلح صرب وارد شهر سربرنیتسا (در بوسنی و هرزگوین امروزی) شدند. سازمان ملل پیشتر این منطقه را زیر پوشش امنیتی خود قرار داده بود. سربازان صرب بیش از ۸ هزار نفر از مسلمانان را، از نوجوان ۱۲ ساله گرفته تا پیرمرد ۸۰ ساله، جدا کردند و به قتل رساندند.

به گزارش رجانیوز به نقل از تریبون مستضعفین، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که جمعیتی ۴۰ هزار نفره از مسلمانان، امیدشان به پوشش امنیتی آنان بود، هیچ اقدامی نکردند تا مانع از کشتار بزرگ شوند. حد فاصل صربستان و بوسنی رود درینا است. در سالهای اخیر در دره ی درینا از ۲۷۵ گورستان جمعی، اجساد ۸۳۷۲ نفر کشف شده است. تا کنون ۶۵۵۷ نفر از آنان شناسایی شده اند. این ارقام نهایی نیستند. بسیارند کسانی از ساکنان منطقه که گم شده اند و تا کنون اثری از آنان به دست نیامده است. «رادوان کارادزیچ» رئیس جمهور سابق و رهبر صرب‌های بوسنی که حتی بعد از پایان جنگ نیز به فعالیت های سیاسی خود ادامه می داد، به عنوان تئوریسین جنایات سازمان یافته صربهای بوسنی علیه مسلمانان معرفی شده است.

در پنج روزی که نیروهای صرب بوسنی، شهر سربرنیتسا را به تصرف خود درآورده بودند، دست‌کم ۷۵۰۰ مرد و پسر مسلمان به قتل رسیدند؛ این قتل عام، بی‌رحمانه‌ترین کشتاری است که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون صورت گرفته است.

پس از پایان جنگ نیز، «راتکو ملادیچ» ـ قصاب سربرنیتسا ـ در حالی که از حمایت آشکار اسلوبودان میلوسویچ برخوردار بود، به بلگراد بازگشت، تا این ‌که در خرداد ماه امسال در «لازارووی» صربستان دستگیر شد و اکنون چشم هزاران نفر از خانواده‌های قربانیان مسلمان سربرنیتسا منتظر برگزاری یک دادگاه عادلانه برای اوست تا شاید تسکینی باشد بر دردهایشان.

یک شبکه فساد بین المللی که به صورت کاملاً سازمان یافته در داخل کشور فعالیت می کرد، توسط دستگاه‌های اطلاعاتی - امنیتی کشور شناسایی و منهدم شد.

به گزارش فارس، شنیده ها حاکی از آن است که یک شبکه فساد بین المللی که به صورت کاملاً سازمان یافته در داخل کشور فعالیت می کرد توسط دستگاه های اطلاعاتی - امنیتی کشور شناسایی و منهدم شد.

سران اصلی شبکه مذکور و تعداد قابل توجه ای از عناصر فعال آن همگی عضو تشکیلات بهائیت می باشند که ضمن حضور در ضیافات و جلسات متعدد فرقه ضاله بهائیت نظامت نشست ها را بر عهده داشته و دوره های ویژه تبلیغ فرقه را نیز گذرانده بودند.

این شبکه از طریق شبکه های ماهواره ای ضد اخلاقی مبادرت به عضو گیری و اشاعه فساد و فحشا در ایران می کرد. سران شبکه به منظور انجام این کار، تا مبلغ ماهانه 400 دلار آمریکایی از بیگانگان دریافت می کردند.

اعضای اصلی شبکه در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، یاسوج و عوض لارستان بازداشت شده اند. سرکرده این گروه خانم "ملیحه.ر " ناظم ضیافت و از عناصر اصلی طرح روحی (طرح تبلیغات سیستماتیک فرقه بهائیت) در استان فارس بوده است که ضمن ارتباط گیری با بیگانگان و شبکه ماهواره ای ضد اخلاقی، اهداف ضد انسانی فرقه را دنبال می کرده است.

اشاعه فساد و فحشا، ترویج و تبلیغ فرقه بهائیت از طریق جاذبه های جنسی تأثیر همجنس گرایی از جمله شیوه ها و اهداف بیت العدل و سایر سران این فرقه صهیونیستی و ضاله می باشد.

مستندات تاریخی مورد تأیید فرقه بهائیت نیز مؤید این موضوع است که فساد و فحشاء در بین سرکردگان فرقه وجود دارد و کشف حجاب، بی بند و باری و اباحه گری از آموزه های فرقه ضاله بهائیت می باشد.

در پی اظهارات مهم اخیر دبیرکل حزب الله لبنان رسانه های مختلف تصاویری از این محل این سخنرانی منتشر کرده اند که نشان از علاقه وافر ملت لبنان به رهبر مقاومت جهان عرب است.

به گزارش مهر به نقل از المنار، "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان شب چهارشنبه در اظهاراتی مهم به مناسبت سالگرد جنگ 33 روزه که با پیروزی مقاومت و شکست خفت بار رژیم صهیونیستی همراه شد، به این رژیم درباره تجاوز به آبهای منطقه‌ای لبنان و ربودن منابع نفتی و گازی این کشور هشدار داد.

وی در این اظهارات که با استقبال گسترده مردم لبنان در منطقه ضاحیه روبرو بود، برای نخستین بار معادله نفت در برابر نفت را در مقابله با رژیم صهیونیستی مطرح کرد و افزود: اگر آنان نفت ما را ببرند ما هم نفت آنان را از آن خود می کنیم.


البته رسانه های مختلف از نگرشهای متفاوتی به این سخنرانی نگاه کرده اند که در این میان جلب توجه یک کودک خردسال لبنانی که پرچم حزب الله را بر دوش دارد به سخنان سید حسن نصرالله جالب بوده و توجه اکثر رسانه ها را به خود جلب کرده است.

کمیته دفاع از منطقه سلوان در قدس اشغالی، از کشف یک تونل جدید در این منطقه خبر داد.

به گزارش مشرق این تونل جدید از شهرک وادی حلوه درسلوان عبور می کند و از جهت شمالی این منطقه، به سمت دیوار جنوبی مسجد الاقصی ادامه می یابد.

کمیته دفاع از منطقه سلوان تاکید کرد، هدف از این اقدامات رژیم اشغالگر، ادعای کشف آثار تاریخی و تحریف تاریخ این منطقه با آثار جعلی است.

این کمیته همچنین با اشاره به ایجاد چندین مقبره یهودی در این منطقه، هشدار داد با افزایش شمار این مقابر، منطقه سلوان در آینده به مقبره یهودیان تبدیل خواهد شد.

تجمع هواداران حزب الله در جنوب بیروت به مناسبت پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه. منبع: الجزیره


منبع: الجزیره

مشرق: لیلا حسین نام زنی است که در مصاحبه با شبکه "اهل البیت تی وی" می گوید، به خاطر شیفتگی به زیبایی های حجاب، از دین یهودی به دین اسلام مشرف شده و حجاب کامل را برگزیده است.

مصاحبه زیر، خلاصه ای از گفتگوی لیلا حسین با زهرا علوی (مجری نوجوان شبکه اهل‌البیت که سرزندگی او مثال نقضی است برای کسانی که حجاب را مایه افسردگی می دانند) است:

زهرا علوی لیلا حسین

لیلا حسین: من 6 سال قبل به اسلام گرویدم. و من در یک جامعه یهودی‌نشین زندگی می‌کردم. خیلی سخت نبود که به حجاب کاملا اسلامی روی بیاورم. اما اشخاص برداشت‌های کاملا متفاوتی نسبت به ایمان دارند. آنها به زنان یهودی بیشتر از زنان مسلمان احترام می‌گذارند.

زهرا علوی: قبل از اینکه به اسلام روی بیاوری، چه نگرشی نسبت به زنان مسلمان داشتی؟

لیلا حسین: اگه صادقانه بخوام بگم، هرچند ما با نوعی تنفر نسبت به مسلمانان بزرگ شده بودیم، اما همیشه شیفته زنان محجبه بودم و آنها را خیلی پاک و باوقار می‌دیدم. و از نظر من آنها زیبایی خاص خودشان را داشتند.

زهرا علوی: پس از اینکه به اسلام گرایش پیدا کردی و نوع پوشش اسلامی را پذیرفتی، اولین چیزی که برات الهام‌بخش بود چی بود؟

لیلا حسین: نخستین چیز که الهام‌بخش من بود قرآن بود، کلیه شواهدی را که من پیدا کردم نشان‌دهنده این بود که این، یک دین حقیقی است، چرا که تمامی انبیا و نیز امامت را قبول دارد که از نظر من بسیار مسئله منطقی‌ای بود.

کم کم این دانش و شناخت را پیدا کردم که اسلام تنها بعد بیرونی ندارد بلکه دارای بعد درونی نیز هست و باید از درون هم به حفظ و نگهداری آن پرداخت.

خانواده من فکر می‌کردند که من خودم را دارم محروم می‌کنم، چون من در فرانسه زندگی می‌کردم و در آنجا حجاب کاملا ممنوع است. با پوشیدن روسری، شما نمی‌توانید به مدرسه و محل کار بروید و از بسیاری از زندگی‌های اجتماعی محروم می‌شوید. برای خانواده من بسیار سخت بود که ببینند من تنها به خاطر پوشدن لباس زندگی‌ام را به لحاظ اجتماعی به خطر می‌اندازم. از نظر آنها لازم نبود که من مسلمان باشم و لازم نبود که با پوشیدن روسری مسلمانی خودم را نشان بدهم و کافی بود که تنها قلبا به آن ایمان داشته باشم. اما برای من این مسئله مهم بود چرا که در قرآن و بسیاری از سنت‌های پیامبر به اهمیت حجاب و شناخته‌شدن به عنوان مسلمان برای کسب احترام اشاره شده است. و من حاضر نبودم که آن را کنار بگذارم چرا که برای من چیزی بیشتر از پوشیدن لباس است.

...کسانی که می‌شناسم حجاب دارند بسیار خوشحال هستند، چرا که این برای آنها یک افتخار است که خودشان را از نگاه دیگران پوشیده نگه می‌دارند. اگر ایمان شما ضعیف باشد شما این نکته را متوجه نخواهید شد و برای شما مهم نخواهد بود و فقط می‌خواهید که با دیگران اختلاط داشته باشید و می‌خواهید آنطوری زندگی کنید که آنها می‌گویند. مجددا می‌گویم که لازم است به اصول خود بازگردید و دریابید که چرا مسلمان هستید. چرا که اسلام دینی است که شما باید خود را تطبیق دهید و دینی نیست که توسط والدین به ارث برسد. و از این طریق باید به زیبایی اسلام و نیز زیبایی حجاب برای زنان و فایده آن برای آنها پی ببرید.


با وجود رشد روزافزون تبلیغات اسلام‌هراسانه و اسلام‌ستیزانه رسانه‌های غربی، آمارها حکایت از رشد روزافزون گرایش به اسلام در جوامع غربی دارد. به آمارهای انتهای این گزارش توجه کنید.

آنچه که آمارها نشان می‌دهند حاکی از آن است که جمعیت کسانی که به دین اسلام مشرف می‌شوند در همه‌جای جهان رو‌‌‌به افزایش است و مهمتر این‌که جمعیت‌ زنانی‌ که به اسلام می گروند تقریبا دو برابر مردان است.
تحقیقات نشان می‌دهد مهمترین عوامل گرایش بیشتر زنان به دین اسلام، جذابیت حجاب برای آنان بوده و آرامشی که محجبه بودن به آنها می‌دهد و پس از آن آداب مسلمانی که برای مردم دیگر ادیان به صورت فطری جذاب است.

مصاحبه با زنان تازه مسلمان شده، بیانگر این است که ابتدا به ساکن آنها با دیدن زنان محجبه در جامعه خود به جاذبه زیبایی حجاب و بعد کنجکاوی در مورد اسلام رسیده‌اند و سپس با برگزیدن حجاب برای خود آرامش محجبه بودن را درک کرده‌اند. از این روست که دولتمردان اسلام‌ستیز غربی، با درک جنبه تبلیغی که حجاب زنان برای اسلام دارد، زنان محجبه را محدود و مهار می‌نمایند. (این مساله بی‌گمان، کسانی که در فرهنگ انقلاب اسلامی رشد کرده‌اند را به حقانیت وصیت شهدا می‌رساند که " خواهران من، دشمن از چادر سیاه شما بیشتر هراس دارد تا خون سرخ من!")

...و این همه در شرایطی رخ می‌دهد که روز‌به‌روز شرایط با حجاب زیستن در شهرهای اروپایی سخت تر می‌شود. علی‌رغم آن‌که آزادی زنان برای داشتن حجاب نقض شده و حقوق شهروندی زنان محجبه سلب می‌شود؛ میل به مستوری و پوشیدگی در میان زنان جهان درحال افزایش است و این امر به صورت فطری رخ می‌دهد. لذا بنیان آنچه که حاصل تلاش دولتمردان غربی برای مهار رشد اسلام گرایی در اروپا صورت می‌گیرد از این رو بر باد است، که آنها با نمادهای ظاهری اسلام همچون مناره‌های مساجد و حجاب زنان مبارزه می‌کنند و حال آن‌که باطن اسلام ریشه در فطرت انسانها دارد و تاریخ نشان داده که مردم را نمی‌توان بیشتر از مدت کوتاهی وادار به رفتن راه خلاف فطرت کرد.

در نهایت باید این نهیب را به جامعه و خانواده‌ها و سپس مسئولان فرهنگی زد، که آیا مادران محجبه جامعه ما توانسته‌اند حکمت داشتن حجاب را به صورت عقلی و فطری به دختران خود (که مادران آینده هستند) بیاموزند؟ از آن‌جا که بارها در جامعه، مادر و دخترهایی را دیده‌ایم که علی‌رغم آن‌که مادر با چادر به خیابان می‌آید، دخترش در کنار او با حجاب حداقلی قدم می‌زند، و این نگرانی دغدغه مندان فرهنگی را افزایش می‌دهد! اما به هر حال بی صبرانه به انتظار تحقق وعده های الهی می نشینیم که انسان به راه فطرت خود بازگردد.

فاقم وجهک للدین حنیفا ، فطرت الله التی فطر الناس علیها، لاتبدیل لخلق الله ، ذلک الدین القیم و لکن أکثر الناس لایعلمون (روم/30).

روی دلت را سوی این دین اعتدال گردان و برآن پایدار باش، آیینی برخاسته از فطرت الهی که قلوب انسانهاآن را می‌طلبد،چرا که بر آن سرشته گشته، این آفرینش توحیدی تغییر پذیر نخواهد بود، این است دینی که تکیه‌گاهی استوار است، هرچند این حقیقتی است که بیشتر مردم آن را نمی‌دانند.

 

بخشی از آمار گرایش به اسلام و حجاب در جهان

براساس سالنامه کتاب واقعیات در سرشماری اخیر در آمریکا مشخص شد که سالانه 100هزار نفر در این کشور به دین اسلام میگروند.

موسسه تحقیقاتی و پژوهشی فیث‌ماترز اعلام کرده است که تعداد کسانی که در انگلیس در ۱۰ سال گذشته به اسلام گرایش یپدا کرده اند، ۱۰۰هزار نفر می باشند که بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. در این میان، تعداد دختران جوان 20 تا 30 ساله و دارای تحصیلات دانشگاهی که به دین اسلام گرویده‌اند، چشمگیرتر است.

روزنامه "تایمز" لندن سال گذشته در گزارشی اعلام کرد: تعداد افرادی که در انگلیس به دین اسلام روی می‌آورند، روز به روز افزایش می‌یابد. این درحالی است که تعداد مسیحیان این کشور که هر هفته به کلیسا رهسپار می‌شوند، 2 درصد کاهش می‌یابد. در این میان تعداد زنان مسلمانی که برای ادای نماز به مسجد جامع لندن می روند، دو سوم تعداد مسلمانان این شهر است که بیشتر آنان کمتر از 30 سال سن دارند.

روزنامه کریستین ساینس مانیتور می نویسد: شمار افرادی که در آمریکا به اسلام می گروند روزافزون است و این رقم در میان اسپانیایی زبانان مقیم آمریکا 30 درصد افزایش نشان می دهد . جمعیت کسانی که در ده سال اخیر درآمریکا به زبان لاتین سخن می گویند و به دین اسلام مشرف شده اند به 200هزار نفر می رسند.

روزنامه سان سنتیال نیز در این باره می گوید: تعداد دختران بین 18 تا 30 سال که در ایالت فلوریدا با حجاب و روسری مشاهده می‌شوند نسبت به یک دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

نتایج یک بررسی جدید در ترکیه نشان می‌دهد در چهار سال اخیر، تعداد بانوان با حجاب در این کشور، چهار برابر افزایش یافته است.

مرکز مطالعات اسلامی اسپانیا در آمار جدید از مسلمان شدن 256 زن اسپانیایی در دو سال گذشته خبر داده است. این مرکز تأکید کرده است که اولین علت گرایش زنان به اسلام، مواجه شدن با افراد مسلمان و جذب رفتار و آداب آن‌ها است.

آمار منتشره پایگاه اینترنتی گروه تحقیقاتی "آیجی" در مرکز نیویورک بیانگر آن است که نسل جدید دختران جوان نیویورکی برخلاف نسل‌های قبلی علاقه چندانی به خودنمایی و پوشیدن لباس‌های بدن‌نما ندارند و مردم به پوشیدگی بیشتر روی آورده‌اند. علت اصلی این امر بی‌بند و باری است که در چند سال اخیر رایج شده بود و اکنون در عکس‌العمل به آن، گرایش به پوشیدگی بیشتر در میان دختران جوان و نوجوان اوج می‌گیرد

برای هریک از سوره های قران خواص متعددی ذکر شده است.
تمام سوره های قرآن دارای خواص زیادی است که دانستن آنها می تواند در حل بسیاری از مشکلات زندگی کارگشا باشد.

۱- فاتحه :

مال وثروت - زنده شدن مرده- آرام بخش درد ها- کلید بهبودی-برآورده شدن حاجات- درمان بیماری ها – رهایی از عزاب فرشتگان نوزده گانه- بخشش گناهان – راه رسیدن به بهشت جهت عبور از پل صراط – بخشایش گناهان پدر ومادر

۳- آل عمران:

درود فرشتگان – رفع آتش دوزخ – پر بار شدن درخت – سهولت زایمان رفع دیون آسان شدن مشکلات – ازدیاد روزی

۴- نساء :

پاداش الهی – حکم صدقه – رهایی از فشار قبر

۵- مائده :

استقامت در توحیداعطای حسنات – بخشش گناهان

۶- انعام :

رفع بیماری – ستایش فرشتگان تا روز قیامت – استجابت حا جات – نرفتن به دوزخ- محافظت فرشتگان از او – رفع ما لیخولیا – دفع بلایا

۷- اعراف :

رفع بازخواست روز قیامت – همنشینی با حضرت آدم – مقابله با درندگان و دشمنان

۸- انفال :

محافظت از نفاق – افتخار شیعه – شرمندگی دشمنان – شفاعت پیامبر در روز قیامت – محافظت در برابر تعدی – پیروزی در جنگ ها - درود فرشتگان – بخشندگی گناهان – ارتقای مقام

۹- توبه :

جلوگیری از نفاق – محافظت از دستبرد دزدان محافظت از آتش – اعطای حسنات – رفع جهل – تقرب به خدا – رفع پیری –آشکار شدن عیوب - اعطراف دزد

۱۱- هود علیه السلام :

اعطای حسنات – رستگاری روز قیامت – بر انگیخته شدن در گروه پیامبران – بخشوده شدن گتاهان – استعانات از خداوند – پیروزی بر دشمنان – بیمناک شدن دشمنان از او – مقام شهید یافتن در روز قیامت

۱۲- یوسف علیه السلام :

چهره زیبا یافتن – رفع هراس – صالح شدن – آسان شدن سختی مرگ

مقاوم شدن در برابر چشم زخم – یافتن قدرت و مکنت –برآورده شدن حاجات

۱۳- رعد:

رهایی ازصاعقه –ورود به بهشت شفیع شدن برای خانواده – کمک به انقلاب علیه ظالمان اعطای حسنات استقامت در روز قیامت

۱۴- ابراهیم علیه السلام :

رفع فقر وجنون ومصیبت – جلوگیری از گریه و وحشت کودک –گرفته شدن ازشیر مادر –اعطای حسنات – رفع ناراحتی کودکا ن

۱۵- حجر:

اعطای حسنات- رفع فقر و جنون ومصیبت –ازدیاد شیر زنان –ازدیاد رزق حسن خرید و فروش

۱۶- نحل:

عدم پرداخت تاوان –رفع هفتاد نوع بلا-استقرار در بهشت –ثمره دادن درختان –منغرض نمودن دشمنان –عدم بازخواست در روز قیامت

۱۷- اسراء (بنی اسرائیل):

شاهد ظهور حضرت قاِِِئم شدن –خطا نرفتن تیر –به سخن امدن کودک –قابل فهم شدن سختیها

۱۸- کهف:

بیدار شدن به موقع از خواب شهید از دنیا رفتن –بخشوده شدن گناهان –نورانی شدن –رفع تنگ دستی –امان یافتن از آزار-دور شدن آفات –در امان ماندن از فتنه دجا ل-قرار گرفتن در بهشت –کفاره شدن بر گناهان

۱۹- مریم:

به دست آوردن ثروت و فرزند –اصحاب عیسی شدن در قیامت –شوکت سلیمان یافتن درقیامت –اعطا حسنات-خواب های خوش دیدن –جلوگیری از دستبرد دزدان-رفع ترس-خیر و برکت درخانه –دور شدن حوادث ناگوار از خانه

۲۰- طه:

پاداش در آن دنیا ثواب مهاجرین وانصار را یافتن –شنیدن پاسخ مثبت در خواستگاری-ایجاد صلح –حفاظت در مقابل زورمداران –اجابت خاسته ها-خواستگار یافتن دختر –آسان شدن ازدواج

۲۱- انبیا:

دیدن عجایب در خواب –رفع بی خوابی

۲۲- حج:

تشرف به مکه –اهدای حسنات –سقوط حاکم ستمگر

۲۳- مومنون:

عاقبت به خیر شدن –به بهشت رفتن –تنفر از شراب

۲۴- نور:

بیمه شدن جان و دارایی و زنان –آمریزیده شدن-اعطای حسنات-

۲۵- فرقان:

رهایی ازعذاب دوزخ –محاسبه نشدن –رفتن به بهشت –مردن حیوان مورد نظر –عدم اتمام معاملات

۲۶- شعرا:

اولیای خداوند شدن –دچار مشکل نشدن –رفتن به بهشت –اعطای حسنات –خواننده ی کتب الهی شدن –شفا از بیماریها –دستیابی به گنج –در امان ماندن از درد آتش و سیل سخت آمدن طلاق بر زن

۲۷- نمل:

اعطای حسنات –در امان ماندن خانه از مار و حیوانات موذی

۲۸- قصص:

اعطای حسنات-شهادت به راستگویی- رفع درد ها وبیماری ها –رفع شکم درد ودرد طهال وکبد

۲۹- عنکبوت :

رفع گناهان –اعطای حسنات-رفع بیماری ها ودردها –شادابی قلب – خوش خوابیدن

۳۰- روم:

اعطای حسنات –یافتن گمشده –بیمار کردن دشمن

۳۱- لقمان :

حفاظت از شیطان – همنشینی با لقمان در قیامت –اعطای حسنات – رفع بیماری ها ودردها قطع خونریزی بدن – رفع بیماری درد ورنج

۳۲- سجده:

داده شدن ناممه عمل به دست راست –عدم بازخواست در روز قیامت – همنشینی با پیامبر و خاندانش در روز قیامت – ثواب راز ونیاز شب قدر –رفع بیماری تب –درمان سر درد ودرد مفاصل – درمان تب سه روزه

۳۳- احزاب:

قرار گرفتن کنار پیامبر وهمسرانش در روز قیامت –درامان بودن قبر –افزایش خواستگاران

۳۴- سباء:

حفاظت شب تا صبح توسط خداوند –کسب خیرات در دنیا وآخرت –داشتن همنشین سالم در روز قیامت –دور شدن حیوانات و حشرات –بری شدن از ترس

۳۵- فاطر:

ورود به بهشت –منکوب کردن مخالفین –رفع بیماری سردرد – جلوگیری از تخریب هنگام زلزله

۳۶- یاسین:

افزایش رزق وروزی حفاظت شدن در برابر خطرات وشیطان وافت ها - ورود به بهشت – غسل به دستان فرشتگان –مصونیت از فشار قبر-نورانیت- همراهی فرشتگان در پل صراط – مقام بالا نزد خداوند –ایستادن درکنار پیامبران –شفاعت شدن –بازخواست نشد ن- همنشینی با پیامبر(ص)-اعطای حسنات – مصون بودن در برابر فقر وبدهی و ویرانی و بلا وجنون وجزام و وسواس و...-تخفیف وحشت قبر –آمرزش وخشنودی خداوند –ثواب دوازده بار تلاوت قرآن – تقویت حافظه-پیروزی در مناظرات – مصونیت در برابر چشم زخم وحسادت وجن وانس وجنون وحشرات –ازدیاد شیر در زنان

۳۷- صافات :

تسهیل مرگ –مصون بودن در برابر آفات و بلایا – ازدیاد رزق – حفاظت از گزند شیطان – مبعوث شدن با شهیدان – اعطای حسنات – دیدن جنیان و عدم آسیب آنان – آرامش از اضطراب

۳۸- ص:

اعطای خیرات در دنیا و آخرت – ورود به بهشت – جلوگیری از گناهان صغیره و کبیره – آشکار کردن معایب حاکم یا قاضی-

۳۹- زمر:

شرف و بزرگی در دنیا و آخرت – مورد احترام واقع شدن – حرمت آتش دوزخ بر او- ورودبه بهشت – کسب سلام پیامبران و صدیقان – آمرزیده شدن –مورد ثنا و تشکر واقع شدن

۴۰- مومن (غافر):

بخشایش گناهان –کسب تقوا –خیردر اخرت –خرم شدن باغ- خیر وبرکت مغازه – شفای مالیخولیا – درمان دمل – رفع بیماری وحشت زدگی – التیام دل درد – درمان بی هوشی وغش –درمان دردطحال-

۴۱- فصلت (حم سجده):

نورا نیت در روز قیامت قیامت – سعا دت در زندگی دنیوی – اعطای حسنات درمان درد قلب- درمان چشم درد

۴۲- شوری (حمعسق):

نورانیت در روز قیامت – ورود به بهشت – رفع چشم درد – درود فرشتگا ن بر او –در امان بودن از گزند مردم –رفع خطرات سفر

۴۳- زحزف:

مصون بودن از گزند حیوانات زمین وفشار قبر – ورود به بهشت – عدم احتیاج به دارو –رفع مرض صرع

۴۴- دخان:

سهولت محاسبه در روز قیامت –پاداش ازاد کردن صد هزار فرد گرفتار- بخشیدن گناهان –رهایی از نیرنگ شیطان – خوابهای نیکو دید ن –رفع بیماری سر درد – ازدیاد ثروت – رونق تجارت –رهایی ازگزند حاکم –محبوبیت نزد مردم – رفع بیماری یبوست

۴۵- جاثیه:

ندیدن آتش جهنم ونشنید ن صدا وصیحه ی ان- همراهی حضرت محمد –ازبین رفتن ترس و وحشت در روز قیامت – پوشیده شدن زشتیها – در امان ماندن از قدرت زورمندان – محترم شدن نزد مردم – در امان ماندن از فتنه گران – نگهدار کودک خواهد بود

۴۶- احقاف :

در دنیا دچار وحشت نشدن -در امان ماندن روز قیامت – به تعداد انسانهای زمین ده حسنه نوشته وده گناه بخشوده وده مرتبه بر مقام او افزوده میشود –جسمی قوی یافتن –سالم ماندن در برابر بیماری های کودکانه – ارامش یافتن از زمان کودکی محبوب شدن نزد مردم – شنیده ها را درک کردن – تسکین و درمان بیماری ها

۴۷- محّمد صلّی الله علیه وآله وسلم :

هرگز مشرک نگردد – شک به دین راه نیابد – فقیر نشدن – نترسیدن از حاکم – مصون ماندن از شک در دین تا هنگام مرگ – هزار فرشته در قبرش نماز می خوانند – همراهی فرشتگان – در پناه خداوند و پیامبر قرار گرفتن – پس از برانگیخته شدن صورت پیامبر را دیدن – سیراب شدن از نهرهای بهشتی – مصون ماندن از امور ناپسند و بیماری ها – دوری جنیان از وی

۴۸- فتح:

بیمه شدن مال و ثروت و همسران و املاک- ورود به بهشت – مصون ماندن ازدزدان – پذیرفته شدن سخن وی نزد مردم – تویت حافظه – کسب خیرو برکت – رفع بیماری هراس – در امان ماندن از غرق شدن

۴۹- حجرات:

در شمار زایران پیامبر اکرم قرار گرفتن – اعطای حسنات – در امان بودن از وحشت جنگ – باز شدن درهای خیر و برکت – پیروزی در جنگها خروج شیطان از بدن - مصون ماندن از ترس – فزونی یافتن شیر مادر

۵۰- ق:

ازدیاد روزی – مثبت شدن نامه ی اعمال –سهولت مرگ –درمان صرع – ازدیاد شیر مادر

۵۱- ذاریات :

سا مان یافتن زندگی – ازدیاد روزی – روشن شدن قبر – اعطای حسنات – رفع درد درون – سهولت زایمان – آسان شدن مرگ

۵۲- طور :

اعطای خیر و برکت – دور شدن از عذاب الهی – رسیدن به بهشت – ازادی اسیر و زندانی – خوشایندی سفر – بهبودی عقرب گزیدگی

۵۳- نجم:

زنگی با اوصاف نیک – بخشایش گناهان – اعطای حسنات – شجاعت در برابر زورمندان جلب احترام حاکم – شجاعت در برابر شیاطین

۵۴- قمر (اقتربت):

رسیدن به بهشت – روسفیدی در قیامت – مورد احترام بودن در سفره ها – محبوبیت میان مردم – سهل شدن امور مشکل

۵۵- الرحمن :

شفاعت کردن در روز قیامت – شهید محسوب شدن –آسان شدن مشکلات- شفای چشم درد امنیت یافتن - سهل شدن امور مشکل – رفع بیماری آفات از خانه

۵۶- واقعه :

عزت در میان مردم – رفع بیماری بدبختی و فقر – همنشینی با حضرت علی علیه السلام - نورانیت وجه در هنگام ملاقات خداوند – خیر و برکت خانه – پیروزی و ثروت و موفقیت- بخشش گناهان – سهولت احتضار

نقل است که عثمان بن عفان بعیادت عبدالله بن مسعود رفت در مرضی که با آن فوت شد باو گفت که از چه شکوه داری گفت از گناهان خود گفت چه چیز میل داری گفت رحمت پروردگار خود گفت جهت تو طیب مرا بیمار کرده گفت:امر نکنم که بتو عطیه بدهند گفت در وقتیکه احتیاج داشتم بمن ندادی الحال که مستغیم میدهی گفت آنچه میدهم جهت دختران تو بوده باشد گفت ایشانرا بدان حاجتی نیست جهت اینکه من ایشانرا امر کردم بخواندن سوره واقعه و من شنیدم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله که میفرمود هر که بخواند ای سوره را در هر شب نمیمیرد باو پریشانی هرگز و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که هر که بخواند ین سوره را هر شب پیش از آنکه بخوابد ملاقات کند خدای عزوجل را در حالتی که روی آن شخص چون ماه باشد در وقت تمامی آن و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقولست که هر که مشتاق باشد به بهشت و به وصف بهشت این سوره را بخواند .

۵۷- حدید :

عدم عذاب در دنیا – رفع بلایا – درکظهور حضرت قا ئم علیه السلام – نعمت بهشت – آزادی زندانی – مصونیت در جنگ – التیام درد

۵۸- مجادله:

تسکین درد –حفظ د فینه – آرامش بیمار – مصونیت از حوادث ناگوار- رفع آفات از حبوبات

۵۹- حشر:

درود فرستادن کا ینات به او- در حکم شهید قرار گرفتن – مصون شدن از بلایا- اجابت خواسته ها- آسان شدن مشکلات تقویت حا فظه

۶۰- ممتحنه:

دفع فقر – نورانیت دیدگان – رفع جنون –درود فرشتگان – در حکم شهید قرار گرفتن – شفاعت شدن – درمان بیماری طحال – آسودگی در زندگی

۶۱- صف :

قرار گرفتن در صف فرشتگان و پیامبران – همنشینی حضرت عیسی علیه السلام - امنیت در سفرها

۶۲- جمعه :

پا داش بهشت - اعطای حسنات –رفع هراس – بخشودگی گناهان – رهایی از وسوسه های شیطان

از حضرت صادق علیه السلام منقولست که واجبست بر هر مومن هر گاه شیعه ما باشد که بخواند در نماز شب سوره جمعه و در نماز ظهر آن جمعه و منافقین را و هرگاه این را به عمل آورد چنان است که گویا عمل رسول خدا صلی الله را بجا آورده است و ثواب و جزای او بر خداوند بهشت است .

۶۳- منافقون :

رفتن به بهشت – رفع بیماری نفاق و شک – درمان دمل – رفع دردهای درونی – شفای بیمار – درمان چشم درد

۶۴- تغابن:

شفاعت شدن – به بهشت رفتن – همجواری پیامبر – درک ظهور حضرت قا ِِیم علیه السلام رفع مرگ ناگهانی – رفع شر حاکم

۶۵- طلاق:

رفع آ تش دوزخ –رسیدن به تو به ی نصوح – ایجاد فتنه در محل دشمن

۶۶- تحریم :

نصیب شدن توبه نصوح – شفای گزیده شده – درمان صرع – دفع لرزش- درمان بی خوابی –رفع بی پولی و قرض

۶۷- ملک (تبارک ) :

مصون بودن در روز قیامت – رفع عذاب قبر – پاداشی همچون پاداش شب قدر – مونس قبر – شفاعت شدن – رفع گرفتاری روح مردگان

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقولست که هر که بخواند سوره الملک را در مکتوبه پیش از آن که بخواهد پیوسته اندر امان خدایتعالی خواهد بود تا داخل صبح شود و در امان خدای خواهد بود روز قیامت تا داخل بهشت شود قطب راوندی از بن عباس نقل کرده است که مردی خیمه زد بروی قبری و ندانست که آن قبر است پس خواند این سوره را پس شنید صحیحه زننده را گفت این سوره منجیر است پس این مطلب را بحضرت رسول اکرم عرض کرد آنحضرت فرمود آن سوره نجات دهنده است از عذاب قبر

۶۸- قلم :

رفع فقر – دفع عذاب قبر – رسیدن به ثواب اصحا ب کهف – رفع دندان درد – آسانی محاسبه درروز قیامت – حفظ جنین هوش و حافظه ی کودک

۷۰- معارج:

رفع بازخواست در روز قیامت – هم منزلی با حضرت محمدصل الله علیه و اله وسلم گشایش در کار زندا نی – رفع احتلام در خواب

۷۱- نوح علیه السلام :

قرار گرفتن در منزل پاکان ازدواج با حو ریه های بهشتی – اجابت دعا –مقدر شدن بهشت

۷۲- جن :

عدم ابتلا به چشم زخم و سحر و افسون ونیرنگ جنییان - رسیدن به اجر بزرگ – فرار جنییان – مصون شدن از گزند حاکم – رفع گرفتاریهای انسان – سهولت مشکلات

۷۳- مزمل :

زندگی پاک و نیکو در د نیا – مرگ راحت و خوب - رسین به اجرآزاد کردن فرد گرفتار- در خواب دیدن پیامبر علیه السلام –رفع بیماری سختی های دنیا وآخرت- اعطای حسنات

۷۴- مدثر :

مقامی نزدیک به مقام پیامبر علیه السلام – مصونیت از سختی وستم دنیا – اعطای حسنات – سعه قلب – افتخار حفظ قرآن

۷۵- قیامت :

همراه پیامبر علیه السلام از قبر برانگیخته خواهد شد – همراهی پیامبر علیه السلام تا عبور از پل صراط – شهادت دادن پیامبر علیه السلام و جبرئیل به ایمان او- نورانیت چهره در روز قیامت – فزونی رزق حفظ در برابر حوادث – محبوبیت نزد مردم – فروتن ساختن قلب – پاک دامن کردن انسان – از هیچ زور مداری نمی هراسد

۷۶- انسا ن (دهر):

همنشینی با پیا مبر – به ازدواج حورالعین در آمدن – پاداش بهشت و حریر گرفتن – قوی شدن نفس ضعیف – تسکین درد قلب – تندرستی – هر چه بخواهد پاداش گیرد – سود بردن بدن – نیرومند گشتن جان – قوت بخشیدن به اعصاب تسکین نگرانی و اضطراب

۷۷- مرسلات :

میان او و حضرت محمد آشنایی برقرار گردد – در زمره کسانی ست که به خداوند شرک نمی ورزند – قدرتمند گشتن بر د شمن در محاکمه – پیروزی بر دشمن – تسکین دل درد

۷۸- نبا ء :

مشرف شدن به خانه ی خدا – محا سبه در روز قیامت به اندا زه ی نوشتن سوره خواهد بود – رفتن به بهشت – دفع شپش – قدرت و هیبت یافتن – به خواب نرفتن – حفظ در برابر حوادث

۷۹- نازعات :

سیراب از دنیا رفتن – سیراب برانگیخته شدن – سیراب وارد بهشت شدن – در امان ماندن ا ز عذاب خدا وند – نوشیدن شراب گوارای بهشتی – در امان ماندن از گزند دشمنان

۸۰- عبس (اعمی):

قرار گرفتن زیر سا یه ی کرامت الهی دربهشت – حفظ از رسوایی درقیامت – درمان چشم درد و آب ریزش آن

۸۲- انفطار :

ازبین رفتن حجاب میان او وخدا وند در روز قیامت – مستور ماندن دشتی ها درقیامت – مانع رسوایی در قیامت – آزاد شدن اسیر – اصلاح شدن امر انسان در قیامت – بخشوده شدن گناهان – فزونی نور دیدگان – درمان چشم درد و تاری

۸۳- مطففین :

در امان ماندن از آتش جهنم – نو شیدن از شراب گواری بهشتی – مصون ماندن انبار از آفت ها – در امان ماندن شی از گزند حشرات

۸۴- انشقاق:

از بین رفتن حجاب میان او و خداوند - درامان ماندن از گرفتن نامه ی عمل از پشت سر – آسان شدن زایمان- درامان ماندن خانه وحیواناتاز گزندحشرات

۸۵- بروج :

در محشر همراه پیامبر و صالحان بودن – اعطای حسنات – نجات یافتن از گرفتاری – پاداش بزرگ – در امان ماندن از ترس - گرفتن از شیر آسان شدن بر کودک – در پناه خداوند بودن

۸۶- طارق :

مقام والا نزد خدا داشتن – در بهشت همنشین مومنین بودن اعطای حسنات – محافظت اشیاء- چرکی نشدن زخم – شفایافتن

۸۷- اعلی:

وارد شدن به بهشت از در دلخواه - فضیلت خواندن مصحف مو سی و ابراهیم علیه السلام را یافتن – دادن پاداش به او – تسکین درد گوش – رفع بواسیر – تسکین درد – شفای شکستگی

۸۸- غاشیه :

مشمول رحمت خدا واقع شدن- موصون ماندن از عذاب جهنم – محاسبه اسان –آرام شدن گریه نوزاد –آرام شدن حیوان سرکش –رفع بیماری دندان درد –صحت و سلامت در غذا

۸۹- فجر:

در قیامت همراه امام حسین بودن –بخشوده شدن گناهان –اعطای حسنات فرزند پسر –قرار دادن نور در قیامت –در امان ماندن از گزند هر چیز

۹۰- بلد:

مشهور شدن به نیکوکاری در دنیا –یافتن مقام بالا نزد خدا – همنشینی پیامبران و شهیدان در قیامت –در امان ماندن از خشم خدا –در امان ماندن کودک از بیماری –در امان ماندن از گردنه کوود-در امان بودن گریه کودک –دفع درد بینی در کودک –

۹۱- شمس:

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت –به بهشت رفتن به منزله صدقه دادن –موفق گشتن – عزیز شدن نزد مردم – افزایش رزق – آرام گرفتن لرز بدن

۹۲- لیل:

:شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – اعطای نعمت از جانب خدا – حل مشکلات – خوش خوابیدن – فضیلت تلاوت ربع قرآن – پذیرفته شدن نماز نزد خدا – اجابت حاجات – خواب خوب دیدن – بهبود یافتن صرع و بیهو شی

۹۳- ضحی :

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – شفاعت حضرت محمد – اعطای حسنات – بازگشت گمشده – حفاظت شیئ مخفی

۹۴- انشراح :

شهادت دادن همه چیز به نفع او در قیامت- به بهشت رفتن – اعطای یقین و سلامتی – درمان سینه درد – درمان بند آمدن ادرار – رفع بیماری قلب درد – شفای زکام و سرماخوردگی –

۹۵- تین :

رسیدن به بهشت – رسیدن به پاداش بسیار – رفع ضرر غذا

۹۶- علق :

شهید از دنیا رفتن – همانند کسی است که در رکاب پیامبر جنگیده – پاداش تلاوت یک جزئ از قرآن – در امان ماندن از غرق شدن – در امان ماندن انبار از آفت دزد – دفع بلاهای سفر

۹۷- قدر :

گوئی در راه خدا جهاد کردن – بخشوده شدن گناهان – پداشی همچو یک ماه روزه گرفتن در رمضان – در امان ماندن انبار از آفت و دزد – همنشینی با بهترین مخلوقات در قیامت – درمان لرزه های اعضای بدن – در پناه خداوند بودن- حفظ اموال – افزایش برکت انبار غقله

۹۸- بینه :

بیزاری از مشرکان –پیوستن به دین محمد –در زمره مومنان برانگیخته شدن –اسان شدن محاسبه در روز قیامت قیامت –درمان لقوه –رسوا شدن دزد –درمان یرقان –درمان آب مروارید و پیسی-رفع هر نوع آماس –سود بخشیدن به زن باردار

۹۹- زلزال:

رفع زلزله –نمردن با بلایای دنیایی –خارج شدن اسان روح از بدن –رسیدن به منزلگه بهشتی –همراهی فرشتگان –رسیدن به پاداش تلاوت ربع قرآن –رسوا کردن دزد –رهایی از ترس –دفع لرزش بدن

۱۰۰- عادیات :

مبعوث و همنشین شدن همراه حضرت علی-رسیدن به پاداش تلاوت کل قرآن –ادای سریع قرض –رفع بیماری ترس و تشنگی

۱۰۱- قارعه:

در امان ماندن از دجال و آتش جهنم –سنگین گشتن ترازوی احسان –گشوده شدن در رحمت –فزونی رزق-اآسان گشتن کار برای انسان محروم –نیکو گشتن تجارت

۱۰۲- تکاثر:

رفع عذاب قبر –مقرر داشتن صواب صد شهید –ایستادن چهل ردیف فرشته در نماز با وی –رفع بازخواست –بخشوده شدن گناهان –در پناه خدا بودن۱۰۳- عصر:

برانگیخته شدن با چهره خندان و درخشان در قیامت-اعطای حسنات –عاقبت به خیر شدن –از جمله پیروان حق و حقیقت شدن –حافظ اشیائ مدفون

۱۰۴- همزه:

دفع فقر –فزونی رزق-دفع مرگ بد –اعطای پاداش-درمان درد چشم

۱۰۵- فیل:

شهادت دشت ها بیابان ها و کوهها به نماز گزار بودن او در قیامت –بازخواست نشدن در قیامت –درامان ماندن از عذاب و مسخ نشدن در دنیا- توان اینکه هدفش را خورد سازد –به لرزه افتادن لشکر دشمن –قلب را قوت می دهد

۱۰۶- قریش:

سوار بر مرکب بهشتی برانگیخته شدن –اغطای پاداشی چون طواف خانه خدا و اعطکاف در مسجدالحرام –

۱۰۷- ماعون :

همانند کسی شدن که نماز و روزه اش مورد قبول خدا قرار گرفته-محاسبه نشدن در قیامت –بخشوده شدن گناهان –محافظت

۱۰۸- کوثر:

از حوض کوثر سیراب شدن –هم صحبتی با رسول خدا –اعطای پاداش –دیدن پیامبر در خواب

۱۰۹- کافرون:

رسیدن به ثواب تلاوت ربع قرآن –از شرک مبّرا شدن –بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش –سعادتمند شدن شهید مردن و شهید بر انگیخته شدن دور ماندن از گزند شیطان –در امان ماندن از وحشت قیامت –حفظ در هنگام در خواب –بر اورده شدن حاجات

۱۱۰- نصر:

پیروز شدن بر تمام دشمنان –بر انگیخته شدن با کتاب ناطق –پناه از گرمای دوزخ و آتش جهنم -به بهشت رفتن –گشوده شدن درهای خیر و برکت در دنیا-استجابت حاجات – ثواب کسی که در رکاب پیامبر ودر فتح مکّه بوده – پذیرفته شدن نماز در درگاه الهی

۱۱۱- لهب(مسد):

تنفر از ابو لهب –تسکین درد شکم در پناه خدا بودن

۱۱۲- اخلاص (توحید):

بخشوده شدن گناهان پنجاه سال –اعطای خیر در دنیا و آخرت - بخشیده شدن گناهان او پدر و مادر و فرزندانش –پس از مرگ فرشتگان و جبرئیل بر بدن او نماز می خوانند-در امان بودن از بدیهای مردم-رفع بیماری شر و زور –پذیرفته شدن توبه –حفاظت از او –گناه نکردن –همچون تلاوت یک سوم قرآن و تورات وانجیل و زبور بودن –در امان بودن مال و ثروت –دور شدن فقر از خانه –تلاوت آن مانند تلاوت تمام قرآن است –نجات از عذاب دوزخ خدا دوستار او خواهد بود –حافظ در برابر هر آفت و بلا بودن –تسکین درد شکم –اعطای پاداش –پیروزی بر دشمنان

۱۱۳- فلق:

در امان بودن از درد و بیماری –در امن بودن از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و بیماری معده –محفوظ و سالم ماندن تا زمان مرگ –پاداش همچون کسی که حج واجب و عمره نموده و روزه گرفته مقرر داشتن دفع چشم زخم و بدی ها و بلایا- رسیدن به پاداش بزرگ همانند کسی که در مکه روزه گرفته بودن

۱۱۴- ناس:

در امان بودن از درد بیماری - امن بودن از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و معده –در امان و حفظ خدا بودن –در امان بودن از گزند جنیان و وسوسه –پذیرفته شدن نماز .

منبع: تبیان

به گزارش خبرگزاری فارس، "گیورا آیلاند " رئیس مرکز پژوهش‏های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی از نگرانی "تل آویو " نسبت به آینده تحولات کشورهای بحرین و اردن خبر داد.

در این گزارش آمده است: بحرین یکی از کشورهای حامی آمریکا و یکی از پایگاه‏های مهم این کشور در خلیج فارس است و با توجه به اینکه اکثریت مردم این کشور شیعه هستند، هرگونه انقلابی در این کشور می‏تواند آثار زیانباری برای واشنگتن داشته باشد.

این گزارش می‏افزاید: در صورت پیروزی انقلاب بحرین و نیز با فرض خروج نیروهای آمریکایی از عراق، این مساله می‏تواند تاثیر بسیار منفی بر اردن بگذارد و این تاثیر در کنار پیروزی انقلاب اردن می تواند آینده رژیم صهیونیستی را به مخاطره بیاندازد.

"آیلاند " معتقد است که هرگونه عقب نشینی آمریکا در این زمینه سبب افزایش توان و جرأت جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف از جمله برنامه هسته‌ای این کشور خواهد شد.

در پایان این گزارش آمده است: اسرائیل سال‏هاست که از امینت و ثبات مرزهای خود با اردن بهره می‏برد ولی با توجه به شرایط کنونی منطقه، بیم آن می‏رود که این آرامش مرزی از بین برود و ثبات تل‌آویو به خطر بیافتد.

روزنامه فیگارو در مقاله ای با اشاره به انفجارهای نروژ نوشت: « برایویک، خود را در جنگ صلیبی می داند.»
به گزارش جام نیوز،به نقل از سایت رادیوفرانسه، روزنامه فیگارو در سرمقال? روزگذشته 25ژولای ( 3مرداد) خود با عنوان "از بن لادن تا آندرس برایویک"، نوشت: «تروریست نروژی گرچه به تنهایی فعالیت کرده است، ولی مانیفستی 1500 صفحه ای از خود به جای گذاشته که در آن همراه با شرح دقیق نحو? آماده سازی و برنامه ریزی طرح سوء قصدش، اهداف مبارزاتی خود را مطرح کرده است.»
این روزنامه با اشاره به روحیات نژاد پرستی در این فرد، افزود: «از اهداف مبارزاتی او راه اندازی نوعی جنگ صلیبی علیه استعمار[!!!] اسلام در اروپا و اعلام مخالفت و اعتراضش نسبت به سیاست تنوع فرهنگی دولت های اروپایی بوده است.»
فیگارو، عملکرد تروریست نروژی را شبیه عملکرد القاعده توصیف کرده و آورد: «میراث ایدئولوژیک اسامه بن لادن، ده سال پس از یازدهم سپتامبر 2001 و تنها چند هفته پس از مرگش، نه تنها از بین نرفته، بلکه گویا به افراطیون دیگری از طیف مخالف انتقال داده شده است.»
این روزنامه در پایان تصریح کرد: « نیروهای امنیتی اروپایی باید از این به بعد بدانند که تروریسمی از نوع دیگر نیز می تواند کشورهای آنها را تهدید کند و شاید دلیل موفقیت سوءقصد "آندرش برایویک" این است که در سال های اخیر مقامات امنیتی اروپایی بیش از حد به تروریسم اسلامی متمرکز بوده اند.»
شایان ذکر است، سردمداران غربی که سال ها اسلام را به تروریست بودن و بنیادگرایی متهم می کردند و از سوی دیگر در خاورمیانه سرگرم تولید نیروهای سلفی بودند تا به جهان چهره خشنی از اسلام نمایش دهند، امروز همین ترفندی که روزی برضد اسلام به کارمی بردند تبدیل شده به بحرانی علیه خودشان و گروه های نئونازیسم و نئوفاشیسم به عنوان ضربه زدن به اسلام به کشور های غربی آسیب های سینگینی وارد می کنند.

براساس اعلام وزارت آموزش و دین یونان، مسلمانان پایتخت این کشور که ماه رمضان را از روز اول آگوست ـ دهم مرداد ـ آغاز می‌کنند، می‌توانند در فضای استادیوم المپیک آتن و استادیوم صلح و دوستی در نئو فلیرو، در حومه آتن اقامه نماز کنند.

مسلمانان آتن نمازهای ماه رمضان را در استادیوم اقامه می‌کنند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ وزرات آموزش و دین یونان به دنبال تلاش‎های گسترده مسلمانان آتن برای ساخت نخستین مسجد، در پایتخت بدون مسجد اروپا که در حال حاضر هم با چالش‎های بسیاری روبه‎رو است، اعلام کرده که این تصمیم با توجه به ضرورت احترام به آزادی دینی و حقوق بشر اتخاذ شده و محلی برای اقامه نمازهای جماعت در اختیار مسلمانان گذاشته شده است.

به گفته کارشناسان، این تصمیم با هدف جلوگیری از گردهمایی مسلمانان در میادین شهر برای اقامه نماز اتخاد شده، چرا که سال گذشته این گردهمایی مسلمانان موجب تحریک یونانی‎های متعصب و در نتیجه تنش‎های قومی شد.

با این اوصاف، "نعیم الغندور" رئیس اتحادیه مسلمانان یونان از این اقدام استقبال کرده و اظهار داشته است که مسلمانان آتن از سال 2004 تا کنون استادیوم المپیک آتن را برای اقامه نمازهای ماه مبارک رمضان اجاره کرده بودند که این روند سال گذشته متوقف شد، چون اجاره بهای سال گذشته  صرف کمک به مسلمانان بسیار نیازمند کشور شده بود.

یک کارشناس علوم سیاسی آلمان در مرکز مطالعات اروپا در گفت‌وگو با یک روزنامه آلمانی ضمن اشاره به حملات تروریستی اخیر در نروژ و تشریح دیدگاه‌ تروریست نروژی در این مورد گفت که اسلام‌ستیزی در آلمان رو به رشد است.

به گزارش فارس، "فلوریان هارتلب " در پاسخ به این پرسش "دی‌ولت " مبنی بر اینکه "آندرس برینگ برویک "، تروریست 32 ساله نروژی، خود را عضو یک جنبش اروپایی محافظه‌کار می‌داند که با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال گسترش در غرب اروپا است و علیه اسلام مبارزه می‌کند گفت: شکل‌گیری فعالیت انفرادی تروریست‌ها را باید با دقت زیاد زیر نظر گرفت.

بخش زیادی از این ماجرا همچنان پوشیده است. برویس در این حملات خود را نکشت چرا که قصد داشت به دنبال آن، اقدام به جریان‌سازی کند و خود شخصا درباره این واقعه می‌گوید که بزرگترین جریان‌سازی پس از جنگ جهانی دوم بوده که هم اکنون آغاز شده است. به عبارتی او می‌خواهد در نقش یک مبلغ مذهبی عمل کند.

هارتلب با پیچیده توصیف کردن دیدگاهی که تروریست نروژی از‌ آن تبعیت می‌کند درباره راست گرایی صرف وی ابراز تردید کرد و گفت: در نهایت هر تروریست یک دیوانه است اما دیدگاه وی غیر قابل درک هم نیست. او می‌خواهد مارکسیسم و اسلام را از اروپا دور کند و درباره نفوذ فرهنگی در این قاره هشدار می دهد و مانند راست گرایان محافطه کار در آلمان بحث می‌کند.

او از اروپای بعد از سال 1945 صحبت می‌کند و به صورت کاملا غیر مستقیم به میراث جنبش 68 اشاره می‌کند. جنبشی دانشجویی که در اواخر دهه 60 میلادی در آلمان غربی شکل گرفت و اعتراض به عملکرد دولت‌های غربی را تا حدودی با استفاده از خشونت مدنظر داشت. این موضوع در صفحه یوتیوب وی نیز دیده می‌شود و در آن از سیاست چند فرهنگی با عنوان مرگ اروپا تعبیر می‌شود.

این کارشناس آلمانی در ادامه گفت: برویس خود را به صورت یک جنگجوی صلیبی ایده‌آل می‌بیند که 93 نفر را کشته است. البته بدیهی است که وی فردی دمدمی مزاج است و خنده دار است که این شخص با چنین تفکراتی هیچ جوان مسلمانی را نکشته است بلکه اقدام به کشتار جوانان وابسته به حزب چپ – حزب حاکم- و افرادی که قصد داشت آنها را از جنبش های اسلامی حفظ کند،کرده است.

دی ولت در بخش دیگری از این گفت‌وگو از هارتلب پرسید که آیا اسلام‌ستیزی در اروپا رو به گسترش است؟ و آیا چنین پدیده‌ای در آلمان نیز در حال رشد است؟ که وی در پاسخ گفت: مسلما همین‌طور است و چنین تحرکاتی شیوه بروز متفاوتی دارند.

(در اروپا) پوپولیست‌های راست گرا قدرت گرفته‌اند. در این زمینه پیروزی حزب آزادی وابسته به "گیرت ویلدرز " سیاستمدار هلندی که جمله وی با مضمون "اسلام یک دیدگاه فاشیستی است " شهرت دارد، تائید کننده همین موضوع است. در نروژ نیز انتقاد پوپولیست‌های راست گرای این کشور موسوم به(FrP) از اسلام چندان قوی نبود و از این رو بروینگ از این حزب جدا شد.

هاتلب افزود:شما فقط در آلمان به جنبش حامیان کلن توجه کنید. البته این گروه دعوت به خشونت نمی‌کند اما این باعث نمی‌شود تا از اقداماتی مشابه آنچه در نروژ رخ داد، مصون باشیم. چرا که در نروژ تاکنون تحرکات راست گرایان افراطی مشاهده نشده بود و این کشور نمونه خوبی از همگرایی با مسلمانان بود و چنین اتفاقی غیرمنطقی است. اما از دید من صحنه های ضداسلامی نیز در این کشور دیده می‌شد.

وی گفت: این اقدام تروریستی بی‌نظیر است. پیش از این در جشن اکتبر در شهر مونیخ در سال 1980 طی یک بمب گذاری توسط فردی به نام "فرانتس فوکس " 13 تن کشته شدند و در هر 2 واقعه افرادی که مرتکب این اعمال شدند به دنبال جریان سازی بودند.

بروینگ که یک تندروی مسیحی و شهروند نروژ است، با گروه‌های افراطی ضداسلامی در انگلیس نیز ارتباط داشته متهم است که روز جمعه با انفجار خودرویی بمب گذاری شده نزدیک ساختمان دولت نروژ و سپس تیراندازی به اردوی جوانان حزب حاکم در جزیره‌ای تفریحی 93 نفر را کشته است.

یک گروه وهابی که کنترل بخش‌هایی از کشور سومالی را برعهده دارد، در حکمی عجیب درست کردن و خوردن سمبوسه را به عنوان یک غذای مسیحی حرام اعلام کرد!

به گزارش رجانیوز به نقل از روزنامه انگلیسی دیلی‌میل، بنابراین گزارش، این گروه که از رسیدن کمک‌های سازمان ملل متحد به مردم گرسنه سومالی نیز جلوگیری می‌کند، پیش‌تر استفاده از نوعی اسنک را که در تمام قاره آفریقا مصرف می‌شود، حرام اعلام کرده بود!

نیروهای این گروه که در برخی مناطق سومالی حاکمیت دارند، در اقدامی عجیب سوار بر وانت با بلندگو حرمت استفاده از این نوع غذاها را برای مردم گرسنه سومالی جار زدند!

به نوشته دیلی‌میل، گروه مزبور روابط ویژه‌ای نیز با سازمان القاعده دارد. یک روزنامه کنیایی نیز این احکام صادر شده را به نقل از ساکنا روستای "افگویه" در فاصله ۲۰ کیلومتری موگادیشو تایید کرد.

وهابیت از مذاهب جعلی است که خود را به اسلام منتسب می‌کند. خرافات حاکم بر این مذهب و خشک‌مغزی پیروان و رهبران آن تاکنون به غربی‌ها کمک فراوانی کرده است تا در بدنام ساختن دین مبین اسلام بکوشند.

 

حقانیت قیامت را باور کنیم
------------------------------
اینک در باب معاد و حقَانیت روز حساب به آیات قرآن دل بدهیم و ببینیم که قرآن کریم واقعه‌ی قیامت را با چه تأکیدی بیان می‌کند و چگونه دل‌ها را تکان می‌دهد!

خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آ له و سلم می‌فرماید: "و یستَنبوئک أحقّ هو ...؛ از تو می‌پرسند: آیا راستی، قیامت حقّ است؟ "
"... قُلْ إِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ ...؛ (1) بگو: بله؛ به خدایم قسم، قیامت حقّ است. "
کدام گوینده بهتر از خدا می‌تواند دل‌ها را تکان بدهد و با قاطعیت تمام بگوید: "... قبل إی و ربِّی إنّهُ لَحقٌّ...!؟ "

باز هم می‌فرماید: "لیجمعنّکم إلی یوم القیامۀِ ... "
هم لام تأکید و هم نون تأکید دارد و با صیغه مضارع* که: "به طور قطع و مسلّم شما را روز قیامت جمع می‌کند. "
"لا ریبَ فیه؛ هیچ شکی در آن نیست. "
"وَ مَن أصدقُ مِنَ اللهِ حدیثاً؛ (2) چه کسی راستگوتر از خدا سراغ دارید. "

بعضی ، اگر آقایان فلاسفه و عرفا بر اساس استدلالات عقلی و کشف و شهود عرفانی خود بگویند، می‌پذیرند امّا سخن خدا را با این قاطعیت نمی‌پذیرند!؟ آیا فارابی و بوعلی سینا و آخوند ملاصدرا از خدا راستگوترند و گفتارشان به واقع نزدیکتر است!؟

"وَ إذا رَأیتَ ثَمَّ رأیت نعیماً و مَُلکاً کبیراً؛ (5) آنجا که رسیدید و دیدِ آنجایی را به دست آوردید، آنگاه می‌فهمید و حقیقت را می‌یابید. "

"فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا؛ شما خیال کردید که شما را لغو و عبث آفریدیم. "
آیا این همه نظامات عالم را برای شما خلق کردیم فقط برای اینکه بخورید و بخوابید و با هم بجنگید، بعد بمیرید و بپوسید و از بین بروید؛ اینکه کار لغو و بیهوده‌ای خواهد بود.
"وَأَنَّکُمْ إِلَینَا لَا تُرْجَعُونَ؛ (3) و [آیا شما گمان کرده‌اید که] بازگشتی به سوی من نخواهید داشت؟ "

هشدار که عالَم دیگری در انتظارِ ماست
---------------------------------------------
" وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَینَهُمَا لَاعِبِینَ "(4)
من که بازیگر نیستم که مثل بچه‌ها بسازم و خراب کنم. بلکه عالم دیگری پشت سر این عالم هست و بازگشتنی برای شما در کار است. حالا آنجا چه خبر است؟ همین قدر قرآن می‌گوید: بدانید که مجمع و محشری در پیش هست؛ امّا آن به چه کیفیت است؟ ما باید آنجا برویم و ببینیم. مولای ما امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرموده‌اند: "فَلیکفِکُم مِنَ العِیانِ السّماعُ و مِنَ الغیب الخبرُ؛ فعلاً شما به همین شنیدن از ما اکتفا کنید تا در شرایط خاصّ به خود، شنیدنی‌ها را از نزدیک ببینید. "
"وَ إذا رَأیتَ ثَمَّ رأیت نعیماً و مَُلکاً کبیراً؛ (5) آنجا که رسیدید و دیدِ آنجایی را به دست آوردید، آنگاه می‌فهمید و حقیقت را می‌یابید. "

کیفر اخروی، محصول بذر دنیوی
-------------------------------------
گاهی در روایات تشبیهاتی به منظور تقریب به اذهان آورده‌اند که سخت تکان دهنده است؛ از رسول اکرم صلی الله علیه واله و سلم منقول است:
"اِنَّ نارَکم هذه جُزءٌ مِن سبعینَ جُزءً مِن نار جهنّم قد اُطفأت سَبعینَ مَرّۀً بِالماءِ ثمّ التَهبت؛ (6) ".
"این آتشی که شما در دنیا دارید چه قدر سوزنده است؟ همین آتش شما یک جز، از هفتاد جز، آتش جهنّم است که هفتاد بار با آب، خاموش شده و باز شعله‌ور شده است تا به این حدّ از سوزندگی تنزّل یافته است. "

کم‌ترین عذاب جهنّم است!
-----------------------------
حضرت در جای دیگری فرموده است: "... اِنَّ اَهوَنَ النّاسِ عذاباً یوم القیمۀِ لَرجلٌ فی ضَحضاحٍ مِن نارٍ علیه نَعلانِ مِن نارٍ و شِراکانِ مِن نارٍ یعلی منها دماغُهُ؛ (7) در روز قیامت، سبک عذاب ترین افراد در جهنّم، کسی است که در میان مقدار کمی از آتش قرار گرفته است در حالتی که یک جفت کفش آتشین بند دار به پایش کرده‌اند و به محض پوشیدن آن، مغزش به جوش می‌آید. "
"کما یغلی المِرجَلُ؛ آن گونه که دیگ مسی می‌جوشد، [مغز آن آدم هم بر اثر تماس با آن کفش آتشین می‌جوشد]. "

پاسخ به یک شبهه
-----------------------
حال ممکن است در بعضی از ذهن‌ها خطور کند که: آیا این عذاب سنگین برای یک گناه، دور از تناسب نیست، هر چند هم آن گناه بزرگ باشد!؟
در جواب عرض می‌شود: این حقیقت را باید بدانیم که مجازات اخروی از سنخِ مجازات دنیوی نیست که مسأله‌ی تناسب و عدم آن پیش بیاید. در دنیا، جُرم و جریمه دو حقیقت از هم جدا و فاعلِ آن دو نیز از هم جدا هستند؛ مثلاً "زید " دزدی می‌کند و "عَمرو " دست او را می‌برد. دزدی کردن که جرم است، غیر دست بریدن است که جریمه است؛ فاعلِ جرم، زید است و فاعلِ جریمه، عمرو. اینجاست که مسأله‌ی تناسب و عدم تناسبِ جرم و جریمه مطرح می‌شود؛ امّا در مجازات اخروی، جریمه عینِ خود جرم است و فاعل جریمه، همان فاعل جرم است. زید است که در دنیا گناهی مرتکب شده و آن گناه در ضمیر جان او به صورت بذری جا گرفته و رشد کرده و در عالم آخرت به صورت آتش در آمده و از زمین جان او شعله کشیده است. این آتش، همان بذر گناه رشد یافته است و از خارج از وجود او، کسی چیزی برای او نیاورده است.

این گفتار خداوند حکیم است:
"فَالیومَ لا تُظلمُ نفسٌ شیئاً...؛ (8) امروز به کسی، ستم نمی‌شود. "
"... إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ؛ (9) آنچه که به عنوان کیفر می‌بینید، همان کاری است که در دنیا انجام داده‌اید. "

کیفر اخروی، محصول بذر دنیوی شماست. آنچه را که در دنیا کاشته‌اید همان را در آخرت درو می‌کنید؛ منتهی شما خودتان را نشناخته‌اید و از نظام عمل و آثار آن در وجود خودتان بی خبرید و لذا چاره‌ای جز پیروی از برنامه تنظیم شده‌ی از جانب خالقتان ندارید که می‌فرماید:
"... وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا...؛ (10) آنچه در دنیا عمل کرده‌اند، عین آن را در روز جزا حاضر می‌یابند. ".

یک "الحمدلله " یا "سبحان الله " که از زبان آدمی صادر می‌شود، حضرت رب الفلق آن را می‌گیرد و تبدیل به مرغ بهشتی می‌کند؛ همان کسی که دامن ظلمت شب را می‌شکافد و سپیده‌ی صبح و خورشید فروزان را بیرون می‌آورد؛ همان قدرتی که دانه‌ی گندم را در دل خاک می‌شکافد و یک خوشه‌ی صد دانه‌ای از آن بیرون می‌آورد؛ همان قدرتی که نطفه را می‌شکافد از داخل آن انسانی عاقل و گویا و بینا و شنوا بیرون می‌آورد؛ همان قدرت است که افکار و اخلاق و اعمال انسان را می‌شکافد و از داخل آن درخت طوبی یا شجره‌ی زقّوم می‌رویاند.

اینجا انسان با دست خودش انفاق و ایثار می‌کند، همین ایثار و انفاق ایشان در آن عالم، درختی ثمربخش می‌شود و بر او سایه می‌افکند.اینجابا زبان به مردم نیش می زند، دل‌ها را می سوزاند! بداند که همین زبان نیش زنش در روز قیامت، تبدیل به مار و عقرب و افعی گشته و او را می‌سوزاند!!
اینجا دل مردم را سوزاند، دشنام داد، مسخره کرد! خیال کرد که تمام شد!؟ حضرت ربّ الفلق این‌ها را می‌شکافد و از داخل آن، جهنّم بیرون می‌آورد.
یادمان باشدکه نظام آفرینش به این سادگی نیست و بی حساب و کتاب آفریده نشده است .

----------------------------------------------------------------------
پی نوشت ها :
1- سوره‌ی یونس، آیه‌ی 53
* لَیجمعنَّ: لَ (لام تأکید) = یجمع (فعل مضارع) + نَّ (نون تأکید).
2- سوره‌ی نساء، آیه‌ی 87
3- سوره‌ی مؤمنون، آیه‌ی 115
4- انبیاء،16
5- بحارالانوار، جلد 8، صفحه‌ی 288، حدیث 21
6- بحارالانوار، جلد 8، صفحه‌ی 295، حدیث 44
7- همان
8- سوره‌ی یس، آیه‌ی 54
9- سوره‌ی طور، آیه‌ی 16
10- سوره‌ی کهف، آیه‌ی 49

نویسنده:زهرا اجلال

مبلغان مسیحیت تبشیری روند تبلیغی خود در شهر تبریز را سرعت بخشیده‌اند. آنها با استفاده از برخی مشاغل پرمشتری مانند بوتیک‌ها و فروشگاه‌های لباس، در مواجهه با سیل انبوهی از مخاطبین فعالیت‌های تبشیری خود را بصورت مستقیم و غیرمستقیم براساس کتاب مقدس جدید صهیونیستی انجام می‌دهند و با پخش سی دی، بروشور و برخی از نمادهای مسیحیت در پی جذب قشر جوانان هستند.

به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از عروج، این افراد توانسته‌اند چند حلقه 20 نفری از جوانان مسلمان را جذب و در کلیساهای خانگی سازماندهی نمایند. یکی از افرادی که در دام کلیسای خانگی افتاده و جذب این فرقه گردیده نحوه آشنایی خود با مسیحیت را اینگونه شرح داد: برای خرید لباس به یکی از فروشگاههای مشهور شهر رفتم فروشنده که مردی مسن و خوش رفتار بود در هنگام خرید دستبندی با نقشها و تصاویر عجیب را به من هدیه داد و اضافه کرد اگر هنگام مشکل به این دستبند نذر‌کنی حضرت عیسی حتماً مشکل گشای تو خواهد شد. بعد از این برخورد ارتباط من با فروشنده ادامه یافت و بعدها به مراسمات خانگی مسیحیت دعوت شدم و در دام این افراد افتادم.

معماری نیوز نوشت: کشور اندونزی که از مسجدهای مختلفی مختص مسلمانان این کشور برخوردار است، به تازگی در فضایی به مساحت 970 مترمربع ساختمان جدید مسجد الایرسیاد را به نمایش گذاشته است که بدنه خارجی این ساختمان کاملاً با معماری کلاسیک و مدرن طراحی شده است.

همچنین قالب‌های برجسته نام خداوند و ائمه اطهار نیز در نمای خارجی ساختمان این مسجد به‌کار گرفته شده است و از این رو می‌توان ساختمان مسجد را نسبت به سایر ساختمان‌های اطراف خود متمایز کرده و آن را تشخیص داد.محوطه اطراف این ساختمان کاملاً به صورت قالب مدور و چرخشی طراحی شده و ساختمان این مسجد نیز در قالب مکعبی در مرکز این دایره قرار گرفته است.

مشرق: پروژه روابط ایالات متحده و جهان اسلام در گزارش خود با عنوان «تغییر مسیر: مسیری جدید برای روابط ایالات متحده با جهان اسلام» بر ضرورت تسریع ایجاد اشتغال در کشور‌های مسلمان و ضرورت تغییر در نظام اجتماعی در جهان اسلام و پیاده نمودن محورهای توسعه مد نظر آمریکا تاکید می ورزد.

همکاری‌های قابل تبدیل در روابط ایالات متحده و جهان اسلام:

توانمندسازی شبکه‌ها به منظور توسعه جمعی و تغییر اجتماعی

گردآورنده: پیتر منداویل (Peter Mandaville )مطالب زیر حاصل نشست مرکز مطالعات خاورمیانه سابان است که زیرمجموعه موسسه بروکینگز بوده و پروژه ای را تحت عنوان "روابط ایالات متحده با جهان اسلام" دنبال می کند. این نشست در تابستان سال گذشته در دوحه برگزار شد و تمرکز خود را بر مسایل شبکه های اینترنتی و توانمندسازی آنان در قرار داد که به نظر می رسد، راهکار و نقطه ی جدیدی برای درگیر شدن آمریکا در مسایل داخلی کشورهای اسلامی و جهان اسلام باشد؛ به طوریکه هیچگاه آمریکایی ها مورد اتهام دخالت سیاسی در امور داخلی کشورهای حوزه جهان اسلام قرار نمی گیرند بلکه صرفا یک مساله اجتماعی و همکاری علمی در زمینه های اجتماعی در ظاهر به نظر می رسد. به دلیل اهمیت، ترجمه مطالب ارائه شده در این نشست توسط گروه جنگ نرم مشرق، به طور کامل منتشر می شود:

برای دریافت نسخه ترجمه به صورت PDF روی عنوان توانمندسازی شبکه‌ها به منظور توسعه جمعی و تغییر اجتماعی در جهان اسلام کلیک کنید؛

و برای دریافت نسخه انگلیسی روی عنوان Empowering Networks for Community Development and Social Change کلیک کنید.

در زیر مشرق خلاصه ای از مطالب عنوان شده در این نشست را آورده است. همچنین برای مطالعه کامل این متن می توانید بر روی لینک توانمندسازی شبکه‌ها به منظور توسعه جمعی و تغییر اجتماعی کلیک کنید.

این پروژه یک برنامه تحقیقاتی گسترده است که در مرکز مطالعات خاورمیانه سابان،با همکاری مرکز دوحه بروکینگز در قطر در حال اجرا است. این پروژه پژوهش‌های عمیقی با رویکرد دیپلماسی عمومی ترتیب می‌دهد و اندیشمندان و صاحب نظران مسائل مربوط به روابط میان آمریکا و دنیای اسلام را گرد هم می‌آورد.


همکاری‌های قابل تبدیل در روابط ایالات متحده و جهان اسلام: توانمندسازی شبکه‌ها به منظور توسعه جمعی و تغییر اجتماعی

مردم مسلمان در سراسر دنیا، اساساً عمده اولویت‌ها و نگرانی‌های خود را در قالب مسائلی چون توسعه، عدالت و امنیت اقتصادی، تعریف می‌کنند. تلاش این کارگروه بر آن است که با گردهم آوردن صاحب‌نظران، بنیان‌گذاران مؤسسات و بنیاد‌های مختلف از سراسر آمریکا و دنیای اسلام، مسائل مورد توجه هر دو طرف را تعریف کرده و طراحی برنامه‌هایی عملی را آغاز کند که در آنها بر توسعه اجتماعی پایا و اصلاحات اجتماعی تأکید می‌شود. به منظور بهره‌برداری از اشتهای وافری که برای ایجاد تغییرات اجتماعی در میان جوانان آمریکا و دنیای اسلام دیده می‌شود، این کارگروه شبکه‌ای از رهبرانِ ایجاد تغییر به وجود خواهد آورد که آنها را قادر می‌سازد تجربیات خود را به اشتراک گذاشته و شیوه‌های جدید همکاری را نیز بیازمایند. عمده تمرکز این کارگروه بر دو حیطه خواهد بود: بسط و توسعه شیوه‌های مختلفی که می‌توانند شمار هر چه بیشتری از افراد را در توسعه اجتماعی دخیل کنند و شناسایی ظرفیت‌های قابل تغییر برای ایجاد اصلاحات، کارآفرینی و تکنولوژی به منظور مواجه با نابرابری‌ها و نیز حمایت از شبکه‌های اجتماعی موجود. حاصل کار این مجموعه به صورت پیشنهاداتی خواهد بود که برای برنامه‌ها و ابتکار عمل‌های ویژه ارائه شده‌اند و نیز مجموعه‌ای از بهترین راهنمایی‌های عملی را در بر می‌گیرد که برای طراحی شبکه‌های اجتماعی قابل تغییر، پیش‌بینی شده‌اند.

اصلاح، تغییر اجتماعی و اسلام

چرا بر توسعه جمعی و تغییر اجتماعی تأکید می‌شود؟

بر اساس نظر سنجی جهانی موسسه پیو گلوبال اتیتیود پروجکت (Pew Global Attitudes Project ) در سال 2007، شمار کثیری از مردم کشور‌ها مهم اسلامی، مشکلات اقتصادی را مهمترین نگرانی‌های شخصی خود اعلام کردند.[4] از نظر پاسخ‌دهندگان در کشور‌هایی که اکثریت جمعیت آنها را مسلمان تشکیل می‌دهند و تحت تأثیر خشونت‌های اخیر یا درآمد‌های حاصل از نفت جدای از گردونه مذکور هستند، دو مورد فاصله فقیر/غنی و بیماری‌ها/ایدز، مهمترین خطراتی هستند که جهان امروز با آنها مواجه است. گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2009، کشو‌ر‌های با اکثریت مسلمان ـ و تمام کشور‌های پر جمعیت مسلمان ـ را در دسته «توسعه انسانی پایین» قرار داد. این آمار و ارقام حاکی از آن است که در برقراری ارتباط میان ایالات متحده و جهان اسلام، کاملاً ضروری است که رویکردی توسعه محور اتخاذ شود. [ایجاد] فرصت‌های اجتماعی و رشد اقتصادی در بسیاری از کشو‌ر‌های افریقا، خاورمیانه و آسیای جنوبی، ضروری می‌نماید. نمودار‌های جمعیت شناختی نیز چندان خوش خبر نبوده و نشانگر جمعیت کثیری از جوانان هستند که سراسر این مناطق را پوشانده‌اند ـ که بخش قابل توجهی از ایشان نیز بی‌کار می‌باشند. این کشور‌ها به میزان بسیار اندکی در ساختار‌های اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی جهان ادغام شده‌اند.

با این حال نمی‌توان گفت که چالش‌های پیش روی توسعه در جهان اسلام از دید آمریکا پنهان مانده است. مناطق مسلمان برای دهه‌های متمادی از سیل عظیم کمک‌های خارجی آمریکا برخوردار شده‌اند به مصر، که در میان دیگر کشور‌ها، بیشترین کمک را از امریکا دریافت کرده است. با این حال بسیاری از چالش‌های اقتصادی پیش روی کشور‌های پرجمعیت مسلمان، صرفاً با کمک‌های خارجی برطرف نمی‌شوند ـ به هر حال بسیاری از این کشورها با محدودیت‌های معمول حاصل از شفاف سازی و مسئولیت پذیری مواجهند که کمک‌های خارجی برای توسعه را عقیم می‌گذارند. [5]

در حالی که ضرورت اشتغال زایی گسترده و بالا بردن سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع مادر کاملاً مبرهن است، این مطلب ـ‌ و کارگروهی که این مطلب از آن برگرفته شده است ـ به بررسی این مسئله خواهد پرداخت که چگونه یک استراتژی متفاوت می‌تواند در مواجهه با دیرپاترین مشکلات اجتماعی و مربوط به توسعه در جهان اسلام، بهتر عمل کند.

در بسیاری از کشور‌هایی که اکثریت جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل می‌دهند، دولت مرکزی ـ منبع سنتی خدمات اساسی و محل تعیین دیپلماسی لازم برای حل مشکلات عمده کشور ـ یا ناتوان از فراهم آوردن رهبری و منابع لازم برای ایجاد تغییرات مثبت است یا تمایلی به انجام چنین اقدامی ندارد.

بحث گسترده‌تری که در اینجا در مد نظر داریم بالا بردن نقش فعالیت‌های مدنی و ساخت زیرساخت‌های اجتماعی است که می‌تواند تلاش در جهت همکاری و تعاون هر چه بیشتر گروه‌های مردم نهاد و شهروند محور در جوامع امریکایی و مسلمان را تسهیل کند. [10]

جدای از تأکید بر راه حل‌های جامعه مدنی و اجتماع محور، مهمترین ویژگی این اقدام، ماهیت تعاونی بودن آن است. لازم است به سمت رویکردی حرکت کنیم که به موجب آن ایجاد رابطه با جهان اسلام یعنی به کار گرفتن سرمایه عمومی آمریکا در جهت تحقق بخشیدن به اهداف سیاست خارجی امریکا. به عبارت دیگر، «لازم است کشور ما در جهت ایجاد یک شبکه جهانی ارتباطی و همکاری پرسنلی میان امریکایی‌ها و مسلمانان پیش رود.»[11]

 

[در این میان] نقش مذهب چیست؟

اگر بخواهیم تنها از دریچه اسلام به جهان مسلمانان بنگریم، از واقعیتی غافل می‌مانیم که کاملاً از اعتقادات مذهبی ایشان جداست و آن اینکه مسلمانان تحت تأثیر عوامل ورودی چون درآمد سرانه، آمار و ارقام بیکاری، میزان مرگ و میر کودکان و سطوح تحصیلات ابتدایی دختران، قرار دارند. با این حال در جانب دیگر، هنگامی که تلاش می‌کنیم بهترین راه ممکن را برای از میان بردن بی‌عدالتی‌های اجتماعی اقتصادی یا ترفیع سلامت عمومی بیابیم، نباید این واقعیت را فراموش کنیم که اعتقاد مردم عنصر اصلی تصور ایشان از عدالت اجتماعی و جامعه سعادتمند می‌باشد.

بنابراین در اینجا از رویکردی حمایت می‌کنیم که مذهب و اصلاحات اجتماعی را دو جهان مجزای از هم نمی‌انگارد.

به کار گرفتن عبارت «جهان اسلام» به منزله خطر بالقو‌ای است که در حمایت از چنین همکاری با آن مواجهیم. این عبارت یعنی یک و نیم میلیارد انسان که در سراسر پنج قاره زندگی می‌کنند و شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بسیار متفاوتی دارند؛ استناد به این مفهوم یعنی به کار گرفتن برچست مذهب برای اشاره به همه این مردم. اگر منظور از این مفهوم یک اجتماع یکپارچه جهانی است که هویت‌ها و وابستگی‌های بنیادی آن از مرز‌های ملی آن عبور کرده است، باید گفت که [این] دنیای اسلام وجود خارجی ندارد. شاید از همین جهت بود که رئیس جمهور اوباما در سخنرانی خود در قاهره، با اینکه موضوع جهان اسلام بود، حتی یکبار از این عبارت استفاده نکرد. نگرانی که در اینجا وجود دارد این است که آمریکا با برگزیدن و شناسایی «مسلمانان» به عنوان هم‌صحبت و شریک خود این پیام را القا می‌کند که این گروه مذهبی خاص به نوعی استثنا بوده و شایسته یک استراتژی جهانی می‌باشد، در حالی که دیگر اجتماعات مذهبی چنین رویکری را نمی‌طلبند. با اینکه از این امر نیز گریزی نیست که بسیاری از کشور‌هایی که آمریکا در آنها با سخت‌ترین چالش‌های استراتژیکی و امنیتی مواجه است، همین کشور‌های با اکثریت مسلمان هستند، با این حال لازم است بدانیم موضوع مورد بحث ما در مذهب پس‌زمینه آن ادبیاتی که بنابر آن کسانی را که به دنبال داد و ستد با آنها هستیم تعریف می‌کنیم، چیست و این موضوع چه محدودیت‌هایی ـ و نیز چه فرصتهایی ـ برای ما ایجاد می‌کند.

 

ایجاد همکاری‌های قابل تبدیل

جمع متخصصی که در کارگروه ما در دوحه گرد هم آمدند و مجموعه‌ای از اصول لازم برای ایجاد همکاری‌های قابل تبدیل فراهم آوردند تا از این طریق روابط ایالات متحده و دنیای اسلام را ترفیع بخشند. برخی از این موارد استراتژی‌های جامع و فراگیری هستند که تقریباً در هر شرایطی می‌توان از آنها بهره گرفت، در حالی که باقی موارد جزئی‌تر شده و پیشنهاداتی را ارائه می‌کنند که برای ایجاد یک زیر ساخت جهانی ضروری هستند و این زیر ساخت به نوبه خود برای ممکن ساختن تغییر اجتماعی جمعی، حائز اهمیت است.

 

1. ایجاد روابط بر مبنای منافع یا نگرانی‌های مشترک

 

2. قدرت platforms

 

3. ارتقای سطح شبکه‌های محلی موجود و منابع سرمایه اجتماعی

4. شراکت‌های فرابخشی به منظور کار آفرینی

 

5. سرمایه گذاری مشترک بنیاد‌های [خیریه] و بشردوستان امریکایی و مسلمان

حرکت به آنسوی [مقوله] دو قطبی ایالات‌متحده ـ جهان اسلام

در نهایت، با اینکه بسیاری از این مباحث به منظور توسعه روابط ایالات متحده‌‌ ـ جهان اسلام مطرح شد، اما یکی از اهداف مهم این همکاری‌های باید این باشد که این ایده را که اینها دو مقوله جدای از هم هستند، از میان برد ـ دو مقوله‌ای که با خصایصی متمایز توصیف می‌شوند. در یک سطح این بدین معنی است که باید رابطه‌ای که می‌توان آنرا پدرسالاری نامید پشت سر نهاد؛ در واقع رویکردی که در اینجا بدان پرداخته شده است، حرکت به آنسوی دوقطبی آمریکا ـ جهان اسلام، به معنی درک این واقعیت است که آمریکا خود نیز بخشی از جهان اسلام است ـ با 3 تا 5 میلیون مسلمان. از این رو، مسلمانان امریکایی به عنوان رهبران و پل سازان ایجاد همکاری‌های قابل تبدیل، نقشی کلیدی ایفا خواهند کرد.

---------------------------------------------------------------------------------

 

[4]. See Pew Global Attitudes Project, Global Opinion Trends 2002-2007, Washington DC: Pew Research Center, 2007.

درصد افرادی که مشکلات اقتصادی/مالی را مهمترین مسئله پیش روی خود عنوان کردند از این قرار است: مراکش 73%؛ ترکیه 70%؛ لبنان 60%؛ اردن 68%؛ مصر 67%؛ اندونزی 90%؛ بنگلادش 89%؛ مالزی 75%؛ پاکستان 63%.

[5]. Changing Course: A New Direction for U.S. Relations with the Muslim World. Report of the Leadership Group on U.S.-Muslim Engagement, U.S.-Muslim Engagement Project, 2008.

[10]. Iqbal Z. Quadir, "Foreign Aid and Bad Government: Helping entrepreneurs is the right approach.” Wall Street Journal, January 30, 2009, p. A11.

[11]. Stephen R. Grand and Kristin M. Lord, "To Rebuild U.S.-Muslim World Relations, Obama Is Not Enough,” Huffington Post, March 26, 2009.

با گذشت چند ماه از آغاز خیزش مردمی در بحرین، نیرو‌های‌آل سعود و آل‌خلیفه همچنان به سیاست تخریب مساجد و اماکن مذهبی این کشور در آستانه ماه مبارک رمضان ادامه می‌دهند.-------------------------------

به گزارش فارس، رژیم آل سعود در تلاش برای کمک به خاندان آل خلیفه برای سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز شهروندان بحرینی، با افزایش نیرو‌ها و تجهیزات زرهی خود همچنان به سیاست تخریب مساجد در این کشور ادامه می‌دهد.

نیرو‌های آل سعود که از چند ماه گذشته با لشکر‌کشی به بحرین، نیرو‌های آل خلیفه را در کشتار و بازداشت فعالان رژیم کمک کرده، در هفته‌های گذشته شماری از مساجد و اماکن مذهبی شیعیان بحرین را در آستانه ماه مبارک رمضان تخریب کردند.

در همین راستا، شیخ "عیسی قاسم " روحانی برجسته بحرینی روز گذشته پس از برگزاری نشستی در سنابیس در غرب منامه، با انتشار بیانیه‌ای هتک حرمت و تخریب مساجد و امکان مذهبی از سوی نیروهای امنیتی تحت حمایت عربستان سعودی را محکوم کرد.

وی همچنین بر لزوم احترام کامل به امکان مذهبی تاکید کرد و از مقامات بحرینی خواست هر گونه تبعیض نژادی در این کشور منطقه خلیج فارس را متوقف کنند.

نعیم قاسم از دولت خواست تا همه مساجد و امکان مذهبی تخریب شده از سوی نیروهای سعودی و بحرینی در سرکوب ماه‌های اخیر در این کشور را بازسازی کند.

شبکه تلویزیونی پرس‌تی‌وی گزارش داد هزاران نفر از مردم بحرین از اواسط ماه فوریه با برگزاری اعتراض‌های گسترده، پایان حکومت سلطنتی آل خلیفه را خواستار شده‌اند. آل خلیفه در 40 سال اخیر قدرت را در بحرین در دست داشته است.

نیروهای رژیم بحرین از زمان آغاز سرکوب اعتراض‌های ضد رژیم در این کشور، دست‌کم 52 مسجد و بیش از 500 مکان مذهبی را تخریب کرده‌اند.

عربستان سعودی و امارات متحده عربی در اواسط ماه مارس برای کمک به رژیم منامه به منظور سرکوب معترضان ضد رژیم، نیروی نظامی به بحرین اعزام کردند.

فیلم الصاق شده مربوط به جدیدترین مسجدی است که تخریب شد.

مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به توقیف اخیر ۶ هزار و ۵۰۰ نسخه انجیل و تورات در مسیر زنجان ـ ابهر گفت: مبلغان این ادیان با اتکا به پولهای کلان و تبلیغات دروغین برای به انحراف کشیدن افراد تلاش می کنند.

به گزارش مشرق، دکتر مجید ابهری در گفتگو با مهر افزود: با توجه به فعالیت گسترده ناتوی فرهنگی برای فریب دادن افراد بویژه جوانان، مبلغان دینی فعالیت گسترده‌ای را در این زمینه آغاز کرده اند بطوریکه با هزینه کردن پولهای کلان و تبلیغات دروغین، برای به انحراف کشیدن افراد تلاش می کنند.

وی گفت: یکی از این اقدامات ورود انجیل و تورات ( کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان ) به کشوراست.

به گفته این متخصص علوم رفتاری، چندی قبل ۶ هزار و ۵۰۰ انجیل و تورات در مسیر زنجان - ابهر توقیف شد.

ابهری تاکید کرد: این کتابها از نوع بهترین کاغذ در دنیا و در اندازه جیبی بودند.

وی افزود: نکته قابل توجه در این موضوع که باید مورد توجه نهادهای قضایی و امنیتی و دینی قرار گیرد این است که تمام ادیان و مکاتب برای مقابله با دین اسلام نیروی خود را یکپارچه کرده اند و گرنه ارسال دو نوع کتاب دینی به یک کشور چه مفهومی دارد.

مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: آموزش جوانان و خانواده ها توسط رسانه ها و تبیین اهداف شوم مبلغان فرقه های مختلف می تواند چهره واقعی آنان را افشا کند.

مدیر فنی باشگاه "سویا" تمرینات این تیم را طوری ترتیب دیده است که با وقت نماز دو بازیکن مسلمان این باشگاه تداخل پیدا نکند.

جهان به نقل از سایت  "دنیا الوطن" نوشت: مدیر فنی باشگاه، تمرینات را در ۵ روز هفته به صورت صبح و عصر تدارک دیده است به طوری که با زمان اذان ظهر و مغرب تداخلی پیش نیاید.

گفتنی است که این باشگاه دو بازیکن مسلمان به نام های " عمر کانوته" و " محمود دابو" دارد که البته "کاتونه" پیش از این هم با پوشیدن لباس فلسطین در بازی های تیم، شهرت جهانی پیدا کرده بود.

به گزارش جام نیوز، ملازاده مجری وهابی شبکه وصال فارسی در تاریخ31/4/90در ساعت20:20گفت:"دجال آخر الزمانی ،ادعای خدایی می کند. ویژگی های دجال همانند امام زمان شیعیان است.چرا که شیعیان معتقدند امام زمانشان دارای ولایت تکوینی است وهر کس معنای ولایت تکوینی را بداند می فهمد که شیعیان امام زمان را دارای قدرت الوهی می دانند واو را خدا کرده اند".

متاسفانه این نوع شبهه پراکنی توسط ملازاده وهابی مدتی است که شدت گرفته است.در پاسخ به شبه مذکور یایستی گفت بنا بر کتب اعتقادی شیعی دخل وتصرف در عالم توسط معصومین (ع)،باذن الله است.بدان معنی که خود خداوند به ایشان این قدرت را اعطا کرده است.چرا که ایشان بندگان مخلص خداوند هستند.باید افزود که در هیچ روایتی وارد نشده است که امام زمان خود را خدا یا خالق آسمان زمین پرداخته است.بلکه ایشان بااجازه والطاف خداوندی ظهور می کند تا بندگان مخلص وارث زمین شوند.
ملازاده وهابی با حذف عبارت "باذن الله"به مغالطه پرداخت.

کارگردان سوری پخش سریال «الفاروق عمر» را که در آن خلفای اول، دوم و سوم و همچنین امام علی(ع) به تصویر کشیده می‌شود، به دلایل فنی به وقت دیگری موکول کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الدستور، حاتم علی کارگردان سوری سریال «الفاروق عمر» پخش این سریال را به بعد از ماه مبارک رمضان موکول کرد.
بنابر این گزارش میکس و تدوین این سریال که هم‌اکنون در پاریس در حال انجام است، وقت زیادی به خود گرفته است لذا ترجیح کارگردان بر این بوده است که پخش سریال «الفاروق عمر» به وقت دیگری موکول شود.
عبدالعزیز مخیون بازیگر نقش ابوطالب در این سریال در این باره گفت: اکثر تصاویر این سریال در دکور بزرگی از مکه مکرمه در مراکش فیلمبرداری شده است.
بنا بر این گزارش به نظر می‌رسد سریال «الفاروق عمر» که در آن خلفای راشدین به تصویر کشیده شده‌اند به ماه رمضان سال آینده موکول شده باشد.
به گزارش فارس، سریال «الفاروق عمر» که به زندگی عمر‌بن‌ خطاب، خلیفه دوم از خلفای راشدین می‌پردازد سال گذشته با همکاری «مؤسسه رسانه‌‌های قطر» و «گروه mbc» کلید خورد؛ این سریال نوشته «ولید سیف» است و در آن خلفای اول، دوم و سوم و همچنین امام علی(ع) به تصویر کشیده می‌شود.
شیخ علی عبدالباقی دبیرکل مجمع مطالعات اسلامی الازهر سال گذشته درباره این سریال اعلام کرده بود: بر اساس فتوای الازهر به تصویر کشیدن انبیای عظام، اهل بیت(ع) و عشره مبشره حرام است و این امر شامل خلفای راشدین نیز می‌شود.

عکسِ نه چندان واضحی که می بینید ، مردی را در حال شستن ظرف نشان می دهد. حدس بزنید این مرد کیست؟عکاس این تصویر به نگارنده عرض کرد که این عکس را با احتیاط و با دوربین 110 ( که دیگر این روزها در سمساری هم پیدا نمی شود. از این فیلم کوچک ها) گرفته ام.
به گزارش مشرق ، امروز اگر حقایق ظریفی از خصوصیات نسل جوانانِ انقلاب کرده این سرزمین به نسل جوان ارائه شود ، به سختی آن را باور خواهد کرد و دلیل اصلی اش همان است که معادل چنین خصوصیاتی را  شخصایا در کسی مشاهده نکرده و یا کمتر دیده است و این ، نه به عوض شدن زمانه ، که به حاکمیت نفس اماره بر انسان ها بر می گردد وا ین خطر ، زمان و مکان نمی شناسد.
عکسِ نه چندان واضحی که می بینید ، مردی را در حال شستن ظرف نشان می دهد. حدس بزنید این مرد کیست؟ عکاس این تصویر به نگارنده عرض کرد که این عکس را با احتیاط و با دوربین 110 ( که دیگر این روزها در سمساری هم پیدا نمی شود. از این فیلم کوچک ها) گرفته ام. سعی کردم فاصله ام را با حاجی حفظ کنم که متوجه ام نشود و حسش به هم نخورد برای همین صورت حاجی زیاد واضح نیفتاد.
از آن جایی که قرار بر اجرای مسابقه نیست باید عرض کنم که این این برادر ، شخصِ شخیص حاج احمد متوسلیان است.
بنا بر قولِ عکاس ، این عکس در حول و حوش عملیات فتح المبین گرفته شده است. بنابراین ، در زمان ثبت آن ، حاج احمد متوسلیان فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله (صلوات الله علیه) یعنی بزرگ ترین یگان رزمی سپاه در کشور  را بر عهده داشته است. همچنین مسئولیت یکی از سه قرار گاه اصلی سپاه در جبهه جنوب نیز به ایشان محول شده بود.با این وصف ایشان ، در زمان شستن این ظرف ها ، یکی از 10 نفر اول جبهه های جنگ بوده اند.
به نظرتان آیا حرف دیگری باقی می ماند؟؟
روحمان با یادش شاد

سیاست نامه نوشت: استان اصفهان به دلیل شرایط آب و هوایی و تعدد مناطق روستایی یکی از پر امامزاده ترین استان های کشور پس از استان های شمالی کشور محسوب می شود. تنها در یکی از شهرستان های این استان به نام خوانسار حدود ۵ امامزاده وجود دارند که دو تن از آن ها دو سال پیش یعنی در سال ۸۸ طی اتفاقی نادر کشف شدند! 

 

امام زادگان دروغین چند ماه قبل/ پیش از گنبد و بارگاه!


ماجرا از آن جا شروع می شود که شرکت گاز این شهرستان در حفاری های خود برای عملیات گازرسانی در یک خیابان به مقبره ای قدیمی با تخته سنگ های بزرگ برمی خورد و همین شروع قصه ها، رؤیاپردازی ها و خواب های دیده و ندیده برخی اهالی ساده لوح و البته افراد سودجوی منطقه می شود.

پس از این حادثه بدون کوچکترین اجازه از نهادهای دولتی برخی افراد شروع به ساختن بارگاه و نصب تابلو در منطقه می کنند. این در حالی است که مقبره مذکور در وسط یک محله مسکونی و خیابان با عرض کم قرار دارد. سودجویان با این حربه تکراری که امام موسی کاظم (ع) فرزندان زیادی دارند و کمتر کسی به نسب شناسی مقبره مذکور شک می کند یک مقبره را به دو نفر افزایش داده و این قبور را به عنوان دختران امام موسی کاظم (ع) - دقت شود با یک واسطه- معرفی می کنند به این امید که مردم در نهایت از این که دو فرزند دیگر این امام معصوم کشف شده اند ابراز شادمانی می کنند، در حالی که همان طور که ذکر شد پیش از این ۵۰۰۰ امامزاده دیگر به همین طریق در کشور ایجاد شده اند!

ذکر این نکته خالی از توجه نیست که مردم روستاهای ایران به طور معمول قبرستان منظم و مشخص به سان آن چه که امروز تحت نظارت سازمان های دولتی شاهد هستیم نداشتند و معمولاً قبرستان های متعدد در نقاط مختلف روستاها حفر می شد و مردم مردگان خود را در محلی نزدیک به محل سکونت خود دفن می کردند. قبر مذکور نیز در کنار مقبره های متعدد دیگر در همین خیابان قرار دارد. با این نگاه هر کدام از مقبره ها می توانستند مستعد بروز یک امامزاده باشند!

بنا بر یک تفکر غلط عمومی که تصور می شود میزان استقبال از چنین مکان های مذهبی تقلبی دلالت بر صحت، مشروعیت و قانونی بودن آن است، پخش شایعه کشف امامزاده جدید در شهرستان خوانسار باعث شد تا مردم هر چند برای کنجکاوی به این مکان رجوع کنند و این گونه امامزاده تقلبی شلوغ جلوه نماید و البته مشروع. در همین میان تابلوی امامزاده جدید توسط اهالی محل در خیابان اصلی جهت راهنمای گردشگران و زوار نصب می شود و کوچکترین برخوردی نیز با آن نمی شود.

همه این اتفاقات در حالی طی دو سال می افتد که اداره اوقاف این شهرستان به رغم همه تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه جدی با جهل و خرافات در کشور تنها موضع سکوت اختیار می کند. از طرف دیگر حوزه علمیه بزرگ این شهرستان متعلق به مرحوم آیت الله ابن الرضا خوانساری و آستان قدس رضوی در پی درخواست برخی دلسوزان منطقه جهت مشخص شدن انساب و شجره نامه فرد مذکر صحت این امامزاده را تأیید نمی کنند و از دروغین بودن آن خبر می دهند.

نکات جالب دیگر در این رابطه خواب دیدن های فراوان خانه های اطراف در مناقب این امامزاده ها و نصب زیارت نامه بر سر قبور آنهاست و سنگی که در اثر حفاری از زیر زمین در آورده شده و به گوشه ای انداخته شده است.برخی از افراد با نقل اینکه از این سنگ خون جوشیده است بر سر آن نشسته و دعا می خوانند و سنگ را می بوسند که یکی از تصاویر را در عکس بالا می بینید.

باید دید بالاخره چه زمانی سازمان اوقاف اعتقادات مردم را ارجح بر منافع خود می‌کند.امام زادگان دروغین در حال شکل گیری گنبد و بارگاهشان

تابلو مرقد مطهر دختران! حضرت موسی بن جعفر(ع)

به گزارش بولتن نیوز، دولت جمهوری آذربایجان از یک طرف شعار دموکراسی سر می دهد و از سوی دیگر حاضر به دادن کوچکترین امتیاز به منتقدین و مخالفین خود نیست. برخوردهای شدید دولت باکو با حزب اسلام این کشور نمونه بارز این ادعاست.

اولین رهبر حزب اسلام چندی پیش در اثر ضایعات جسمی و روحی ناشی از سالها زندان و شکنجه در گذشت و رهبر کنونی این حزب نیز در زندان به سر می برد.

گرچه هراس اصلی دولت باکو از اسلام گرایان و شخصیت های اسلامی جمهوری آذربایجان است اما حتی در مقابل احزاب و شخصیت های غیر دینی نیز حاضر به رعایت ادعاهای خود در خصوص دموکراسی و حقوق بشر نیست.

سرنوشت مخالفین سیاسی جمهوری آذربایجان درنقاط مختلف دنیا نشان می دهد که تحت عنوان پناهنده، تبعیدی و... با مشکلاتی مواجه هستند

سرگذشت دو تن از فعالان گروه آمون - روشن جواداف و ماهر جواداف - را که نه در ادعا بلکه در عمل به آزادی مناطق اشغالی کشورشان فکر می کردند و در این مسیر به نقش نیروهای مردمی اعتقاد خاصی داشتند نشان می دهد که چه فشارهایی ازسوی دولت آاذربایجان تحمل کرده اند.

روشن جواد اف در اکتبر 1951 در رایون گوچای جمهوری آذربایجان متولد شد.در سال 1973 از دانشگاه علوم پزشکی این کشور فارغ التحصیل شد.از سال 1973 الی 1976 در بیمارستان وزارت کشور آذربایجان به عنوان یک پزشک کار می کرد.وی در سال 1976 وارد آکادمی نظامی "روستوف" و در سال 1980 فارغ التحصیل شد.

«روشن جواداف» در زمان جنگ قره باغ، فرماندهی رزمندگان داوطلب قره‏باغ (آمونلار) را بر عهده گرفت و اعتقاد داشت که در صورت همراهی حاکمیت کشورش با گروه تحت فرماندهی خود قادر به باز پس گیری قره باغ می باشد، لیکن حاکمیت جمهوری آذربایجان بنا به دلایلی از جمله ارتباط این گروه با ایران حاضر به تداوم فعالیت آنها نبود.

روشن جواداف که فرماندهی صدها رزمنده داوطلب برای آزادی قره‏باغ را برعهده داشت، معتقد بود که در صورت آتش‏بس، قره‏باغ برای همیشه از کشور جدا خواهد شد.

اما حیدر‏علی‏اف برای تثبیت حاکمیت خود، به آتش‏بس نیاز مبرم داشت. این موضوع سبب اختلاف شدید بین حاکمیت و گروه آمون به رهبری جواد اف شد. لذا رئیس جمهور ی آذربایجان در سال 1995 دستور داد ارتش  این کشور به جای حمله به دشمنان ارمنی  به مقر رزمندگان داوطلب در باکو حمله کند. روشن‏جواداف در این درگیری زخمی شد، اما از انتقال وی به بیمارستان خودداری بعمل آمد تا در نهایت فردی که دوست داشت در جبهه جنگ به شهادت برسد و یا سرزمین اشغالی کشورش را آزاد نماید در باکو کشته شد.

روشن جواداف می گفت:بعد از ادای سوگند توسط رئیس جمهور جدید (حیدر علی اف)، ایشان خواستار اولین دیدار رسمی با بنده شد . من می دانستم که از من در مورد طرحی برای آزادی قره باغ سئوال خواهد کرد به همین دلیل طرح جنگ و عملیات را در پوشه ای گذاشته و به دیدار با رئیس جمهور رفتم .

اما رئیس جمهور به پوشه ای که روی میزش قرار داشت اشاره کرده و گفت :« از همکاری شما با ایران مطلع هستم .- این پوشه از اسرائیل به ترکیه و از آنجا به جمهوری آذربایجان انتقال داده شده بود- از این به بعد تمامی روابط خود با ایران را باید متوقف کنید .ما به کمک ایران نیازی نداریم .من اگر بدانم که قره باغ را می توان با کمک ایران پس بگیرم، آن را به ارمنستان تقدیم می کنم . قره باغ یک مشکل اساسی نیست و در مدت زمان کوتاهی خود به خود حل خواهد شد. جنگ ما با ایران است، ما باید خود را آماده ی جنگ با ایران بکنیم. دشمن اصلی ما ارمنستان نیست بلکه فارس ها می باشند


«ماهرجواداف» برادر روشن جواداف، در آن زمان دادستان بخش «خطایی » باکو بود و همزمان در گروه آمون نیز عضویت داشت. او پس از کشته شدن برادرش به غرب گریخت و پرده از اسرار پشت پرده دولت باکو برداشت. ماهر جواداف هم اکنون در اتریش زندگی می‏کند.

ماهر جواداف، اخیرا پس از انتشار پیام  آیت الله عاملی امام جمعه اردبیل در مراسم نکوداشت مرحوم حاج علی اکرام علی اف که در بردارنده ناگفته هایی از جنگ قره باغ بود.  ضمن تائید اظهارات امام جمعه اردبیل پیرامون کمک های نظامی ایران به آذربایجان در جنگ قره باغ، اظهار داشته بود: « به نظر من دولتمردان سابق جمهوری آذربایجان، برای تقدیم قره باغ به ارمنستان تلاش می کردند

اکنون علیرغم گذشت بیش از 15 سال از انحلال گروه آمون، هنوز از سرنوشت صدها رزمنده داوطلب (آمونلار) که پس از کشته شدن روشن‏ جواداف، دستگیر و زندانی شدند، اخباری دردست نیست، دستیاران «روشن‏ جواداف» ناپدید شده ‏اند و گویی هرگز وجود نداشته‏ اند.کارشناسان معتقدند دولت جمهوری آذربایجان در صورت استفاده از پتانسیل گروه آمون و نیز سایر گروه های مردمی می توانست از اشغال بیست درصد خاک خود خودداری نماید.

حال با این تهدید عملی کشورمان باید دید در حالی که خطر در بیخ گوش کشورمان قرار دارد برخی مسئولین کی می خواهند دست از دعواهای سیاسی بردارند و به فکر حل موضوعات جدی تر باشند؟

مشرق: شهید عباس بابایی  در 14 آذر 1329 در قزوین متولد شد. ایشان پس از دریافت دیپلم ، در آزمون نیروی هوایی ارتش قبول شده و وارد دانشکده خلبانی گردید . آن روز هاب خش اعظم  این آموزش ها در ایالات متحده انجام می شد. عباس بعد از آموزش های دوره خلبانی در آمریکا سال 1351 به کشور بازگشت. شهید بابایی با اوج گیری انقلاب اسلامی بدون تردید به صف انقلابیون پیوست و خالصانه در نهضت حضرت روح الله ذوب گردید.وی در7/5/1360 فرماندهی پایگاه هشتم هوایی را برعهده گرفت و در 9/9/1362  معاون عملیات نیروی هوایی تهران شد. سرانجام شهید عباس بابایی در سن 37 سالگی روز 15 مرداد 1366 بر اثر اصابت گلوله به پیکرش در حین انجام عملیات برون مرزی به شهادت رسید.

روحمان با یادش شاد

آنچه خواهید خواند خاطره ای است مربوط به این شهید بزرگوار که از زبان خودش روایت شده است.

دوره خلبانی من درامریکا تمام شده بود وبهترین نمرات را درامتحانات پروازی به دست آورده بودم ،ولی به دلیل گزارش هایی که درپرونده ام وجود داشت ،گواهی نامه خلبانی ام صادر نمی شد . سرانجام روزی به دفتر رئیس دانشگاه که یک ژنرال آمریکائی بود ،احضار شدم .به اتاقش رفتم واحترام گذاشتم او آخرین فردی بود که بایستی مورد قبولی یا رد شدنم در خلبانی نظر می داد.پرسش هایی کرد که من پاسخ دادم . از سوال های ژنرال بر می آمد که میانه خوبی با من ندارد ، ناگهان در اتاق به صدا درآمد ومنشی ژنرال وارد شد وپس ازاحترام ،ازاو خواست تا برای کار مهمی از اتاق خارج شود .

با رفتن ژنرال مدتی دراتاق تنها ماندم ، به ساعتم نگاه کردم ،وقت نماز ظهر بود. با خود گفتم ای کاش دراینجا نبودم ومی توانستم نمازم را دراول وقت بخوانم .انتظارم برای آمدن ژنرال طولانی شد ،اندیشیدم هیچ کاری مهم تر از نماز نیست وبا خود گفتم : خوب است نمازم را همین جا بخوانم . به گوشه ای از اتاق ژنرال رفتم ورزنامه ای را برداشتم وروی زمین پهن کردم . مهرم را از جیبم درآوردم ومشغول خواندن نماز شدم . در همین حال ژنرال وارد اتاق شد. باخود گفتم :چه کنم ؟ نماز را ادامه دهم ویا آن را قطع کنم ؟ تصمیم گرفتم نماز را ادامه دهم ، هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد . نماز را تمام کردم واز ژنرال به دلیل اینکه معطل شده بود ، عذر خواهی کردم ژنرال پس از چند لحظه سکوت از من پرسید : چه می کردی؟! گفتم عبادت می کردم . گفت بیشتر توضیح بده . گفتم : دین اسلام به ما مسلمانان دستور می دهد که درساعت هایی خاصی از شبانه روز،با خداوند مناجات کنیم ونام این عبادت نماز است .ژنرال نگاه عمیقی به من کرد وگفت : پس این گزارش های که در پرونده ات نوشته اند برای همین کارهایت بوده است ؟ گفتم : شاید ،نمی دانم خداوند با این نماز چه اثری در دل او گذاشت که قلم خود نویسش را برداشت وگواهی نامه خلبانی مرا امضاء کرد.آن روز به اولین جای خلوتی که رسیدم به پاس این نعمت بزرگی که خداوند به من داده بود ، دورکعت نماز شکر خواندم.

 

رجانیوز: "سامانه شادی" و "جشن‌های شعبانیه" دو عنوانی است که در رسانه‌های پر شمار شهرداری تهران از آن‌ها برای اطلاق به برنامه‌های هفته‌های اخیر شهردای تهران در پارک‌ها، میادین و مراکز فرهنگی تحت مدیریت این مجموعه استفاده می‌شود.

به گزارش رجانیوز، اما برخی از رفتارهای هنجار شکنانه در قالب این برنامه‌ها در مورد اهداف برگزاری و انگیزه‌های طراحان آن‌ها تردیدهایی ایجاد کرده است.

در حالی که آحاد مردم در شهرها و محله‌های مختلف با برگزاری جشن‌های مولودی خوانی و مدیحه‌سرایی اهل‌بیت علیهم السلام در ایام شعبانیه و نیمه شعبان به شادمانی پرداختند، شهرداری تهران در برخی از محله‌های شهر جشن‌هایی با دعوت از خوانندگان پاپ برای اجرای کنسرت برگزار کرد که اگر بنر مربوط به امام زمان(عج) در محل برگزاری مراسم نصب نشده بود، فضای برنامه بیشتر شبیه پارتی‌ها بود.

فضای نامناسب حاکم بر تعدادی از این برنامه‌ها از لحاظ اخلاقی و بی‌بهره بودن از برنامه‌های مذهبی در جشن‌های نیمه شعبان به حدی بود که در برخی از محله‌ها موجب اعتراض و حتی درگیری میان اهالی متعهد  و برگزار کنندگان جشن‌های مذکور شد.

به‌عنوان نمونه، در یک محله شمال شهر تهران در آمفی تئاتر روباز این محله که تنها با مجری گری یکی از مجریان شناخته شده و اجرای کنسرت یکی از خوانندگان نوظهور پاپ بسته شده بود، به بی بندو باری، رقص و اختلاط غیر متعارف زن و مرد منجر شد، به نحوی که به دلیل وسعت این بی‌بند و باری، برنامه شب‌های بعدی این آمفی تئاتر از سوی مسئولین شهرداری منطقه لغو شد.

اما در کمال تعجب، چند شب بعد این برنامه مجدداً با حفاظت نیروی انتظامی و به‌کارگیری برخی از اعضای باشگاه‌های بدن‌سازی منطقه برای مقابله با اعتراض‎های احتمالی اهالی متعهد محل برگزار شد که در نهایت نیز به درگیری منجر گردید.

برنامه هماهنگ این جشن‌ها، فضای فرهنگی زننده حاکم بر آن‌ها و اجرای برخی از برنامه‌های مغایر با شأن امام زمان(عج) به بهانه میلاد ایشان، شائبه دیگری را نیز ایجاد می‌کند که احتمالاً این برنامه‌ریزی با اطلاع مسئولین فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران بوده است.

این در حالی است که مانور تبلیغاتی قابل توجه بر روی این برنامه‌ها نیز با استفاده از رسانه‌های شهرداری و همچنین صداوسیما، شائبه تبلیغاتی بودن آن‌ها برای بهره‌برداری‌های سیاسی را پررنگ کرده است.

برگزاری این برنامه‌ها با سوء استفاده از ایام مورد احترام مردم و بی‌توجهی به اعتقادهای مذهبی در این برنامه‌ها، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده و در حالی که ترویج اینگونه رویکردها از سوی جریان نفوذی در دولت، با پوشش وسیع رسانه‌ای و انتقاد گسترده شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مواجه می‌شد، مشخص نیست علت سکوت در برابر این اقدام ضد فرهنگی شهرداری تهران در عرصه مدیریت فرهنگی شهر چیست؟

در حالی که خبرهای ضد و نقیض از پخش سریال «الفاروق عمر» در رمضان امسال منتشر می‌شود؛ خبرها از به تصویر کشیده شدن خلفای اول، دوم و سوم و همچنین امام علی(ع) در این سریال حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از انتشار خبر پخش سریال «معاویه و حسن و حسین» بر اساس داستان خیالی «عبدالله‌بن سبا» و با به تصویر کشیدن امام حسن و امام حسین علیهما السلام، خبر پخش احتمالی سریال «الفاروق عمر» محافل هنری و مذهبی جهان اسلام را متوجه خود کرده است.

* داستانی زندگی خلیفه دوم در 30 قسمت

سریال «الفاروق عمر» که به زندگی عمر‌بن‌ خطاب، خلیفه دوم از خلفای راشدین می‌پردازد سال گذشته با همکاری «مؤسسه رسانه‌‌های قطر» و «گروه mbc» کلید خورد.
این سریال از روز اول، کار خود را با اشراف شیخ یوسف القرضاوی و شیخ سلمان العوده آغاز کرد و پس از آن افرادی دیگر از مجامع فقهی اهل سنت چون دکتر عبدالوهاب الطریری، دکتر علی الصلابی‏،‏ دکتر سعد مطر العتیبی‏‏ و دکتر اکرم ضیاء العمری‏ به جمع آنها پیوستند.
سریال «الفاروق عمر» به گفته «ولید سیف» سناریست این سریال قرار است «بدون طولانی کردن سیر داستان به زندگی خلیفه دوم از بعثت پیامبر اسلام(ص) در طول سال‌های بعثت و هجرت و تا وفات حضرت رسول(ص) و سپس دوران خلیفه اول و دوران خلیفه دوم بپردازد».
وی به شبکه الجزیره می‌گوید: این سریال 30 قسمتی، داستانی 40 ساله را دربرمی‌گیرد که در آن شبه جزیره عربستان متحول شده و حکومت اسلامی به حکومتی میراث‌دار سرزمین‌های دو امپراتوری روم و ایران تبدیل شده است.

* امام علی(ع) به تصویر کشیده می‌شود

سریال «الفاروق عمر» که قرار است در صورت رسیدن به موقع، از شبکه «mbc» پخش شود نوشته «ولید سیف» است که آن را «حاتم علی» سوری، کارگردانی می‌کند.
بنابر این گزارش در این سریال «مجد فضه» در نقش ابوجندل، «محمود نصر» در نقش زید بن‌خطاب، «عبدالمحسن النمر» در نقش ابوحذیفه، «عامر علی» در نقش یزدگرد پادشاه ایران، «سوزان نجم‌الدین» در نقش ملکه ایران، «مى سکاف» در نقش هند جگرخوار، «عبدالعزیز مخیون» در نقش ابوطالب و «فایز ابودان» در نقش ابولهب بازی خواهند کرد.
البته منابع رسمی و نزدیک به تهیه‌کنندگان از بردن نام بازیگران چهار خلیفه صدر اسلام پرهیز می‌کنند و تنها به «غسان مسعود» بازیگر مشهور سوری که ایرانیان او را با نقش «شمعون» در فیلم سینمایی «بازمانده» می‌شناسند، در نقش ابوبکر اشاره کرده‌اند.
بنابر این گزارش این در حالی است که برخی خبرهای منتشر شده از بازی بازیگر سوری، «تیم حسن» در نقش خلیفه دوم خبر داده‌اند و برخی منابع دیگر از انصراف وی و انتخاب «غسان مسعود» برای این نقش سخن گفته‌اند و همچنین بازیگر نقش خلیفه سوم اعلام نشده است.
اما در این بین خبر مهم آن است که امام علی(ع) نیز بر اساس اخبار منتشر شده با بازی «حاتم علی» کارگردان سریال «الفاروق عمر» به تصویر کشیده می‌شود و این در حالی است که علمای شیعه پیش از این با احترام به عقاید اهل سنت از به تصویر کشیده شدن خلفای راشدین از جمله خلیفه سوم، عثمان بن‌عفان در سریال امام علی(ع) ممانعت کرده بودند.

* آیا دو عامل فنی و مذهبی از پخش این سریال جلوگیری خواهد کرد؟

بنابر این گزارش تصویربرداری این سریال که به گفته مسئولان mbc با «بودجه باز» تهیه می‌شود در آغاز سال 2011 کلید خورد و تاکنون در سوریه، تونس و مراکش فیلمبرداری شده است.
گفته شده این سریال در آینده نزدیک به زبان‌های فارسی، اردو، ترکی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتقالی ترجمه و پخش خواهد شد.
به نوشته منابع خبری دو عامل فنی و مذهبی از پخش این سریال جلوگیری خواهد کرد، به‌گونه‌ای که نیمه خرداد گذشته محمد الکواری مدیر شبکه قطر و از تهیه‌کنندگان این سریال به روزنامه النهار گفت: به علت فیلمبرداری تنها 50 درصد از این سریال، «الفاروق عمر» رمضان امسال پخش نخواهد شد.
اما کمی بعد، در دوم جولای (11 تیر) روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق‌الاوسط در گزارشی خبر از پخش این سریال داد و نوشت: البته ارائه تصویر شخصیت خلفای راشدین همچنان محل جدال است.
نکته‌ای که روزنامه الشرق‌الاوسط به آن اشاره کرده است، نکته‌ای مهم خواهد بود که شاید از لحاظ مذهبی موجب جلوگیری از پخش این سریال شود، چراکه سال گذشته با اعلام «مؤسسه رسانه‌‌های قطر» و «گروه mbc» مبنی بر ساخت این سریال، الازهر با ساخت آن مخالفت کرد.
شیخ علی عبدالباقی دبیرکل مجمع مطالعات اسلامی الازهر در اینباره اعلام کرده بود: بر اساس فتوای الازهر به تصویر کشیدن انبیای عظام، اهل بیت(ع) و عشره مبشره حرام است و این امر شامل خلفای راشدین نیز می‌شود.

 

اتحادیه فوتبال صربستان در اقدامی نژادپرستانه بازیکن بوسنیایی باشگاه"پودرینیا" را به علت سجده کردن و گفتن "الله اکبر" پس از به ثمر رساندن گل، دو سال محروم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاتحاد امارات، "علی حاجیچ" بازیکن ۱۸ ساله و مسلمان تیم فوتبال پودرینیا (Podrinje) اخیرا در جریان یک بازی پس از به ثمر رساندن گل سجده کرده و فریاد "الله اکبر" سر داد.

داور صربستانی بازی حرکت این بازیکن مسلمان را تحمل نکرد و بلافاصله وی را از زمین مسابقه اخراج کرد. در نهایت این بازیکن با حراست هم‌تیمی هایش در حالی که با حمله روبه‌رو بود از زمین خارج شد اما اعتراض دیگر بازیکنان تیم پودرینیا نتیجه نداد و بازی نیمه کاره رها شد.

اتحادیه فوتبال صربستان نیز با بررسی اتفاقات این بازی تصمیم داور را تایید کرده و رای به محرومیت دو ساله حاجیچ داد.

واحد مرکزی خبر : ۳۷ نماینده مجلس ملی تاجیکستان در جلسه امروز بدون بحث و با اکثریت قاطع آرا این لایحه را تصویب کردند.

نمایندگان پارلمان تاجیکستان نیز ماه گذشته با ۶۱ رای موافق و دو رای مخالف این لایحه را تصویب کرده بودند.

این لایحه پس از امضای امام علی رحمان لازم الاجرا خواهد بود و پس از آن درهای مساجد تاجیکستان به روی افراد زیر ۱۸ سال بسته خواهد ماند.

کارشناسان و اندیشمندان تاجیک تهیه و تصویب چنین قانونی را مخالف رسوم و سنن ملی و مذهبی می دانند و معتقدند: تصویب این طرح ، آزادی های مذهبی و دینی را در جامعه محدود می کند.

برخی سازمان های بین المللی و احزاب سیاسی نیز تصویب این قانون را مغایر با معیارهای بین المللی ، قانون اساسی و ارزشهای دینی دانستند.

درحالی که تمام مسلمانان جهان در انتظار ضیافت الهی هستند، یک گروه حمایت از حقوق مدنی مسلمانان آمریکا از مساجد این کشور خواست در طول مراسم افطار درهای خود را به روی غیرمسلمانان باز بگذارند تا علاوه بر ارتقای درک آنها از اسلام، معنویت ماه مبارک را با غیرمسلمانان سهیم شوند.

به گزارش مهر، نهاد عوض مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی آمریکایی اظهار داشت: تعاملات فردی و اجتماعی مسلمانان با جامعه غیر مسلمان کلیدی برای رفع احساسات ضد اسلامی در جامعه است که درحال حاضر روند رو به رشدی طی می کند. هر غیر مسلمان آمریکایی که با یک مسلمان ارتباط داشته باشد کمتر در معرض باورهای نادرست از اسلام قرار می گیرد.

شورای روابط اسلامی آمریکایی با هدف اشاعه پیام همبستگی در رمضان ستاد سالانه ای را برای جوامع محلی برگزار می کند تا آنها مراسم افطاری برگزار کرده و درهای مساجد را به روی غیر مسلمانان باز بگذارند.

برای برگزاری این ستاد، شورای روابط اسلامی آمریکایی به مسلمانان کمک می کند مراسم افطاری با عنوان " سهیم شدن در رمضان" برگزار کرده و دستورالعملهای گام به گامی را برای میزبانی این مراسم در دفترچه "راهنمای منابع سهیم شدن رمضان 2011 " تهیه کرده است.

در این دفترچه راهنما آمده است: با توجه به مؤلفه های رمضان امیدواریم مساجد محلی، مراکز اجتماعی و مدارس اسلامی از این فرصت برای دعوت همسایگان خود استفاده کرده و آنها را برای وعده افطاری دعوت کنند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی در راهنمای خود برای جامعه اسلامی به ارائه نکات مهمی برای برگزاری یک مراسم افطاری بین دینی موفق اشاره کرده است که در بخشی از آن می توان به تشکیل یک کمیته مسئول برگزاری این مراسم ، ارسال دعوتنامه به کلیساها ، کنیسه ها و گروه های مدنی و همچنین ارائه خبر این مراسم به رسانه های محلی برای پوشش مراسم اشاره کرد.

اگرچه آمار رسمی از تعداد مسلمانان آمریکایی وجود ندارد اما گفته می شود که در این کشور 6 تا 8 میلیون مسلمان زندگی می کنند.  براساس گزارش شورای روابط اسلامی آمریکایی و مرکز نژاد و جنس دانشگاه برکلی کالیفرنیا اسلام هراسی در ایالات متحده آمریکا روند رو به رشدی را طی می کند.

به گزارش فارس،‌ اداره اوقاف شهر قدس امروز صحن داخلی مسجد قبۀ الصخره در جوار مسجد الاقصی را غبارروبی کرد و در آن فرش‌های جدید پهن کرد.

بر اساس این گزارش، این نوسازی و فرش‌های پهن‌شده داخل این مسجد و مسجد الاقصی مبلغی در حدود 600 هزار دلار هزینه در بر داشته است.

قبۀ الصخره یکی از مهم‌ترین آثار معماری اسلامی بعد از مسجد الاقصی در بیت المقدس است. این مسجد تقدسی ویژه نزد مسلمانان دارد و یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌های هنر معماری ارزشمند تمدن اسلامی است.

ضلع شمالی مسجد 150 متر، ضلع جنوبی 125 متر و اضلاع دو طرف هر یک 160 متر است. به‌خلاف دیگر مساجد جهان و اماکن و ساختمان‌های مساجد و اماکن مقدس که معمولاً مستطیل شکل هستند، شکل قبۀ الصخره از یک هشت‌ضلعی منظم تشکل گردیده که طول هریک از اضلاع آن 20.19 متر و قطر آن 86.54 متر است.

گفتنی است صهیونیست‌های غاصب در حرکتی رسانه‌ای همواره تصاویر قبۀ الصخره را به عنوان مسجد الاقصی معرفی کرده تا بدین وسیله اساساً اذهان مسلمانان سایر نقاط جهان از قبله اول مسلمانان - مسجد شریف الاقصی - منحرف شده و از این طریق به انهدام این مکان مقدس ادامه دهند.

همچنین علت نامگذاری قبۀ الصخره به این نام نیز از آن رو است که در این مسجد، قطعه سنگی قرار دارد که پیامبر عظیم الشأن اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم به هنگام معراج از روی آن تخته سنگ به آسمان و ملکوت عالم عروج کردند این سنگ نیز به هنگام عروج ایشان با حضرت ختمی‌مرتبت به آسمان بالا کشیده شد که ایشان دستور توقف به آن سنگ داده قطعه سنگ نیز میان هوا و زمین معلق ایستاد. صدها سال بعد، یهودیان و دشمنان اسلام به جهت جلوگیری از انتشار بیش از پیش این معجزه نبی مکرم اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم زیر این سنگ را با ساخت بنا پوشاندند تا تعلیق این سنگ مشخص نشود.


مردی که پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ با هدف انتقام گیری از اعراب به سه نفر حمله کرده بود، در ایالت تگزاس آمریکا اعدام شده است.

به گزارش فرارو؛ «مارک استرومن» در حملات انتقامجویانه خود سه نفر را به طور جداگانه مورد حمله قرار داد که دو تن از قربانیان کشته شدند و نفر سوم جان سالم به در برد.

او به این افراد به ظن این که از اهالی خاورمیانه هستند، حمله کرده بود ولی همگی این افراد از شبه قاره هند بودند.

نفر سوم علیه حکم اعدام آقای استرومن شکایت کرده بود تا بتواند با او صحبت کند.

پس از پایان جنگ، ایالات متحده آمریکا طی بیانیه ای رسمی اعلام کرد که یکی از اتباعش در جریان جنگ لبنان کشته شده و خواستار تعیین سرنوشت وی گردید.

به گزارش فارس، یارون یکی از روستاهای جنوب لبنان است. این روستا در فاصله 126 کیلومتری از پایتخت لبنان قرار دارد و از توابع بنت جبیل به شمار می رود.
ساکنان آن بالغ بر 6000نفر می باشند اما مانند تمامی لبنان، تنها یک سوم از اهالی این روستا در آن اقامت دارند و سایرین در کشورهای غربی و عمدتا آمریکا و استرالیا سکنا گزیده اند.
در نهمین روز از جنگ 33 روزه لبنان، یکی از اهالی یارون در نبرد با اشغالگران صهیونیستی که به مارون الراس یورش برده بودند به شهادت رسید.
پیکر این شهید، مانند سایر رزمندگان، در محلی امن به امانت سپرده شد تا پس از فراغت از جنگ ، به خاک سپرده شود.
پس از پایان جنگ، همزمان با تشییع این شهید در زادگاهش، ایالات متحده آمریکا طی بیانیه ای رسمی اعلام کرد که یکی از اتباعش در جریان جنگ لبنان کشته شده و خواستار تعیین سرنوشت وی گردید. آمریکایی ها اعلام کردند که این شخص «رادوان صالح» نام دارد.

شهروند آمریکایی که مقامات آمریکا در پی او بودند، کسی نبود «رضوان محمد صالح» که اینک در قبرستان روستای یارون با تابوتی پیچیده در پرچم حزب الله تشییع می شد. نام رادوان هم در حقیقت تلفظ انگلیسی «رضوان» بود.
آمریکایی ها درست می گفتند.رضوان صالح شهروند رسمی و شناسنامه دار ایالات متحده آمریکا بود.او بخش اعظمی از عمر خود را در آمریکا گذرانده و در آن جا رشد کرده و بالیده بود و حالا در یونیفرم جنگی مقاومت اسلامی لبنان جان خود را از دست داده بود.
آمریکایی ها با اطلاع از جزئیات ماجرا، دیگر دنبال مطلب را نگرفتند و امروز، مزار شهید رضوان محمد صالح یا همان رادوان صالح ، چون نگینی در یارون می درخشد.
رضوان برای ورود به مقاومت اسلامی لبنان، تلاش سختی نمود. حضور طولانی مدت او در آمریکا، شرایط امنیتی او را برای ورود به صفوف رزمندگان حزب الله غیر قابل قبول می نمود.
این مطلب بارها به او اعلام شد اما رضوان تسلیم نشد و حتی گفته می شود که نامه ای به سید حسن نگاشت و ملتمسانه درخواست خود را تکرار نمود.
پافشاری های طولانی مدت رضوان سرانجام پاسخ داد و او ثروت و موقعیت خود را در آمریکا رها کرد و به لبنان بازگشت و رزم جامه پوشید و سرانجام در روز 21 جولای سال 2006، در نبرد با ارتش صهیونیستی شربت شهادت نوشید. روحش شاد

«تام استیونسون» در مقاله‌ای در پایگاه تحلیلی «ائتلاف توقف جنگ» انگلیس نوشت: قصد دارم به تحلیل مقاله اخیر« ویلیام هیگ» (وزیرامورخارجه‌ بریتانیا) در روزنامه «گاردین» با عنوان “اجازه ندهید «بهار عربی» ما را از تهدید ایران منحرف کند ” پرداخته است که در اینجا باید چند نکته تاریخی آموزنده را به آقای هیگ در مورد تهدید ایران گوشزد نمود.

به گزارش امت اسلامی، ویلیام هیگ در مورد ایران نگران است. در واقع آنقدر نگران است که قصد خود را برای افزایش تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در روزنامه گاردین اعلام کرده است.

اما گفته‌های آقای هیگ نیز سوال برانگیز است. به‌عنوان مثال، چرا او به گذشته برنامه هسته‌ای ایران که با وزارت خارجه انگلیس گره خورده است هیچ اشاره‌ای نمی‌کند؟

هیگ در اولین خط از مقاله خود ، یکی از اظهارات ایراد شده توسط «فریدون عباسی دوانی»، رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) را ذکر‌ میکند، اما از نحوه شکل‌گیری این سازمان سخن نمی‌گوید. در ۱۹ آگوست سال ۱۹۵۳ ، انگلستان و آمریکا نخست وزیر ایران یعنی “محمد مصدق ” را که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود ، در یک کودتا با نام فریبنده “عملیات چکمه ” سرنگون کردند.

* شاه ایران با حمایت آمریکا و انگلیس آشکارا درصدد به دست‌آوردن سلاح‌های هسته‌ای و راه‌اندازی ۲۰ راکتور هسته‌ای بود

سپس آمریکا مجددا شاه (محمد رضا پهلوی) را به قدرت نشاند، دیکتاتور شریری که کنترل یکی از بی‌رحم‌ترین سازمانهای پلیس مخفی(ساواک) در طول تاریخ را در اختیار داشت و در عین حال مایل به فرمانبرداری از غرب نیز بود. در سال ۱۹۶۷، شاه اولین مرکز تحقیقات هسته‌ای ایران را در تهران بنا نهاد، که توسط سازمان انرژی اتمی ایران اداره می‌شد، و مجهز به یک راکتور هسته‌ای آمریکایی بود. بدتر اینکه شاه آشکارا اقرار می‌کرد که در حال برنامه‌ریزی برای به دست‌آوردن سلاح‌های هسته‌ای است، اما هیچ اعتراضی از سوی واشنگتن یا لندن شنیده نمی‌شد.
در طول دهه ۷۰ برنامه‌ها برای بیش از ۲۰ راکتور هسته ای طراحی شد که همگی از حمایت آمریکا برخوردار بودند و در سال ۱۹۷۵ شرکت آلمانی زیمنس AG قرارداد نیروگاه هسته‌ای بوشهر را امضا کرد. دست نشانده انگلستان و آمریکا در ایران عاشق اورانیوم بود.

* آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب برنامه هسته‌ای را متوقف نمود

سپس در سال ۱۹۷۹ انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و حاکمیت فعلی ایران به قدرت رسید. آیت الله خمینی (با فتوای مشهورش در مورد سلمان رشدی ) بلافاصله اقدام به تعطیل‌کردن برنامه هسته‌ای دیکتاتور مورد حمایت غرب کرد. پس چرا ایران هنوز نیروگاه هسته‌ای و یا به گفته آقای هیگ یک برنامه تسلیحاتی‌ دارد؟

در سپتامبر ۱۹۸۰ عراق با حمایت انگلستان حمله به ایران را آغاز کرد که تبدیل به یک درگیری هشت ساله شد. عده‌ای زیادی کشته شدند و مقادیر زیادی از سلاح‌های شیمیایی، به ویژه علیه پیاده نظام ایران مورد استفاده قرار گرفت. رهبری ایران برنامه هسته‌ای خود را دوباره آغاز کرد.

* گفته‌های‌ انگلیس در مورد خطرناک بودن برنامه هسته‌ای ایران به شدت ریاکارانه است

آقای هیگ این مسائل را بیان نمی‌کند و دلیل آن روشن است. دولت انگلستان یک رهبر مشروع ایران را سرنگون کرد و یک دیکتاتور بی‌رحم را به‌جای او نشاند و او را در ایجاد یک برنامه هسته‌ای کمک کرد. سپس بعد از آنکه ایرانیان دیکتاتور را سرنگون کردند، از تجاوز به ایران حمایت کردند که ایران را وادار به راه‌اندازی مجدد برنامه‌ هسته‌ای آنها نمود که بسیار از آن اکراه داشتند. در آن زمان انگلستان و آمریکا مرتکب تجاوزات متعددی در خاور‌میانه شده بودند. بنابراین گفته‌های‌ یک وزیر دولت انگلیس زمانی‌که ‌به خاطر برنامه هسته‌ای، ایران را خطری برای منطقه می‌خواند، به شدت ریاکارانه است.
نیازی به گفتن نیست که موارد بسیاری بیشتری در این باب وجود دارد. چگونه است که کشورهای آمریکا و اسرائیل دارای زرادخانه‌های عظیم هسته‌ای و سوابق گسترده‌ای از تجاوز می‌باشند؟ اگر هیگ واقعا‌ نگران صلح در خاور‌میانه است، در مقابل این تهدیدات نیز نمی‌باید سکوت اختیار کند.

* با بازگویی قصه تکراری دیو شرقی، هیگ سعی در انحراف اذهان عمومی از “بهار عربی ” و توجیه بودجه عظیم نظامی را دارد

این واقعیت که او طوطی‌وار قصه‌های واشنگتن در مورد ایران را بازگو می‌کند، موضوعی آشناست که ما با آن در طول دهه گذشته آشنا شده‌ایم، قصه‌هایی که در آن ایران سرکش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای برای ویرانی جهان آماده می‌شود. او می‌خواهد مسئله را بدون توجه به پیشینه تاریخی آن که بسیار مهم است مطرح کند تا بدین وسیله ما را با داستان‌های یک دیو شرقی بترساند و چهره روشن‌تری که “بهار عربی ” در حال ساخت از منطقه است را از تخریب کند. به هر حال باید بودجه عظیم نظامی و مناطق متعدد جنگی را به نحوی توجیه کنید .

ویلیام هیگ می گوید: اجازه ندهید که “بهار عربی ” شما را از تهدید ایران منحرف کند. من می‌گویم، اجازه ندهید که ویلیام هیگ شما را از «بهار عربی» منحرف کند.

در میان مناسبت های مذهبی شادی محور شیعیان، نیمه شعبان از لحاظ فعالیت و مشارکت همه جانبه شیعیان در گرامی داشت مقام حضرت مهدی(عج) یک آیین بی‌نظیر است. حجم اعمال مفرح و نشاط بخش معنوی در این روز به قدری است که آن را فقط با آیین‌های روز عاشورا قابل مقایسه می‌گرداند.

به عبارت دیگر اگر عاشورا نقطه‌ی اوج آیین‌های حزن آمیز تلقی می‌شود، نیمه شعبان والاترین جایگاه شادی، ادخال سرور و انسباط خاطر مناسبتی شیعه را به خود اختصاص داده است. طبیعی است حجم فزآینده باز تولید فرهنگ شیعه که در قالب‌های شادی بخش این روز اتفاق می‌افتد، ظرفیت عظیمی از محتواهای عالی، نظام‌های نشانه‌ای، وقایع دارای اتقان معنایی و جذابیت‌های سمعی و بصری را برای رسانه‌ها به وجود آورده است که به راحتی می‌تواند بخش زیادی از تولیدات آنها را به خود اختصاص دهد.

رصد رسانه‌ای انواع بروز و ظهور‌های فرهنگی شیعه در طول این روز مهم ـکه ده‌ها بار در طول تاریخ تکرار شده است، علاوه بر دامن زدن به گونه‌های متنوع محصولات رسانه‌ای جهت استفاده در زمان مناسب، می‌تواند خوراک فرهنگی سالانه رسانه‌ها را در حوزه‌هایی خاص از برنامه‌سازی تأمین کند.

کاوش صحیح مجموعه آیین‌های شیعی چه در بخش فرهنگ عامه و چه فرهنگ نخبگان و سپس باز تولید فرآورده‌های اولیه در بستر ادبیات زبان شناختی و ساز و کارهای زیبایی شناختی رسانه اصولاً به واسطه گستره‌ی متنوع آیین شیعه و عمق معنایی آن فرآیند کلی، چنین رسانه‌هایی را به سوی گفتمان شیعه سوق خواهد داد.

در صورت رخ دادن اتفاق مذکور ـکه جهت نیل بدان راه دشواری در پیش داریم- می‌توان به تولید حداقل یک نظریه ارتباطی شیعه در حوزه وسایل ارتباط جمعی امیدوار بود. نظریه مذکور ابعاد مختلف تاثیرات تقویم را بر ساختار و کارکرد رسانه‌ها تبیین خواهد کرد.

از چالش‌های بزرگ شیعه در مسیر دستیابی به نظریه ارتباطی خویش نسبت کارکرد تفریحی و سرگرمی رسانه مدرن با فرهنگ مذهبی است. در سال‌های اخیر صاحب نظران درباره این مسئله به تکاپو افتاده‌اند.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز از دیرباز بدین مسئله مشغول بوده است. اینکه خمیر مایه فرهنگی برنامه‌های سرگرم کننده و فرحبخش تلویزیون ایران می‌تواند از کدام قسمتهای میراث معنوی و دینی شیعه به نحو بهتری استخراج شود؟

اینکه اصول و مؤلفه‌های هنجاری، علمی و عملی حاکم بر این نوع برنامه‌ها چه خواهد بود؟ اینکه فرهنگ شیعی به چه نسبتی می‌تواند کانون اتکاء تولید کنندگان محصولات تلویزیون ایران باشد؟ اینکه چرا تاکنون برنامه‌های سرگرم کننده تلویزیون دارای کمترین مؤلفه‌های آداب و آیین های مذهبی بوده‌اند؟ و در نهایت اینکه برای اصلاح وضعیت نامطلوب کنونی از کجا باید شروع کرد؟

گرچه این پرسش ها مدت‌هاست ذهن صاحبان دغدغه های نظری درباره نسبت دین و رسانه را به خود مشغول نموده است ولی پاسخهایی کلی از این دست که میان دین و تفریح تباینی وجود ندارد یا در دین مولفه های زیاد شادی آوری وجود دارد و.. نمی‌توانند جواب جامعی به پرسش های مذکور و مانند آن به شمار آیند.

مهم این است که در جریان برنامه سازی به صورت کاملاً عینی و عملی نقاط تلاقی مثبت و مستحسن شناسایی شوند و بر آن اساس تولیدات رسانه‌ای مطلوب شکل‌ گیرد. از جمله بسترهای فرهنگی مساعدی که می‌توان در آن، موارد گوناگونی از تلاقی‌ دین و نشاط،‌ دین و شادی، دین و انبساط خاطر، دین و ادخال سرور را یافت مناسبت‌های شادی آفرین شیعی است. بنابراین مناسبت‌های مذکور علاوه بر اینکه منبع عظیمی جهت کمک به فعال کردن بخشهای مختلفی از رسانه‌ است، همچنین کانون نظریه پردازی درباره کارکرد تفریحی رسانه دینی نیز است.

در این میان مجموعه اعیاد شعبانیه و به ویژه نیمه شعبان از اهمیت بیشتری برخوردارند، به گونه ای که هر نوع بهروزی و موفقیت رسانه‌ای درباره آن کلید ورود به جهان نظریه پردازی کلان و خرد و همچنین کشف قانونمندیهای برنامه‌سازی فرحبخش خواهد بود.

بر اساس مقدمات مذکور پرداخت دقیق و عمیق رسانه ای و فرهنگی به اعیاد شعبانیه دقیقاً در راستای هدف کلی دست یابی به رسانه دینی ارزیابی میشود،اما بررسی عملکرد چند سال اخیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشان می دهد که همه فعالیت‌های مفید و فراوان در تعقیب آرمان پیوند مطلوب بین فرح و انبساط روانی در فرآورده های تلویزیون با همه آن چیزهایی که پیام یا محتواهای مفید نامیده می شوند نتوانسته است رسانه ملی را به یک نقطه تعادل و اطمینان نسبی برساند.

جهت توضیح بیشتر در این خصوص سعی خواهیم داشت به مرور اجمالی برنامه های سیما در نیمه شعبان بپردازیم که نمونه های قابل مطالعه ای را در ضعف برنامه‌ریزی و برنامه سازی مناسبتی از یک طرف و سرگرم کنندگی اصیل از طرف دیگر ارایه می کند. مجموعه برنامه های شبکه‌های گوناگون سیما در یک حساب کلی چنین بودند:

1. پخش دوباره برخی آثار کمدی کهنه و دست چندم سینمایی دهه 1930 و 1940 اروپا و آمریکا پس از بارها تکرار؛

2. گزارش‌های خبری بی‌محتوا،‌ کلیشه‌ای و بدون رعایت حداقل هنجارهای برنامه‌سازی خبری درباره سوژه همیشگی بخش‌های خبری تلویزیون در مناسبت‌ها یعنی تلاش جمعی از افراد جهت تزیین کوچه ها و خیابان‌ها، حضور یک دوربین و میکروفن صدا و سیما در مسجد جمکران و تکرار هماره پرسشهای مشهور خبرنگاران که چه احساسی دارید؟... چه می‌کنید؟.. .از آقا چه می‌خواهید؟...برای چه اینجا آمده اید؟ و...!

3. گردآوردن چند هنرپیشه تلویزیون، سینما یا تعدادی جوان ورزشکار به همراه یکی دو ترانه خوان دارای ارتباطات غیر کلامی ناهنجار حین خوانندگی و بعضاً با چاشنی سخنان کارشناس مذهبی عمدتاً‌ نا آشنا برای مخاطبان که در محتوای بیاناتش انذار الهی به نفع تبشیرهای الهی حذف شده است، به اضافه یک مجری پر حرف که در بیشتر مواقع نمی‌توان نسبتی میان ظاهر و رفتار غیر کلامی او و محتوای صحبت‌های اخلاقی و دینی‌اش پیدا کرد و ارائه همه این بخشهای آشفته تحت عنوان جنگ مناسبتی؛

4. نمایش صحنه‌های چراغانی خیابان‌ها و کوچه‌ها و پخش همزمان سرود یا آهنگی شاد با عبور دادن گرافیکی جملاتی درباره تبریک عید؛

5. انعکاس چند سخنرانی مذهبی بدون رعایت حداقل ویژگی های ریخت شناسانه و زیبایی شناختی در کیفیت تصویر برداری، ‌هماهنگی با سخنران در راستای بهره مندی بیشتر از فرصت پخش رسانه ای برای کارهای گرافیکی، ارتباط آن با برنامه‌‌های قبلی و بعدی و...

6. پخش چند فیلم سینمایی ایرانی عمدتاً کمدی و بعضاً با موضوع مذهبی، چند برنامه و گزارش فرعی و تمام!

مشخص است که تلویزیون‌ در طول همه روزها و ماههای پس از نیمه شعبان سال سال گذشته تا نیمه شعبان سال بعد تلاش و فعالیت مستمر و متمایزی در این باره نداشته است. گویا مجموعه آنچه که در سال آینده نیز تولید و پخش خواهد شد نیز تفاوت چندانی با امسال نداشته باشد.

مرور اجمالی چند ساعته برنامه‌های تلویزیون در اوقات مناسبتی، نشان می دهد که برنامه‌های مناسبتی در شکل بسته‌های رسانه‌ای فوق برنامه که ناگهان به میان جریان معمول و اصلی پخش، پرتاب شده اند ارائه می شود. در این اثنا مخاطب چاره‌ای جز تحمل ندارد تا اینکه پس از گذشت زمان مناسبت، اخلال ایجاد شده در آرامش تماشایش بر طرف گردد و تلویزیون او به حالت طبیعی باز گردد.

به نظر می رسد تقویم محور نبودن ساختار برنامه‌سازی و روند تولید در صدا و سیما علی‌رغم حضور بلامنازع تقویم در زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان، ریشه‌ی اصلی نابهنجاری های فرهنگیـ رسانه ای تلویزیون در مناسبت‌ها است.

یک رسانه، به ویژه رسانه ملی در ساختار سازمانی خود از بخشهای گوناگونی برخوردار است. مراکز پژوهشی، کانون های سیاست گذاری، بخشهای نظارتی، تهیه کنندگی و کارگردانی و....؛ هر یک از این بخشها دارای کارکردها و برون دادهای ویژه ای هستند که بخشی از نیازهای رسانه را برآورده می‌کنند ولی آنچه مهم است ترجمه همه این دستاوردها و گزاره های ورودی به زبان رسانه‌ای است و این کار مهم در قسمت مدیریت تولید رسانه صورت می‌پذیرد.

در حقیقت مدیریت تولید، حلقه وصل بخش سیاست گذاری رسانه با بخش حرفه ای و عملیاتی آن است. در نتیجه مدیران تولید همیشه تأثیر گذارترین مدیران رسانه‌ها به شمار می آیند.

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی قسمتی که وظیفه مدیریت تولید را بر عهده دارد،‌ گروههای برنامه ساز شبکه‌ها هستند. در این نقطه است که سیاست‌های خرد و کلان سازمان تبدیل به پروژه های اجرایی و عملیاتی می شوند و پس از برگزیدن پیمانکار فرهنگی مناسب -بخوانید تهیه کننده- شروع پروژه کلید می‌خورد.

بنابراین موضوع سیاست اصلاحی و هدایت روند سازمان به سوی اهداف و راهبردهای عالی باید از راه بهسازی و ارتقای گروه های برنامه ساز رسانه صورت پذیرد. به عبارت دیگر بدون طراحی گروه‌های برنامه‌ساز در راستای اهداف حیاتی رسانه ملی، دستیابی به آرمان‌ها غیر ممکن خواهد بود.

این آسیب دقیقاً درباره برنامه‌سازی مناسبتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصداق دارد در حالی که به صورت طبیعی، تقویم مهم‌ترین عامل تأثیر گذار بر روند کلی فرهنگ ایرانیان است و به جرأت می‌توان گفت کنداکتور رادیو و تلویزیون ما از هیچ عاملی به اندازه تقویم متأثر نیست ولی جالب آنکه ساختار تولیدی صدا و سیما به نسبت بسیار زیاد در راستای تحقق اهداف تقویمی پی ریزی نشده است. گویا قرار نیست سازمان وظایف مرتبط با اهداف و سیاستهای تقویمی خویش را انجام دهد.

گروه‌های برنامه‌ساز شبکه‌های گوناگون رادیو و تلویزیون، عمدتاً تحت عناوینی کلی و کلیشه‌ای چون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، دانش، معارف و... تقسیم شده اند و در بیشتر موارد هیچ اثری از حضور گروههایی با تمرکز بر مناسبت‌ها به ویژه مناسبات مذهبی مشاهده نمی‌شود.

برای نمونه معلوم نیست در حالی که زندگی ایرانیان هر ساله به مدت یک ماه به طور مطلق تحت تاثیر ماه مبارک رمضان قرار می‌گیرد و طبیعتاً رسانه ملی با در نظر گرفتن این تغییر مهم باید تدارکات وسیعی برای این اتفاق ثابت هر ساله داشته باشد، چرا در هیچ کجای ساختار صدا و سیما، گروه متمرکز، مهیا و متخصصی که وظیفه اش پرداختن همه جانبه به ماه مبارک رمضان باشد، وجود ندارد؟ این پرسش مهم را می توان درباره ایام محرم، صفر، حج و دیگر مناسبت های مهم مذهبی و ملی مانند ایام رجبیه و شعبانیه، ارتحال امام(ره)، قیام 15 خرداد، نوروز باستانی و... نیز بیان کرد.

طبیعتاً پاسخ مسئولین رسانه ملی به این پرسش این خواهد بود که ما در چهارچوب گروه‌های گوناگون رسانه ای تلاش داریم تا برنامه‌های مناسبتی مناسبی جهت این ایام تدارک ببینیم ولی این نوع نگاه از چند اشکال اساسی برخوردار است:

1. تجربه عملکرد صدا و سیما نشان داده است که برنامه‌ سازی برای مناسبت ها بیشتر توسط گروه معارف اسلامی پیگیری می شود و چون گروه‌های معارف صدا و سیما در بسیاری موارد علی‌رغم میل و خواست خود، دارای رویکردهای تقلیل گرا به مذهب و برنامه سازی با موضوعات مذهبی هستند لذا ژانر و قالب برنامه های مناسبتی، بیشتر کلام محور، یک طرفه و یکنواخت با حداقل کیفیت تولیدی می باشد.

در این میان ظرفیت تولیدی بیشتر گروه‌های برنامه ساز، بسیار کمتر از آنچه لازم است در خدمت برنامه‌سازی مناسبتی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب نوعی گفتمان تقلیل بین مذهب و سیاست، مذهب و تفریح، مذهب و تاریخ، مذهب و دانش، مذهب و اجتماعیات، مذهب و هنر و فرهنگ و ادبیات به وجود می آید.

2. مناسبت‌های مذهبی شیعه دارای وجوه گوناگونی هستند. بسیاری از آنها در عین داشتن بهره‌های معنوی، کاملاً‌ از تأثیرات سیاسی و اجتماعی برخوردارند و یا به تفریح، نشاط و شادی نیز دامن می‌زنند.

این امر مثلاً ‌در اعیاد شعبانیه و به ویژه مناسبت نیمه شعبان کاملاً ‌وجود دارد. نیمه شعبان دارای بهره های معنوی، سیاسی، اجتماعی، تفریحی و... است. در این صورت آیا تفکیک این وجوه به هم پیوسته و تزریق هر وجه به گروه مربوطه اقدامی صحیح خواهد بود؟

آیا می‌توان پرداخت به بهره‌های معنوی نیمه شعبان را به گروه معارف اسلامی شبکه دوم سیما و برنامه سازی درباره وجوه شادی آفرین و نشاط بخش را به گروه سرگرمی و مسابقات همان شبکه واگذار کرد. یا اینکه گروه سیاسی را نیز ملزم به ساخت آثار تلویزیونی درباره تأثیرات سیاسی اندیشه مهدویت کرد؟

از یاد نبریم که معمولاً در صدا و سیما حتی چنین اقداماتی نیز کمتر صورت می پذیرد و بار اصلی برنامه سازی مناسبتی بر دوش گروه های معارف است ولی آیا در صورت تحقق چنین تفکیکی، این اقدامات را می توان مطلوب ارزیابی کرد یا اینکه خود می تواند موجب ‌آسیب‌های فرهنگی و ناتوانی های رسانه ای گردد؟

3. فقدان رویکرد متمرکز به مناسبتها و عدم استقرار تخصصی تیم‌های برنامه‌ساز ویژه هر مناسبت، مدیریت گروههای برنامه‌ساز شبکه‌ها را مجبور می‌سازد هر ساله جهت تهیه برنامه‌های مناسبتی به رایزنی های جدید اقدام کنند که همین امر امکان تغییرات فراوان در تصمیم گیریهای سابق را افزایش می دهد.

لذا علاوه بر اینکه به مرور زمان، نسلی از تهیه کنندگان و کارگردانان حرفه‌ای متخصص مناسبتهای گوناگون نخواهیم داشت بلکه نخواهیم توانست آرشیو علمی و اجرایی ـ حرفه‌ای مناسبی از سابقه مطالعاتی، تجربیات برنامه‌سازی، تغییرات روندی و... درباره مناسبت‌ها نیز فراهم کنیم.

نابراین امکان دسترسی تهیه کنندگان، کارگردانان،‌ متخصصان و پژوهشگران آینده به دستاوردهای گذشتگان و یا حتی امکان تبادل نظر و تجربه میان فعالین هم عصر به شدت پایین می آید. این خلا فرصت‌های تولید دانش رسانه‌ای و ارتباطی بومی را از ما سلب می‌کند، چنانچه تاکنون چنین بوده است در عین حال که عدم تمرکز و تخصص، سطح کیفی برنامه‌های مناسبتی را به شدت پایین آورده و آنها را در حد کلیشه‌های تکراری و جامد تقلیل داده است.

4. روزمرگی صدا و سیما در پرداخت به مناسبتها به مغفول ماندن سیاستگذاری راهبردی آن دامن می‌زند. به جرأت می‌توان گفت در مجموعه اسناد پژوهش، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و اجرایی صدا و سیما استراتژیهای گفتمانی رادیو و تلویزیون به تفکیک مناسبت‌های گوناگون حضور ندارد.

برای نمونه معلوم نیست مولفه های برنامه سازی صدا و سیما در نیمه شعبان چه تفاوتهای هنجاری، مخاطب شناختی، زیبایی شناختی، محتوایی و... با مبعث حضرت رسول (ص)، تولد ایشان، میلاد امیر المؤمنین (ع)، عید قربان، عید فطر و... دارد. اینکه در هر مناسبت مذهبی یا ملی مانور دادن بر کدامیک از گزاره های اسلامی یا ملی دارای اولویت است؟ گزاره های اعتقادی؟ گزاره های انتقادی؟ گزاره های سیاسی؟ گزاره های نظامی یا گزاره های مربوط به زنان؟ یا ترکیب‌هایی از این گزاره‌ها، آن هم به چه نسبتی؟

در اثر وجود چنین کمبودهایی است که اگر از مجموعه برنامه‌های نیمه شعبان، نام حضرت مهدی (عج) را با نام حضرت علی(ع) جا به جا نماییم، در بیشتر موارد می‌توان همه این برنامه ها را در روز 13 رجب نیز پخش کرد و هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد!

امروزه در صدا و سیما جایگاه مناسبت‌ها در برآوردن اهداف فرهنگی سازمان، مشخص نشده است. عدم وجود مرزهای تمایز مناسبتی به قدری است که حتی گاهی برنامه‌های پخش شده در یک مناسبت مذهبی مثل اعیاد شعبانیه تفاوت جدی با برنامه‌های ساخته شده برای یک مناسبت ملی مانند عید نوروز ندارد.

این مسئله به ویژه در حوزه برنامه‌های سرگرم کننده و تفریحی بیش‌تر مشاهده می‌شود. این اتفاقات نه چندان دلچسب محصول فقدان نگاه مناسبتی به مناسبت‌هاست. قطعاً ‌گروه برنامه‌های تفریحی و سرگرمی یک شبکه، رسالت خود را در ساخت برنامه‌های طنز و شادی می‌داند و برای او تفاوتی نمی‌کند که چنین برنامه‌هایی مربوط به کدامیک از مناسبت‌ها یا احوالات است ولی در یک گروه مناسبتی مربوط به مناسبتی شادی محور مانند نیمه شعبان به طور طبیعی علاوه بر اینکه ساخت برنامه‌های مفرح در دستور کار قرار دارد، از طرف دیگر رعایت نسبت برنامه با مناسبت، یک پیش فرض مهم و قطعی است.

آنچه آمد تا اندازه ای می‌تواند اهمیت و ضرورت در دستور قرار گرفتن رویکردهای مناسبتی در اصلاح ساختارهای تولیدی صدا و سیما را بیان کند. مطالب پیش گفته در حد طرح مسئله ارائه شد ولی قطعاً برداشتن قدم های رو به جلو احتیاج به مداقه و مطالعه بیش از این دارد.

صدا و سیما باید این کار را از نقطه‌ای آغاز کند. به نظر می‌رسد در قدم اول می‌بایست این سیاست در خصوص حداقل یک مناسبت شادی محور مذهبی و یک مناسبت حزن محور مذهبی به صورت آزمایشی اجرا شود تا در سالهای بعد ضمن بر طرف کردن اشکالات احتمالی و مستحکم‌تر کردن کار، مناسبتهای بیشتری را در بر بگیرد.

نگارنده بر اساس تجربیات نظری و عملی خویش و مطالعاتی که صورت داده است برای مناسبت های شادی محور، اعیاد شعبانیه را پیشنهاد می کند. چنانچه در مباحث مقدماتی این مقاله آمده است، پرداخت کارآمد و مؤثر به اعیاد شعبانیه به واسطه خصوصیات منحصر به فرد خود، کلید ورود رسانه ملی به برنامه سازی مناسبتی شادی محور است.

در این باره لازم است در هر یک از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در کنار همه گروه‌های موجود یک گروه جدید به نام گروه مناسبت‌های شعبانیه تشکیل شود که تا سال آینده فقط به این امر موظف شوند.

گروه‌ها بهتر است به صورت شورایی اداره شوند و در هر شورا افرادی از حوزه‌های موضوعی گوناگون حضور داشته باشند. این گروه‌ها موظفند هر یک ابتدا راهبرد گفتمانی شبکه خود را در ایام اعیاد شعبانیه بر اساس مطالعات نظری، سیاستگذارانه، اجتماعی، مخاطب شناختی و... مشخص کنند و سپس در پیگیری سندهای راهبردی خویش به طراحی قالب ها و موضوعات مناسب برنامه‌ای دست زنند.

در مورد هر برنامه به دنبال بهترین تهیه کننده و کارگردان بگردند و در نهایت سه ماه پیش از حلول مناسبتها ساخت برنامه‌ها را به پایان برند. در مرحله بعد برنامه‌ها در اختیار گروهها و افراد نقاد و آکادمیک قرار خواهد گرفت تا حد امکان نظرات مختلف جمع‌آوری شده و در نهایت فرآیند عکس العمل مخاطبان و تاثیرات احتمالی برنامه ها بر ایشان طراحی شود.

بنابراین بلافاصله پس از پخش برنامه، محققین به جمع‌آوری آثار برنامه‌ها و همچنین نظرات مخاطبان خواهند پرداخت. لازم است که مجموعه فرآیندهای سیاستگذارانه، تصمیم گیری،‌ اجرا و باز خورد، مورد مطالعه ثانوی عده‌ای از محققین قرار گیرد و مشخص شود که روند‌های بالا در یک گروه مناسبتی با دیگر گروهها دارای چه تفاوتهایی بوده است.

در نهایت با به دست آمدن الگوهای اجمالی کار، بحث و بررسی درباره موقعیت ها و ناکامی‌های آن، تکثیر گروه های مناسبتی آغاز می شود و به مرور بخش‌هایی از گروه‌های برنامه‌ساز غیر مناسبتی صدا و سیما در چهارچوبهای مناسبتی باز تولید می گردند.

لازم است که این تغییرات به سطح کارگردانی، اجرا ـ مجری نیز تسری یابد. در این صورت شاید گروه مناسب‌تهای شعبانیه شبکه یک یا گروه از قربان تا غدیر شبکه سه به جای استفاده از 50 تهیه کننده، فقط با پنج تهیه کننده و به جای تعامل با 20 کارگردان از 10 کارگردان استفاده کند. حتی ممکن است یک مجری فقط در ایام شعبانیه برنامه اجرا کند و در تمام طول سال به مطالعه و تحقیق درباره ایام شعبانیه سال بعد بپردازد.

مدیریت کلان سازمان صدا و سیما در ادامه این روند حتی می‌تواند در پی اقدامات بزرگتری از تغییرات در ساختار گروه ها باشد. تغییرات پیشنهادی بالا تنها در اندازه دست‌کاری در تمرکز موضوعی برنامه سازی بود. در حالی که نگاه تحول گرای مذکور را می توان در سطح ماهیت امر تهیه کنندگی نیز لحاظ کرد.

در این نگاه جدید گروه‌های برنامه ساز شبکه‌ها به جای اینکه با تهیه کنندگان مواجه باشند با موسسات مناسبتی در تعامل خواهند بود که در موضوع تخصصی فعالیت خود از گروه تهیه کنندگی تلویزیونی نیز برخوردارند. در یک مؤسسه مناسبتی، پژوهش ذیل امر تهیه کنندگی قرار نمی‌گیرد بلکه در کنار آن موضوعیت دارد در حالی که در تهیه کنندگی مناسبتی هیچ گونه آموزشی جهت القای قوای علمی، اجرایی و هنری به مجموعه تهیه کنندگان انجام نمی‌شود.

در یک مؤسسه مناسبتی می‌توان به بخش آموزش تخصصی مناسبتی تهیه کنندگان، کارگردانان و هنرمندان و دیگر عناصر کوشا در تولید به گونه ای جدی پرداخت.

به عبارت دیگر، نگاه مناسبتی کارآمد لازم است تا در امر آموزش، پرورش و سیاستگذاری سازمان نفوذ کند و این محقق نخواهد شد مگر اینکه به سمت تأسیس و راه اندازی مؤسساتی حرکت کنیم که با تمرکز بر موضوعات و مسایل مورد ابتلای حوزه تولید، تمام نیازهای جانبی آن را فراهم کنند.

مؤسساتی که بتوانند دائماً توان حرفه‌ای و نظری اعضای خود را در حوزه ای چون حوزه برنامه سازی مناسبت‌های شادی محور شیعه ارتقا بخشند و مسائل موجود در این عرصه را به عناوین پژوهشی خود تبدیل کنند. در این صورت مدیران گروه های برنامه ساز رادیو و تلویزیون به جای تعامل با ده‌ها تهیه کننده به همکاری با مثلاً‌ پنج مؤسسه قابل اتکای جامع خواهند پرداخت.

حرکت پیشنهادی مذکور همچنین به تدریج موجب سبک شدن بدنه انسانی رسانه ملی، روان تر شدن گردش کارها، پدید آمدن فرصت های مطالعاتی استراتژیک و راهبردی برای مدیران، فارغ از دغدغه پر کردن آنتن و... خواهد شد. علاوه بر اینکه مؤسسات پیش گفته می‌توانند به کانون‌های تولید علم و بومی سازی رسانه تبدیل شوند.

توضیحات بیشتر درباره فرآیند راه اندازی و تأسیس این مؤسسات مجال بیشتری می‌طلبد. در پایان این نوشتار، به صورت ‌اجمالی پیشنهادهایی را درباره سیاستگذاری، برنامه سازی و مدیریت تولید، به گروه‌های اعیاد شعبانیه شبکه‌های گوناگون رادیویی و تلویزیونی ـ که شاید در آینده شکل بگیرند ـ ارائه می‌کنیم:

1. بررسی امکان پوشش تلویزیونی آیین‌های جشن در گستر‌ه‌ی فرهنگی شیعه از ایران تا لبنان، هند، عراق و آمریکا و...

2. معرفی مؤسسه‌ها،‌ مراکز مطالعاتی و تبلیغاتی مهدویتی در جهان و ایران،‌ معرفی کتب مربوط به مهدویت،‌ معرفی علما و دانشمندان مهدویت پژوه،‌ معرفی کتابخانه های تخصصی و نرم افزارهای مربوطه؛

3. اطلاع رسانی در سطح ملی از مهمترین مجالس و مراسم گرامیداشت اعیاد شعبانیه در شهرهای کشور؛

4. نقد و بررسی آخرین آثار سینمایی، تلویزیونی و هنری آخرالزمانی در سطح جهانی؛

5. برنامه‌ریزی جهت تشکیل شب‌های شعر مهدوی و پخش زنده آنها از تلویزیون؛

6. عینیت بخشیدن به ظهور حضرت مهدی (عج) در عین غیبت با ساختن مستندهایی از داستان و سرگذشت مشرف شدگان به خدمت حضرت مهدی(عج)؛

7. مستند سازی درباره خاطرات مردمی از ایام شعبانیه؛

8. برنامه سازی درباره پاسخ دهی به شبهاتی که درباره حضرت مهدی(عج) مطرح شده است.

9. مستند سازی تاریخی و غیر تاریخی درباره مکان‌های مقدس مهدوی مانند مسجد مقدس جمکران؛

10. برجسته کردن رسانه ای شب احیای نیمه شعبان و دامن زدن به این سنت مهم که هنوز از دایره نخبگان مذهبی شیعه به سطح عموم مردم نیامده است.

11. برنامه سازی بین الادیانی درباره اعتقاد همه ادیان به ظهور منجی به ویژه مانور فرهنگی و رسانه ای بر اشتراکات شیعه و سنی در اندیشه و آرمان مهدوی؛

12. برنامه سازی درباره داستان زندگی مادر حضرت مهدی (عج)؛

13. برنامه سازی درباره دوران غیبت صغرای حضرت،‌ داستان زندگی نواب اربعه و...

14. برنامه‌ریزی مناسب جهت برخورد جامع با تلاقی مناسبت‌های دیگر با اعیاد شعبانیه؛

15. برنامه سازی درباره وقایع مهدوی مهم سال؛ مانند بمب گذاری در حرم عسکریین، بیان شدن اندیشه مهدوی از تریبون سازمان ملل برای اولین بار توسط رییس جمهور ایران، بازتاب افزایش نام‌گذاری فرزندان در ایران به نام های مهدی، مهدیه و...، ابراز شعارهای مهدوی از سوی ورزشکاران در میادین ورزش و...

16. پخش زیر نویس احادیث وارد شده از حضرت مهدی (عج) یا درباره حضرت مهدی (عج) ‌از شبکه‌های مختلف تلویزیون؛

17. ساخت سریال‌های رادیویی درباره تولد و دوران غیبت صغری حضرت، همچنین ساخت سریال درباره وقایع تاریخی آن دوران؛

حجت الاسلام علی جعفری
رجانیوز

رژیم آل خلیفه در حال ساخت دیوار حائل در بحرین است تا مناطق حساسی مانند کاخهای سلطنتی ، مناطق سنی نشین و مناطقی که خارجی ها در آن اسکان دارند از مناطق شیعه نشین جدا کند .
به گزارش مشرق به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، در حالیکه سرکوب ، بازداشتها و اخراج کارمندان در بحرین ادامه دارد تظاهرات مردمی نیز ادامه دارد و تظاهرکنندگان سرنگونی نظام و آزادی فوری بازداشت شدگان سیاسی را خواستارند.
از طرف دیگر گزارشها و اخبار منتشره در رسانه ها از اقدام پادشاه بحرین به ساخت دیوار بتنی بلندی حکایت دارد که هدف از ساخت آن جدا کردن مناطق مهم جغرافیایی بحرین از مناطق فقیرنشین است.
رضا الشاب گزارشگر شبکه المنار در گزارشی گفت: احداث دیوار بتنی حائل در بحرین، عنوان یک مقاله فرضی یا داستان تخیلی نیست بلکه حقیقتی است که در بحرین به علت آنکه پادشاهانش از مردمش به تنگ آمده اند واقعیت پیدا کرده است به همین سبب آنها به فکر افتاده اند به لحاظ جغرافیایی تا اطلاع ثانوی از مردم جدا شوند .
دستگاههای حفاری و ماشین آلات ساخت و ساز از چند ماه پیش، شب و روز در منامه در تلاشند و آخرین بررسیها برای ساخت این دیوار انجام شده است تا به دستور حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین این دیوار به موازات بزرگراه شیخ خلیفه ساخته شود.
این دیوار از منطقه وادی السیل آغاز و تا دانشگاه بحرین در منطقه صخیر امتداد خواهد داشت. قرار است این دیوار منطقه دربار، کاخهای پادشاه و پایگاه هوایی شیخ عیسی و همچنین روستاهای قدره ، سافره و رفاع و دیگر اماکن حساس و زمینهای اختصاص یافته برای خارجی ها و تابعیت داده شدگان را جدا کند و مانع ورود شهروندان به این مناطق پهناور شود مگر آنکه مجوز رسمی داده شود. از طرف دیگر اخراج شهروندان مخالف از کارهایشان ادامه دارد و تعداد کسانی که در بخشهای دولتی و خصوصی اخراج شده اند به حدود دو هزار و سیصد نفر رسیده است.
فعالان با اشاره به اخراج این تعداد می گویند افراد بدون هیچ گونه علت قانونی از کارهایشان اخراج می شوند.
به موازات بن بست در روند سیاسی ، تظاهرات در نویدرات، سنابس، ستره، ابو سیبا، الدیر، المصلا و معامیر و مناطق دیگر ادامه دارد و تظاهرکنندگان سرنگونی نظام خانواده حاکم بر بحرین را خواستارند.
آنها همچنین پایان دادن به سرکوب و آزادی بازداشت شدگان سیاسی و آزادی بیان را خواستارند. نیروهای امنیتی بحرین تلاش کردند تظاهرات را با توسل به زور پراکنده کنند که به درگیری با تظاهرکنندگان منجر شد و شماری از آنان زخمی شدند . همین که جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین انصراف کامل خود را از گفتگوی فرمایشی اعلام کرد بحرین از نظر سیاسی وارد مرحله ای شده که با توجه به پافشاری مردم بر خواسته هایشان و اقدامات مقطعی نظام برای حل و فصل مشکلات، مرحله بسیار مبهمی است.

71
صفحه 71 از 76